Sjue

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

74 Sjue

Navnet. Skrives 1475 a Siavghom = «på Sjue», 1575 Siuge, 1604 Siffue, 1723 Siufve, 1801 Siuve, 1865 Sjuve, 1888 og senere Sjue. Iflg. Rygh må skrivemåten fra 1475 være å forstå nærmest som á Sjávum, en flertallsform av gno. sjár ell. sjór «sjø, innsjø. Navnet betyr da «gården ved sjøen (vannet)». I Vestfold finnes gårdsnavnet Sjue også i Hof (Vassås), Ramnes (Fon) og Sandar.

Bålag: Sjuegårdene, Sukke og to av Skjelbred-gårdene.

Skylden. Sjue var fullgård med gl. skyld 6 bpd. smør, som ble stående uforandret i matrikkelen av 1667. Fossen hadde særskilt skyld, som i 1681 ble satt i 2 ½ lispd. tunge. 1838: 9 daler 8 skill. 1888 og 1904: 17 mark 70 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 2 9 2 9 4
1667 1 2 10 6 8 60 15 t,

trær 5 t

1723 1 2 ½ 14 8 40 2 skj. hvete,

1 skj. bl.korn,
12 t havre

1803 3 3 14 12 à 14 t
1835 6 3 12 2 1 ¾ t bygg,

18 t havre,
13 t poteter

1865 6 6 10 248 skpd. 1 ¼ t hvete,

¾ t rug,
1 ½ t bygg,
16 t havre,
3/16 t erter,
16 ½ t poteter

6

8
6 à 8
4 à 5

4 à 6

1875 6 6 20 11 18 1 t hvete,

1 t rug,
2 ¼ t bygg,
21 ½ t havre,
19 ½ t poteter.

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 6
 • 1888: 7
 • 1904: 9
 • 1950: 22

Antall personer.

 • 1711: 2
 • 1801: 22
 • 1845: 27
 • 1865: 40
 • 1891: 55

Andre opplysninger.

 • 1661: Granskog til litt sagtømmer. En ringe flomsag, står for halvt vann.
 • 1667: Noe rydningsland, som oppsitteren er pålagt å opprydde. Humlehage.
 • 1723: Skog til husfornødenhet og noe sagtømmer; fremmelig voksterskog. Fehavn hjemme. Priviligert flomsag, og flomkvern, særskilt taksert.
 • 1803: Har knapp skog til husbehov; heller ikke fullkommen havn.
 • 1820: I god drift. Skog endel til salg. Tilstrekkelig havn. Vannfall felles med Herre-Skjellberd med en kvern.
 • 1865: God eller middels jord, lider noe av vannflom, noe tungbrukt. Andel i vannfall uten årgangsvann. Kan årlig selges skogsprodukter av gran, furu og bjerk for tils. 86 spd.

Sag og kvern.

Sjue-saga nevnes alt 1612, og det året med en skur på 400 bord. Noen skurtall videre utover i hundreåret: 1630: 100 bord, 1636: 200, 1643: 50, 1661: 500 og 1663: 1600 bord. Skattet 1661 7 rdl. Ved forordningen av 1688 ble Sjue-saga «priviligert», med årlig bevilget kvantum 1680 bord. I 1718 ble det skåret 1680 bord, i 1720 hele 2640 bord, mere enn på noen annen sag i hele Andebu prestegjeld det året; Nomme-saga hadde nok mere, men den lå da i Hedrum pr.gj. De følgende år var skuren igjen noe mindre. I 1754 oppgis det bevilgede kvanutm til 1440 bord. I 1780 får Even (feil for Elling?) Knutsen og Hans Hansen en ekstra bevilling på 240 bord årlig på Sjue-saga. I 1839 var ny sag blitt bygd på Sjue. I besiktelsen over den, som var rekvirert av Sjues oppsittere, heter det at saga var tømret og forsynt med ett sagblad. Det er tilstrekkelig vann til skur vår og høst. Sjue-skogen kan bare levere ubetydelig tømmer, hvis den ikke skal forringes. Skur for fremmede kan det ikke påregnes mye av. Lagrettet skjønnet at det årlig kunne skjæres 8 tylfter. — Sjue-saga ble revet ca. 1950.

Det omtales kvern på Sjue fra slutten av 1600-tallet og utover. I 1723 kalles den «flomkvern til husfornødenhet». I senere tid tok den nok også noe leiemaling. I 1865 er husmann Nils Tronsen, 63 år, også møller på Sjue-mølla. Han var født i Borre; hustruen Inger Marie Jensdatter, 45 år, var fra Ramnes. Mølleren bodde i ei lita stue øst for dr. Krageruds nåværende sommerbolig på Sjue. Sjue-mølla stanset driften i slutten av 1800-tallet. Oscar Bergh forteller at i 1890-åra stjal ungdommen seg inn der og hadde den fineste danseplass på loftet. Melstøvet hadde gjort gulvet ualminnelig godt egnet for det nye øyemed. Men denne «mølledriften» var jo ikke særlig produktiv, og Sjue-bøndene, som var gode «dissentere», likte som rimelig kunne være, ikke at mølla deres ble brukt på denne måten. Sjue-mølla ble revet kort før århundreskiftet.


Innhold


Eiere

Ved et skifte i 1376 ble Nikolas Sveinsson Galle på Brunla eier av Sjue. Ca. 1470 eies Sjue av den danske adelsmann Hartvig Krummedike. Deretter kjenner vi ikke til eierforholdene her før fram på 1600-tallet, og selv da er det i førstningen noe vanskelig å fastslå eiere og oppsittere, da det også er Sjue-gårder annetsteds i det gamle Råbygge skiprede. Men det kan ikke sees at Sjue har tilhørt kirker, adelsmenn eller kronen.

Ca. 1635 blir Sjue kjøpt av en velstående bonde, Sebjørn Simenssøn, som flytter hit. Sebjørn selger imidlertid gården ca. 1660 til den rike Jens Olssøn Nordre Fossan i Fon. Denne måtte i 1671 avstå Fossan og Sjue til lensherre Johan Brockenhuus. Han solgte s.å. disse gårdene for tils. 1540 rdl. til Paul Anderssøn Karth, Søndre Bø i Ramnes, som var stor jordegodseier og bl.a. eide Søndre Fossan i Våle. Paul Anderssøn døde ca. 1687, og enken giftet seg igjen med Peder Jenssøn, en sønn av sogneprest Jens Pederssøn Skabo i Andebu. Peder Jenssøn ble Andebus første egne lensmann (ca. 1685—1714), men han bodde på Søndre Fossan. Han solgte Sjue igjen 1684 til Jon Anderssøn, som i noen år bor på Sjue. I 1702 avhendet Jon gården for 238 rdl. til den kjente Nils Evensen Bråvoll og Kristen Larsen Fuske. Disse lot s.å. Sjue gå videre til Halvor Hansen Fuske, som så bodde på Sjue til sin død i 1711. Neste eier er lensmann Paul Pedersen, sønn av ovennevnte lensmann Peder Jenssøn. Paul Pedersen tok bopel på Sjue, og fra nå av er oppsitterne på Sjue for det aller meste selveiere.

Brukere

Første oppsitter vi hører om er Helge, som var kirkeverge i 1575. I 1593 står Anbjørn som bruker, i 1604 Orm, i 1605 Mattis, 1612—20 Ole (Oluf). 1622-28 er Knut leilending på Sjue. Han er kirkeverge 1624. Døtrene Anne og Elin nevnes; han dør 1628. 1629—35 Mattis, med sønnene Even og Jens. Så følger

Sebjørn Simenssøn 1637—ca. 60, som var både eier og bruker av Sjue. Han kom hit fra Nordre Myre i Fon; hustruen Anne var datter av den rike Kristoffer Store Fon. Hennes søster Mari var g. m. Rasmus Guttormssøn Berg i Høyjord. I 1635 sees Sebjørn å eie Vestre Klopp og Dal i Ramnes, samt Fekja u. Skjeau; Klopp solgte han da han kjøpte Sjue. I 1643 sees han dessuten å ha fått lodder i Bakstvål og Jonsrud i Våle og Fostre i Fon; antagelig er dette hustruens medgift. Og i 1664 har han ytterligere ervervet lodder i Lefsrød i Ramnes, i Ektvedt, i Hogstvedt i Vassås og i Lensberg i Sem. Det kan altså ikke ha vært av tvang når han ca. 1660 solgte Sjue til Jens Olssøn Fossan (se ovfr. under Eiere). Av barn hører vi om sønnene Albret, se ndfr., Simen, som kom til Valmestadrød, Abraham, som bodde på Søndre O i Vivestad, og døtrene Anne og Ingeborg. Sebjørn døde i 1668, og sønnen Albret, som altså var leilending, overtok.

Albret Sebjørnssøn 1668—92. F. 1639, d. 1702. Hustruen Kari var datter av den rike Erik Ruelsrød, og Albret fikk betydelig medgift med henne, nemlig 17 mk. smør i Vestre Gallis og smålodder i Ruelsrød-fossen og Kjærås. Og etter faren arvet han parter i Vestre Dal i Ramnes, i Fostre i Fon m.m. Albret og Kari hadde 10 barn, 1 døde som spebarn, de øvrige var: 1. Jakob, f. 1666, d. 1691. 2. Anne, f. 1669, g. m. Nils Gunderssøn Vestre Dal i Ramnes. 3. Sibille, f. 1670, g. m. Anders Larssøn Østre Hasås i Kodal. 4. Abraham, f. 1672, d. 1688. 5. Else, f. 1674, g. m. Peder Danielssøn Vestre Hasås. 6. Isak, f. 1676, kom til Buer i Arnadal, siden til Anholt i Stokke og så til Stangeby på Nøtterøy. 7. Kari, f. 1678. 8. Anne d.y., f. 1680, g. m. Tor Pederssøn Vestre Gallis i Kodal. 9. Ingeborg, f. 1682. Albrets hustru, Kari, døde 1689, 50 år gl.; et par år senere flytter Albret til Vestre Dal i Ramnes, hvor han døde 1702. Neste bruker (også eier) var

Jon Anderssøn 1694—1702. Hadde kjøpt gården 1684, men flyttet visst hit først 1694. F. på Horn i Ramnes, g. m. Sønnau Kristoffersdatter fra Sørum i Våle. Barn: 1. Anders; satt 1715 som fange i Tyrkiet. 2. Tollef, overtok etter faren på Bøteigen. 3. Kari, g. 1720 m. Svend Olsen, Gjerpen i Undrumsdal. 4. Randi, g. m. Hans Kristensen Mellom Jerpekjønn. Jon flyttet til Bøteigen i Ramnes og solgte Sjue i 1702 for 238 rdl. til Nils Bråvoll og Kristen Fuske (sønn av Lars Hundsrød), som straks solgte videre til neste eier og bruker, Kristens brorsønn

