Østre Høyjord

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

80 Østre Høyjord

Navnet, som også er sognenavn, må i gammelnorsk tid ha hatt formen Haugagerði «innhegnet jordstykke, hvor det ligger flere hauger». Se ellers under sognenavnet i Kulturbindet, s. 5. En gang langt tilbake i tiden har nok Høyjord vært én gård, og må da ha vært en svær eiendom. Men gården har vært delt alt i middelalderen, for allerede i et diplom av 17/6 1374 (D N XI, s. 57, et av de eldste vi har fra Andebu) heter det om et rettsmøte at det holdtes på «den vestre gården på Høyjord»

080.00.00.diplom.jpg

Diplom dat. 25. okt. 1388 (DN VIII, 264) vedrørende rettigheter bøndene på Høyjord hadde i Kjerra-fisket i Lågen.

(i væstre stofuonne aa Haughagiaurdi). Og det ser ut til at Høyjord har vært delt i 3: Østre Høyjord, Vestre Høyjord og Prestegården. Det bruk som i 1575 i Pouel Huitfeldts stiftsbok ennå kalles Høyjord (Hougierdt), må nemlig p.g.a. den oppgitte smørskyld (3 bpd.) være den gård som fra slutten av 1500-tallet kalles Prestegården (s.d.) og som da tidligere har vært en del av Høyjord. Kildene gir oss noen få opplysninger om bønder på Høyjord i middelalderen, og dokumentene handler om rettigheter i Kjerrafisket i Lågen. Et diplom av 25/10 1388 (D N VIII, s. 264) meddeler at Gunleik Alfsson har solgt til Halvard Ormsson Høyjord så mye av Kjerra-fisket som han hadde arvet etter sin brorsønn Gunleik; Halvard betalte Gunleik 10 mark i penger for fisket. Og i 1398 solgte Vigleik Dyresson til Halvard Ormsson den del av Kjerra-fisket som Lardalsbøndene Alf på Ingjaldstad (Engelstad) og Sølver på Tanum hadde eid. Et diplom dat. Høyjord 3/11 1449 (D N VIII, s. 364) behandler skiftet av arven etter Eilif Jonsson mellom hans barn, sønnen Anund Eilifsson, g. m. Lifa Ellingsdatter, og dennes barn samt Eilifs datter Sigrid, g.m. Peder Neridsson. Anund og Peter fikk hver 3 øresbol i Kjerra-fisket. Før 1667 ble både Østre og Vestre Høyjord regnet for fullgårder. Men de var ikke like store; Østre Høyjord var størst og i gammel tid ble den derfor undertiden kalt Store Høyjord. I 1667-matrikkelen står Østre Høyjord fortsatt som fullgård, mens Vestre Høyjord ble satt ned til tredingsgård.

Oldtidsminner.

Ifølge «Vestfolds Oldtidsminner» finnes på Østre Høyjord 3 gravhauger. Derav ligger de to like nord for delet mellom Høyjord og Aulesjord, ved siden av hverandre og i flukt med haugene på nabogården Aulesjord. Den ene, som ligger lengst mot syd, er 8 m i tverrmål og forholdsvis høy; den er rund og urørt. Den andre er ca. 12 m i tverrmål og ganske lav og ligger ca. 10 m fra foregående. Det er gravd litt i haugens topp. Midt på haugen ligger en flat steinhelle av størrelse 1 x 1,5 m.

Den tredje gravhaugen ligger på Høyjords-Enga (gnr. 80, bnr. 25). Den ligger ca. 300 m vest for husene, er avlang og ca. 12 x 10 m stor. Den ligger på en naturlig høyde og i lauvskog. Haugen er temmelig høy; halvparten av den er gravd bort ved grustaing, antagelig til veigrus.

Skylden. Østre Høyjord var fullgård. Den gamle skyld synes å ha vært 1 ½ skpd. mel. Men det er noe vakling. I 1630- og 40-åra oppgis blandet skyld, 3 bpd. smør og ½ skpd. mel, iflg. L. Berg et forsøk på å få innført smørskyld, som holdtes for å være den gjeveste skyldenhet. Skylden kan tidligere ha vært høyere, for i en jordebok fra 1625 settes Østre Høyjord i 2 skpd;

Underbruket Steinshagen hadde i gammel tid 3 høns i skyld.

I 1667-matrikkelen beholdt hovedbølet sine 1 ½ skpd. tunge i skyld; Steinshagens 3 høns ble endret til 2 ½ lispd. tunge. 1838: 8 daler 20 skill. 1888 og 1904: 16 mark 7 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 2 7 9 12 5
1667 1 2 9 4 8 44 12 t,
trær 3 t
1723 1 2 ½ 12 8 40 1 skj. hvete,
2 skj. bl.korn,
12 t 6 skj. havre
1803 2 3 10 14 t
1835 12 3 18 10 1 ⅛ t hvete,
1 ⅝ t bygg,
25 t havre,
12 ½ t poteter
1865 12 5 26 16 2 211 skpd. 1 9/16 t hvete,
⅜ t rug,
2 ⅝ t bygg,
26 ⅝ t havre,
22 t poteter
1875 10 5 16 12 10 ¼ t hvete,
¾ t rug,
3 ⅞ t bygg,
28 ¼ t havre,
8 skålpd. grasfrø,
25 ½ t poteter
6
10
8
4 à 5

4 à 5

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 12
 • 1888: 24
 • 1904: 28
 • 1950: 57

Antall personer.

 • 1711: 6
 • 1801: 12
 • 1845: 52
 • 1865: 68
 • 1891: 67

Andre opplysninger.

 • 1661: Skog til brenneved og gjerdefang.
 • 1667: Skog til noe hustømmer og annen smålast. Noe rydningsland til engens forbedring, som leilendingen er pålagt å opprydde. Humlehage has.
 • 1723: Skog til husfornødenhet og noe sagtømmer. Fehavn hjemme. Temmelig god jordart.
 • 1803: Fornøden husskog og havn.
 • 1820: Skog litt til salg. Havn slett. Er i god drift. Lider av høstkulde.
 • 1865: 4 av brukene har skog til husbehov, 5 til ved og gjerdefang, 1 har ingen skog. Av gran og furu kan alt i alt årlig selges skogsprodukter for 23 spd. De fleste bruk har tilstrekkeilg havn til besetningen. Brukene er for det meste lettbrukte, et par dog noe tungdrevne.

Sag og kvern.

Østre Høyjord hadde sag, som nevnes første gang 1635 og 1636, da det er skåret henholdsvis 240 og 120 bord. I 1689 er det besiktelse på saga, som «ved ulykkelig ildebrann er avbrent». Omtrent samtidig hører vi at Østre Høyjord (sammen med Øde Sønset) skjærer på Sukke-saga, som iflg. det kgl. påbud av 1688 var blitt «privilegert», I de følgende år hører vi ingenting om Høyjordssaga. I 1712 kalles den «Ø-Saugen» dvs. «saga på øya»). Den nevnes ikke blant de «uprivilegerte» sager i 1720 og utover. Men i 1741 fikk Erik Jakobsen Østre Høyjord bevilling på 840 bord årlig skur, og saga nevnes også i 1750-åra.

I åra 1798—1803 var det en langvarig rettssak mellom oppsitterne på Østre Høyjord og Øde Sønset angående dam- og sagrettighetene. Ole Pedersen Sønset krevde at oppsitterne på Østre Høyjord, Ambrosius Akselsen og Aksel Ambrosiussen, skulle nedrive halvdelen av den dam og damstokk de hadde bygd i Høyjords- eller Sønset-elva og innrømme ham halvdelen i fossen m. v. I 1799 ble avsagt dom som ga Ole medhold. Dommen ble imidlertid anket av Østre Høyjords oppsittere. Det ble flere rettsmøter og en vidløftig vitneførsel, hvorav syntes å fremgå at «Høyjords-øya» fra. gammelt tilhørte Høyjord og at Sukke og Høyjord ved liten vannstand brukte sine sager annenhver dag, mens Sønset-saga bare var blitt brukt når det var overflødig vann. Saken gikk til oberbirkeretten, hvor endelig dom falt 6. aug. 1803, og den gikk mer i Høyjords favør: Dammen og fossen skulle være Høyjords eiendom alene. Dog kunne Sønset benytte dammen når det var vann i overflod, ved å anbringe en renne i den øverste kant, mot å delta i dammens vedlikehold. Iflg. Oscar Bergh kan man enda se det dype sporet som var brent ned i fjellet så det ble plass til renna.

I 1816 holdtes besiktelse over «Østre Høyjords utskipningssag». Den hadde ett blad, og det kunne skjæres høst og vår. Skogen var temmelig uthugget. Gårdene omkring hadde egne sager, så av disse var det bare Sønset som leverte litt tømmer (men Sønset leverte også til Sukke-saga). Saga måtte ofte stå 14 dager i den beste skurtida for overvann. P.g.a. skogens ringhet kunne årlig bare skjæres 6 tylfter tømmer. — I 1820 heter det at Østre Høyjord har vannfall, hvori nu er en sag og kvern felles med Sukke.

Saga tilhørte oppsitterne etter at disse ble selveiere; dog eide på 1800-tallet Abraham Andersen Sukke og sønnen Anders parter i fossen og saga.

Østre Høyjord hadde ei lita flomkvern, som nevnes fra midten av 1600-tallet. Den hadde i skyld ½ lispd. tunge. I 1723 heter det at kverna er til husbehov, og den har bare 1/4, malningsvann, da den må dele med Sukke og Øde Sønset.


Sagnet om trollhornet.

Ved Andreas Næss.

På veien fra Høyjord til Tønsberg måtte en i gamle dager forbi to troll, først Tveitan-trollet, som holdt til i Tveitan-åsen, og så Kjelloll-trollet, som bodde i fjellet ved Kjellolla utenfor Tønsberg. Disse to trollene var arge fiender.
Så var det en julekveld Asgeir Høyjord var på veien hjem fra Tønsberg. Det var blitt sent da han kom forbi Kjellolla, men modig som han er etter en lystig kveld i byen, rir han like bort til fjellveggen, banker på med ridepisken sin og roper: «Kom ut nå, Kjell-troll, og la meg kjenne på julebrygget ditt!» Så hørte han trollet si til datter sin: «Du får ta det store hornet bak døren og gå ut og skjenke Asgeir Høyjord, for i kveld hører jeg han er tørst.» Straks etter åpnet fjellveggen seg med et brak, og trolldatteren kom ut i full puss, så fin at det lyste lang vei.
Trolldatteren rakte Asgeir et stort drikkehorn, som var rikt beslått med gull og fylt med mjød. Han lot som han ville drikke, men slengte isteden innholdet ut. En dråpe falt likevel på hestens lend, og den var så sterk at den svidde av både hud og hår. Asgeir sporet hesten sin og red avsted så fort han kunne. Men da han var kommet så langt som bortover mot Tveitan, hørte han at Kjelloll-trollet kom settende etter for å få igjen drikkehornet sitt. Men da sto Tveitan-trollet klar og ropte til Asgeir: «Ri alæ vend og tværæ teig, søk kresten jord, du ærme mann!» geir så gjorde, han red over pløyd mark og på tvers av teigene. Han hørte hvordan trollet kom etter, men Asgeir var raskere, og snart tumlet han inn over kirkegårdsmuren ved Arendal-sogns kirke og var berget. Trollet torde ikke komme der, men det lyste den forbannelse over Asgeir at hans ætt skulle menes (lide skade) i tredje ledd. Slik gikk det også, gården gikk ut av ætten i tredje ledd. Nye folk flyttet inn på Høyjord, og troll-hornet gikk fortsatt videre fra far til sønn i flere hundre år, men så kom det en annen slekt på gården, og hornet ble borte. Men etter sagnet skal det fremdeles være på Høyjord, og engang skal det finnes igjen.

(Lignende sagn finnes flere steder i Norge og også i Sverige og Danmark. Se f. eks. Andreas Faye, Norsk Folke-Sagn. Oslo 1948, s. 27-29. Red.)


Innhold


Eiere

De første eiere av Østre Høyjord som vi kjenner til, var adelsmenn. Gunde Lange på Falkensten, lensherre over Tønsberg len, eier gården i 1625; antagelig hadde også faren Fredrik Lange eid gården før ham (om Lange-slekten, se f.eks. L. Berg, Andebu, s. 307-10). I 1639 har Gunde Lange pantsatt gården til Tønsberg-borgeren Anbjørn Larssøn. Denne må ha overdratt pantekravet til Preben von Ahnen, som i 1649 oppfører Østre Høyjord som sitt og som del av Skjelbred-godset. Ved makeskifte 1656 avsto von Ahnen Østre Høyjord til den velstående Klaus Årholt i Skjee og fikk isteden Årholt. To av Klaus' svigersønner blir oppsittere etter hverandre på Østre Høyjord, og fra nå av er gården selveiergods.

Underbruket Steinshagen var fra eldgammel tid kirkegods. I Rødeboken (1398) finnes det oppført som tilhørende den geistlige jordegodssamling Hoie proventa (prebende), som tilla Oslo Domkapitel og hvis avkastning utgjorde en del av underholdet av presteskapet ved domkirken. Steinshagen finnes likeså i Oslo Kapitels jordebok fra 1595, i stiftsjordeboken fra 1618, og tilhørte 1650 og 1661 et kanonikat (presteembete) i Oslo. Ved kongeskjøte av 1662 ble det kjøpt av Anders Madsen. Fra ham gikk Steinshagen til enken Karen, etter dennes død 1698 til datteren Kirsten, g. m. Nils Toller og videre utover i 1700-tallet til senere slektninger av Madse-familien. Ved arveskifte ble det delt i to parter, som, etter at Østre Høyjord hadde fått to brukere, ble solgt henholdsvis i 1760 og 1765 til disse (Ole Olsen og Erik Madsen). - Om Steinshagen i senere tid, se ndfr., bnr. 4, 5, 6, 21, 22 og 31.

Brukere

I 1593 og fram til 1604 er Trond bruker. Ole bor her så fra 1605 helt til 1656, da han døde som en gammel mann. Hans hustru døde 1634, men han må være blitt gift om igjen, for i koppskattlisten 1645 oppføres han med sin «quinde och pige». Ole er kirkeverge i 1644. Han var hele tiden leilending, men han hadde betydelige jordlodder annetsteds, således i 1650:

Nordre Skog ................. 1 ½ bpd. smør

i Bergan (u. Nes) ........... ½ bpd. smør

i Kaldåker (u. Nes) ......... 6 mk. smør

i Anholt .................... 16 mk. smør

i Bergan (Borre?) ........... 6 mk. smør

tils. ....................... 3 bpd. 4 mk. smør

Etter Ole er Kristoffer oppsitter, antagelig sønn eller svigersønn, da han arver Ole. Kristoffer flyttet 1662 til Nordre Bergan i Borre. Nå kommer Årholt-slekten inn på Østre Høyjord. I 1661 står Mari Årholt, enken etter Klaus, som eier av hovedbølet. Hun giftet seg igjen med Frans Olssøn fra Hvitstein i Kodal. De bodde på Årholt, men to av Klaus' døtre, Anne og Marte, kom til å bo på Høyjord. De ble gift med sønner av Erik Ruelsrød, Mattis og Jakob.

Mattis Erikssøn ca. 1663—78. F. 1637, d. 1689. Han og Anne fikk 8 barn på Høyjord, hvorav 3 døde små. Mattis arvet med Anne part i Høyjord samt smålodder i Årholt, Sjuerød, Revetal o.a. I 1676 har han 6 ¼ lispd. i Høyjord, 6 mk. smør i Sjuerød og 11 mk. smør i Loftsbøen (u. Skjeau). Mattis' far, Erik Ruelsrød, døde i 1678, og Mattis flyttet da hjem og overtok farsgården. Østre Høyjord gikk nå over til broren

Jakob Erikssøn 1678—99. F. 1644, d. 1699. G. m. Marte Klausdatter Årholt, d. 1695. De hadde tidligere bodd noen år på Ådne. Jakob og Marte fikk 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Mari, f. 1676, g. m. Ivar Olsen Haugtuft i Våle. 2. Else, f. 1678, g. m. Nils Torstensen Gjein i Skjee. 3. Erik, f. 1685, overtok etter faren, se ndfr. 4. Anne, f. 1682, g. m. Halvor Vidkunsen Gjerla i Skjee. 5. Jakob, f. 1690, kom til Rød i Undrumsdal, senere til Tem i Sem. 6. Margrete, f. 1692, g. m. Anders Hansen Trevland i Kodal. Som broren eide også Jakob mange smålodder, men han solgte etter hvert de fleste av disse og løste inn Østre Høyjord (makeskiftet 1686 med broren Mattis Ruelsrød), som han helt ut eide (bortsett fra Steinshagen) ved sin død. I 1692 kjøpte Jakob av broren Jens og svogeren Jørgen Olsen Prestbyen 1/3 i Ruelsrød; det ble senere kjøpt tilbake av Mattis Eriksen Ruelsrøds enke Anne Klausdatter. — Den 3. april 1683 (i påskeuken) brente i sterk storm framhusene og bryggerhuset for Jakob. De fikk ingenting reddet. Jakob var kirkeverge, og en del av kirkens midler (særlig penger) gikk også tapt. De nye husene ble satt opp på et annet sted. I 1688 ble det holdt besiktelse over branntomten, hvorfra vi har en interessant beskrivelse av de brente bygninger; den er gjengitt i Kulturbindet, s. 394, med kommentar.

Etter Jakobs død gikk gården over til barna og arvingene. Eldste sønn Erik var enda mindreårig. I 1712 innløser Erik sine tre eldste søstres lodder i Østre Høyjord og overtar åpenbart samtidig gården.

Erik Jakobsen 1712-52. F. 1685, d. 1752. G. m. Dorthe Paulsdatter fra Søndre Kvån i Botne, d. 1738, 56 år gl. Mange barn, hvorav flere døde små. Datteren Marte, f. 1709, ble g. m. Søren Hansen Halum i Andebu. Sønnen Paul, f. 1711, overtok etter faren, se ndfr. Datteren Else, f. 1714, ble g. m. senere bruker på gården Erik Madsen, se ndfr., Bruk 2. Datteren Kari, f. 1716, ble g. 1) m. Ole Olsen d.y., Nedre Lønn i Vivestad, 2) m. Gullik Gulliksen Hogstvedt i Lardal. I 1735 innløste Erik arvepartene til sin bror Jakob Jakobsen Rød i Undrumsdal og sin svoger Anders Hansen Trevland, i alt vel 11 ½ lispd. tunge, for tils. 94 ½ rdl. og lånte i den anledning 60 rdl. av madame Mette Rasmusdatter Sundby i Holmestrand. Dermed eide han hele Østre Høyjord, unntatt Steinshagen, som han hadde fått bygselseddel på av Mads Gregersen i 1703. I 1741 fikk Erik bevilling på 840 bord årlig skur på Østre Høyjord-saga. I 1745 ble tinglyst kontrakt mellom Østre Høyjord og Mellom Sønset angående skjelne og dele. I 1752 selger Erik Jakobsen og hans svogere (på hustruenes vegne) Østre Høyjord for 540 rdl. til sønnen Paul. Ved skiftet etter Eriks hustru Dorthe i 1738 sto boet i netto 363 rdl., ved skiftet etter Erik i netto 116 rdl.

Paul Eriksen 1752-57. F. 1711, d. 1774, g. 1747 m. enken Anne Andersdatter fra Berg i Høyjord (hun hadde tidligere vært g. m. Hans Guttormsen Berg), f. på Bøen 1706, d. 1761. Paul og Anne hadde ingen barn sammen. Paul hadde i forbindelse med kjøpet lånt 581 rdl. av Oslo Hospitals kasse. Ved skjøte av 1757 solgte han Østre Høyjord for 720 rdl. til Peder Pedersen Holm fra Botne (Hillestad) og Jørgen Stillofsen Herstad fra Hof. Salget skjedde imidlertid på de betingelser at Paul og hans hustru, i henhold til samtidig inngått kontrakt, i sin levetid skulle nyte avkastningen av et stykke jord i «det vestre traet» og av engestykket «Fossen», videre ha fornødent hustømmer, rett til å benytte gårdens kvern, få tømmer til skur av 50 bord årlig med fri skur, samt kullved til 12 lester kull. Ved skiftet etter Anne Andersdatter i 1762 sto boet i netto 176 rdl. Blant løsøret nevnes: 1 koks av sølv (12 lodd), verdi 6 rdl.; 2 små sølv-skjeer (2 rdl.); 1 kobberkjele (6 rdl.), smieredskap (1 ½ rdl.). Bøker: Møllers huspostill, Det Nye Testamente, «Det nye Liv», «Katekismussang», «Tanke-Tøyel». Peder Pedersen og Jørgen Stillofsen solgte gården igjen allerede i 1760 for 740 rdl. til Ole Olsen Klevjer (også kalt Bettum) fra Våle; samtidig kjøpte han den ene delen av Steinshagen av oberstinne Storm for 12 rdl. Ole Olsen, som siden kom til Nordre Dal og Grette i Våle, solgte igjen i 1762 til to, Jakob Eriksen og dennes far Erik Madsen; hver betalte for sin del 400 rdl. De kjøpte samtidig også hver sin part av Steinshagen og hver sin halvpart i sag og kvern. Dermed var Østre Høyjord delt, og vi følger de to bruks videre skjebne hver for seg.

Bruk 1

Jakob Eriksen 1762-89. F. 1741 på Søndre Teigen i Vivestad, d. 1789; sønn av Erik Madsen på Bruk 2 (s.d.). I forbindelse med kjøpet pantsatte han gården for 430 rdl. til Hans Hansen i Holmestrand. Jakob kjøpte i 1778 den annen halvdel av Steinshagen av broren Mads på Bruk 2 (s.d.). G. 1) 1776 m. Gunhild Olsdatter Slettingdalen, f. 1754, d. 1777, antagelig i barselseng; en sønn, f. s.å., døde som spebarn. G. 2) 1787 m. Olo Nilsdatter fra Nordre Sønset (Olo må være det gamle norske kvinnenavnet Olov, svarende til mannsnavnet Olav); sønnen Erik, f. 1788. Ved skiftet etter Jakob sto boet i netto 364 rdl. Enken giftet seg igjen i 1790 m. Søren Larsen; sønnen Jakob f. s.å. Søren solgte igjen 1791 for 800 rdl. til Jakob Eriksens svoger

Ambrosius (Ambros) Akselsen 1791-1802. F. 1738 på Søndre Ønnemørk i Vassås og oppvokst på Tuften; hadde i mange år hatt gård på Søndre Teigen i Vivestad (hans og familiens personalia, se Ramnes bygdebok, s. 807—08). Var 1. gang g. m. Dorte (Dordi) Eriksdatter, søster av ovennevnte Jakob Eriksen. Hun døde 1779, og Ambrosius giftet seg igjen 1781 m. Marte Ingebretsdatter fra Nordre Gran i Vassås, f. 1749, d. 1827. Av barna nevner vi her Aksel, f. 1766 i 1. ekteskap, som ble eier av Bruk 2 (s.d.), Else, f. 1773, g. m. nedennevnte Halvor Pedersen Reva (se Bruk 2), og Ole, f. på Høyjord 1791, d. 1809. Ambrosius kjøpte i 1798 Erik Jakobsens odelsrett for 200 rdl. I 1801 solgte han halve gården til sønnen Ingebret (f. 1782), men denne døde ugift alt året etter, og faren arvet ham. Ambrosius selv døde i 1802. Ved skiftet sto boet i netto 1125 rdl. Gården gikk så over til enken

Marte Ingebretsdatter 1802-26. Hun hadde arvet halve eiendommen. Hun solgte dette i 1811 til Ole Olsen fra Bakke i Hillestad for 1200 rdl., men han døde ugift i 1813, og arvingene solgte eiendommen tilbake til Marte i 1814 for 400 rbdl. n.v. I 1826 (hun døde året etter) solgte hun bruket for 1000 spd. til Nils Hansen; se videre bnr. 24.

Bruk 2

Erik Madsen 1762-78. F. på Askjem 1712, d. 1780. G. 1739 m. Else Eriksdatter, Østre Høyjord, f. 1714, d. 1766. Erik hadde tidligere i mange år hatt gård på Søndre Teigen i Vivestad. I 1762 pantsatte han gården for 430 rdl. til Hans Hansen i Holmestrand. I 1765 kjøpte han også av Sti Grønhoff den ene halvdel av Steinshagen for 100 rdl. og lånte samtidig 130 rdl. av samme Hans Hansen. Barn: 1. Jakob, f. 1741, se ovfr., Bruk 1. 2. Dorthe (Dordi), f. 1743, g. m. Ambrosius Akselsen, se ovfr., Bruk 1. 3. Mads, f. 1745, overtok etter faren, se ndfr. 4. Sibille, f. 1751, g. m. Mathias Andersen Hundsrød. Erik solgte i 1778 gården for 438 rdl. + opphold til sønnen

Mads Eriksen 1778—87. F. 1745 på Søndre Teigen, d. 1787. Han løste 1778 inn de øvrige loddseiere, så han ble eier av hele bruket. G. 1) 1773 m. Anne Abrahamsdatter Skjelbred, f. 1754, d. 1777; de fikk datteren Else, f. 1775. G. 2) 1781 m. Mari Akselsdatter fra Bjørndalen i Vivestad, f. 1759. Av Mads og Maries 3 barn vokste bare 1 opp: Dordi, f. 1783, g. 1802 m. Anders Villumsen Vestre Høyjord. Enken Mari giftet seg igjen i 1787 m. Erik Andersen fra Langved i Vivestad. De fikk sammen datteren Anne Marie, f. 1788. Erik døde alt 1789, og Mari giftet seg så s.å. 3. gang m. Gullik Nirildsen Trolldalen. Gullik overtok i 1791 Trolldalen og solgte s.å. Østre Høyjord-gården for 800 rdl. til en sønn av Ambrosius Akselsen på nabobruket,

Aksel Ambrosiussen 1791—1824. F. 1766 på Søndre Teigen i Vivestad, d. 1836 i Lier. G. 1791 m. Gunhild Olsdatter fra Nordre Teigen, f. 1766, d. 1834. 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Dorthe, f. 1794, d. 1824, g. m. Jon Andersen Åsli (Lie) fra Hedalen, f. 1779, d. 1825, hjulmaker i Kristiania og på Brakerøya. 2. Elen Olea, f. 1796. 3. Karen Andrea, f. 1802. 4. Andreas, f. 1806. Aksel Ambrosiussens hus var et sentrum for haugianerbevegelsen i Høyjord ca. år 1800, og ikke minst må hans hustru Gunhild Olsdatter ha vært en drivende religiøs kraft. I deres hjem ble holdt oppbyggelser av fremtredende haugianere. Virksomheten til to av disse er kjent fra rettssaken som ble reist mot dem og som gir et godt innblikk i det religiøse legmannsliv i Høyjord på denne tid; om dette, se Kulturbindet, s. 476-82. - Sammen med arv etter faren ble Aksel Ambrosiussen i alt eier av ¾ av Østre Høyjord, som han i 1819 for 1 500 spd. solgte til svogeren Halvor Pedersen Revå; samtidig kjøpte Aksel bnr. 2 på Revå i Fon. Ved auksjonsskjøte av 1823 hjemledes imidlertid Aksel halvdelen av Østre Høyjord. Halvor hadde da igjen en fjerdedel. Halvparten herav igjen (1/8 av Østre Høyjord) beholdt han selv (se videre bnr. 1), den annen halvpart solgte han 1823 til Erik Helliksen Berg i Andebu (se videre bnr. 2). Aksel delte i 1824 sin halve del av Østre Høyjord i to like parter og solgte den ene part til Hans Hansen Grytingen (se videre Bruk 2 a) og den annen til Hans Helgesen Kongsteigen (se videre Bruk 2 b); prisen for hver part var 650 spd. Aksel var i 1822 flyttet til Åby i Lier.

BRUK 2 a

Hans Hansen 1824—44. F. 1788, d. 1844; var fra Grytingen i Skjee. G. 1815 m. Olea Andersdatter Lille-Var, f. 1789, d. på Herre-Skjelbred 1859. Barn: 1. Hans, f. 1816, se ndfr. og bnr. 3. 2. Bolette Sofie, f. 1818. 3. Rasmus, f. 1820, g. 1849 m. Elen Andrea Olsdatter fra Gran, f. 1825; de kom til Sjue i Høyjord (s.d., bnr. 6). 4. Lars Johan, f. 1825, g. 1857 m. Maren Hansdatter fra Lille-Var i Stokke, f. 1824; de kom til Herre-Skjelbred (s.d., Bruk 1 b.b.b). 5. Andrea Mathea, f. 1827, d. 1872 på Jerpekjønn i Ramnes, g. 1846 m. Hans Kristoffersen fra Robakk i Våle, f. 1821; se om dem under Ladegårdsrydningen (gnr. 77). I 1825 solgte Hans sin ¼ i sag- og kvernefossen for 100 spd. til Abraham Rolfsen Sukke og Anders Abrahamsen Sukke. Hans lånte i 1825 150 spd. av Anders Nilsen Hasås, i 1843 300 spd. av Søndre Jarlsbergs sorenskriveris overformynderi. Ved skiftet etter Hans i 1844 sto boet i netto 589 spd., gården ble utlagt enken og eldste sønn Hans, hver for det halve. Denne Hans Hansen d.y. hadde i 1841 kjøpt Bruk 2 b.c (s.d.), som nå ble slått sammen med hans part av Bruk 2 a; se videre bnr. 3, hvor også Hans Hansen d.y.s personalia er inntatt.

BRUK 2 b

Hans Helgesen Kongsteigen kjøpte altså i 1824 den andre halvdelen av Aksel Ambrosiussens gård, men bodde fortsatt på Kongsteigen i Skjee. I 1824—25 stykket han bruket opp i 4 parter, som han straks solgte til forskjellige kjøpere; se Bruk 2 b.a, Bruk 2 b.b, bnr. 11 og bnr. 12.

BRUK 2 b.a

Denne part, som utgjorde 1/16 av Østre Høyjord, ble i 1824 for 250 spd. kjøpt av Kristen Anundsen. I 1828 solgte denne sin sag- og kvernrettighet for 25 spd. til Abr. Rolfsen og Anders Abrahamsen Sukke. S.å. deler han bruket i to, selger den ene halvdel til Erik Hansen Lille-Dal (se videre bnr. 10) og beholder den annen halvdel selv (se videre bnr. 7.)

BRUK 2 b.b

Denne sin gjenhavende part (1/8 av Østre Høyjord) solgte Hans Helgesen i 1825 for 500 spd. til Gullik Enersen, g. m. Else Knutsdtr.; sønnen Fredrik Kristian f. her 1824. Gullik delte parten i to og solgte 1826 den ene del til Erik Torstensen (se videre bnr. 4), i 1828 den annen del til Ole Olsen (se videre Bruk 2 b.c), hver part for 200 spd.

BRUK 2 b.c

Ole Olsen 1828-36. F. på Møyland 1789, hadde tidligere vært på Gulli og Gjermundrød; hans og familiens personalia, se under sistnevnte gård. Ole lånte i 1829 180 spd. av Kristen Olsen Svartåen. I 1836 solgte han parten for 100 spd. til

Abraham Isaksen Nøklegård 1836-41. G.m. Sibille Nilsdatter. Hadde tidligere bodd på Nøklegård. Barn: 1. Ole, f. 1825, kom til Lien i Høyjord. 2. Inger Andrea, f. 1832. 3. Elen Lovise, f. 1835. 4. Lars Johan, f. 1838. Abraham solgte parten igjen i 1841 for 250 spd. til Hans Hansen Høyjord d.y., som ved skiftet etter faren i 1844 også ble eier av Bruk 2 a (se ovfr.); disse to bruk ble nå slått sammen og danner det senere bnr. 3 (s.d.).

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld mark 1,47)

Dette bruk var den halvpart (= 1/8 av Østre Høyjord) som Halvor Pedersen i 1823 hadde igjen av Bruk 2 (se ovfr.); fra 1819 til 1823 hadde han eid ¾ av Østre Høyjord (se ovfr.).