Halvor Hansen 1702-11. Var fra Fuske i Arnadal, d. 1711; hans far var Hans Larsen fra Hundsrød, som eide Fuske sammen med broren Kristen. G. m. Ingeborg Olsdatter Sukke, f. 1681. 3 barn på Sjue, hvorav 2 døde små; den tredje, Ole, f. 1709, var ved farens død bare 1 ½ år gl., og morbroren Even Olsen Sukke ble formynder for ham. Det var denne Ole som kom til Bjørke i Våle og i sin tid var Våles rikeste mann. Ved skiftet etter Halvor sto boet i den meget betydelige sum 569 rdl. netto. Gården Sjue med sag og kvern ble taksert til 300 rdl.; Halvor hadde dessuten pantegods i Hole i Lardal. Tidligere hadde han også eid parter i Skaug, Fuske, Sukke og Myre, mest arvelodder, som han etter hvert hadde avhendet. Ved skiftet gikk halve Sjue til enken Ingeborg og den annen halvpart til eneste barn, Ole. Ingeborg giftet seg straks igjen med en sønn av lensmann Peder Jenssøn Fossan (se under Eiere),

Paul Pedersen 1711—41. F. ca. 1690, d. 1741. Lensmann i Andebu 1714-41, bodde på Sjue. 7 barn med Ingeborg Olsdatter, hvorav 6 vokste opp: 1. Halvor, f. 1712, overtok etter faren, se ndfr. 2. Svend, f. 1714, d. 1769, g. m. Marte Marie Kristensdatter fra Åsgården i Borre. Kjøpte 1742 Nordre Fossan i Fon sammen med broren Peder. Lensmann i Ramnes 1742-55. 3. Else, f. 1716, d. 1742. 4. Jochum, f. 1718, kom til Valmestad i Vivestad, d. på Fossan i Fon 1780. G. 1743 m. enken Agnete Jørgensdatter på Valmestad, f. 1708 på Gulli i Sem. 5. Anne, f. 1721, d. 1753, g. m. Jørgen Hansen Sunneklepp i Våle. 6. Peder, f. 1723, d. 1769, hadde Søndre Fossan i Våle. G. m. sitt søskenbarn Else Jakobsdatter fra Aker i Sem, f. 1735, d. 1769. Ingeborg d. 1732, og Paul Pedersen giftet seg igjen året etter med Marte Sørensdatter Arøe, d. 1760, 61 år gl. I morgengave fikk hun av sin mann 1 sølvkanne til verdi 45 rdl. og 8 rdl. til sort taft til en kledning. 4 barn med henne, hvorav 2 vokste opp: 7. Jens Bernhoff, f. 1735, skipper, eide først Bakken i Våle, kom senere til Bjørkeskog i samme herred. 8. Mathis, f. 1740, kom til Mellom Firing i Ramnes. Foruten Sjue overtok Paul Pedersen i 1723 også Nordre Fossan i Fon etter faren, lensmann Peder Jenssøn. Samtidig arvet han etter sin far part i Nedre Skjelland, som han dog solgte til oppsitteren. Det var virkelig rikdom på Sjue nå: ved skiftet etter Ingeborg Olsdatter i 1732 sto boet i netto 1001 rdl.; blant løsøret nevnes en sølvkanne til verdi 35 rdl. I 1734 kjøpte han av stesønnen Ole Halvorsen Bjørke dennes arvede halvpart i Sjue m.m. for 366 rdl. Ved skiftet etter Paul Pedersen lød boet på 895 rdl. netto; blant løsøret nevnes 8 bøker: 1 salmebok, 1 huspostill, «Paradisets Urtegaard», «Den blodige Brudgom», Kingos salmebok, «Troens kamp», «Den norske Lovbog» (antagelig Christian V's Norske Lov). Etter Paul Pedersens død ble Sjue overtatt av eldste sønn

Halvor Paulsen 1741-53. F. 1712, d. 1753. Overtok også vervet som lensmann i Andebu etter faren. G. 1739 m. Olava Sørensdatter Arøe, d. 1771, 61 år gl. 7 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Ingeborg, f. 1739, g. 1760 m. Halvor Larsen Søndre Torp i Våle. 2. Anne, f. 1745, g. 1766 m. Peder Olsen, bruker på Sjue, se ndfr., Bruk 2. 3. Søren, f. 1748, bor 1787 hos sin svoger på Torp i Våle; er «svagelig på forstanden». 4. Paul, f. 1750, bor likeså hos svogeren Halvor Torp og er «syg og skrøpelig». Halvor kjøpte i 1743 av sine brødre bortimot 2 bpd. smør i Sjue for 97 ½ rdl. Året etter kjøpte han av sin stemor Marte Sørensdatter dennes halvpart i gården for 300 rdl. og lånte 1745 150 rdl. av Anders Hansen Mellom Jerpekjønn. Men alt det følgende år selger Halvor denne halvpart tilbake til stemoren for 293 rdl.; denne låner nå på sin side 150 rdl. av Anders Stensen Mellom Jerpekjønn. Alt i 1740 hadde Halvor kjøpt Nedre Skjelland for 430 rdl., men solgte denne gård igjen i 1743 for 600 rdl. til Iver Iversen. Ved skiftet etter Halvor i 1754 ble hans eiende halvdel i Sjue med 1/2 i sag, kvern og husmannsplasser taksert til 357 rdl., og boet viste en netto på 695 rdl.

Etter Halvor Paulsens død ble hans halvpart i 1754 for takstbeløpet solgt til oberstløytnant Caspar Fredrik Hagemann, som samme år solgte videre for 500 rdl. til 6 forretningsmenn i Holmestrand. Denne halvpart ble snart etter for 575 rdl. overtatt av den ene av disse, Nils Jansen, som i 1754 av Halvors stemor, Marte Sørensdatter, hadde kjøpt dennes halvpart for 500 rdl. I forbindelse med dette store kjøp lånte han 1000 rdl. av fyrforvalter Jørgen Michelsen, Narverød i Slagen, mot pant i gården. Nils Jansen var da nå eier av hele Sjue. Han solgte igjen 1758 for 1112 rdl. til

Ole Torstensen 1758—61. Var fra Bekkevar i Lardal, f. ca. 1732, g. m. Anne Marte Heckelmann. Også han lånte penger av fyrforvalter Michelsen. Ole delte Sjue i to like deler, idet han i 1758 solgte den ene halvpart for 556 rdl. til Nils Pedersen Lindsholm (se videre Bruk 1) og i 1761 den annen halvpart for 540 rdl. til Ole Mortensen Fogstad (se videre Bruk 2).

Bruk 1

Nils Pedersen 1758-65. Var fra Øvre Lindsholm i Lardal, f. ca. 1727, g. 1756 m. Anne Helliksdatter. Barn: 1. Alis, f. 1756 på Lindsholm. 2. Helene, f. 1760. 3. Pernille, f. 1763. Nils solgte igjen ved skjøte tgl. 1765 for 756 rdl. til

Even Hansen 1765—88. F. ca. 1719, d. 1801 på Sjue. Hadde i 1750-åra hatt gårdparten Øverby u. Traneby i Norderhov, som han solgte 1764 og flyttet til Sjue. G. m. Gunhild Torgersdatter (visstnok fra Hønefoss-kanten). Av deres 10 barn ser det ut til at bare 4 vokste opp: 1. Hans, f. ca. 1751, overtok etter faren, se ndfr., Bruk 1 a. 2. Ingeborg, f. 1758, g. 1782 m. Abraham Tjøstolfsen. 3. Gunhild, f. 1764, d. 1783. 4. Ole, f. 1774, g. 1802 m. Kari Sandersdatter fra Prestegården i Høyjord; de kom først til Øvre Ruteig i Våle, senere til Vestre Kile i Ramnes. Even delte i 1767 gården, solgte den ene halvpart (= ¼ av Sjue) for 510 rdl. til Knut Andersen (se Bruk 1 b) og beholdt selv den annen halvpart (se Bruk 1 a).

BRUK 1 a

Even Hansen fortsatte på sin part 1767-88; d. 1801. Han solgte 1788 denne sin fjerdepart av Sjue for 480 rdl. til sønnen

Hans Evensen 1788—1817. F. ca. 1751, d. 1817. G. 1790 m. Gunhild Kristoffersdatter, d. 1853, 86 år gl. 4 barn (foruten 2 som døde små): 1. Gunhild, f. 1792, g. m. Kristoffer Jensen, f. 1796 på Herstad i Hof; de bodde 1833-47 på Øde Solberg i Botne og deretter på Bås i samme bygd. Hans døde der 1859, Gunhild 1866 på Knatten i Botne. 2. Anne, f. 1795, g. 1824 m. Anders Hansen Sønset, bruker på gården, se ndfr. (bnr. 1). 3. Elen, f. 1799, d. 1809. 4. Kristoffer, f. 1803, overtok etter faren, se ndfr. Etter Hans' død ble gården inntil sønnen Kristoffer ble myndig, noen år drevet av enken

Gunhild Kristoffersdatter 1817— ca. 24. Deretter overtok

Kristoffer Hansen ca. 1824—33. D. ugift 1833, 29 år gl. Gården gikk så over til svogeren Anders Hansen Sønset (se videre bnr. 1).

BRUK 1 b

Ved delingen av Bruk 1 (se ovfr.) i 1767 ble denne halvpart (1A av Sjue) solgt til

Knut Andersen 1767-77. Var fra Skjåset i Sigdal, d. 1777, 58 år gl. G. m. Ingeborg Ellingsdatter. 9 barn: 1. Nils, f. ca. 1751, g. 1774 m. Anne Mikkelsdatter Einarsrød; bodde først på Einarsrød, senere på Skaug. 2. Ragne, f. ca. 1754. 3. Elling, f. ca. 1756, overtok etter faren, se ndfr. 4. Anders, f. ca. 1758, bodde i Mørken i Ramnes. 5. Even, f. ca. 1761. 6. Knut, f. ca. 1763, kom til Lyngås i Ramnes. 7. Sidsel, f. ca. 1767. 8. Gjertrud, f. 1769, d. 1776. 9. Kari, f. 1772. Etter Knuts død gikk gården ved skjøte tgl. 1779 fra de øvrige arvinger over til eldste sønn

Elling Knutsen 1779-83. F. ca. 1756. Flyttet snart til Aulesjord (s.d.) og solgte Sjue-bruket 1783 for 520 rdl. til

Ingebret Johannessen 1783—1805. F. ca. 1738, d. 1813. Vi kjenner ikke hans herkomst. G. 1) m. Inger Olsdatter, d. 1783, 47 år gl. 2 barn: 1. Bent, d. 1786, 20 år gl.; han var «feste viet» med piken Nilia Kristensdatter fra Smaleng u. Jarlsberg og hadde med henne sønnen Bent Bentsen, f. 1786. Nilia ble 1787 g. m. Rasmus Rasmussen Prestegården. 2. Johannes, f. ca. 1779, overtok etter faren, se ndfr. G. 2) 1787 m. enken Gunhild Halvorsdatter fra Glenne i Lardal, f. ca. 1738 på Nordre Hvål i samme bygd, d. 1807 på Sjue. Hun hadde tidligere vært g. m. em. Sjul Olsen Glenne og hadde med ham barna: 1. Tollef, f. 1768. 2. Gunhild, f. 1775. 3. Ragnhild, f. 1779. Ingebret solgte i to omganger, 1797 og 1805, sin ¼ med sag og kvern for 500 + 1 200 rdl. til sønnen