Halvor Pedersen 1823-26. F. ca. 1769, d. 1830; kom hit fra Revå i Fon. G.m. Else Ambrosiusdatter, f. 1773 på Tuften; han var altså svoger av Aksel Ambrosiussen (se ovfr.). Hans og familiens øvrige personalia, se Ramnes Bygdebok, s. 1168. Halvor solgte i 1826 sin sag- og kvernrettighet for 50 spd. til Abraham Rolfsen Sukke og Anders Abrahamsen Sukke, og en måneds tid senere også selve bruket for 200 spd. og opphold til sønnen

Andreas Halvorsen 1826-33. F. ca. 1798 i Botne, d. 1867. G. 1825 m. Anne Elisabet Tollefsdatter fra Herre-Skjelbred, f. 1801. Barn: 1. Helene Andrea, f. 1825. 2. Elen Olea, f. 1827. 3. Hans, f. 1830. 4. Abraham, f. 1832. 5. Andreas, f. 1836 på Berg i Høyjord. 6. Lars, f. 1839 på Sukke. Andreas fikk økonomiske vanskeligheter, han kom i stor gjeld, og det holdes stadige utpantninger hos ham for skatter og avgifter. I 1865 finner vi ham som husmann i Kvernestua på Høyjord. Ved auksjonsskjøte av 1833 ble gården for 280 spd. solgt til

Peder Olsen 1833—52. F. 1806 på Askjem, g. 1833 m. Anne Hansdatter Ødegården, f. 1810. 8 barn f. på Høyjord, hvorav 5 vokste opp: 1. Helene Marie, f. 1835. 2. Mathias, f. 1837. 3. Lars Johan, f. 1847 (tvilling). 4. Maren Andrine, f. 1847. 5. Karen Lovise, f. 1850. Peder solgte bruket i 1852 til

Jørgen Akselsen 1852-65. F. 1801 på Nordre Haugan, d. 1865. G. 1824 m. Karen Olea Kristoffersdatter Aulesjord, f. 1801, d. 1870. De hadde tidligere bodd på Askjem. Barn: 1. Karen Andrea, f. 1824, g. m. Mathias Pedersen, senere bruker på gården, se ndfr. 2. Karoline, f. 1832, g. 1870 m. Nils Kristoffersen Høyjord. 3. Andreas, f. 1843, d. 1861. Etter Jørgens død satt enken med gården til sin død. I 1871 utstedte Jørgens arvinger hjemmelsbrev til

Mathias Pedersen 1871—78. F. 1831 i Honerød, bodde først en tid på Skaug. G. m. Karen Andrea, f. 1824, datter av foregående bruker. Barn: 1. Kristoffer, f. 1859, sjømann og selskytter, hadde gård på Østre Bakke i Ramnes (se Ramnes Bygdebok). 2. Preben, f. 1862, d. 1876. 3. Anton, f. 1864. Mathias solgte bruket i 1878 til

Andreas Helliksen 1878-83. F. 1815 på Berg i Andebu; hans og familiens personalia, se under denne gård. Andreas døde på Søndre Skjeggestad i Ramnes i 1893. Høyjord-gården solgte han i 1883 til

Mathias Jakobsen 1883-91. F. 1859 på Myre (sønn av Jakob Klausen). G m. Maren Andrine Andersdatter fra Ektvedt (søster av Samuel Egtvedt), f. 1853 på Stålerød. 7 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Adolf, f. 1879, sjømann. 2. Inga Amunda, f. 1881. 3. Otilde Augusta, f. 1888. 4. Arnt Rikard, f. 1896 på Skjelbred. Mathias kjøpte i 1891 også bnr. 16 (s.d.). S.å. flyttet Mathias til bnr. 2 på Herre-Skjelbred (s.d.) og solgte Østre Høyjord bnr. 1 og 16 til

Lorens A. Næss og h. Anne Lovise Sørensdatter

Lorens Andreassen Næss 1891-1922. F. 1858 på Nes, d. 1933. Han hadde tidligere sammen med broren Samuel hatt gård på Sundby i Kvelde, hvor dessuten Lorens drev landhandel og Samuel bakeri. Etter en tid skilte de lag. Lorens ble kjøpmann i Larvik, og Samuel dro tilbake til Nes (se gnr. 93, bnr. 1 ). I 1881 hadde Lorens kjøpt Østre Høyjord, bnr. 15 og 23 (se også disse nr.). G. m. Anne Lovise Sørensdatter fra Vestby i Kvelde, d. 1919. 11 barn: 1. Andreas, f. 1882, kom til Berg]] i Høyjord (s.d.). 2. Karen Sofie, f. 1884, d. 1976, g. 1911 m. Aksel Syvertsen Ektvedt, f. 1879, d. 1963, gbr. på Tuften. 3. Søren, f. 1885, d. 1963, slottsgartner i Oslo g. m. Ester Marie Auby; bopel Bygdøy Kongsgård. 4. Hans Kristian, f. 1886, d. 1965, lærer, bodde på Ilebrekke i Slagen. G. 1) m Sigrid Bergersen, d. 1918, 2) 1921 m. Ingrid Todal, f. Gaaserud, f. 1893 i Kristiania. Hans Ness var lærer forskj. steder, sist og lengst i Tønsberg (fra 1918)- drev Norsk Sløidlærerskole fra 1922. 5. Maren Olea, f. 1888, d. 1970 i U.S.A.; g.m. Kristoffer Lerstang fra Ramnes, byggmester i U.S.A., f. 1885, d. 1973. 6. Karoline Lovise, f. 1889, d. 1974, g. 1914 m. Aksel Prestegården; de kom til Sjue (s.d., bnr. 7), deretter til Vestre Høyjord (s.d., bnr. 4). 7. Henrik, f. 1891, overtok etter faren, se ndfr. 8. Nils Johan, f. 1892, emigrerte til Australia i 1911. 9. Hella Marie, f. 1894, d. 1946, g. m. Gunnar Alf Larsen; Hella Næss Larsen hadde 1927-31 landhandel på Smidsrød (Ektvedt) i Vivestad. 10. Elida Fredrikke, f. 1899, g. 1918 m. Einar Gravdal, f. 1898 i Ytre Sandsvær, d. 1959; de kom til Byggland i Vivestad. 11. Trygve, f. 1907, gartner ved Fylkesmuseet og Brekkeparken i Skien, g. m. Alfhild Slagsvold, f. 1905. — I 1892 ble fra bnr. 1 utskilt bnr. 28 (s.d.). Lorens drev også i over 30 år landhandel her på Høyjord. I 1922 solgte han bnr. 1, 15, 16 og 23 for tils. kr. 34 000 til sønn (Lorens A. Næss giftet seg igjen 1922 m. enke Mina Skaug, f. 1881, d. 1966.)

Henrik L. Næss 1922-47. F. 1891, d. 1972, g. 1916 m. Ellen Larsdatter Aulesjord, f. 1897, d. 1963. Barn: Nils, f. 1917, overtok etter faren, se ndfr. I 1924 ble utskilt bnr. 37 («Kaldeng», s.d.) og i 1944 bnr. 48 («Østbakken», s.d.). Henrik L. Næss solgte i 1947 bnr. 1, 15, 16 og 23 for tils. kr. 29 000 til sønnen

Nils Næss 1947— . F. 1917, d. 1982, g. 1938 m. Alfhild Nordby fra Prestegården, f. 1914 i Fon, d. 2001. Barn: 1. Halvdan, f. 1939 (se også bnr. 11). 2. Thor, f. 1942, d. 2000, g. 1966 m. Irene Kihle, f. 1945; bopel Nøtterøy. 3. Else-Mari, f. 1945, d. 2020, g. 1965 m. Egil Skjelland, f. 1940, d. 2017, skilt; bopel Stokke. 4. Grete, f. 1949, g. m. Arne Hansen, f. 1946; bopel Høyjord. 5. Rolf, f. 1953, g. m. Kate Bjerkelund, f. 1956; bopel Nøtterøy. 6. Anne, f. 1956. 7. Syver (tvilling), f. 1957. 8. Otto, f. 1957, g. m. Solveig Anthonsen, f. 1957; bopel Vivestad. - I 1964 kjøpte Nils Næss av Nils Bø gnr. 80, bnr. 11, 18 og 27 (se disse nr.).

15.12.2006 - Henrik Næss

Bnr. 1, 15, 16 og 23 har en samlet matrikkelskyld på mark 3,70. Gården har 146 mål innmark (derav 18 mål nybrott utlagt til kulturbeite) og 150 mål skog, vesentlig gran, samt litt lauvskog. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Nåv. eier oppga for en tid tilbake at han kontraktdyrket for Tønsberg Bryggeri og hadde 2,5 mål solbær og 3,5 mål bringebær. Han har gravd ca. 2 600 m. grøft. Grønnsaker dyrkes til eget bruk. Grasfrø kjøpes. Gården hadde seterrett til Høyjordssetra. Det er i de senere år frasolgt flere tomter samt grunn til idrettsplassen og stevneplassen i Høyjord. Dessuten er det bygslet bort 13 tomter, og ca. 50 mål er bygslet av Andebu kommune til boligfelt.

I eldre tid gikk bygdeveien opp i skogen til bnr. 2, over jordet og gjennom hagen helt inntil huset. Senere kom «gamleveien», og da den nye veien kom i 1930, ble den nedlagte «gamlevei» gårdsvei. Våningshuset skal være bygd ca. 1800, ombygd 1896, restaurert 1950; uthuset bygd ca. 1900, nytt uthus bygd 1963. Videre finnes bryggerhus med skjul og vognskjul, grisehus, redskapshus med potetkjeller på den gamle ysteritomten samt smie, som tidligere sto på det høyeste punkt på jordet øst for uthuset og ble flyttet dit den nå står i 1940.

I Fosen har det vært hus, men man vet ikke hvem som har bodd der. I Rakel-løkka bodde det til for 50—60 år siden en kvinne som het Rakel.

Høyjord ysteri hadde tilhold på denne eiendom, på festet grunn. Den første forpaktningskontrakt ble tinglyst i 1878. Ysteriet var fra først et aksjeselskap.

I 1891 nevnes to ystersker, Elen Andrine Kristiansdatter, f. 1863 i Ramnes, og Andrine Lovise Olsdatter, f. 1862. I 1900 ble det bortforpaktet til A. Kranstad, senere til Olaf Skjelbred og fra 1922 til Simon Larsen på Sukke ysteri. Ysteriet ble visstnok nedlagt ca. 1926.

Tidligere var det innlagt vann i våning og uthus fra brønnen ute ved veien. Ca. 1929 la Henrik L. Næss inn vann fra en olle rett syd for ysteritomten i skogkanten; pumpene ble da byttet ut med spring. Separator ble anskaffet i Lorens A. Næss' tid. Hestevandring var i bruk til ca. 1933; elektrisk motor ble anskaffet ca. 1926. I 1936 ble kjøpt treskeverk; tidligere leide de verk, og enda tidligere var gården med i et treskeverklag som ble oppløst ca. 1930. Silo fra 1944.

Antikviteter: Nåv. eier har endel gl. dokumenter.

Marknavn: Moæ, Ængæ, Steinshagæn, Fosebakkæne. Det fins merker etter kullbrenning.

Besetning (ca 1950) 2 hester, 7 kuer, 7 ungdyr, 2 sauer, 2 avlspurker, 8 slaktegriser, 30 høns. Avling: 3000 kg hvete, 5000 kg havre, 350 t poteter, 6000 kg kålrot.

Bruksnr. 2 (skyld 58 øre)

Opprinnelig var dette den halvdel (1/8 av Østre Høyjord) av Bruk 2 (s.d.) som Halvor Pedersen i 1823 for 350 spd. solgte til svigersønnen

Erik Helliksen 1823—30. Var fra Berg i Andebu, hadde vært lensmann 1799-1821. Ektet 1819 i sitt 3. ekteskap Halvors 18-årige datter Anne Dorthea og flyttet snart hit til Høyjord. De fikk 4 barn sammen, hvorav 2 vokste opp, Elen Andrea og Andreas (se Berg i Andebu). Det gikk nedover økonomisk med Erik i hans siste år. Han døde 1830, 70 år gl., og skiftet etter ham viste betydelig underbalanse. Enken Anne Dorthea giftet seg igjen 1837 m. Abraham Tollefsen Herre-Skjelbred (se d.g.,bnr. 13). Ved auksjonsskjøte av 1833 ble Eriks eiendom for 409 spd. solgt til Kristoffer Hansen Kjærås, som året etter solgte videre til

Lars Mathiassen 1834—65. F. 1799 på Gulsrød i Ramnes, d. 1866. G. 1832 m. Gunhild Marie Akselsdatter Herre-Skjelbred, f. 1809, d. 1865. Barn: 1. Gunhild Andrea, f. 1833, g. 1859 m. Johan Isaksen, f. i Honerød 1829; de kom til Ilestad. 2. Mathias, f. 1845, se ndfr. Lars solgte bruket i 1865 til sønnen

Mathias Larsen 1865-72. F. 1845, g. 1869 m. Maren Andrine Andersdatter fra Berg i Høyjord, f. 1848. En datter f. på Høyjord døde ganske liten. Mathias solgte bruket i 1872 til kirkesanger Svendsen og kjøpte 1875 Nordre Sørum i Våle.

Kirkesanger Hans A. Svendsen 1872—75. F. 1842 i Kråkstad, g. 1870 m. Karen Andrea Andersdatter Lerskall, f. 1846. Barn f. på Høyjord: 1. Andrine Lovise, f. 1872. 2. Anders Theodor, f. 1873. I 1875 ble utskilt bnr. 6, 9 og 20 (se disse nr.). Svendsen var lærer og kirkesanger i Høyjord 1870—74, kom deretter til Kristiania. Han solgte bruket 1875 til

Erik Nilsen 1875-98. F. 1833 på Østre Høyjord (sønn av Nils Hansen), d. 1898; ugift. Ved skjøte av 1877 kjøpte så Erik av sin mor og medarvinger det store bnr. 24 (s.d.) samt en eiendom på Vestre Høyjord (gnr. 81, bnr. 6, s.d.). Ved testamente av 1889 (tgl. 1905) innsatte Erik som sine universalarvinger Elen Andrea Nilsdatter (søster), Sølver Kristiansen Tufte i Ramnes (g.m. Otilde Andrine Kristiansdatter Myre) og Kristiane Elise Kristiansdatter Myre. Etter Erik Nilsens død hadde arvingene eiendommene til 1905, da Vestre Høyjord-bruket ble solgt til L.M. Christensen for kr. 2500 og bnr. 2 og 24 for tils. kr. 6 700 til

Hans Olsen 1905—41. F. 1866 på Bakerød i Vivestad, d. 1941, g. 1902 m. Julie Olsdatter, f. 1879 på Sulutvedt i Fon, d. 1964. De hadde tidligere bodd noen år på Søndre Valmestad. Barn: 1. Anna Mathilde, f. 1903, g. 1926 m. Andreas Johansen Næss (se d.g.). 2. Ole, f. 1907, g. 1956 m. Anne Kristine Næss, Kvelde, f. 1911, flyttet s.å. til Kvelde; se også ndfr. 3. Lovise, f. 1910, g. 1934 m. hvalf. og gbr. Kristian A. Sjue (se Sjue, bnr. 7). 4. Olaf, f. 1916, se ndfr. Hans Olsen kjøpte i 1907 bnr. 6 (s.d.), i 1913 skogstykket «Storås» (gnr. 86, bnr. 8) av Mathias Aulesjord og i 1920 bnr. 13 (s.d.). I 1934 ble fra bnr. 2 utskilt bnr. 44, i 1936 bnr. 46 (se disse nr.). Ved skjøte tgl. 1942 ble bnr. 2, 6 og 24 for kr. 22 000 (hvorav for løsøre kr. 8 000) solgt til sønnene Ole Høijord og Olaf Høijord; Ole solgte i 1947 sin halvpart for kr. 11 000 (herav for løsøre kr. 4 000) til broren Olaf.