Johannes Ingebretsen 1805—31. F. ca. 1779, d. 1831. G. 1806 m. Anne Katrine Andersdatter Aulesjord, f. 1779, d. 1834. 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Anders, f. 1807, overtok etter faren, se ndfr. 2. Inger Marie, f. 1810, g. 1841 m. Helge Paulsen Hynne. 3. Anne Kirstine, f. 1814, g. 1840 m. em. Anders Larsen Rolighet (Lien), f. på Gran 1803; de bodde på bnr. 4 på Berg i Høyjord (s.d.). 4. Johan, f. 1818, d. ugift på Herre-Skjelbred 1893. Johannes hadde ved odels-skjøte av 1805 kjøpt av brorsønnen Bent Bentsen dennes odelsrett for 150 rdl. Ved skiftet etter Johannes ble jordegodset på denne ¼ av Sjue taksert til 600 spd., og boet sto i netto 657 spd. Gården ble utlagt eldste sønn,

Anders Johannessen 1831-37. Flyttet til Berg i Høyjord (s.d., hvor personalia finnes) og solgte Sjue-gården 1837 for 1100 spd. til

Ole Helliksen 1837-67. F. 1806 i Kleppanmoen i Andebu sogn, d. 1868 (kjørte seg i hjel på veien fra Tønsberg). G. 1834 m. enken Idde Kristensdatter Ellefsrød, f. på Ådne 1789, d. 1866. Hun hadde tidligere vært g. m. Halvor Sørensen Store-Dal, som bodde på Ellefsrød. Ole og Idde hadde ingen barn sammen, men Idde hadde flere barn av forrige ekteskap. I senere år hadde de fosterdatteren Helle Hansdatter, f. ca. 1851.

Om Ole Helliksen fortalte Samuel J. Sjue: «Oles slekt var visstnok fra Telemark. Han giftet seg annen gang og fikk to stesønner. Guttenes mor het Idde. Ole mishandlet guttene ille. En gang tok han den ene av småguttene og holdt ham i brønnen med hodet under vannet. Moren kom til, og hun fikk tak i en nabo. Slik ble gutten hjulpet den gang. Guttene kom til å hate stefaren, og de tenkte at engang skulle han få det igjen. Nesten hver dag gikk de til naboen sønnafor og her fikk de Hans Andersen, som var noe eldre, til å kjenne på armmusklene og prøve om de var blitt sterkere. De planla å reise bust en dag. Det ble noen kraftige unge karer, og en dag sa Hans: «Ja, nå kan dere gå hjem og og gi ham en omgang.» Guttene fulgte rådet. En dag Ole skulle til å gå løs på dem igjen, tok de og gjennomprylte ham så grundig at han mistet lysten på ytterligere mishandling. Guttene het Halvor og Kristian. Kristian var den sterkeste». (Etter Oscar Bergh.)

Gården ble i 1867 ved auksjonsskjøte solgt til

Samuel Halvorsen 1867—88. F. på Store-Dal 1819, d. 1888; var sønn av den ovenfor nevnte Halvor Sørensen. G. 1842 m. Elen Olea Olsdatter Store-Dal, f. 1823, d. 1896. De hadde tidligere bodd på Store-Dal (s.d., hvor ytterligere personalia finnes). I 1875 delte Samuel gården, idet han overlot halvdelen (=1/8 av Sjue) til sønnen Hans Samuelsen (se videre bnr. 5) og beholdt den annen halvpart selv (se videre bnr. 4).

Bruk 2

Oppsto ved den første deling av Sjue i 1758. Ole Torstensen beholdt denne halvdel («den vestre part») selv til 1761, da han solgte den for 540 rdl. til

Ole Mortensen Fogstad 1761—66. Var fra Fogstad i Hof. Lånte s.å. 290 rdl. av Fredrik Christensen Holst i Holmestrand. Solgte gården igjen 1766 til følgende bruker og ble husmann i Sjue-stua, hvor han døde 1772, 59 år gl.

Peder Olsen 1766-78. Var antagelig sønn av Ole Mortensen Fogstad, kom siden til Vestre Høyjord og Nordre Sønset og deretter igjen til Berg i Høyjord, hvor han døde 1832, 90 år gl. G. 1766 m. Anne, f. 1745, d. 1826, datter av ovennevnte lensmann Halvor Paulsen Sjue. Barn: 1. Ingeborg, f. 1766, d. 1779 på Vestre Høyjord. 2. Halvor, f. 1768, g. 1794 m. Else Ambrosdatter Østre Høyjord; de kom til Reva i Fon. 3. Ole, f. 1772, g. 1804 m. Gunhild Jakobsdatter, f. 1768 på Mellom Sønset; de kom til Nordre Sønset (s.d.), senere til Valmestad i Vivestad. 4. Paul, f. 1774, kom til Berg i Høyjord. 5. Marte Olea, f. 1779 på Vestre Høyjord. Peder Olsen makeskiftet 1778 med Hans Hansen Vestre Høyjord, slik at denne fikk heromhandlede gård på Sjue og Peder kom til Vestre Høyjord.

Hans Hansen 1778-80. Kalles noen ganger «Sandum» (fra Krødsherad?). Hustruen het Berte; en datter f. 1779 døde året etter. Solgte gården ved skjøte av 1780 (tgl. 81) til

Anders Olsen 1780—85. Vi kjenner ikke hans herkomst. Hustruen het Margit; de fikk 1780 på Sjue datteren Marte. I 1781 selger han til Andreas Christian Wright for 350 rdl. jordstykket eller plassen «Lille Sjue», som året etter ved skylddelingen ble satt til en skyld av 13 1/3 mk. smør; den finnes imidlertid ikke senere med særskilt skyld i matriklene. Anders selger i 1785 Bruk 2 for 900 rdl. til

Jakob Kristensen 1785-99. F. på Torp i Andebu 1758, d. 1799. G. m. Marte Gulliksdatter, f. 1756 på Nedre Tørstad i Sandar, d. 1822. Barn: 1. Sibille Elisabet, f. 1786, g. 1817 m. Ole Levorsen Sønset. 2. Kristen, f. 1788, overtok halve gården, se ndfr. 3. Anne Marie, f. 1792, g. 1810 m. em. Ole Nilsen Hynne. 4. Hans, f. 1793, d. 1818. 5. Abraham, f. 1795, d. 1806. 6. Gullik, f. 1798, overtok halve gården, se ndfr. Ved skiftet etter Jakob i 1799 ble jordegodset taksert til 1 100 rdl., og boet sto i netto 1 312 rdl. Enken, Marte Gulliksdatter, satt nå med gården noen år, til hun i 1802, 45 år gl., giftet seg igjen med

Ole Ålvesen 1804-20, f. 1778 på Vittersen i Tjølling, stesønn av Sander Jakobsen, Prestegården i Høyjord. Han og Marte hadde ingen barn sammen. Ole delte i 1806 gården, idet han solgte den ene halvpart (= ¼ av Sjue) for 580 rdl. («som kjøperens verge og farbror Ingebret Christensen Torp har erlagt») til stesønnen Kristen Jakobsen (se videre Bruk 2 a) og beholdt resten selv (se videre Bruk 2 b).

BRUK 2 a

Kristen Jakobsen 1806-31. F. 1788, g. 1810 m. Karen Olea Kristensdatter fra Sukke i Fon, f. 1789. Barn: 1. Inger Olea, f. 1811, g. 1835 m. Jakob Andersen Nøklegård. 2. Anne Marie, f. 1814. 3. Karen Andrea, f. 1817. 4. Maren Helene, f. 1819, d. 1839. 5. Marte Kristine, f. 1822, g. 1854 m. Johan Isaksen Bakke i Andebu sogn. 6. Jakob, f. 1825. 7. Elen Elisabet, f. 1827. 8. Kirsten Karine, f. 1831. Kristen delte i 1831 bruket, idet han for 480 spd. solgte halvdelen (= 1/8 av Sjue) til Elling Østensen (se videre bnr. 7) og beholdt resten selv (se videre bnr. 6). Se også Valmestadrød, bnr. 2.

BRUK 2 b

Ole Ålvesen (jfr. ovfr., Bruk 2) fortsatte på denne sin part (= ¼ av Sjue) fra 1806. I 1814 lot han stesønnen Hans Jakobsen (d. 1818) forpakte halve bruket på 10 år for 10 rbd. s.v. årlig. I 1820 solgte han bruket for 600 spd. og opphold for seg og sin hustru til en annen stesønn,

Gullik Jakobsen 1820-40. F. 1798, g. 1822 m. Berte Sofie Eriksdatter Berg i Andebu, f. 1800. 11 barn (de 2 siste på Høyjord), hvorav bare 5 vokste opp: 1. Jakob, f. 1826, d. 1851, ugift. 2. Elen Marie, f. 1830, g. 1861 m. Hans Jørgen Pedersen Mørken i Ramnes. 3. Anders, f. 1834, d. 1917 på Stusrød i Ramnes, g. 1878 m. Helene Marie Kristensdatter, f. 1838 i Vegger i Andebu, d. før 1917. De bodde lenge på Gjøtterød i Ramnes. 4. Andrine Lovise, f. 1836, g. 1862 m. skolelærer, senere bankkasserer Ole Sørensen, Gulli i Andebu. 5. Hans Kristian, f. 1840. I 1816, altså før han hadde overtatt heromhandlede bruk, forpakter Gullik Oppistua på Mørken i Ramnes mot 15 rbd. årlig avgift. I 1830 delte Gullik bruket sitt og solgte halvparten (= 1/8 av Sjue) for 500 spd. til Ole Larsen (se videre bnr. 3) og beholdt foreløbig resten selv (se videre bnr. 2).