Olaf Høijord 1942-75. F. 1916, g. 1941 m. Martha Kristine Dahl, f. 1916. Barn: 1. Hans Kristian, f. 1947, overtok gården, se ndfr. 2. Haldis, f. 1958. Olaf kjøpte i 1944 en gård på Kleppanmoen i Andebu (gnr. 39, bnr. 1, 2, 3 og 4) for kr. 12 000; han solgte den igjen i 1947 til broren Ole for samme pris. S.å. kjøpte Olaf av sin mor «Storås» (gnr. 86, bnr. 8, s.d.) for kr. 2 000. Olaf Høijord var 1952—53 formann i Høijord Bondelag. Han overdro i 1975 gården til sønnen

Hans Kristian Høyjord 1975—2008. F. 1947, tømmermester; g. 1970 m. Anne Marie Hundestuen fra Ramnes, f. 1950, datter av Gunnvor og Georg Hundestuen. Hans Kristian var byggmester fra 1974. Anne Marie har arbeidet som renholder. Begge er aktive i Tønsberg og Omegn Turistforening. Hans Kristian er æresmedlem der. De har 3 barn sammen: 1. Bente Høyjord, f. 1971 i Høyjord, anestesisykepleier, g. m. Leif Rosvoll, f. 1965, seksjonsleder/ambulanse; bosted Kristiansund. 2. Eva Høyjord, f. 1973 i Høyjord, lærer, samboer m. Stian Skaug, f. 1972, butikkmedarbeider/delesalg; bosted Høyjord. 3. Ole Kristian Høyjord, f. 1978, fortollingsagent, g. m. Vibeke Selstøe Høyjord, f. 1978 i Høyjord, konsulent for Seksjonsenter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Gården overdras til datter

Eva Høyjord 2008-. Personopplysninger over.


Bnr. 2, 6 og 24 og gnr. 86, bnr. 8 har en samlet matrikkelskyld på mark 3,29. Gården har 96 mål innmark. Heimeskogen, ca. 30 mål, beliggende mellom Nybrekka og Gamlebrekka, består mest av gran. «Storåsstykket» er på ca. 100 mål, men lite av det er produktivt; det har mest gran, men også en del bjerk og ask. I fellesskap med naboer er skogsbilvei anlagt vest til Vrangdal. I eldre tider skal det ha hørt skog til Østre Høyjord vestpå; den skulle ha gått fra Åletjønn og vest til Lardalsdelet. Ca. 7 mål er lagt ut til beite. Grønnsaker og grasfrø dyrkes til eget bruk. En del timotei dyrket til salg. På grunn av den store utskiftningen på Høyjord-gårdene ble den gamle bebyggelsen revet i 1950; den gamle hovedbygningen, som var bygd tidlig på 1800-tallet, ble solgt og skulle brukes til oppførelse av et våningshus ved Ådal i Borre.

Østre Høyjord, bnr. 2, kart etter Skog og landskap NIBIO.

Bebyggelsen lå tidligere like ved Høyjord kirke; de nye bygningene, som ble oppført i 1949 og 50 og ligger ca. 300 m lenger nord enn de gamle, består av våningshus, bryggerhus, uthus med heiselåve, redskapshus og smie.

Gården har hatt hestevandring. Elektrisk motor anskaffet ca. 1935. Tidligere ble brukt treskemaskin med rister og kastemaskin som de eide alene; i 1942 fikk de treskeverk. Gården hadde damrett i Sukkedammen. I den nye bebyggelsen er innlagt vann; elektrisk pumpe med trykktank. Vannrett i olle på gnr. 79, bnr. 2.

Antikviteter: Kiste fra 1822, trekopp fra 1843, en del gl. bøker fra ca. 1850, samt en del dokumenter av noe nyere dato.

Marknavn: Kaståsliæ (i skogen).

Besetning: (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 6 ungdyr, 4 griser, 25 høns. Avling: 2 000 kg hvete, 500 kg rug, 5 000 kg havre, 150 t poteter, 2-3 mål kålrot.

Oppdatering 2018:

 • Drift: Traktor kom i 1958, tresker ca. 1965. 1977 ble det anlagt en fangdam for vanning til planteproduksjon sammen med Lars Skjelbred. 2008 skilles bnr. 24 ut - et skogsareal på 24 dekar. Jfr. Reguleringsplan for Høyjord Østre, bnr. 24 2011.
 • Bebyggelse: Våningshus er restaurert i 2014.

Bruksnr. 3 (skyld 77 øre)

Dette bruk oppsto i 1844 ved sammenslåing av Hans Hansen d.y.s to eiendommer, Bruk 2 a og Bruk 2 b.c (se disse).

Hans Hansen d.y. 1844-73. F. 1816, d. 1876 på Vestre Brekke i Våle; g. 1843 m. Karen Olea Kristensdatter fra Øvre Vegger, f. 1821, d. 1905 på Holm i Våle. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Maren Andrea, f. 1844, d. 1867. 2. Hans, f. 1847, d. 1924, g. 1871 m. Anne Sofie Andersdatter fra Berg i Høyjord, f. 1841, d. 1938; de bodde på Vestre Rånnerud i Våle. 3. Kristen, f. 1849, d. 1941, g. 1894 m. Hanne Tomine Sørensdatter fra Holm i Våle, f. 1860, d. 1946; de hadde gård på Vestre Grytnes i Våle. 4. Rasmus, f. 1852, styrmann, g. 1876 m. Maren Johanne Mathiasdatter, Hengsrud i Våle, f. 1852; han omkom ved et skipsforlis. 5. Olava, f. 1855, ektet 1882 Lorents Sørensen Holm, Våle. 6. Hella, f. 1858, d. 1938, g. 1878 m. Hartvig H. Bagstevold, f. 1853, d. 1947; de var først en tid på Bakstvål i Våle, deretter på Vonheim i Ramnes og så på Hvitstein i Fon. Hans Hansen d.y.s mor, enken Olea Andersdatter, eide halvparten i det tidligere Bruk 2 a, denne halvpart solgte hun til ham i 1866. Hans drev også landhandel på Høyjord. I 1873 flyttet han til Vestre Brekke i Våle, hvor han døde tre år senere. I 1874 ble fra bnr. 3 utskilt bnr. 5, 15, 16, 17 og 18 (se disse nr.) og i 1877 bnr. 19 (s.d.). Ved skjøte tgl. 1877 (godkjent 1883 av barna) solgte enken Høyjord-gården til

Anders Andersen 1877-1909. Han eide fra før Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 1, s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt. I 1877 ble fra bnr. 3 utskilt bnr. 23, i 1885 bnr. 27 (se disse nr.). Anders solgte i 1909 bnr. 3 og Vestre Høyjord-gården for tils. kr. 6 700 til eldste sønn Andreas Andersen (f. 1876, mere om ham under Sjue, bnr. 7). Salget gikk imidlertid om igjen s.å., og faren solgte bnr. 3 i 1910 for kr. 2 000 til Mathias Martinsen (Vestre Høyjord-gården solgte han 1909 til Thorvald P. Berg). Mathias, som var f. 1885 på Høyjord og senere kom til Lunde i Vivestad, solgte igjen året etter for samme pris til sin far Hans Severin Martinsen. Denne hadde fra før også bnr. 12, 13 og 26 (se disse nr.); om ham og familien, se bnr. 12. Bnr. 12, 13 og 26 danner senere en enhet med bnr. 3 og har samme eiere som dette. Martinsen solgte 1 1915 disse eiendommer for kr. 11 000 til

Julius Andersen 1915-19. F. 1867 i Mørken, d. 1942 på Jerpekjønn. G. 1913 m. Hanna Martine Johansdatter Mørken, f. 1883. Tre av barna f. på Høyjord: 1. Anders Johan, f. 1914, smed, bor på Vestre Jerpekjønn. 2. Olaf Mathias, f. 1916, har et bruk på Skjeggerød i Ramnes. 3. Karen Helene, f. 1918, g.m. isolatør Alfred Gjerdrum, Oslo. Julius Andersen flyttet til Skjeggerød i Ramnes (opplysninger om de andre barna og familien ellers, se Ramnes-boka under Skjeggerød). Han solgte eiendommene på Høyjord i 1919 for kr. 12 000 til Johan Andersen Askedal. Ved auksjonsskjøte av 1927 ble de solgt videre for kr. 13 000 til Kristian Vasbotten. Brukene ble i 1931 ved tv.auksjon solgt til Hypotekbanken for kr. 10 000; ved auksjonsskjøte s.å. solgt for kr. 12 725 til

John Sola 1931-34. F. 1890, g. m. Klara Otilde Kamfjord, f. 1897. Datteren Hjørdis Karense, f. 1934. Sola kjøpte i 1931 også bnr. 41 (s.d.). Ved tv.auksjon 1934 ble brukene for kr. 8 500 solgt til Hypotekbanken. Ved auksjonsskjøte av 1935 for kr. 9 000 solgt til hustruen Klara Sola. Hun solgte i 1936 for kr. 10 500 bnr. 3, 12, 13, 26 og 41 (s.d.) til

Kristian Sønseth 1936-72. F. 1895 på Sønset, d. 1972, g. 1946 m. Agnes Bakkeland, f. 1902 på Ellefsrød. Barn: Leif, f. 1946. Etter Kristian Sønseths død gikk gården over til sønnen

Leif Sønseth 1972- . G. m. Greta Welmer, f. 1950.

Bnr. 3, 12, 13, 26 og 41 har en samlet matrikkelskyld på mark 2,23. Gården har 69 mål innmark og ca. 130 mål skog, vesentlig granskog, litt bok. Skogen, som ligger syd for innmarken, benyttes også til havn. Uinngjerdet hage med rips- og stikkelsbærbusker. Grønnsaker dyrkes til husbehov, likeså grasfrø til eget bruk. Kr. Sønseth har grøftet 6 000 m grøft.

Bebyggelsen består av våningshus (restaurert), uthus (nybygd 1936/37 av Kr. Sønseth) og skjulbygning. Vann ble innlagt i uthuset i 1936 og i våningshuset i 1951. Separator har vært brukt hele tiden. Hestevandring brukt til ca. 1935. Elektrisk motor anskaffet 1939. Tidligere bruktes treskemaskin og rensemaskin. I 1939 anskaffet Kr. Sønseth treskeverk sammen med Aksel Prestegården og Anders Hoel.

Antikviteter: 1 dragkiste fra 1825, 1 hengeskap fra 1873.

Besetning (ca 1950): 2 hester, 4 kuer, 3 ungdyr, 2 griser, 25 høns. Avling: 900 kg hvete, 4 000 kg havre, 25 t poteter, 1 000 kg kålrot.

Bruksnr. 4, Stensrud (skyld 73 øre)

Het tidligere Steinshagen, navnet forandret 1926.

Bruket oppsto i 1826 da Gullik Enersen delte Bruk 2 b.b (s.d.) i to parter, hvorav han solgte nærværende part (1/16 av Østre Høyjord) for 200 spd. til

lærer og kirkesanger Erik Torstensen 1826—40. D. 1849, 57 år gl. Hadde tidligere vært husmann på Prestegården og på Høyjord og bodde også en kort tid i Honerød. G. 1818 m. Sidsel Halvorsdatter, f. 1793 i Prestegården. 9 barn, hvorav bare 5 oppnådde voksen alder: 1. Grete Kristine, f. 1820, d. 1840. 2. Helene Andrea, f. 1825 i Honerød, g. 1853 m. Olaus Pedersen; de ble husmannsfolk i Skjeau-Enga (se Skjeau, husmenn, hvor personalia finnes), senere på Hundsrød. 3. Tollef, f. 1827, formann på Kaldnes mek. Verksted, d. 1908 i Tønsberg. 4. Kristen, f. 1829, g. 1867 m. Inger Olava Kristiansdatter Kleppan; de kom til Tønsberg. 5. Hans, f. 1835. Erik Torstensen var skoleholder i Høyjord 1824-49.- til like kirkesanger fra 1842. Ved skjøte av 1840 (tgl. 42) selger han bnr. 4 til

sersjant Ole Pedersen Skaug 1840-68. Visst f. på Skjelbred 1791, d. 1868. Hadde tidligere hatt gård på Skaug (s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt). Etter Oles død var de eneste arvinger sønnene Preben Olsen Skaug og Torger Olsen Kårby. Ved skylddeling av 1869 utskiltes to parter, som inngikk i bnr. 10 (s.d.); samtidig utskiltes bnr. 8 (s.d.). Ved skjøte av 1873 (tgl. 74) selger arvingene bruket til

Nils Kristoffersen 1873—81. F. 1841 på Jerpekjønn i Ramnes, d. 1912, g. 1) 1863 m. Inger Andrea Abrahamsdatter Nøklegård, f. 1832, d. 1867. Barn: 1. Kristoffer, f. 1863, g. 1884 m. Hanna Martine Rasmusdatter, f. i Ramnes. 2. Anne Sofie, f. 1867. G. 2) 1870 m. Karoline Jørgensdatter Høyjord, f. 1833, d. 1872. Barn: 3. Johan Kristian, f. 1872. G. 3) 1873 m. Inger Sofie Olsdatter, f. 1853 på Hynne. Barn: 4. Elen Karine, f. 1873. 5. Andrine Olette, f. 1875, g. 1898 m. styrmann Johan Eriksen Kragerø, f. på Tjøme 1869. 6. Lars Johan, f. 1877. 7. Inger (Inga), f. 1878, g. 1899 m. smed Ole Kristian Hansen Sønset, f. 1868 på Hvitstein i Fon. Flere barn f. i Vrangedal u. Aulesjord, s.d. Nils Kristoffersen hadde i 1874 også kjøpt bnr. 5 (s.d.). Ca. 1880 kom han til Vrangedal (s.d.) hvor familien bodde til ut i 1890-åra. I 1899 kjøpte han bnr. 22. Steinshagen (s.d.). Ved auksjonsskjøte av 1881 ble bnr. 4 og 5 solgt til

Mathias Anton Nilsen 1881—98. F. 1854 på Stange i Ramnes, d. 1934 i Tønsberg; skuteskipper, senere formann på Kaldnes mek. Verksted. G. 1878 m. Susanne Johanne Martinsdatter, f. 1852 på Bergan i Vivestad. Barn: 1. Johanne Andrea, f. 1879, g. m. Anton Jørgensen, Eik i Slagen. 2. Nils, f. 1881, ble skipper og bodde på Horten; g. m. Helene Lund, Horten. 3. Anne Sofie, f. 1883, g. m. snekker Magnus Fevang, Eik. 4. Martin, f. 1885, sjømann. 5. Mathias, f. 1889, stuert til sjøs, senere kjøpmann på Eik i Slagen; g. m. Anna Andersen fra Strengsdal på Nøtterøy. Mathias Anton Nilsen hadde en tid et bruk på Gunnerød i Ramnes. I 1883 kjøpte han også bnr. 6 (s.d.). I 1898 solgte han bnr. 4, 5 og 6 for tils. kr. 4 000 til

Klaus Hansen Vestre Høyjord 1898-1907. Hadde gård på Vestre Høyjord (s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt) og bodde der. Sønnen Hans Klausen, f. 1873, d. 1951, som var smed, bodde her i Steinshagen fra ca. 1900-1916. G. 1898 m. Susanne Anette Olsdatter Aulesjord, f. 1877 på Vestre Sulutvedt i Fon, d. 1955. 11 barn: 1. Ole Kristian, f. 1898, snekker, g. m. Maren Sofie Lunde. 2. Klaus, f. 1900, d. ugift 1957 i Lunderønningen. 3. Andrine Olava, f. 1902, g. 1927 m. Mathias Jonassen, Dalen på Øvre Vivestad, f. 1895. 4. Samuel, f. 1903, d. ugift 1961; bodde på Tuften. 5. Lars, f. 1905 veivokter, bopel Mellom Vivestad. 6. Andreas, f. 1908, arbeidsleder, g. m. Esther Lorentse Moholt, Stubben på Nedre Lønn. 7. Henrik Sigurd, f. 1909, bygningsarb., g. m. Anna Olina Sulen, f. 1917 i Hjelme; bopel Tuften. 8. Lovise, f. 1911, g. m. hvalf. Sølver Kristiansen Håvet, f. 1909; bopel Bjørndalen i Vivestad. 9. Karsten Olaf, f. 1914, g. m. Marie Dahl, f. Hynne, overtok gården på Tuften etter sin far. 10. Signe Kristiane, f. 1916, g. m. betongstøper Hans Thorvaldsen Bångunnerød, bopel Elta i Andebu, 11. Horgen, f. 1917, ekspeditør, g. m. Bergljot Paula Orskaug, Gunnerød; bopel Løkeberg i Sem. — Hans Klausen kjøpte i 1914 Lunderønningen i Vivestad og flyttet dit. Faren, Klaus Hansen Vestre Høyjord, hadde i 1907 solgt bnr. 4 og 5 for kr. 3 500 til

Edvard Johansen Skaug 1907-25. Edvard bodde på Skaug, gnr. 87, bnr. 1 (s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt). Ved skjøte av 1925 solgte han bnr. 4 for kr. 5 000 til datter

Johanne Marie Skaug 1925-38. F. 1888, d. 1962; ugift. I 1932 kjøpte hun inntil «Hagen» (bnr. 42, s.d.) og fra Berg parsellen «Fjellbo» (gnr. 85, bnr. 13, s.d.). S.å. utskiltes «Haugar» (bnr. 43, s.d.). Frk. Skaug solgte igjen i 1938 sine tre eiendommer for kr. 10 000 (hvorav for løsøre kr. 1 000) til

Einar Hjerpekjøn 1938-. F. 1898 på Vestre Jerpekjønn i Ramnes, hvalf., sagbruksarb. G. m. Margith Hansen fra Jerpekjønn, f. 1909. Barn: 1. Nelly, f. 1932, g. m. kontorsjef i Andebu Kommune Nils Grytnes. 2. Esther, f. 1935, g. m. Asbjørn Hynnås, f. 1929, Botne. 3. Solveig, f. 1937, g. m. Johannes Joensen, f. 1936 i Færøyene (se Berg, gnr. 85, bnr. 13). — Eiendommen forpaktes nå av Nils Næss, eieren av bnr. 1 m.fl.