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld mark 3,41)

Etter Kristoffer Hansens død gikk Bruk 1 a (s.d.), utgjørende ¼ av Sjue, i 1833 over til svogeren

Anders Hansen 1833-69. F. på Søndre Sønset 1798, d. 1881, g. 1824 m. Anne Hansdatter Sjue, f. 1795, d. 1848. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f. 1826, overtok etter faren, se ndfr. 2. Helene Marie, f. 1828, d. 1846. 3. Elias, f. 1831, glassmester, g. 1861 m. Elen Marie Ellingsdatter Sjue, f. 1840; de kom til Heian i Ramnes. Anders solgte gården 1869 til eldste sønn

Hans Andersen 1869-98. F. 1826, d. 1904. G. 1856 m. Helene Marie Larsdatter, f. på Bråvoll 1836, d. 1912. 8 barn, hvorav 7 vokste opp: 1. Anders, f. 1857, d. 1917 i Svelvik, g. 1884 m. Anne Sofie Nilsdatter Sjue, f. 1861, d. 1954 i Drammen. Anders var gbr. og slakter på Søndre Bjune i Ramnes 1886-1907, flyttet så til Svelvik, hvor han drev kjøttforretning. 2. Lars, f. 1859, se ndfr. 3. Hella Andrea, f. 1864, g. 1889 m. Anders Kristiansen Sukke i Høyjord (se Sukke, bnr. 2). 4. Kristoffer, f. 1866, overtok etter faren, se ndfr. 5. Gustav, f. 1869, g. 1895 m. Klara Anette Olsdatter Svinsholt, Ramnes, f. 1873; de kom til Kjær i Våle. 6. Anne Sofie, f. 1874, d. 1905, g. 1902 m. tømmerm. Mathias Nilsen Vestre Bjune i Ramnes. 7. Ole Kristian, f. 1876, hjulmaker, d. på Sjue 1898. Hans Andersen kjøpte i 1869 også halvparten i et bruk på Botn i Fon og kjøpte resten i 1878; i 1873 kjøpte han dessuten bnr. 4 på Nordre Ektvedt. Ved den store reparasjonen av Høyjord kirke i 1850 var det Hans Andersen som malte prekestolen. Han var medlem av Andebu Sparebanks styre 1869-70, 1877—78 og av forstanderskapet 1869—79. Hans solgte i 1898 gården til sønnen

Kristoffer Hansen Sjuve 1898—1918. F. 1866, g. 1895 m. Martine Olsdatter Svinsholt, Ramnes, f. 1875; de flyttet til Tønsberg. I 1915 ble utskilt bnr. 12 (s.d.). Kristoffer solgte i 1918 gården for kr. 40 000 til skipsreder H. Waalman, Tønsberg, som i 1921 skilte ut bnr. 17 (s.d.) og for kr. 35 000 solgte bnr. 1 og 13 (s.d.) til en bror av Kristoffer,

Lars Hansen Sjue 1921—27. Lars, som også var tømmermann og snekker, hadde fra 1896 til 1916 hatt gård på Ilestad, bnr. 3 (s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt). Lars, som døde 1932, solgte 1927 Sjue-gården (bnr. 1 og 13) for kr. 23 000 til

Sjue bnr. 1, Johan K. Skjelbreds gård.

Johan Kristiansen Skjelbred 1927-80 . F. 1894, d. 1984, g. 1922 m. Gjertrud Svensdatter Dokken, Skjelbred, f. 1895 i Nore, d. 1972; ingen barn. Var tidligere lenge veiarbeider og kjent for sin uvanlige arbeidskraft og arbeidslyst. Han bodde da i Hedrum, syklet hver morgen derfra til veianlegget Høyjord — Vivestad og gikk uten hvil rett løs på arbeidet.

Sverre Mehammer 1980-99. Sverre Mehammer, f. 1926, d. 2009, g. 1955 m. Arnhild Smedsrud, datter av Oskar Smedsrud, f.1865 og Inga Lakskjønn, f.1897. Barn: 1. Nils Arne, f. 1955, g. m. Grethe Sande, (barn: Ina, f. 1993 og Tuva, f. 1995). 2. Bente, f. 1996, g. 1) m Bjørn Moe, (barn: Henriette, f. 1982), g. 2) m. Jan Arild Lier. 3. Frank Sverre, f. 1960, g.m. Ragnhild Evensen (Vestby), (barn: Linda, f. 1980, og Maria, f. 1983) 4. Dag, f. 1964.

Dag Mehammer 1999-2016. Dag Mehammer, f. 1964, var samboer m. Line Rennemo, f. 1968 på Nøtterøy, datter av Edin Rennemo, f. 1935 og Signe Elise Svendsen, f. 1945. Barn: 1. Fredrik, f. 1990. 2. Ingrid Kristine, f. 1995. Dag g. 2001 m. Kristine Graftås, f. 1971 Meråker, datter av Leif Helge Graftås, f. 1945 og Else Marie Elvebakk, f. 1951. Barn: 3. Lars Martin, f. 2002.

Sven Ivar og Elisabeth Lærum 2016-2021. Sven Ivar Lærum, f. 1977 i Hurum, sønn av Ivar Lærum, f. 1941 og Reidun Narvesen, f. 1941. G. 2012 m. Elisabeth Abrahamsen, f. 1978 i Tjølling, datter av Knut Abrahamsen og Kari Næss, f. 1954. Barn: 1. Sven Peder, f. 2010. Sven Ivar og Elisabeth organiserer lasting av tømmer og flis på skip for Skogeierforeningen.

03.02.2021 - Solgt til Alexander Seldal Bakke og Anne Margrethe Heimtun. Overdragelsen omfatter også Sjueveien 41 (Gnr 274, bnr 1, fnr 1) og Sjueveien 39 (Gnr 274, bnr 1, fnr 2).

Bnr. 1 og 13 har ifølge opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 3,51. Gården har 75 mål innmark og ca. 300 mål skog. Våningshuset bygd ca. 1740, påbygd 1805, uthuset bygd da. 1890, videre has grise- og hønsehus, bryggerhus, vognskjul og smie. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 4 ungdyr, 2 griser, 50 høns.

Oppdatering 2017 bnr. 1 (416 mål)

Sjue bnr. 1 NIBIO.

Ifølge gårdskart fra NIBIO er bruket på 81 mål dyrket mark, 305 mål skog og 30 mål annet areal.

 • Bebyggelse. Våningshus bygd i 1979, redskapshus i 1987, kyllinghus i 2000 og bryggerhus restaurert til bolig 2002.
 • Drift. Mesteparten av jorden er forpaktet bort. Driver med sauer og slaktekylling. (Kuer ble slutt i 1973). Første traktor anskaffet i 1975.
 • Div. Driver med hundeoppdrett av Welsh Corgy og Basset Hound.

Tomt nr. 1 (1,056 mål)

Etablert 1952 for Harald Augustson og solgt 1981 til Rudolf Reinsberg. Overdratt i 1986 med hver sin halvdel til Nils Arne Mehammer og Bente Mehammer Moe og det samme for Tore og Kari Skåtun i 1996.

Tomt nr. 2 (1,072 mål)

Etablert 1951 for Edgar Nilsen og solgt 1985 til Nils Arne, Frank Sverre og Dag Mehammer og Bente Mehammer Moe. Solgt til Dag Mehammer s. å. og videre til Frøydis Søbaksveen i 1996. Overtatt 2000 av Espen og Heidi Kristine Røraas.

Tomt nr. 3 (0,300 mål)

Etablert 1968 for Margit Mehammer og overtatt av Sverre Mehammer i 1980.

Bruksnr. 2 (skyld mark 2,50)

Oppsto 1820, da Gullik Jakobsen delte bruket sitt (se ovfr. Bruk 2 b, hvor også Gulliks og familiens personalia finnes) og foreløbig beholdt heromhandlede part selv. Det gikk nedover økonomisk med Gullik, han lånte store beløp mot pant ikke bare i gården, men også i løsøre og avling. I 1840 måtte han gå fra gården og flyttet til Høyjordsenga, hvor han ble husmann; Gullik og hustruen Berte Sofie døde der begge i samme år, 1862. Gården på Sjue ble i 1840 ved auksjon solgt for 355 spd. til Gulliks hovedkreditor, Kristoffer Hansen Kjærås, som ved skjøte av 1851 (tgl. 52) solgte videre til sønnen Hans Kristoffersen. Han døde ugift 1873, 53 år gl., og ved skjøte s.å. ble gården av arvingene solgt til

Andreas Hansen 1873-1914. F. 1849 på Prestegården i Høyjord, d. 1930. G. 1872 m. Elen Andrine Nilsdatter, f. på Kjærås 1848, d. 1887. Barn: 1. Gunhild Marie, f. 1872, d. 1959, ugift. 2. Hans Kristian, f. 1877, d. 1966. 3. Lars Anton, f. 1887, overtok gården, se ndfr. Ved skjøte av 1914 solgte Andreas bnr. 2 og 10 for kr. 4 500 til sønnen

Lars Andreassen Sjue.

Lars A. Sjue 1914—58. F. 1887, d. 1958. G. 1926 m. Anna Petrine, f. 1888, d. 1968, datter av Peder Mathiassen Wittingsrød på Lur i Våle. Barn: Ester Andrine, f. 1928, d. 1938. Lars A. Sjue kjøpte i 1924 også bnr. 3, 6 og 11 (se disse nr.) for kr. 25 500 av skipsreder P. Johannessen, Tønsberg. Enken Anna Sjue solgte i 1963 disse eiendommer til sin nevø

Karsten Anker Halum 1963—80. F. 1920 på Halum, g. 1948 m. Oddveig Kristiansen, f. 1920 i Ytre Sandsvær. Personalia, se Sukke bnr. 6. Overdratt til sønnen:

Anker Karsten Halum 1980—92. F. 1951, g. 1972 m. Thoril Skjeggerød, f. 1951, datter av Håkon Skjeggerød, f. 1920 og Signe Haugberg, f. 1921. Barn 1. Hege, f. 1972. 2. Frode, f. 1974, samboer m. Susanne Bertiussen (barn: Maren, f. 2008.). Anker driver lastebiltransport og Thoril har kontorarbeid hjemme og arbeider i bankvesenet.

Staten ved fylkeslandbruksstyre. 1992—97.

Anker Karsten Halum. 1997—. Personalia, se ovenfor.

Bnr. 2, 3, 6, 10 og 11 har etter opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 6,77. Innmark 110 mål, skog 500 mål. Det er utskilt en rekke tomter etter 1950. Våningshus bygd 1838, uthus 1928, videre er der bryggerhus, ved- og vognskjul. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 10 kuer, 6 ungdyr, 2 griser, 15 høns.

Oppdatering 2017 bnr. 2 - (20 mål)

Ifølge gårdskart fra NIBIO er bruket på 12 mål skog og 8 mål annet areal.

Bruksnr. 3 (skyld mark 2,35)

Oppsto i 1830, da Gullik Jakobsen delte bruket sitt (se ovfr. Bruk 2 b, hvor også Gulliks og familiens personalia er inntatt) og for 500 spd. solgte denne halvdel til

Ole Larsen 1830-83. F. på Gran 1797, d. 1883 på Sjue; g. 1825 m. Ingeborg Marie Nilsdatter, f. 1799 på Skaug i Høyjord, d. 1883. Barn: Elen Andrea, f. 1825 på Gran, g. m. Rasmus Hansen på nabobruket (se ndfr., bnr. 6). Etterat Ole Larsen og hans hustru begge var døde i 1883, var datteren Elen Andrea enearving, og bruket gikk over til hennes mann

Rasmus Hansen 1883-96. F. 1820 (sønn av Hans Hansen Østre Høyjord, s.d.), d. 1896. Rasmus hadde fra før bnr. 6 (s.d., hvor Rasmus' og hans families personalia er inntatt). Bnr. 3 danner senere en enhet med bnr. 6 og har samme eiere som dette, hvortil henvises. I 1924 ble fra bnr. 3 utskilt bnr. 18 (s.d.).

Bruksnr. 4 ,«Øvre Sjue» (skyld mark 2,06)

Øvre Sjue (bnr. 4), Johan Sjues gård.

Oppsto 1875 da Samuel Halvorsen delte gården (se ovfr., Bruk 1 b) og beholdt denne halvpart (= 1/8 av Sjue) selv til sin død 1888. Den eides så av boet (enken levde til 1896), som ved skjøte av 1897 solgte bruket for kr. 3 350 til sønnen

Elen Olea Olsdtr (Store-Dal)

Johan Samuelsen 1897-1921. F. 1859 på Store-Dal, d. 1927 på Sjue. G. 1882 m. Martine Andreasdtr., fra Fresti, Sem, f. 1857, d. 1909. 8 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Magna Elise, ysterske, f. 1882, g. 1910 m. Andreas Hansen Gjersøe (se bnr. 10), kom senere til Solberg i Fon, f. 1883 i Arnadal. 2. Sofie Amalie, f. 1885, g. 1911 m. Hans Olsen Sukke i Fon, f. 1873. 3. Olufine Marie, f. 1888, se ndfr., bnr. 9 og 15. 4. Hilda, f. 1890, g. 1913 m. sjømann Johan Bernhard Jonassen, Solberg i Fon, f. 1884. 5. Samuel, f. 1895, overtok etter faren, se ndfr. 6. Ellen Olea, f. 1902, g. 1927 m. hvalf. Ole Iversen Foss, Solberg i Fon, f. 1903 i Tuft, Sandsvær. Ved skyldsetn. 1918 ble utskilt bnr. 13 (s.d.) og i 1921 bnr. 15 (s.d.). I 1902 kjøpte Johan Samuelsen av broren Hans også bnr. 5 (s.d.) for kr. 3 500, og i 1919 bnr. 9 (s.d.) av Jørgen Kristoffersen. I 1921 solgte han for kr. 30 000 bnr. 4 og 5 til sønnen

Samuel J. Sjue 1921-61. F. 1895, d. 1974, g. 1920 m. Magna Gunelia Paulsdatter, f. på Lunde i Vivestad 1895. Barn: 1. Johan, f. 1921, overtok etter faren, se ndfr. 2. Paul, f. 1924, ugift, bor på Sjue. 3. Lise Marie, f. 1928, g. m. gbr. og verkstedarb. Kristian Hjerpekjønn, f. i Arnadal; bopel Solvang, Arnadal. 4. Sverre, f. 1930, sveiser, rep., g. 1955 m. Signe Krøgli, f. 1937 i Vivestad; bopel Sem. 5. Rolf Magnar, f. 1934, montør, rep., g. m. Haldis Nilsen fra Bergen; bopel Nittedal. Samuel J. Sjue solgte i 1961 bnr. 4 og 5 til eldste sønn

Sukke bnr. 4 Gårdskart fra NIBIO.

Johan Sjue 1961—88. F. 1921, d. 2003, g. 1961 m. Dordi Lia, f. 1932 i Bø i Telemark, d. 2013, datter av Sveinung Lia, f. 1891 og Gunhild Hegna, f. 1896. Barn: 1. Samuel, f. 1963. 2. Halvor f. 1966, d. 1977.

Samuel Sjue 1988—2013. F. 1963, g. 1983 m. Karin Simonsen, f. 1965 i Våle, datter av Gunnar Simonsen, f. 1927 og Gunvor Mathisen, f. 1931 i Sandar. Barn: 1. Halvor, f. 1984. 2. Malena, f. 1987. 3 Mikael, f. 1993.

Malena Sjue og Jarle Løland 2013—. Malena, f. 1987, kundebehandler, samboer m. Jarle Løland, f. 1982 i Stavanger, personalsjef, sønn av Ove Løland, f. 1957 og Ann Samuelsen, f. 1960.

Bnr. 4 og 5 har etter opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 4,09. Gården har 90 mål innmark og 255 mål skog. Våningshuset glt., uthus bygd 1929. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 7 kuer, 1 okse, 7 ungdyr, 2 griser, 60 høns. Hesteavl.

På gården er funnet en thaler fra 1614 med bilde av kurfyrst Johan Georg I.

Oppdatering 2017 bnr. 4 (735 mål)

Ifølge gårdskart fra NIBIO er bruket på 99 mål dyrket mark, 618 mål skog og 18 mål annet areal.

Bruksnr. 5 (skyld mark 2,03)

Oppsto 1875 da Samuel Halvorsen delte gården (se ovfr., Bruk 1 b) og solgte denne halvpart (= 1/8 av Sjue) til eldste sønn

Hans Samuelsen 1875-1902. F. 1842 på Store-Dal, d. 1923 på Myre. G. 1874 m. Mathilde Sofie Kristensdatter, f. 1851 på Myre, d. der 1935. Barn: Inga Olette, f. 1875, g. 1900 m. Hans Olsen Myhre, f. 1876, som drev bnr. 4 på Myre (s.d.). I 1890 ble utskilt bnr. 9 (s.d.). Hans solgte bruket 1902 for kr. 3 500 til broren Johan Samuelsen, som fra før eide bnr. 4. Fra nå av danner bnr. 5 en enhet med bnr. 4 og har samme eiere som dette, hvortil henvises.

Bruksnr. 6 (skyld 97 øre)

Oppsto i 1831, da Kristen Jakobsen delte sitt bruk (se Bruk 2 a), solgte den ene del (se bnr. 7) og selv beholdt den annen, heromhandlede del (= 1/8 av Sjue), som han 1839 for 600 spd. solgte til den enda mindreårige Mikkel Mikkelsen Askjem (f. 1817). Kristen Jakobsen hadde senere Valmestadrød, bnr. 2 (s.d.). Mikkel, som overtok bruket ca. 1842, kjøpte i 1846 Søndre Holt i Andebu (s.d., hvor personalia finnes) og solgte i 1847 Sjue-bruket videre for 880 spd. til

Rasmus Hansen 1847-96. F. 1820 på Grytingen i Skjee (var sønn av Hans Hansen som kom til Østre Høyjord), d. 1896 på Sjue. G. 1849 m. Elen Andrea Olsdatter, f. 1825 på Gran, d. 1900. Barn: Olava Mathilde, f. 1862, d. 1876. Hustruen Elen Andrea var enearving etter Ole Larsen på bnr. 3 (s.d.), og da Ole og hans hustru begge døde i 1883, gikk bnr. 3 over til Rasmus Hansen og går senere sammen med bnr. 6 under felles eier. I 1887 ble utskilt bnr. 8 (s.d.). Rasmus Hansen var medlem av formannskapet 1876—79 og 1884-85 og medlem av Andebu Sparebanks forstanderskap 1871-79.

Etterat Rasmus var død, solgte enken og arvingene i 1898 bnr. 6 og 3 for tils.kr. 7 600 til Hans Andrisen Bøen (om ham, se under Bøen, gnr. 90), som overlot driften til broren

Lars Andrisen Sjue og h. Marthine Johansdatter.

Lars Andrisen 1898—1908. F. 1855, g. m. Karen Marthine Johansdatter, f. i Lien (Plassen) 1852. Hadde tidligere hatt gård på Store-Dal (se gnr. 97, bnr. 1, hvor personalia finnes inntatt). Eldste sønn Andris Larsen ble snart medbruker. Lars flyttet til Sem, og onkelen Hans solgte ved skjøte av 1908 bnr. 6 og 3 for kr. 6 000 til Andris, men alt året etter solgte denne videre for kr. 7 500 til Lars Andreassen. I 1910 ble utskilt bnr. 10 (s.d.). Ved auksjonsskjøte av 1924 ble bnr. 3 og 6 for kr. 11 000 solgt til skipsreder P. Johannessen, Tønsberg, som s.å. solgte bnr. 3, 6 og 11 for tils. kr. 25 500 til eieren av bnr. 2 m. fl., Lars A. Sjue (hans personalia, se bnr. 2). Fra nå av danner bnr. 6 en enhet med bnr. 2, 3, 10 og 11 (se særlig bnr. 2). I 1924 ble fra bnr. 6 utskilt bnr. 18 (s.d.).

Bruksnr. 7

Oppsto 1831, da Kristen Jakobsen delte sitt bruk (se Bruk 2 a) og solgte denne del (= 1/8 av Sjue) for 480 spd. til

Elling Østensen 1831-42. F. 1799 på Store-Dal, d. 1882. G. m. Inger Olea Andersdatter, f. 1808 i Mørken i Ramnes, d. i Lakskjønn 1889. Barn: 1. Maren Andrea, f. 1831, g. 1859 m. Hans Pedersen, f. i Lien 1827; overtok Lakskjønn (s.d., bnr. 1) i 1865. 2. Østen, f. 1834, d. 1846 (druknet i Lakskjønn-vannet). 3. Bredine Sofie, f. 1837, g. 1860 m. em. Mathias Larsen Mørken i Ramnes; de flyttet senere til Lindeflåtten i Våle. 4. Elen Marie, f. 1840, g. 1860 m. glassmester Elias Andersen Sjue, f. 1831 på Sønset; de kom til Søndre Heian i Ramnes. [De følgende er f. i Lakskjønn:] 5. Karen Andrea, f. 1843. 6. Andreas, f. 1846, d. 1856. I 1842 makeskiftet Elling Østensen med Nils Olsen Lakskjønn og overlot ham heromhandlede part av Sjue mot at Elling fikk Lakskjønn (s.d.); Elling måtte betale 300 spd. i mellomlag. Nils Olsen 1842-99. F. 1814 på Mellom Sønset, d. 1899. G. 1) 1847 m. Anne Sofie Olsdatter, f. 1826 i Struten i Andebu, d. 1854; ingen barn. G. 2) 1860 m. Elen Marie, f. 1839, d. 1925 i Tønsberg, datter av den kjente haugianerleder Kristoffer Evensen Kjønnerød i Ramnes. Barn: 1. Anne Sofie, f. 1861, g. 1884 m. Anders Hansen Sjue, f. 1857; de kom til Søndre Bjune i Ramnes, senere til Svelvik. 2. Ole Kristian, f. 1865, overtok etter faren, se ndfr. 3. Kristoffer, f. 1869, sjømann. 4. Mina Andrine, f. 1872, d. 1957 i Oslo; g. 1890 m. gbr., hvalf. Mathias Eliassen Kløv, Ramnes. 5. Nils Edvard, f. 1879, ble kjøtthandler i Porsgrunn; døde der. Nils Olsens dødsbo kjøpte i 1899 også bnr. 8 (s.d.). Gården ble overtatt av eldste sønn

Ole Kristian Nilsen 1899—1913. F. 1865, d. på Nøtterøy 1941. Var også byggmester og snekker. G. m. Inger Karine Andreasdatter, f. 1876 i Honerød, d. 1907. Barn: 1. Nils Einar, f. 1896 i Tønsberg. 2. Kristoffer, f. 1899. 3. Lars, f. 1902. 4. Karen Kristine, f. 1904. I 1913 ble utskilt bnr. 11 (s.d.). S.å. solgte Ole Kristian Nilsen bnr. 7 og 8 for kr. 15 000 til Aksel A. Prestegården og Olaf S. Skjelbred; sistnevnte solgte imidlertid alt året etter sin halvdel for kr. 7 500 til Aksel.