14.09.2006 - Esther Marie Hynås, Nelly Anette Grytnes, Solveig Kristine Joensen selger til Helle Oskarsen

7.04.2017 - solgt til Bjørn Tommy Uttakleiv Mosæther og Harald Karsten Maurice Langemyhr

Bnr. 4, 42 og gnr. 85, bnr. 13 har en samlet matrikkelskyld på 77 øre. Eiendommen har ca. 18 mål innmark og hadde ca. 35 mål skog, mest gran, beliggende øst for innmarken. Skogen er i 1974 solgt til Andebu kommune til boligfelt. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Grønnsaker avles til eget bruk. Grasfrø kjøpes. Våningshus og uthus oppført av Edvard Skaug. Hjerpekjøn forlenget i 1939 uthuset og innredet hønsehus. Har også bygd gjødselhus. Medeier i Steinshagen vannverk. Gården har hatt hestevandring.

Marknavn: «Dølætrampen» (et jorde); skal ha fått navnet fordi dølene slapp hestene på beite oppi der når de kom med hestedriftene.

Antikviteter: Rosemalt kiste fra 1865. 1 gl. budstikke.

Besetning (ca 1950): 1 gris, 20 høns. Sluttet med kuhold i 1951. Avling: 1500 kg havre, 30 t poteter.

Bruksnr. 5, Steinshagen (skyld 4 øre)

Utskilt fra bnr. 3 (s.d.) i 1874 og av Hans Hansen d.y. solgt til Nils Kristoffersen. Denne eide fra før bnr. 4 (s.d., hvor hans og familiens personalia er inntatt). Bnr. 5 hadde videre samme eiere som bnr. 4 til og med Edvard Johansen Skaug, som i 1928 også kjøpte bnr. 22 (s.d.). I 1908 utskiltes bnr. 31, i 1929 bnr. 39, i 1931 bnr. 40, i 1936 bnr. 45 og i 1937 bnr. 47 (se disse nr.). Edvard og hans hustru døde begge i 1941, og året etter solgte arvingene bnr. 5 og 22 for kr. 5 750 til medarvingen

Kristian Skau 1942-49. F. 1904 på Skaug, g.m. Anna Georgine Fagerberg, f. 1911 på Ulefoss. Barn: 1. Eva, f. 1937. 2. Arnt Johan, f. 1944. Kristian Skau flyttet til Oslo, hvor han nå er drosjeeier, og solgte bnr. 5 og 22 i 1949 for kr. 7 000 til bror

Einar Skau 1949- . F. 1901; g.m. Hedvig Fagerberg, f. 1901 på Ulefoss. Barn: 1. Ivar Edvard, f. 1934, g.m. Randi Kvilhaug, f. 1934; bopel Kongsberg. 2. Leif Viggo, f. 1935, bor i Japan og er gift der.

Bnr. 5 og 22 har en samlet matrikkelskyld på 22 øre. Eiendommen har idag ca 6 mål innmark, ingen skog. 2 mål har vært utlagt til kulturbeite. Uinngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Grønnsaker til eget bruk. Grasfrø kjøpes. Bebyggelsen består av våningshus (restaurert av Einar Skau) og uthus. Tidligere ikke innlagt vann, men i 1951 gikk eieren sammen med naboer om dannelsen av Steinshagen vannverk. Det ble boret et hull på 45 m, som ga 3 000-3 500 l pr. time; elektrisk pumpe og trykktank.

Antikviteter: Rosemalt kiste fra 1832.

Besetning (ca. 1950): 2 kuer, 1 ungdyr, 2 griser, 20 høns. Avling: 600 kg hvete, 40 t poteter, ½ mål kålrot.

Bruksnr. 6, Steinshagen (skyld 39 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1875 og av kirkesanger H.A. Svendsen solgt til Nils Kristoffersen, men salget gikk om igjen, og bruket ble igjen overtatt av H.A. Svendsen (om ham, se under bnr. 2) som i 1876 skilte ut bnr. 21 (s.d.) og videresolgte bnr. 6 til Anders Andersen Vestre Høyjord (om ham, se gnr. 81, bnr. 1, som denne også eide). Anders avhendet bnr. 6 i 1883 for kr. 600 til Mathias Anton Nilsen på bnr. 4 (s.d., hvor personalia finnes). Denne solgte 1898 videre til Klaus Hansen (om ham, se under Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 2), som i 1907 for kr. 1 140 solgte bnr. 6 til Hans Olsen. Fra da av danner bnr. 6 en enhet med bnr. 2 og 24 og har samme eiere som disse; se videre bnr. 2.

Bruksnr. 7, Høyjordsenga (skyld 69 øre)

Dette er den halvdel av Bruk 2 b.a (s.d.) som etter delingen i 1828 ble beholdt av

Kristen Amundsen 1828-54. F. 1781 på Myre, d. 1854; g. 1815 m. Mari Olsdatter fra Myre, f. 1786. Barn: 1. Elen Andrea, f. 1815, d. 1841. 2. Johan Kristian, f. 1820, d. 1843. 3. Peder, f. 1824 på Sønset. Etter Kristens død satt enken Mari i uskiftet bo til 1860, da hun solgte til

Kristen Larsen 1860-96. F. 1827 på Brattås i Arnadal, d. 1905; var graver og slakter. G. 1859 m. Ingeborg Marie Olsdatter fra Øde Sønset, f. 1835. Barn: Lars, f. 1859, se ndfr. Kristen kjøpte i 1875 også bnr. 9 (s.d.) og i 1877 bnr. 8 (s.d.). Ved skjøte av 1896 solgte han bnr. 7, 8 og 9 for kr. 1 200 til sønnen

Lars Kristensen 1896—1915. F. 1859, d. 1915. G. m. Karen Mathilde Torkildsdatter, f. 1855 i Stokke. Barn: 1. Inga Anette, f. 1887. 2. Kristen, f. 1891, se ndfr. 3. Thora Lovise, f. 1900, g. m. Jørgen Langås, se ndfr. I 1894 kjøpte Lars også bnr. 25 (s.d.). Etter hans død satt enken Karen Mathilde i uskiftet bo til 1919, da hun for kr. 6 000 samt husvær m.v. solgte bnr. 7, 8, 9 og 25 til sønnen

Kristen Larsen 1919—23. F. 1891, skogsarb., g.m. Ida Marie Ingebretsdatter, f. 1889. Barn: 1. Lars Asbjørn, f. 1914. 2, Marie Kaspara, f. 1916, g. 1937 m. sjømann Eilif Stensrud, f. 1910 i Sandar; de bor på Hvitstein i Kodal (se gnr. 125, bnr. 16 m.fl.). 3. Anny Sofie, f. 1919, g. 1943 m. Kristian Ektvedt, Vivestad, f. 1914. 4. Alf Kronborg, f. 1924. (Kristen Larsen hadde også datteren Solveig Kristiane, f. 1913 på Notodden, g. m. gbr. og sjøm. Asbjørn Sulutvedt, f. 1911, d. 1981; bosatt i Vivestad.) I 1923 solgte Larsen eiendommene for kr. 9 380 til

Jørgen J. Langås 1923—29. F. 1899 i Våle, sjømann, senere veiarb., g. 1923 m. Thora Lovise, f. 1900, datter av ovennevnte Lars Kristensen. Barn: 1. Martine Helene, f. 1923 på Høyjord, g. 1942 m. veiarb. Arnfinn Opsahl, Snekkestad i Våle. 2. Lars Johan, f. 1933 på Svinevoll, g.m. Elisabeth Olsen, Halden; ansatt ved Saugbrugsforeningen. I 1929 ble eiendommen ved tv.auksjon solgt til Hypotekbanken. Jørgen J. Langås kom senere til Reggestad i Våle. Ved auksjons-skjøte av 1929 ble hans tidligere eiendommer på Høyjordsenga solgt for tils. kr. 11 000 til

Kristen Karlsen 1929-33. F. 1887 i Skiptvedt, anleggsarb., g. 1921 m. Anna Elise Lien, f. 1889. Barn: 1. Karen Oline, f. 1921, g. 1941 m. Lorents Kristiansen Høyjord, f. 1921, de kom til bnr. 1 på Skaug (s.d.). 2. Kristiane Marie, f. 1923, g. 1945 m. gbr. Paul Lunde, Vivestad, f. 1911. 3. Olaug, f. 1924. 4. Karl Johan, f. 1927, se Berg i Høyjord, bnr. 2. Eiendommene ble i 1933 ved tv.auksjon solgt til Hypotekbanken og året etter ved auksjonsskjøte for kr. 10 200 videresolgt til Johan A. Nøklegård, som i 1936 for kr. 12 000 avhendet dem igjen til

Anders Hoel 1936—2001. F. 1915, d. 2000, g. 1935 m. Alfhild Margrethe Haug, f. 1916 i Våle. De flyttet hit fra Ramnes. Hoel driver også som skogsarb. Barn (2 barn døde små under krigen): 1. Gunnar, f. 1935, d. 2018. 2. Arne, f. 1936, d. 2009. 3. Eline Marie, f. 1938, g. Risberg; bopel Fon, d. 2003. 4. Odd, f. 1945, d. 2004. 5. Hans Kristian, f. 1951. 6. Marianne, f. 1959, g. Berven, bosted Hengsrød, Våle. 2001 overføres eiendommen til

Alfhild Hoel 2001-2004. F. 1916, d. 2008. Overdras til sønnen

Hans Kristian Hoel 2004-. F. 1951, bruker fra 1995 og industriarbeider.

Bnr. 7, 8, 9 og 25 har en samlet matrikkelskyld på mark 2,06. Gården har ca. 68 mål innmark og ca. 70 mål skog, vesentlig gran og noe bjerk, beliggende øst for innmarken. Beitingen foregår mest i innmarken. Uinngjerdet hage med epletrær og bærbusker. Grasfrø avles til eget behov. Våningshuset bygd ca. 1840, uthuset ca. 1890; ellers has bryggerhus med vedskjul og hønsehus.

Marknavn: Lauvås.

Antikviteter: 1 glt. skap fra 1809 med merker etter rosemaling.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 3 kuer, 3 ungdyr, 4 griser, 50 høns. Avling: 1000 kg hvete, 3500 kg havre, 3 mål poteter, 2 mål rotfrukter.

Oppdatering 2018

 • Drift: Fra 2008 er jorda bortleid. Solgt areal på 1 dekar til sykkelsti. Slutt med husdyr i 1976 og gikk over til kun kornproduksjon. Første traktor kom 1977.
 • Bebyggelse: Nybygg i 1980 på 120 kvm.

Bruksnr. 8, Høyjordsenga (skyld 5 øre)

Utskilt fra bnr. 4 i 1869. Ved skjøte av 1877 solgte Preben Olsen Skaug og Torger Olsen Kårby bruket til eieren av bnr. 7, Kristen Larsen. Det har senere dannet en enhet sammen med bnr. 7, 9 og 25 og hatt samme eiere som disse (se videre bnr. 7).

Bruksnr. 9, Høyjordsenga (skyld 37 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1875 og av kirkesanger H.A. Svendsen solgt til Kristen Larsen. Bruket har senere dannet en enhet sammen med bnr. 7, 8 og 25 og hatt samme eiere som disse (se videre bnr. 7). I 1920 ble fra bnr. 9 utskilt bnr. 35 (s.d.).

Bruksnr. 10 (skyld 29 øre)

Dette er den halvdel av Bruk 2 b.a (s.d.) som Kristen Amundsen ved delingen i 1828 for 100 spd. solgte til Erik Hansen Lille-Dal. Denne solgte igjen året etter for samme pris til Anders Olsen fra Heierstad i Fon, som ved skjøte av 1844 (tgl. 46) avhendet bruket til Erik Kristoffersen Kjærås (om ham, se Kjærås, gnr. 20, bnr. 5) 1844—74, som etter 1861, da han overtok farsgården på Kjærås, lot bnr. 10 forpakte av Nils Kristoffersen på bnr. 4. Erik solgte i 1874 bnr. 10 til

Anders Andersen 1874—ca. 1900. F. 1835 på Firing i Ramnes, d. ca. 1900, skomaker, g. m. Rise Andrea Hansdatter, f. 1823 i Hagan u. Aulesjord. De hadde tidligere vært husmannsfolk i Høyjordsenga. Barn: Hanna Andrine, f. 1862. Anders hadde i noen år eid fire små andre parter, utskilt fra bnr. 4 og 11; disse småpartene inngikk i bnr. 10. I 1874 ble utskilt bnr. 13 (s.d.). Enken og datteren solgte bnr. 10 i 1910 for kr. 2 200 til Johannes Larsen, som i 1914 solgte videre for kr. 3 000 til

Anton Johansen Sønseth 1914—48. F. 1857 på Sønset, d. 1948. Hadde tidligere hatt gård på Søndre Sønset (gnr. 84, bnr. 1, s.d., hvor hans og familiens personalia finnes inntatt). Etter Antons død ble eiendommen 1962 kjøpt av svigersønnen Karl Holmer, Horten, som igjen i 1974 overdro den til sønnen Kjell Willy Holmer.