Aksel Antonsen Prestegården 1913-22. F. på Sønset 1889, g. m. Karoline Lovise Lorentsdatter, f. på Nes 1889. I 1920 ble utskilt bnr. 14 (s.d.) og i 1921 bnr. 16 (s.d.). Aksel solgte ved skjøte tgl. 1921 bnr. 8, 14 og 16 til Henrik L. Næss, flyttet i 1922 til Vestre Høyjord (s.d., bnr. 4, hvor personalia ellers er inntatt) og solgte bnr. 7 for kr. 15 000 til

Ole Thorvaldsen Sukke 1922-27. F. 1900 på Herre-Skjelbred, d. i Sem 1975. Nærmere personalia, se Heimdal (gnr. 73, bnr. 4), som han deretter kjøpte og hvor han drev landhandel. Ole Sukke solgte Sjuegården i 1927 for kr. 15 000 til

Andreas Andersen Høyjord 1927-28. F. 1876 på Vestre Høyjord, gbr. og hvalf., d. 1928. Hadde tidligere bodd flere steder, på Valmestadrød (Engen), Himberg, Steinshagen, Valmestad. G. 1) 1908 m. Kristiane Larsdatter, f. på Moland 1884, d. 1911. Barn: 1. Karen Lovise, f. 1908, g.m. Einar Veisten, S. Land. 2. Kristian, f. 1911, overtok gården, se ndfr. G. 2) 1914 med Anne Sofie Andersdatter Himberg u. Bøen f. 1884, d. 1951. 3. Agnes Sofie, f. 1915, se Kleppan, gnr. 91, bnr. 14. 4. Hans Andersen, f. 1917, g.m. Anny Nikolaisen, f. 1925, bor i Slagen. 5. Lars A. Høyjord, f. 1919, g. 1943 m. Ruth Andersen fra Kullerød i Andebu; se Østre Høyjord bnr. 14. 6. Aslaug Sofie, f. 1920, g.m. Knut Ågesen, f. 1924, bosatt i Slagen. 7. Anna, f. 1922, g.m. Severin Hansen, bosatt i Høyjord. 8. Else Asora, f. 1924, g.m. Rolf Nilsen fra Hof, bosatt i Tønsberg. Andreas d. alt 1928, og enken Anne Sofie Høyjord satt i uskiftet bo. Ved skjøte av 1940 solgte hun gården for kr. 10 000 til stesønnen

Kristian A. Sjue 1940-87. F. 1911, gbr. og hvalf. Hadde drevet gården i flere år før den formelle overdragelse fant sted. G. 1934 m. Lovise Høyjord, f. 1910. Barn: Marit Kristiane, f. 1937, g. m. Inge W. Lima, f. 1936, d. 2019, som forpakter gården. I 1942 ble utskilt bnr. 21 (s.d.).

Marit K. og Inge W. Lima 1987-2015. Sammenføyd m. bnr. 8 og 14. Overdratt til sønn;

Ole-Kristian Lima 2015-. Ole-Kristian, f. 1956 i Høyjord(Tbg), skuespiller og ekspeditør, g. m. Tove Myklebust Lima, f. 1957 i Høyjord(Tbg), datter av Ellen A. Myklebust, f. 1914 i Høyjord(Tbg), og Einar A. Myklebust, f. 1916 Vartdal i Møre og Romsdal. Barn: 1. Espen Myklebust Lima, f. 1979 i Høyjord(Tbg), g. m. Oddny Lovise Kvernvik, f. 1984, bosted Høyjord. 2. Jonas Myklebust Lima, f. 1981 i Høyjord(Tbg), g. m. Marthe Bjørnstad, f. 1981, bosted Sandefjord.

Sjue-bnr. 7. Gårdskart fra NIBIO.

Bnr. 7 har ifølge opprinnelig bygdebok en matrikkelskyld på mark 1,53. Gården har 45 mål innmark og 50 mål skog, beliggende nordøst for eiendommen og oppdelt i tre stykker. Uinngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Gården hadde i eldre tid part i vannsag sammen med de andre Sjue-gårdene; den er forlengst revet.

Våningshus og uthus bygd ca. 1840, ellers er der ved- og vognskjul. Kristian A. Sjue har bygd nytt grisehus og hønsehus. Grasfrø, hvorav det avles nok på gården, har vært i bruk siden ca. 1910. Separator siden 1934, men det meste av melken ble levert til ysteri. Det har vært hestevandring på gården. Ingen elektrisk motor. Det leies skurtresker. I 1957 ble innlagt vann med elektrisk pumpeanlegg.

Marknavn: Snippen, Løkkæ.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 3 kuer, 3 ungdyr, 2 griser, 1 sau, 25 høns. Avling: Ca. 4 500 kg korn, mest bygg, ca. 5 000 kg poteter, ca. 5 000 kg kålrot.

Oppdatering 2017 bnr. 7 (239 mål)

Ifølge gårdskart fra NIBIO er bruket på 113 mål dyrket mark, 104 mål skog og 22 mål annet areal.

 • Div. Det ble arrangert revy på gården i 1998 og 1999. "Hoys"-revyen ble sett av et publikum på 10 000 personer begge årene.

Bruksnr. 8 (skyld 97 øre)

Utskilt 1887 fra bnr. 6 og ved skjøte 1888 av Rasmus Hansen solgt for kr. 2 400 til Nils Hansen (fra Valmestadrød-Engen, se om ham og familien gnr. 76) som i 1891 for kr. 3 400 solgte videre til Lars Johan Hansen. Dennes arvinger avhendet bruket 1899 for kr. 2 600 til Nils Olsens dødsbo på bnr. 7. Bnr. 8 har så samme eiere som bnr. 7 (s.d.) til 1921, da eieren Aksel A. Prestegården solgte bnr. 8 samt bnr. 14 og 16 for tils. kr. 7 000 til svogeren Henrik L. Ness, som alt året etter for kr. 14 000 lot de tre bruk gå videre til faren Lorents A. Ness (hans personalia, se Østre Høyjord, gnr. 80, bnr. 15). Denne solgte så igjen 1931 til

Ole Evensen 1931—41. F. i Lille-Dal 1905, g. 1929 m. Petra Martine Skaug, f. 1909. Barn: 1. Anni, f. 1930 på Vines, g. m. Bjørn Fjell, Vivestad. 2. Elsa, f. 1932, g. 1952 m. maskinholder Johan Bu, Veierud i Våle, f. 1924. 3. Paul Oddvar, f. 1934. 4. Bjarne, f. 1948 på Vines. I 1940 ble utskilt bnr. 20 (s.d.). I 1941 flyttet Ole Evensen til Vines (Valmestadrød, gnr. 75, bnr. 2) og solgte Sjue-gården for kr. 17 000 til

Isak Isachsen 1941-43. F. 1890 i Moss, maskinmester, d. 1943. G. 1914 m. Agnes Sivertsen. Barn: 1. Ragnar, f. 1918, sivilingeniør; under siste verdenskrig major i jagerskvadron nr. 332 i Royal Air Force. 2. Rolf, f. 1922, sivilingeniør; under siste verdenskrig fenrik i jagerskvadron nr. 332 i Royal Air Force, falt i luftkamp over Holland i 1944. Etter Isak Isachsens død ble eiendommen overtatt av enken Agnes Isachsen. I 1974 ble jorda kjøpt av Inge Lima fra Time på Jæren (se bnr. 7) og husene av sosionom Brede Hammer, f. i Oslo 1946, g. m. Marit Sømme fra Stavanger, lærerinne på Hjemmet for Døve i Andebu.

Bnr. 8, 14 og 16 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,14. Gården har 46 mål innmark og ca. 5o mål skog og annen utmark. Våningshuset bygd 1922, ombygd 1942, uthuset bygd 1943, videre er der vognskjul, vedskjul, grise- og hønsehus. Besetning (ca. 1950): 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 2 sauer, 10 høns. Hesteoppdrett.

Sammenføyd 1997 m. bnr. 7.

Bruksnr. 9 (skyld 11 øre)

Her var visstnok i eldre tid husmannsplassen «Sjue-stua».

Utskilt fra bnr. 5 i 1890 og ved skjøte av 1898 solgt for kr. 600 av Hans Samuelsen til svogeren, tømmermann Jørgen Kristoffersen, f. 1845 på Solberg (Pisserød), g. 1) m. Inger Martine Samuelsdatter, f. på Store-Dal 1844, d. 1894; personalia, se Pisserød (Solberg), gnr. 61, bnr. 2. Jørgen giftet seg igjen ca. 1895 m. 2) Elen Mathilde Samuelsdatter, f. 1853 (søster av 1. hustru). Han solgte bnr. 9 ved skjøte av 1919 for kr. 6 300 til en bror av Hans Samuelsen, Johan Samuelsen, eieren av bnr. 4 og 5 (se disse nr.). Denne solgte i 1927 bnr. 9 og 15 (s.d.) for kr. 6 000 til datteren

Olufine Sjue 1927—48. F. 1888, ugift, d. 1959. I 1937 ble utskilt bnr. 19 (s.d.). Ved skjøte av 1948 solgte hun bnr. 9 og 15 for kr. 8 000 + husvære, lys, ved og poteter (verdsatt til kr. 2 500 for 5 år) til

Ole Fostrød 1948—92. F. 1921 i Ramnes, skogsarb., g. m. Marry Foss, f. 1925 på Sukke i Fon. Barn: 1. Ragnar, f. 1947. 2. Reidun, f. 1948, g. m. Bjørn Larsen, f. 1943; bopel Holt, Hvarnes. 3. Villy, f. 1952.

Mary Fostrød 1992—93. Overdro til sønnen

Villy Fosterød 1993—. Villy Fostrød, f. 1952 i Høyjord(Tbg), industriarbeider/fosterhjemsdriver, sønn av Mary (f. Foss) Fostrød og Ole Kristian Fostrød f. i Ramnes.

Sjue-bnr. 9. «Sjue-stua». Gårdskart fra NIBIO.