Bruksnr. 11, Sprenebakken (skyld 54 øre)

Utskilt 1824 fra Bruk 2 b (s.d.) og av Hans Helgesen for 125 spd. solgt til

Hans Nilsen 1824—84. F. 1802 på Skjelbred-eie, d. 1887. G. 1) 1823 m. enken Kristine Kristensdatter fra Mellom Sønset, d. 1854, 70 år gl.; ingen barn. Ekteskapet oppløst. 2) 1859 m. enken Karen Anne Sørensdatter, f. 1816 på Ødegården i Andebu, d. 1876. Hans og Karen Anne hadde ingen barn sammen, men Karen Anne hadde datteren Inger Olava Mathiasdatter, f. ca. 1845, fra sitt tidligere ekteskap med Mathias Olsen Langved (d. 1846). Inger Olava ektet 1868 snekker Jakob Olsen, f. ca 1844 i Hof; de bodde i Sprenebakken og fikk barna 1. Hans Kristian, f. 1872. 2. Adolf, f. 1875. Etter Inger Olavas død kjøpte Jakob Olsen bnr. 19 (s.d.). Hans Nilsen solgte i 1828 sag- og kvernrettigheter til Abraham Rolfsen og Anders Abrahamsen Sukke. I 1869 ble utskilt en liten part som inngikk i bnr. 10; i 1870 utskiltes bnr. 14 (s.d.). Ved skjøte av 1884 solgte Hans Nilsen bnr. 11 for kr. 1 000 til

Mathias Andersen 1884-96. F. 1834, snekker, g. m. Elise Birgitte Olsdatter, f. 1844 i Fjære pr. Grimstad. Av barn nevnes Inga Matilde, f. 1866 i Grimstad, g. m. snekkersvenn i Sandefjord Johan Johansen, f. ca. 1855. Mathias solgte ved skjøte av 1896 bnr. 11 for kr. 2 000 til møller ved Sukke Thorvald Andersen, som snart flyttet til Sukke; om ham og familien, se Sukke, bnr. 5. Andersen solgte i 1899 bruket for kr. 2 400 til

Lorents Eriksen 1899-1917. F. 1847 i Elta (Ruelsrød), d. 1923, var også veiarbeider. G. 1876 m. Maren Sofie Nilsdatter, f. 1855 på Aulesjord, d. 1916. Barn: 1. Annette Sofie, f. 1876, g. 1897 m. em. Thore Thorsen Kleppanmoen. 2. Edvard, f. 1877. 2. Elise Nikoline, f. 1878, g. m. skogs- og veiarb. Julius Olsen, f. 1873 i Ramnes. 3. Hella Olava, f. 1880, d. 1893. 4. Karen Andrine, f. 1888, d. 1904. 5. Lena Marie, f. 1890, g. m. Kristian Andersen, se ndfr. Lorents, som også eide bnr. 18 (s.d.), solgte i 1917 bnr. 11 og 18 for kr. 6 000 til

Kristian Andersen 1917—31. F. 1887 på Vestre Høyjord, d. 1931, sjømann, senere hvalf. G. 1912 m. Lena Marie, f. 1890, d. 1957, datter av foreg. bruker Lorents Eriksen. Hun var en tid overysterske på Høyjord Ysteri. Barn: 1. Anders, f. 1913, sjåfør, g. 1937 m. Agnes Torine Berg, f. 1914. 2. Karen Lovise, f. 1915, g. m. Nils Bø, se ndfr. 3. Maren Sofie, f. 1919, g. 1939 m. skogsarb. Ole Martin Bråten, f. 1913 i Blaker. 4. Lorents, f. 1921, g. 1941 m. Karen Oline Karlsen, Østre Høyjord, f. 1921; kom til bnr. 1 på Skaug (s.d.). Andersen kjøpte i 1923 også bnr. 27 (s.d.); huset der ble snart revet. Etter mannens død satt enken Lena Andersen i uskiftet bo til 1938, da hun for kr. 10 000 solgte bnr. 11 og 18 til svigersønn

Nils Bø 1938-64. F. 1912 i Lunde i Telemark, d. 1975, g. 1935 m. foreg. brukers datter Karen Lovise, f. 1915, d. 1995. Barn: 1. Kristian, f. 1935, g. 1961 m. Hilda Halvorsen, Gravdal, f. 1941. 2. Eli, f. 1941, d. 2018, g. 1964 m. Kjell Solberg, f. 1941, d. 2023; bopel Nykirke. I 1964 flyttet Nils Bø til Slagen og solgte bnr. 11 og 18 til Nils Næss, eieren av bnr. 1. Næss beholdt jorda, men overdro husene og en mindre tomt til sønnen

Halvdan Næss 1964— . F. 1939, g. 1959 m. Inger Johanne Skjelland, f. 1942, d. 1987.

Bnr. 11 og 18 har en samlet matrikkelskyld på 64 øre. Bruket har 22 mål innmark, ingen skog. Frukttrær og bærbusker. Bebyggelsen består av våningshus (restaurert av Nils Bø) og uthus, det siste bygd nytt 1932, revet 1977. Til 1925 sto det et våningshus sydvest for husene, hvor ovennevnte bruker Lorents Eriksen bodde til sin død; det var her tidligere et lite småbruk (se bnr. 18). - Rett ovenfor Sprena, like ved veien, sto det ei stue som de kalte «Dortestua»; hun som bodde der kaltes til daglig Dorte Kikut. - Vann innlagt fra ca. 1925. Treskemaskin for håndkraft var i bruk til ut i 1940-åra. Besetning (ca 1950): 2 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 20 høns. Avling: 600 kg hvete, 1000 kg havre, 2 mål poteter, ¾ mål rotfrukter.

Sammenføyd 4 kv. 1978 med bnr. 1.

Bruksnr. 12, Enga (skyld 55 øre)

Utskilt 1824 fra Bruk 2 b (s.d.) og av Hans Helgesen for 125 spd. solgt til Nils Madsen, som i 1828 solgte sin sag- og kvernerettighet til Sukke-folket og så i 1832 avhendet selve bruket for 100 spd. til Hans Olsen, som døde alt 1834, 34 år gl. Enken Maren Andrea Andersdatter ektet 1837 em. Ole Iversen Skjeau; sønnen Andreas ble f. her 1838. Ole solgte igjen s.å. bnr. 12 for 95 spd. til Ole Helliksen Sjue (se Sjue, Bruk 1 b), som i 1847 avhendet bruket for 200 spd. til

Peder Jakobsen 1847-66. F. 1821 på Smørdal i Våle, g. 1845 m. Karen Kristine Vraalsdatter fra Østre Grytnes i Våle, f. 1813, d. 1884. Barn f. på Høyjord: 1. Kristian, f. 1847. 2. Rikard, f. 1848. Peder solgte i 1866 tilbake til Ole Helliksen, som døde året etter. Ved auksjonsskjøte av 1869 ble bnr. 12 solgt til Johan Kristensen Øde Sønset, som i 1873 avhendet bruket til

Svend Larsen 1873-ca 90. F. 1845 i Alvsborgs len i Sverige, d. 1907, snekker; ugift. Var kirketjener i Høyjord. Larsen kjøpte i 1974 også bnr. 13 (s.d.). Han solgte ca 1890 bnr. 12 og 13 til

Hans Severin Martinsen ca. 1890-1915. F. 1859 i Ramnes, d. 1923, g.m. Maren Olava Mikkelsdatter fra Søndre Holt i Andebu, f. 1857, d. 1909. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Mathias, f. 1885, hadde gård på Lunde i Vivestad. 2. Karoline Marie, f. 1887. 3. Monrad, f. 1893. Martinsen kjøpte i 1896 også bnr. 26 (s.d.) og i 1910 bnr. 3 (s.d.). I 1915 solgte han bnr. 3, 12, 13 og 26 for tils. kr. 11 000 til Julius Andersen (hans og familiens personalia, se bnr. 3). Disse fire bruk danner fra nå av en enhet med samme eiere; se videre bnr. 3. I 1906 ble utskilt bnr. 30, «Mo» og i 1928 bnr. 38, «Østli» (se disse nr.).

Bruksnr. 13, Enga (skyld 34 øre)

Utskilt i 1874 fra bnr. 10 (s.d.) og av Anders Andersen solgt til Svend Larsen (om ham, se bnr. 12). Bnr. 13 danner senere en enhet sammen med bnr. 3, 12 og 26 og har samme eiere som disse; se videre bnr. 3.

Bruksnr. 14, Sprenebakken (skyld 3 øre)

Utskilt 1870 fra bnr. 11 og 1874 av Hans Olsen solgt til

Ole Olsen 1874—77. Maler, f. 1837 i Aker, g.m. Berte Sofie Andersdatter fra Gulli, f. 1832. Barn: 1. Mathea Olufine Andrine, f. 1868. 2. Hanna Marie, f. 1871. 3. Olaf August, f. 1873. 4. Hans Mathias, f. 1875. Ole Olsen kjøpte i 1874 også bnr. 18 (s.d.). I 1877 solgte han bnr. 14 til

Andreas Pettersen 1877-ca. 95. F. 1820 i Dalsland i Sverige, jordbruks- og skogsarb.; enkemann. Datteren Anna Kaisa var g.m. flg. bruker. Pettersen solgte bnr. 14 ca. 1895 til svigersønnen

Karl Otto Kristiansen ca. 1895-97. G.m. Anna Kaisa Andreasdatter. Barn f. på Høyjord: Kristian Adolf, f. 1896. Kristiansen solgte igjen 1897 for kr. 600 til

Kristian Jørgensen 1897-1931. F. i Pisserød (Solberg) 1870, d. 1931, skogsarb. og skomaker. G.m. Nilsine Mathilde Nilsdatter, f. i Hof 1868, d. 1949. Barn: 1. Jørgen, f. 1893; dro tidlig til sjøs, d. i New York. 2. Mathias, f. 1895, dro også til sjøs som ung. Skal ha gått i land i Australia; hans videre skjebne ukjent. 3. Elise Martine, f. 1898, g. 1920 m. byggmester Kristian Martinius Martinsen, f. 1896 i Arnadal. 4. Hilda Kristiane, f. 1900, g. 1923 m. gbr. Wilh. Bergh, Sønset, f. 1891. 5. Karen Mathilde, f. 1902, g. 1936 m. gbr. Hans Kristian Thorvaldsen Sukke, f. 1898. 6. Hanna Lovise, f. 1905, g. 1934 m. Sigurd Kristian Næss, f. 1903. 7. Marte Sofie, f. 1907, g. 1930 m. jernbanearb. Trygve Gerhard Sjøblom, f. 1910 i Sem; bopel Sem. Etter Jørgensens død satt enken Nilsine Mathilde Jørgensen i uskiftet bo til sin død. Ved skjøte av 1950 solgte skifteretten bnr. 14 for kr. 6 000 til

Lars Høijord 1950—59. F. 1919, d. 1972, sjåfør, sønn av Andreas A. Høijord, Sjue. G.m. Ruth Andersen fra Kullerød i Andebu, f. 1923. Barn: 1. Odd, f. 1942. 2. Ragnar, f. 1944, g.m. Berit Olsen, f. 1943; bopel Nøtterøy. Lars Høijord flyttet til Kullerød i Andebu og derfra til Slagen. Han solgte 1959 bnr. 14 til

Julius Sæterlid 1959- . Hadde tidligere vært på Ilestad (s.d., bnr. 3, hvor personalia finnes) og Nordre Sønset (s.d., bnr. 2).

Eva Gulliksen selger

8.12.1992 - til Birgitte Soltvedt og Michael Strønen

1.03.1996 - solgt til Johnny Mathisen og Wenche Lillian Fåne Mathisen

8.02.2008 - solgt til Karoline Holmedal og Kristian Iversen Thoresen

18.02.2010 - solgt til Tina Fredriksen

30.03.2015 - solgt til Cato Romøren og Tina Fredriksen

2.09.2019 - solgt til Aleksandr Ivanov og Saule Ivanove

Bruksnr. 15 (skyld mark 1,58)

Utskilt fra bnr. 3 i 1874 og av Hans Hansen d.y. solgt til Abraham Andersen Sukke; hans personalia, se Sukke, Bruk 1 og bnr. 1. I 1877 ble utskilt bnr. 22 (s.d.). Ved auksjonsskjøte av s.å. ble bnr. 15 og 22 solgt til Karen Olea Kristensdatter, enken etter Hans Hansen d.y. på bnr. 3 (s.d.). Hun solgte igjen s.å. bnr. 15 og 22 til

Johannes Andreassen 1877-81. Kom hit fra Gunnerød i Ramnes, f. ca 1836. G.m. Hella K. Kristiansdatter, f. ca. 1835. Datteren Janna f. 1877 på Høyjord. Johannes sluttet i 1878 kontrakt hvorved han bortforpaktet til Høijord Ysteribolag et jordstykke av denne gård, hvorpå er oppført en ysteribygning. I forpaktningsavgift erlegges «de ved ysteriet affaldende skyller, eller hvis bygningen bliver forandret til butik for handelsforretning, da en aarlig afgift kr. 12.» Johannes kjøpte i 1877 også bnr. 23 (s.d.). I 1881 solgte han bnr. 15 og 23 til Hans Kristian Sølversen Låne; hans personalia, se Ramnes-boka s. 821. Låne gikk snart konkurs og flyttet til Tønsberg. Ved skjøte av 1883 fra skifteforvalteren i konkursboet ble bnr. 15 og 23 solgt til Lorens A. Næss; hans personalia se bnr, 1. Senere danner disse bnr. en enhet sammen med bnr. 1 og 16 med samme eiere; se videre bnr. 1. I 1945 ble fra bnr. 15 utskilt bnr. 50 (s.d.)

Bruksnr. 16 (skyld 22 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1874 og av Hans Hansen d.y. solgt til Mathias Olsen Berg; hans og familiens personalia, se Berg i Høyjord, gnr. 85, bnr. 8. Etter Mathias' død 1882 satt enken Anne Sofie Hansdatter i uskifte; hun solgte i 1891 bnr. 16 for kr. 900 til Mathias Jakobsen, eieren av bnr. 1 (s.d.). Denne solgte s.å. bnr. 1 og 16 til Lorens A. Næss, hans personalia, se bnr. 1. Fra nå av danner bnr. 16 en enhet sammen med bnr. 1, 15 og 23, med samme eiere; se videre bnr. 1.

Bruksnr. 17 (skyld 10 øre)

Dette skogstykke ble utskilt fra bnr. 3 i 1874 og av Hans Hansen d.y. solgt til Østen Olsen Berg (i Høyjord); (om ham, se gnr. 85, bnr. 4). Han og hustruen Karen Marie Larsdtr. hadde inngått gjensidig testamente, og ved Østens død. 1878 gikk bruket over til Karen Marie Larsdatter, som ved skjøte av 1884 solgte bnr. 17 og 20 (s.d.) for tils. kr. 400 til kirkesanger Lars Johan Bergh, Øde Sønset. De to partene følger fra nå av eierne av Øde Sønset, gnr. 82, bnr. 1 (s.d.).

Bruksnr. 18, Sprenebakken (skyld 10 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1874 og av Hans Hansen d.y. solgt til maler Ole Olsen; hans og familiens personalia, se bnr. 14, som han kjøpte samtidig. Ved auksjonsskjøte ca. 1895 ble bnr. 18 for kr. 780 solgt til Lorents Eriksen. Bnr. 18 danner fra nå av en enhet sammen med bnr. 11 og har samme eiere som dette; se videre bnr. 11.

Bruksnr. 19 (skyld 17 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1877 og av Hans Hansen d.y.'s enke Karen Olea Kristensdatter solgt til Jakob Olsen; hans og familiens personalia, se under bnr. 11. Jakob solgte videre 1878 til Ole Levorsen, eier av Mellom Sønset, gnr. 83, bnr. 2, som heromhandlede bnr. 19 fra nå av danner enhet sammen med og har felles eiere med; se videre gnr. 83, bnr. 2. Sammenføyd 02.07.1991 m. gnr. 83, bnr. 1.

Bruksnr. 20 (skyld 5 øre)

Dette skogstykke ble utskilt fra bnr. 2 i 1875 og av kirkesanger H. A. Svendsen solgt til Østen Olsen Berg (i Høyjord). Bnr. 20 danner videre en enhet sammen med bnr. 17 og har samme eiere som dette; se videre bnr. 17. Sammenføyd 20.04.1995 m. gnr.82. bnr.1.

Bruksnr. 21, Steinshagen (skyld 34 øre)

Utskilt fra bnr. 6 i 1876 og av kirkesanger H.A. Svendsen solgt til

Karl Kristiansen 1876—99. F. 1834 i Berg, Østfold, d. 1899, g.m. Anne Karine Eriksdatter, f. 1835 i Sørum, Romerike, d. 1896. Ved Kristiansens død gikk bruket over til sønnen

Edvard Karlsen 1899—1909, sjømann. F. i Sørum 1865, d. 1909, g. 1) 1899 m. Anne Fredrikke Andersdatter, f. i Sandar 1871. 3 barn sammen, hvorav 1 vokste opp: Kristian Adolf, f. 1902. G. 2) 1908 m. Augusta Emilie Augustsdatter, f. 1876 i Arnadal, d. 1916. Etter Edvards død fikk hun av skifteretten ved skjøte av 1911 eiendommen overdratt seg. Hun giftet seg med

Kristoffer Kristiansen 1911— 24. F. 1881 på Bøen, sønn av Kristian Hansen Lille-Dal (se Herre-Skjelbred, gnr. 78, bnr. 13). Kristoffer og Augusta fikk 2 barn: 1. Lena Marie, f. 1910. 2. Anna Kristine, f. 1912, g.m. Jørgen Solberg, Valmestad i Vivestad, f. 1899, d. 1969. Kristoffer, som også kjøpte «Kaldeng», bnr. 32 og 37 (se disse nr.) og senere kom til Rolighet (Lien), s.d., solgte i 1924 bnr. 21, 32 og 37 for tils. kr. 13 000 til Oskar Johansen Trolldalen; hans og familiens personalia, se Herre-Skjelbred, bnr. 4. Trolldalen solgte de tre bruk igjen i 1931 for kr. 9 000 til Albert Honerød; hans og familiens personalia, se Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 2. Albert Honerød solgte i 1946 bnr. 21 og 37 for kr. 12 000 + fritt hus m.v. for seg og sin hustru på livstid, verdsatt til kr. 200 pr. år, til sønnen Andreas Honerød (hans personalia, se Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 2). Ved hans død i 1965 ble bruket overtatt av sønnen Gunnar Honerød. Husene og tomta ble senere solgt til Harry Sukke (personalia, se Sukke, bnr. 2).Sammenføyd 08.04.1995 m. gnr. 81, bnr. 2.

Bruksnr. 22, Steinshagen (skyld 18 øre)

Utskilt fra bnr. 15 i 1877 og solgt til Karl Johansen. Ved auksjonsskjøte s.å. ble bnr. 15 og 22 solgt til Karen Olea Kristensdatter, enke etter Hans Hansen d.y. på bnr. 3. Hun solgte straks etter begge bruk til Johannes Andreassen (hans personalia, se bnr. 15), som i 1883 solgte videre til

Johan Johansen 1883-86. F. 1850 på Hundsrød, d. 1886. G.m. Anne Mathea Olsdatter, f. 1850 i Stokke. Barn: 1. Elen Marie, f. 1883. 2. Olava Paulette, f. 1885. Enken Anne Mathea Olsdatter satt så i uskiftet bo til 1899, da hun for kr. 500 solgte bnr. 22 til Nils Kristoffersen; hans og familiens personalia se under bnr. 4. Nils døde i 1912, og bruket gikk så over til enken Inger Sofie Olsdatter, som i 1928 solgte til eieren av bnr. 5, Edvard Johansen Skaug (hans og familiens personalia, se Skaug, gnr. 87, bnr. 1). Edvard slo nå bnr. 5 (s.d.) inntil bnr. 22. Om de videre eiere av de to bruk, se bnr. 5. Overført til Einar Skau 25.07.1949 som videreførte 10.03.1993 til Viggo Leif Skau og Ivar Edvard Skau som solgte denne videre til Anne Gro Snygg og Herbert Lennart Snygg.

Bruksnr. 23 (skyld 43 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1877 og av Anders Andersen solgt til Johannes Andreassen. Bruket har dannet en enhet sammen med bnr. 15 m.fl.; se ellers bnr. 15. — Fra bnr. 23 ble i 1944 utskilt bnr. 49, i 1948 bnr. 52 og i 1949 bnr. 53, 54, 55, 56 og 57 (se disse nr.).

Bruksnr. 24 (skyld mark 2,06)

Fortsetter Bruk 1 (se ovfr.), som i 1826 av Ambrosius Akselsens enke Marte Ingebretsdatter var blitt solgt for 1 000 spd. til

Nils Hansen 1826—72. Visst f. på Gulsrød i Ramnes 1794, d. 1872. G. 1822 m. Anne Larsdatter Søndre Sønset, f. 1801, d. 1883 på Myre i Fon. 10 barn, hvorav 6 levde opp: 1. Hans, f. 1822, d. 1867, ugift. 2. Lars, f. 1824, d. 1882, ugift; hadde de siste år av sitt liv et bruk på Søndre Myre i Fon. 3. Mathias, f. 1828. 4. Andreas, f. 1830. 5. Erik, f. 1833, se ndfr. 6. Elen Andrea, f. 1838, kom til Søndre Myre i Fon, d. 1922 på Heian i Ramnes. Nils Hansen hadde også en skogeiendom på Vestre Høyjord (gnr. 81, bnr. 6, s.d.). Etter Nils' død gikk bnr. 24 over til arvingene, som i 1877 solgte dette bruk og gnr. 81, bnr. 6 til medarvingen Erik Nilsen; om ham, se bnr. 2. Fra nå av danner bnr. 24 en enhet sammen med bnr. 2 m.fl., med samme eiere; se videre bnr. 2. — Fra bnr. 24 ble i 1891 utskilt bnr. 25 og 26, i 1906 bnr. 29, i 1909 bnr. 32 og i 1919 bnr. 33 (se disse nr.). Sammenføyd 08.04.1995 m. bnr. 7.

Bruksnr. 25, Enga (skyld 95 øre)

Utskilt fra bnr. 24 i 1891 og av Erik Nilsen i 1894 for kr. 2 800 solgt til Lars Kristensen. Bnr. 25 danner en enhet sammen med bnr. 7, 8 og 9, med samme eiere; se videre bnr. 7. - I 1920 ble fra bnr. 25 utskilt bnr. 36, «Haugen» (s.d.).

Bruksnr. 26 (skyld 39 øre)

Utskilt fra bnr. 24 i 1891 og av Erik Nilsen for kr. 3 400 solgt til Hans Severin Martinsen. Danner videre en enhet sammen med bnr. 3 m.fl. (s.d.). Eid av Leif Sønseth i mars 1973, og Greta Sønseth 10.03.1994 samt Steinar Sønseth 10.10.1995. Fra 25.09.1996 er Knut Bærland eier.

Bruksnr. 27 (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1891 og solgt til Ole Olsen. Fra ham gikk bruket over til Lorents Eriksen (om ham,se bnr. 11 og fra dennes arvinger i 1923 for kr. 1 275 til Kristian Andersen (se bnr. 11). Den lille tømmerstua ble straks etter revet og alt slettet ut på tomta. Sammenføyd 4 kv. 1978 m. bnr.1?

Bruksnr. 28 (skyld 6 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1892 og av Lorens A. Næss solgt til

Edvard Olsen 1892-ca. 1902, skipstømmermann. F. 1865 i Gusland, g. 1) m. Kristiane Mathilde Olsdatter, f. 1859 i Lien i Høyjord, d. 1899. Barn: 1. Elise Margrete, f. 1887. 2. Magda Olufine, f. 1891. 3. Hilda Lovise, f. 1893. 4. Ole Otmar, f. 1896. G. 2) 1901 m. Inga Sofie Eliasdatter Skjeauf, f. på Nes-Bergan 1884. Barn f. på Høyjord: 5. Kristiane Marie, f. 1901. Edvard og Inga kom deretter til Moland (Andebu prestegård, bnr. 10, s.d.), så til Brunstad i Stokke, hvor Edvard døde 1914; Inga ble 2. gang g.m. Henry Bodin og bodde senere på Bugården på Nøtterøy. — Høyjordparten ble ca. 1902 solgt til Anders Gulliksen. Senere eides den til 1949 av Johan Skaug. F. 1898 på Skaug, g. 1938 m. Anna Skatvedt, f. 1904 i Sandefjord. Skaug var en tid kjøpmann, arb. senere på Bjuerød og i Trolldalen. Barn: 1. Reidun Lovise, f. 1938, g.m. Oskar Henry Hansen, f. 1938; bopel Åsgårdstrand. 2. Gunnar, f. 1939, se Berg, gnr. 85, bnr. 1. 3. Rigmor Irene, f. 1944, g.m. Arne Willy Johansen, f. 1949; bopel Lørenskog. 4. Bodil, f. 1946, g.m. Thorbjørn Sørensen, f. 1941; bopel Sandefjord. Skaug kjøpte også bnr. 33 (s.d.). Han kjøpte i 1949 bnr. 1 på Berg i Høyjord (s.d.) og solgte s.å. bnr. 28 og 33 for tils. kr. 19 000 til kjøpmann Thoralf Rasmussen, som i flere år drev butikk her; hans foreldre var fra Ulefoss. Thoralf Rasmussen var f. 1899, d. 1964, g.m. Randi Johansen, Sandefjord, f. 1918. Barn: Anne Marie, f. 1947, g.m. Arild Minnesjord, Porsgrunn. I 1949 kjøpte Rasmussen også bnr. 46 (s.d.). Jfr. bnr. 33.

23.06.1964 - Overdratt til Paul Eriksen Omfatter også: bnr.33, bnr.46 og bnr.86

03.01.2006 - Solgt fra Marianne Hynne til Randi Bråthen. Areal av tomt = 1,6 mål. Omfatter også: andel av Ysteriveien 26 (Gnr.80, bnr.86)

14.12.2021 - Overdratt fra Randi Bråthen til Anne-Kathrine Bråthen.

Bruksnr. 29, Solheim (skyld 33 øre)

Utskilt fra bnr. 24 i 1906 og for kr. 900 solgt til

Anton Jacobsen 1906-15. F. 1877 på Tuften i Vivestad, d. 1959, tømmermann, g.m. Inga Mathilde Gurneriusdatter fra Skjelbred, f. 1881, d. 1963. Barn: 1. Jacob Antonsen, f. 1900 på Eikeberg i Vivestad, d. 1972, snekker, utvandret til U.S.A. i 1921, bosatt i Brooklyn; g. 1941 m. Lina Eide, f. 1903 i Sandane, d. 1973. 2. Kristian Jacobsen, f. 1903, sølvvarearbeider, Tønsberg. G. 1932 m. Asta Svendsen, f. 1899 i Tønsberg, d. 1976. 3. Hilda Mathilde, f. 1905, ektet 1936 Harald Teien, f. 1900 på Nedre Vivestad, d. 1974, gbr. på Bjørnebo, Foynland. 4. Marta Anette, f. 1907, d. 1942. 5. Gudrun Helene, f. 1910, bor i Kodal. 6. Anders Ingvard, f. 1912, se ndfr. 7. Martin, f. 1914, sjåfør, d. 1959. 8. Ingvald, f. 1916 på Ekenes i Vivestad, lastebileier, g. 1945 m. Ellen Marie Johansen, f. 1926 i Arnadal; bopel Sjue i Høyjord. 9. Inger, f. 1919 på Kullerød i Andebu, ektet 1940 minkoppdretter Bjarne Asperheim, f. 1912 i Årdal i Sogn, d. 1961; bopel Foynland, Nøtterøy. 10. Hans Einar, f. 1922 på Haugen i Høyjord, sjåfør; bosatt i Høyjord. 11. Anna, f. 1925 på Haugen, sykehusassistent, bosatt i Tønsberg. - Anton Jacobsen kjøpte i 1909 også bnr. 32, «Kaldeng», men solgte det igjen noen år senere. Han solgte Solheim i 1915 til

Olaus A. Kleppan 1915—27. Hans og familiens personalia, se under Kleppan. Olaus d. 1927, og Solheim ble kjøpt av

Hans Hjerpekjøn 1927—41. F. i Ramnes 1888, hvalf., d. 1941 i Cape Town. G.m. Karen Sofie Olausdatter, f. 1891 på Kleppan. Ingen barn. Eiendommen gikk etter Hans' død over til enken Karen Hjerpekjøn, som i 1946 tok av tomt for seg, «Fredlund», bnr. 51, og s.å. solgte bnr. 29 for kr. 13 000 til Anton Jacobsens sønn

Anders Solheim 1946— . F. 1912, d. 1996, verkstedarb., g. 1938 m. Maren Mathilde Thorvaldsdatter Gran, f. 1914, d. 1998. Anders kjøpte i 1944 bnr. 49 (s.d.). Barn: 1. Gerd Kristine, f. 1939, d. 2013, g. 1961 m. Viggo Simonsen, f. 1938. 2. Ragnar, f. 1945, d. 2001, g. 1966 m. Toril Skjølberg, f. 1948.

Bnr. 29 hadde opprinnelig 8-10 mål innmark; i dag bare et par mål igjen, da det meste er vekksolgt til et byggefelt. Ingen skog eller hamn. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Grønnsaker til husbehov. Bebyggelsen består av våningshus, bryggerhus og uthus. Vann ble innlagt i 1948, idet eieren ble medeier i Høyjord vannverk. Kunstgjødsel brukt fra ca. 1910, grasfrø omtrent fra samme tid. Separator anskaffet ca. 1920. Treskemaskin for håndkraft medfulgte da Anders Solheim kjøpte eiendommen i 1946.

Besetning (ca 1950): 1 ku, 2 ungdyr, 2 griser, 25 høns. Avling: 100 kg hvete, 300 kg havre, 25 t poteter.

01.11.1983 - Overdratt til Ragnar Solheim

07.10.1996 - Solgt fra Ragnar Solheim til Tor Anders Solheim . Omfatter også: Gnr 80, bnr 93

16.04.2013 - Solgt fra Tor Anders Solheim til Frode Halum. Areal av tomt = 2,9 mål.

Bruksnr. 30, Mo (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 12 i 1906 og av Hans Severin Martinsen solgt til

Anton Kristoffersen 1906-40. F. 1870 på Bråvoll, skomaker, d. 1940. G. 1891 m. Andrine Lovise Olsdatter fra Høyjord, f. 1862 på Ruelsrød, d. 1928. 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Kristian Moe, f. 1891, sagarb., g. 1922 m. Karen Andrea Klausdatter Høyjord, f. 1894; bopel «Hasle» (se gnr. 81, bnr. 12). 2. Olaf A. Kristoffersen, f. 1894, utvandret 1910 til Amerika, drev forretning i Palermo, North Dakota. 3. Anna Lovise, f. 1899, g. 1924 m. sjømann Nils Anton Næss, f. 1898; de kom til bnr. 4 på Berg i Høyjord. 4. Einar Moe, f. 1905, se ndfr. Etter Antons død solgte arvingene bnr. 30 for kr. 4 000 til sin bror

Einar Moe 1940—77. F. 1905, d. 1977, veiarb., g. 1) 1926 m. Hulda Lovise Larsdatter Sønset, f. 1896, d. 1931. Barn: 1. Lars Johan, f. 1926, d. 2003, arb. på Eik Sølvplett, Slagen. G. 1954 m. Anne Lie, f. 1932; bopel Tolvsrød, Slagen. 2. Hulda Lovise, f. 1931, g. 1958 m. bygn.arb. Leif Hovet, Vivestad f. 1927, d. 1990; de driver også gård på Langved. G. 2) 1939 m. Karen Lovise Larsdatter Aulesjord, f. 1913, d. 1985. Barn: 3. Gunnar Anfinn, f. 1939, maskinfører, g.m. Bjørg Svartangen, f. 1950; bopel Høyjord. 4. Svein, f. 1945, d. 2000, arb. på Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg; bopel Høyiord. Jfr. også bnr. 53. Einar Moe har hatt kommunale verv; han var i flere perioder medlem av kommunestyret. Areal av tomt = 1,5 mål.

01.09.1983 - Overdratt til Svein Moe. Omfatter også: Gnr 80, bnr 53.

28.05.2001 - Overdratt fra Svein Moe til Lars Johan Moe, Hulda Lovise Hovet og Gunnar Arnfinn Moe. Omfatter også: Gnr 80, bnr 53.

16.08.2001 - Solgt fra Lars Johan Moe, Gunnar Arnfinn Moe og Hulda Lovise Hovet til Elin Leonora Sørensen. Omfatter også: Gnr 80, bnr 53.