G. 1993 m. Ida Merete Akselsen, f. 1957 i Sarpsborg, SFO-leder og fosterhjemsdriver, datter av Aslaug O. Bøen, f. i Høyjord og Gustav Adolf Akselsen, f. i Østfold. Barn: 1. Lasse Eikenes Fostrød, f. 1979, omsorgsarbeider, utdannet fra BI. Sønn av Ida Merete A.F. og Atle E. Eikenes, f. i Østfold, g. m. Kristin Agerbo, (deres sønn Brage, f. 1995); bosted Våle. 2. Maria Akselsen Fostrød, f. 1988 på Revetal, B&U arbeider og førskolelærer. Datter av Ida Merete A.F. og Villy Fostrød. 3. Merethe A. Fostrød, f. 1989 Revetal, B&U arbeider, datter av Ida Merete A. F. og Villy Fostrød, samboer m. Cato Aleksander Remfeldt, (deres datter Eleah Victoria, f. 2014); bosted Horten/Undrumsdal/Våle. Fostersønner: 1. Roy-Edmund Karo, f. 1996 Tønsberg, B&U arbeider. 2. Lukas Karo-Solberg, f. 2007 på Vear. (Omfatter også bnr. 15).

Oppdatering 2017 bnr. 9 - (41 mål)

Ifølge gårdskart fra NIBIO er småbruket på 4 mål dyrket mark, 33 mål skog og 4 mål annet areal.

 • Bebyggelse. Framhus påbygd 30 m2 bad/WC 1994. Låve/uthus ombygd til boligenhet i 1997 og samtidig utvidet m. 80 m2.
 • Drift. Sluttet m. grise- og hønsehold i 1964/65. Første traktor (Ford 4000) kjøpt 1967. Planting av grantrær 2010.
 • Div. Driver fosterhjem for 2 gutter. Personalia, se ovenfor.

(Tidligere Olefine Sjue, oppvokst på Sjue bnr. 5/44 fostret opp sin niese Mary Foss som var datter av Ellen f. Sjue og Ole Foss.)


I et lite hus i nærheten av bnr. 9 bodde enken Andrine Kristensdatter Sjue, f. 1848, d. 1935. Hun var i 1874 blitt g. m. smed Lars Johan Andersen Sukke, f. 1823, d. 1878 (se Sukke, Bruk 1). De hadde 2 døtre, Gunhild Marie, f. 1875, g. m. Guttorm Olsen fra Sem, arb. på Sem Tøndefabrik, og Karen Olette, f. 1878, g. m. Olaf Bøe, Ramnes. Andrine var uvanlig avholdt i bygda for sitt varme hjertelag og sin store gjestfrihet.

Bruksnr. 10, Haug (skyld 30 øre)

Utskilt fra bnr. 6 i 1910 og solgt til

Andreas Hansen 1910-12. F. 1883 i Arnadal, møller, g. 1910 m. ysterske Magna Elise Johansdatter Sjue, f. 1882. De flyttet etter et par år til Fossan i Våle og kom deretter til Solberg i Fon (personalia, se Ramnes Bygdebok II, s. 1024). Bruket gikk så over til Lars A. Sjue, eieren av bnr. 2 (s.d.) m.fl., og har senere fulgt disses eiere.

Bruksnr. 11, Ramberg (skyld 65 øre)

Utskilt fra bnr. 7 i 1913 og av Ole Nilsen for kr. 4 000 solgt til skipsreder P. Johannessen, Tønsberg. Denne solgte ved skjøte tgl. 1924 bnr. 11 (sammen med bnr. 3 og 6) til Lars A. Sjue, eieren av bnr. 2 (s.d.), som bnr. 11 siden har gått sammen med.

Bruksnr. 12, Fjeld (skyld 15 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1915 og solgt til skipsreder P. Johannessen, Tønsberg. I 1974 ble eiendommen solgt til Peder Monsen.

Sammenføyd 1997 m. bnr. 1.

Bruksnr. 13, Nabberen (skyld 10 øre)

Dette skogstykke ble utskilt fra bnr. 4 i 1918 og solgt til skipsreder H. Waalman, Tønsberg. Ved skjøte av 1921 solgte denne bnr. 13 (sammen med bnr. 1) til Lars Hansen Spee. Siden følger eiendommen bnr. 1 (s.d.) og har samme eiere som dette.

Sammenføyd 1997 m. bnr. 1.

Bruksnr. 14, Hagen (skyld 8 øre)

Utskilt fra bnr. 7 i 1920 og året etter (sammen med bnr. 8 og 16) av Aksel A. Prestegården solgt til Henrik L. Ness. Senere har bnr. 14 fulgt bnr. 8 (s.d.) og hatt samme eiere som dette.

Bruksnr. 15, Hestehagen (skyld 12 øre)

Utskilt fra bnr. 4 i 1921 og overtatt av Johan Samuelsen, som det året hadde overdratt gården til sønnen Samuel J. Sjue. Senere har bnr. 15 fulgt bnr. 9 (s.d.) og hatt samme eiere som dette. I 1949 ble utskilt bnr. 22 (s.d.).

Bruksnr. 16, Nabberen (skyld 9 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1921 og av H. Waalman for kr. 8 000 solgt til fru Tordis Waalman. Nåv. eier Inge Lima, som også eier bnr. 8 m. fl. (s.d.).

Bruksnr. 17, Ask (skyld 10 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1921 og av H. Waalman for kr. 8 000 solgt til fru Tordis Marthinsen. I 1973 ble eiendommen solgt til Sverre Mehammer, f. 1926, g. m. Arnhild Smedsrud, f. 1934. Sammenføyd 1997 m. bnr. 1.

Bruksnr. 18, Sjuehaugen (skyld 10 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1924 og solgt til Per Holm Johannessen, Tønsberg. I 1974 ble eiendommen solgt til Peder Monsen. Videresolgt 1980 til Kolbjørn Sveås og 1985 til Ruth Grethe B. Sveås. Rørestrand overtok 1986 og Alfainstituttet i 1995.

Bruksnr. 19, Eikeli (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 9 i 1937 og solgt til dr. E. Kragerud, Tønsberg. Overtatt av Harald S. og Liv Krogh Midttun i 1978 og 1988 av Liv Krogh Midttun.

Bruksnr. 20, Fossheim (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 8 i 1940 av Ole Evensen. Kjøpt 1956 av Nils Nilsen fra Slagen, som s. å. solgte til Samuel Clausen. 1961 overtok Thomas Hansen som solgte videre til Per Nagolf i 1963. Inge Lima og Henry Skjelbred overtok i 1986 som s. å overdro til Henry Skjelbred Solgt til Helge Flaatten 2001.

Bruksnr. 21, Hauen - Sjueveien 50 - (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 7 i 1942. Eier Adolf Fon. I 1963 ble eiendommen solgt til Odd Bjarne Hansen, i 1973 til Hjørdis Margrethe Hansen.

04.07.1980 - Er overdratt til Frank og Fred Werner Hansen. Er overdratt til

Fred Werner Hansen 1980-. F. 1961 i Høyjord(Tbg), selger, sønn av Odd Bjarne Hansen, f. 1936, d. 1981, og Hjørdis Margreth Hansen, f. Andersen 1938, d. 1979. Samboer m. Gunn Berit Gran, f. 1960 i Ramnes, lagersjef, datter av Birger Gran, f. 1936, d. 1981 i Ramnes, og Gunvor Gran, f. 1932 på Teie, fra Flekkefjord. Barn: 1. Tallak Werner Gran Hansen, f. 1995 Tønsberg, bosted Hauen.

Bruksnr. 22, Furumo -Sjueveien 71- (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 15 i 1949. Eier Ingvald Solheim f.1916 d. 1986, drev lastebiltransport; g. m. Ellen Marianne Johansen f.1926 fra Rønningen i Arnadal. Barn: 1. Øyvind, f. 1946; bosatt i Sandefjord 2. Torbjørn, f. 1952, g. 1972 m. Ragnhild Larsen, f. 1953 fra Linnestad i Re. 3. Jørunn, f. 1959. g. 1979 m. Hans Christian Hotvedt fra Hotvedt i Andebu. Enke Ellen Solheim solgte huset i 1990 til

Torbjørn og Ragnhild Solheim 1990–. Torbjørn, f. 1952, daglig leder, g. 1972 m. Ragnhild Solheim, f. 1953 i Ramnes, kontordame. Barn: 1. Anita Solheim Bråvoll, f. 1972 i Ramnes, revisor, g. m. Terje Svein Olsen Bråvoll, f. 1974, revisor; bosted Bråvoll Kinsarvik. 2. Magne Solheim, f. 1976 i Ramnes, maler, g. 2004 m. Jane Yvonne Svendsen, skilt 2010; bosted Høyjordmoa.

Bruksnr. 23, Bergsett -Høyjordveien 830- (skyld 6 øre)

Utskilt 1954 fra bnr. 3 av L. Sjue og overtatt av Karsten Anker Halum i 1957. Solgt 1968 til

Yngvar og Inga Marie Sulutvedt 1968-. Yngvar Sulutvedt, f. 1944 i Vivestad, lærer og tidligere rektor ved Høyjord skole, har 2 perioder i Andebu kommunestyre, lærerskoleutdannet. Han flyttet til Høyjord 1968, er sønn av Arne Sulutvedt, f. 1916, og Esther Sulutvedt, f. 1926. Han er særlig interessert i idrett, natur og hage. G. 1965 m. Inga Marie Sulutvedt, f. Myhre 1944 i Høyjord, datter av Hilmar Myhre, f. 1906 og Marta Myhre, f. Gran 1909 i Andebu. Barn: 1. Synnøve Sulutvedt, f. 1966 i Høyjord(Tbg), salgsmedarbeider, samboer m. Yngve Skreosen, branningeniør og selvstendig næringsdrivende; bosted Porsgrunn. 2. Elin Sulutvedt, f. 1967 i Høyjord(Tbg), lærer; bosted Høyjord. 3. Ole Håkon Sulutvedt, f. 1969 i Høyjord(Tbg), driftsplanlegger, samboer m. Mette Sukke, f. 1969; bosted Andebu. 4. Hilde Sulutvedt, f. 1971 i Høyjord(Tbg), kommunikasjonsansvarlig i IT-bedrift; bosted Oslo. 5. Kjell Oskar Sulutvedt, f. 1973 i Høyjord(Tbg), oljearbeider; bosted Høyjord. 6. Unni Sulutvedt, f. 1979 i Høyjord(Tbg), forsker; bosted Oslo. 7. Kay Arne Sulutvedt, f. 1981 i Høyjord(Tbg), dokumentkontroller i oljebransjen, samboer m. Vibeke Kvamme, f. 1982, barnehage assistent; bosted Oslo.

Bruksnr. 24, Solvang -Sjueveien 31- (skyld 6 øre)

Utskilt 1955 fra bnr. 7 av Kristian A. Sjue og overtatt av Sverre Mehammer i 1956 og solgt til Frank Sverre Mehammer 1980. Solgt til

Tom Inge Lima og Mette Gran 1996-. Tom Inge Lima, f. 1973 i Tønsberg, maskinfører, sønn av Inge Vilhelm Lima og Marit Kristiana Lima, Andebu; samboer m. Mette Gran, f. 1974 i Tønsberg, ungdomsarbeider, datter av Hans Ragnar og Ingjerd Gran. Barn: 1. Anders Gran Lima, f. 1994 i Tønsberg, agronom; bosted Sjue. 2. Martin Gran Lima, f. 1997 i Tønsberg, maskinfører; bosted Sjue. 3. Kristoffer Gran Lima, f. 1999 i Tønsberg, maskinfører; bosted Sjue.

Bruksnr. 25, Fonshaugen (skyld 2 øre)

Utskilt 1956 fra bnr. 7 av K. Sjue og overtatt av Adolf Fon i 1956 og solgt til Odd Hansen 1963. Hjørdis og Margrethe Hansen overtok i 1973 og solgte videre til Frank og Fred Hansen 1980 som s.å. overdro til Fred W. Hansen

Bruksnr. 26, Granheim (skyld 3 øre)

Utskilt 1956 fra bnr. 8 av Agnes Isachsen og overtatt s. å. av Lars Klausen. Kjøpt i 1969 av Valborg (Abrahamsen) Olsen, f. 1947 på Rødberg i Nore som pr. 2017 fortsatt har eiendommen.

19.08.2019 - solgt til Pål Christian Larsen

10.05.2021 - solgt til Ole Pedersen

Bruksnr. 27, Eikenes - Sjueveien 73 - (2,4 mål)

Eiendom utskilt 1957 av Samuel Sjue fra bnr. 5, til Paul Sjue, d. 1987 og overtatt av hans bror Johan Sjue. Eid tidl. av Magna Gunelia Sjue og i 1981 overført til Rolf Magnar og Sverre Sjue, Lise Marie Hjerpekjønn og Johan Sjue.

Per Løkken 1988-2022. Pensjonert kjørelærer, f. 1948 i Oslo, flyttet til Andebu 1988, g. m. Karin Løkken, f. 1949 i Oslo.

04.03.2022 - Solgt til Anders Gran Lima.

Bruksnr. 28, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 29, Furumo 2 - (Skyld 1øre)

Eiendom utskilt 1958 for O. Fosterød fra bnr. 15. Eid 1990 av Ellen Marianne Solheim og Ragnhild og Torbjørn Solheim og i 1995 sammenføyd m. bnr. 22.

Bruksnr. 30, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 31, Sævar - Høyjord skole - (18,3 mål)

Eiendom utskilt 1963 av K. Halum fra bnr. 8. til Andebu kommune for Høyjord skole. Sammenføyd i 1995 m. gnr. 73, bnr. 25.

Bruksnr. 32, Sukke II - (1,2 mål)

Opprinnelig bnr.32 er utskilt av Kristian Sommerstad fra bnr. 31 for Andebu kommune 1963. Overtatt av Johan Sommerstad 1979 og Kjell Sommerstad 1992.

Bruksnr. 33, Knatten (2,2 mål)

Etablert 1968 fra bnr. 2 av Karsten Anker Halum og solgt s. å. til Finn Evensen.

09.02.2017 - Solgt fra Finn og Gerd Evensen til Ovar Løvås. Ovar Løvås, f. 1962 Asker, flyttet til Andebu 2017, miljøterapeut/ufør, har utdannelse fra BI på økonomi og administrasjon og er særlig interessert i musikk og motorsykkel.

Bruksnr. 34, Kikkut (1,5 mål)

Etablert 1969 fra bnr. 7 av Kristian A. Sjue og solgt s. å. til Hans Kristian Høyjord. Solgt 1975 til Kristian A. Sjue og i 1992 videre til Lovise Sjue og Ole Kristian Lima.

Bruksnr. 35, Sjueveien 34 - (1,8 mål)

Etablert 1973 for Staten v/ Fylkeslandbruksstyre fra bnr. 8 og s. å. til Sinding Larsen og Rønne AS. Solgt 1974 til Brede Hammer og videre i 1988 til Inger Vinje.

24.06.1988 - Solgt til Inger Thoresen. Solgt til

Elisabet Aaberg Sukke og Lars Sukke 2010-. Lars Sukke, f. 1982 Høyjord, gartner, sønn av Hans og Ranveig Sukke, g. m. Elisabet Aaberg Sukke, f. 1984 i Arendal, datter av Sigrid og Kjell Aaberg Bråstad, bosted Arendal. Barn: 1. Axel Sukke, f. 2009, bosted Sjue.

Bruksnr. 36, Kosi - Sjueveien 46 - (1,6 mål)

Etablert fra bnr. 2 av Karsten Halum for Torbjørn Solheim i 1976. Solgt til Sverre Mørken og Gretha Irene Mørken 1991.

26.11.2002 - Solgt fra Sverre Mørken til Gretha Irene Andersen

04.12.2013 - Solgt til Endre Olav Lindstrøm Hammer og Kristina Viftrup Andersen

24.09.2020 - Solgt til Paulius Valiauga og Aida Valiauga.

Bruksnr. 37, Tunet - Sjueveien 46 - (0,9 mål)

Etablert 1985 av Sverre Mehammer for Dag Mehammer i 1986.

08.04.1999 - Solgt til Randi Kristin Wennerød.

17.12.2014 - Solgt til Melinda Estelita Henriksen.

Bruksnr. 38, Sjueveien 36 - (1,5 mål)

Etablert 1988 fra bnr. 35 av Brede Hammer.

24.06.1988 - Solgt til Knut Knutsen. Solgt til

John Arve Knippen og Gerd Elin Oterhals Knippen 1998-. Jon Arve Knippen, f. 1967 i Sandefjord, flyttet til Andebu 1976, sønn av Bjørn Knippen, f. 1940 og Gerd Knippen, f. 1947. G. m. Gerd Elin Oterhals Knippen, f. 1965 i Hønefoss, datter av Reidun og Bjørn Oterhals i Hønefoss. Barn 1. Mathilde Knippen, f. 1995 i Arendal; bosted Kvelde. 2. Johan Knippen, f. 1997 i Lillehammer; bosted Sjuev. 36.

17.12.2019 - Solgt til Tilla Celine Berntsen og C. L. Riis-Christensen.

Bruksnr. 39, Høyjordveien 825 - (2,3 mål)

Etablert 1989 fra bnr. 2 av Anker Karsten Halum.

10.07.1990 - Solgt til Jan Rune Mørken

Bruksnr. 40, - (19,5 mål)

Etablert 1990 fra bnr. 2 av Anker Karsten Halum.

Sammenføyd 1997 med bnr. 2.

Bruksnr. 41, Busslomme/Infotavle - (0,5 mål)

Etablert 1990 fra bnr. 8 av Inge Lima.

Bruksnr. 42, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 73 bnr. 2.

Bruksnr. 43, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 74 bnr. 1.

Bruksnr. 44, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 74 bnr. 4.

Bruksnr. 45, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 74 bnr. 7.

Bruksnr. 46, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 74 bnr. 36.

Bruksnr. 47, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet. Etablert fra bnr. 2 for Staten v/Fylkeslandbruksstyre 1997. Sammenføyd m. gnr. 74 bnr. 5.

Bruksnr. 48, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 49, "Bakken" Sjueveien 100 - (1,7 mål)

28.11.2011 - Solgt fra Samuel Sjue til

Astor Svensgaard. F. 1961 i Bodø, sjøkaptein, flyttet til Andebu 2011 fra Larvik, samboer m. Sanna Gaiduchenko, f. 1967 i St. Petersburg, Russland.


Husmenn

Husmannsfolkene omtales i kildene som boende på «Sjue-eie» (uten nærmere stedsangivelse) eller i plassen Sjue-stua; en enkelt gang hører vi om plassen «Lille Sjue». På 1800-tallet står det bare «husmann», uten at sted er nevnt. Det later til at det til dels har vært flere husmannsfamilier samtidig.

Husmannskona Kari dør 1709. Peder Svendsen får året etter datteren Eli. I 1725 får husmannen Helge datteren Anne, i 1727 sønnen Anders. Jan Hansen får 1724 sønnen Henrik, i 1727 Arve, og i 1729 Kristoffer. Ole Guttormsen nevnes på Sjue-eie i tidsrommet 1724-44; kona het Maren. De får barna Guttorm, f. 1724, Kirsten, f. 1736, Helvig Kristine, f. 1741, Anne, f. 1744. Ole selv d. 1744, 70 år gl. Ole Andersen, g. m. Mari Andersdatter, får barna Olea, f. 1746, Anders, f. 1749, Halvor, f. 1753. Nils Andersen og kona Regine Håkonsdatter får 1752 datteren Sara; Regine d. året etter, 33 år gl. Ole Sjue-eie, g. m. Anne Marta, får 1760 datteren Marte Johanne, 1761 datteren Maria. I 1771 er Ole Sjue-stua tiltalt for brennevinsalg. Ole Mortensen, som tidligere hadde hatt gård på Sjue (se Bruk 2), dør i 1772 som husmann i Sjue-stua. Erik, g. m. Marte, får i 1774 sønnen Anders. I en rettssak 1779 opptrer som vitne Lars Kristensen fra plassen Sjue-stua; han er f. på Ådne og har tidligere bodd i Einarsrød, som også faren Kristen Jørgensen før ham. Det gamle Sjue-stua er visstnok det som i dag betegnes som bnr. 9 (s.d.).

Plassen (eller jordstykket) «Lille Sjue» er i 1781 av Anders Olsen frasolgt hans eiendom til Andreas Christian Wright. Året etter holdes det skylddeling på plassen. Det var noe krangel om eiendomsretten til den frasolgte part, men løytnant Heidemark, Wrights svigersønn, som møtte for denne, mente at dette «snikksnakk» måtte være uvedkommende. Vi finner ikke senere denne plassen som særskilt matrikulert bruk og hører heller ikke om noen bestemt husmann som skulle ha bodd der.

Gullik Sjue-stua, som i 1787 ble g. m. Idde Nilsdatter, fikk 1786 og 88 to sønner, som begge døde som spebarn. Hustruen d. 1794 på Skjelbred, 31 år gl.

Fra 1820-åra og utover hører vi om husmann og skomaker Elias Olsen, f. ca. 1796, d. 1858, g. 1823 m. Idde Hansdatter, f. ca. 1790, d. 1857. 8 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Karen Olea, f. 1824. 2. Hans, f. 1829. 3. Ole, f. ca. 1832, g. 1858 m. Anne Kristine Torgersdatter Hynne, f. 1831; i 1865 finner vi Ole som «grunnsitter» i Bjerkelund u. Lunde i Vivestad. 4. Anne Sofie, f. 1835, d. 1922 på Skytøya, g. m. Ole Isaksen, f. 1825 på Gran, d. der 1905; han ble husmann i Nordre Rolighet u. Ramnes prestegård. 6. Andreas, f. 1840. — Den siste husmann vi hører om på Sjue er mølleren Nils Tronsen, som i 1865 står oppført som «husmann uten jord», da 63 år gl., f. i Borre; hustruen Inger Marie Jensdatter, 45 år gl., er f. i Ramnes.