08.07.2016 - Solgt fra Elin Leonora Sørensen til Camilla Dischler

Bruksnr. 31, Steinshagen (skyld 52 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1909 og av Edv. Johansen Skaug for kr. 2 500 solgt til Hans Klausen; hans og familiens personalia, se bnr. 4. Han solgte igjen 1916 for kr. 6 000 til Andreas Andersen fra Vestre Høyjord; personalia, se Sjue, bnr. 7. Andersen solgte bnr. 31 igjen i 1919 for kr. 10 000 til

Aksel Kristoffersen Berg 1919-58. F. 1899, smed, d. 1958. G. 1921 m. Margit Olsdatter Trollsås, f. 1901. Barn: Magnhild Helene, f. 1921; ugift. I 1932 ble utskilt bnr. 42 (s.d.). Etter Aksel K. Bergs død fikk enken Margit Berg uskiftebevilling. Jorda er senere frasolgt til Gunnar Honerød, Høyjord.

Bnr. 31 hadde ca. 20 mål innmark. Uinngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Grønnsaker til husbehov. Bebyggelsen består av våningshus (nybygd 1952), bryggerhus (nybygd 1940) og uthus (restaurert 1932). I 1926 innlagt vann i våningshuset og i 1947 i uthuset fra åpen brønn i gården; vanlig pumpe. I 1951 gikk eieren sammen med naboer om opprettelsen av Steinshagen vannverk.

Avling (ca. 1950): 600 kg hvete, 1 100 kg havre, 2 mål poteter, ½ mål kålrot.

Bruksnr. 32, Kaldeng (skyld 23 øre)

Utskilt fra bnr. 24 i 1909 og av Hans Olsen for kr. 600 solgt til Anton J. Solheim (om ham, se bnr. 29), som noen år senere solgte igjen til Kristoffer Kristiansen Steinshagen (om ham, se bnr. 21). Bnr. 32 danner siden en enhet sammen med bnr. 21 og 37 (s.d.) til 1935, da bnr. 32 av Albert Honerød selges for kr. 1 500 til sønnen Andreas Honerød; etter dennes død gikk det i 1965 over til sønnen Gunnar Honerød. Overført 1993 til Irene Honerød og sammenføyd 08.04.1995 med gnr. 81, bnr. 2.

Bruksnr. 33, Haugen (skyld 4 øre)

Utskilt fra bnr. 24 i 1919 og av Hans Olsen for kr. 600 solgt til kjøpmann Erik Eriksen, f. 1893 på Skjeau, d. 1957, g. 1920 m. Maren Lovise Paulsdatter, f. 1899 på Aulesjord. Barn: 1. Kristian, f. 1922, d. 1939. 2. Paul, f. 1925, se ndfr. Bnr. 33 ble senere (ca. 1935) kjøpt av kjøpmann Johan Skaug, eieren av bnr. 28 (s.d., hvor personalia finnes). Skaug solgte igjen 1949 bnr. 28 og 33 til kjøpmann Th. Rasmussen. Etter ham kjøpt av kjøpmann Paul Eriksen, f. 1925, g.m. Kathrine Hynne, f. 1921. Jfr. bnr. 44, «Kolstad». Utgått som egen matrikkelenhet pr. 2016.

Bruksnr. 34 - Utgått matrikkel - (mål

Ved skylddelingen i 1920 er dette bruk feilaktig angitt som utgått fra bnr. 25 istedenfor fra bnr. 9 og er derfor igjen sammenføyd med bnr. 25. Ny skylddeling ble avholdt 1921, se bnr. 35.

Bruksnr. 35, Lauvås (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 9 i 1921 og solgt til Andreas Andersen (se om ham bnr. 31 og Sjue, bnr. 7). Senere eiere: Jørgen Langås (hans personalia, se bnr. 7), Anton Johansen Sønseth (personalia, se bnr. 10 og Søndre Sønset, gnr. 84, bnr. 1). Anton Johansen d. 1948, og arvingene skjøtet bruket til Hjalmar Johansen. Han døde 1963, huset da solgt til Hans Kristian Andersen, fra Furuholmen i Andebu. I 1970 kjøpt av Tore Ruud, f. 1936, d. 1971, g.m. Anne Marie Paulsen, f. 1947.

12.01.1978 - Overdratt til Janne Paulsen

14.06.1995 - Solgt til Jørn Myhre

28.05.1998 - Solgt til Roger Madsen

29.11.2001 - Solgt til Jannicke Bjordal og Kenneth Hansen

03.06.2002 - Solgt til Kenneth Hansen

28.07.2008 - Solgt til Bjørnar Almenning

18.04.2011 - Solgt til Anne Kristina Iversen

Bruksnr. 36, Haugen (skyld 5 øre)

Utskilt fra bnr. 25 i 1921 og av Kristen Larsen for kr. 1 165 solgt til Andebu Telefonforening.

1974 Overtatt av Staten v/Televerket. Eier (fra 1975) telefonmontør Anker Eskedal, f. 1916, g.m. Ragnhild Skatvedt, f. 1935. Nytt hus er bygd.

2003 - Overdratt fra Anker Eskedal til Ragnhild Eskedal.

Bruksnr. 37, Kaldeng (skyld 12 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1924 og av Henrik L. Næss for kr. 800 solgt til Kristoffer Kristiansen (personalia, se bnr. 21). Bnr. 37 danner så en enhet sammen med bnr. 21 med samme eiere som dette; se videre bnr. 21. Overtatt av Gunnar og Irene Honerød og sammenføyd med gnr. 81, bnr. 2.

Bruksnr. 38, Østli (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 12 i 1928 og av Kristian Vasbotten for kr. 100 solgt til Andebu kommune; noen år senere solgt til John Sola (om ham, se bnr. 3) for samme beløp. I 1942 for kr. 1350 kjøpt av Aksel Prestegården (hans og familiens personalia, se Vestre Høyjord, gnr. 81, bnr. 4), som i 1944 solgte det igjen for kr. 6 000 til sønn

Johan Prestegården 1944-52. F. 1918 på Sønset, sjåfør, g. 1939 m. Otilde Marie Holt, f. 1918. Barn: 1. Jan Aksel, f. 1942, g.m. Grethe Kvisle, f. 1944. 2. Ole Johnny, f. 1950, g.m. Sonja Bakkeskau, f. 1949. Johan kjøpte også bnr. 48 (s.d.). I 1952 flyttet han til Hof, hvor han endel år arbeidet som sagmester; kom senere til Sandar. Han solgte bnr. 38 og 48 for kr. 12 000 til

Karl Johan Karlsen 1952—58. F. 1927, hvalf., g.m. Helga Marie Grytnes fra Berg i Høyjord, f. 1929. Karlsen overtok i 1959 svigerfarens gård på Berg (se gnr. 85, bnr. 2) og solgte i 1958 bnr. 38 og 48 til Ivar Næss, som 1963 solgte til Arthur Jansen, denne igjen 1965 til Bjørn Kristiansen, som imidlertid har flyttet til nytt hus i et boligfelt.

06.10.1976 - Overdratt til Edel (Hansen) Østli.

15.03.2004 - Solgt til Roger Østli.

Bruksnr. 39, Haug (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1929 og av Edvard J. Skaug for kr. 528 solgt til Den Jarlsbergske Frimenighet. Kirkebygningen ble 1929 flyttet hit fra Haugan-skogen.

28.09.1998 - Solgt fra Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, Granly Meni til Mona Kristine Nymoen

09.06.2000 - Solgt til Anna Johanne Bjørndal

16.03.2005 - Solgt til Rolf Joar Haugen

14.07.2014 - Solgt til Frida Holst Moe

Bruksnr. 40, Horntvedt (skyld 2 øre)

Senere kalt «Solfeng».

Utskilt fra bnr. 5 i 1931 og av Edvard J. Skaug for kr. 494 solgt til Kristian Horntvedt fra Skjee. Han var bygningssnekker, satte opp hus på tomta og kalte stedet «Horntvedt». Han var f. 1895, d. 1963, g.m. Nora Trollsås, f. 1898. Barn: 1. Olav, f. 1924, d. 1965. g.m. Gerd Krane, f. 1927. 2. Karl, f. 1927, g.m. Marit Bakkeland, f. 1931. I 1964 ble parten kjøpt av Karsten Skjelbred, som forandret navnet til «Solfeng». Jfr. bnr. 45. Skjelbred er f. 1934, g.m. Anne Marie Moen, f. 1940. Overdratt 2006 til Hans-Georg Skjelbred. Sammenføyd med bnr. 45.

Bruksnr. 41, Vestløkken (skyld 18 øre)

Utskilt fra bnr. 26 i 1931 og solgt til John Sola (hans og familiens personalia, se bnr. 3). Bnr. 41 danner senere en enhet sammen med bnr. 3 m.fl.; se videre bnr. 3.

Bruksnr. 42, Hagen (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 31 i 1932 og solgt til Johanne Marie Skaug (personalia, se bnr. 4), som i 1938 solgte videre til Einar Hjerpekjøn (personalia, se bnr. 4). Sammenføyd 08.04.1995 m. bnr. 4.

Bruksnr. 43, Haugar (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 4 i 1932 og solgt til Høyjord Ungdomslag. Ungdomslokale bygget i 1933.

Bruksnr. 44, Kolstad (skyld 7 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1934 og solgt til Maren Eriksen. F. 1899 på Aulesjord, g.m. kjøpmann Erik Eriksen, f. 1893, d. 1957. Maren Eriksen solgte i 1978 bnr. 44 og gnr. 81, bnr. 19 (s.d.) for kr. 60 000 til sønnen, kjøpm. Paul Eriksen, som driver forretning her.

02.04.1982 - Er overdratt til Kolstad Landhandel As. Omfatter også: Gnr 81, bnr 19.

01.12.2008 - Solgt til Randi Bråthen og Marianne Hynne

5.09.2019 - solgt til Jelo Invest AS

Bruksnr. 45, Solfeng (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1936 og i 1939 av Edv. Johansen Skaug for kr. 360 solgt til Kristian Horntvedt. Se ellers bnr. 40, som Horntvedt også eide.

Bruksnr. 46, Teigen (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1937 og kjøpt av Hans Olsen (hans og familiens personalia, se bnr. 2). Hans døde 1941, og enken Julie Olsdatter satt i uskiftet bo til 1949, da hun solgte bnr. 46 til kjøpmann Th. Rasmussen. Jfr. bnr. 28. Overtatt av Paul Eriksen juni 1964.

Bruksnr. 47, Vesthaug (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1937 og solgt til Den Jarlsbergske Frimenighet. Ca. 1950 oppført bolig som benyttes av pedell for skolen og kirken.

20.08.1937 - Er overdratt til Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, Granly Menighet.

28.09.1998 - Solgt til Bjørg Synnøve Haugen og Birger Haugen.

27.10.2015 - Solgt til Emiliya Racheva Mihaleva og Georgi Petrov Mihalev.

21.08.2019 - Solgt til Julia Schildger og Tone Strøm

25.05.2022 - solgt til Tobias Birkeland Holmen

Bruksnr. 48, Østbakken (skyld 8 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1944 og solgt til Johan Prestegården (personalia, se bnr. 38). I 1952 solgte Johan bnr. 38 og 48 for tils. kr. 12 000 til Karl Johan Karlsen (personalia, se bnr. 38). Denne solgte i 1958 begge bruk for kr. 16 000 til Ivar Næss, rutebilsjåfør, f. 1924, g.m. Karin Larsen, Sandefjord, f. 1925. Ivar Næss har vært medlem av kommunestyre og formannskap. Videre som bnr. 38.

Sept. 1963 - Solgt til Arthur Martinius Jansen.

April 1965 - Solgt til Bjørn Kristiansen.

Bruksnr. 49, Aasly (skyld 6 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1944 og av Henrik L. Næss for kr. 1 500 solgt til Anders Solheim (personalia, se bnr. 29). Denne solgte i 1948 videre for samme pris til bror Hans Einar Solheim, f. 1922, ug., som i 1961 solgte til Ole L. Aulesjord (se d.g.). Etter hans død i 1963 tilhører eiendommen enken Elida Aulesjord.

2 kv. 1978 - Er overdratt til Bjarne, Odd og Thorvald Aulsjord samt Else Lunde.

4 kv. 1978 - Er overdratt til Anne Badski.

08.06.1982 - Er overdratt til Hanne Sofie Stokke og Olav Stokke.

24.08.1990 - Er overdratt til Hanne Sofie Stokke.

24.08.1990 - Solgt til Jens Evensen.

04.10.1993 - Er overdratt til Geir Evensen, Trine Evensen, Elin Evensen og Janne Evensen

04.10.1993 - Er overdratt til Maria Guadalupe Rodriguez Evensen og Geir Evensen.

Bruksnr. 50, Haugarplassen (skyld 40 øre)

Utskilt fra bnr. 15 i 1945 og av Nils Næss ved skjøte av 1947 for kr. 5 000 solgt til Høyjord Idrettslag.

Bruksnr. 51, Fredlund (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 29 i 1946 og overtatt av Karen Hjerpekjøn, som holdt av tomt for seg her da hun solgte bnr. 29 til Anders Solheim. Tomta er imidlertid ikke blitt bebygd.

Bruksnr. 52, Solhaug; Løkkeveien 19 - (skyld 7 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1948 og solgt til maler Erling Hermansen, f. 1927 i Fon, g. 1947 m. Anne Prestegården, f. 1924 på Vestre Høyjord. Barn: 1. Marvin, f. 1949, g.m. Jorunn Eriksen, f. 1950. 2. Wenche, f. 1953, g.m. Aimar Næss, f. 1951; bopel Eik, Slagen. 3. Frank, f. 1962.

08.07.1997 - Solgt til Vigdis Hermansen og Frank Hermansen Omfatter også: Løkkeveien 10 (Gnr 80, bnr 92)

Bruksnr. 53, Snippen; Nesveien 463 - (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1949 og solgt til Einar Moe (personalia, se bnr. 30). Ubebygd, benyttes som hage. Overtatt 1977 av enken Karen Lovise Moe, uskifte og overført i 1983 til Svein Moe.

28.05.2001 - Solgt til Lars Johan Moe, Hulda Lovise Hovet og Gunnar Arnfinn Moe.

16.08.2001 - Solgt til til Elin Leonora Sørensen.

08.07.2016 - Solgt til Camilla Dischler.

Bruksnr. 54, Aasly II (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1949 og solgt til Hans Einar Solheim. Sammenføyd m. bnr. 49 i 1. kv. 1984.

Bruksnr. 55, Fjellbo; Løkkeveien 8 A&B - (skyld 3 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1949 og solgt til Anders Mørken, f. 1916, d. 1979, g. 1944 m. Maren Lovise Berg, f. 1922, d. 2018. Barn: 1. Kari Theane, f. 1944, g. 1966 m. Kjell Einar Evensen, f. 1944; bopel Porsgrunn. 2. Inger-Lise, f. 1950, g. 1970 m. Svein Knutsen, f. 1948, d. 2012, 3. Hans, f. 1960, g. 1986 m. Rita Halvorsen f. 1964, skilt. Overtatt av Maren Lovise Mørken, overdratt til Hans Mørken 23.03.1984 og sammenføyd i 1993 m. bnr. 61.

23.04.1996 - Solgt til Kjell Einar Evensen

10.05.2021 - Solgt til Rebecka Sundet Evju og Sindre Evensen

Bruksnr. 56, Furuhaug; Løkkeveien 15 - (skyld 8 øre)

Før krigen satte Aksel Luhr, Tønsberg, opp hytte her. I 1949 ble parsellen utskilt fra bnr. 23 og solgt til Erling Kjæraas; huset har senere vært benyttet som bolig. I 1956 solgt til Arne Dahl, i 1967 til Sigrid Eskelund og i 1970 til Astrid Sørensen.

30.10.1998 - Solgt til Harald Evensen og Monica Bremskau

01.11.1999 - Solgt til Harald Evensen

12.03.2008 - Solgt til Henning Gravdal

Bruksnr. 57, Haugarplassen II (skyld 10 øre)

Utskilt fra bnr. 23 i 1949 og solgt til Høyjord Ungdomslag. Eiendommen benyttes som stevneplass.

Bruksnr. 58, Nordheim; Skjelbredveien 38 - (1,6 mål)

14.05.1952 - Overdratt til Torstein Johansen.

26.10.1994 - Overdratt fra Torstein Johansen til Grethe Johannessen, Roar Marvin Johansen, Oddbjørn Johansen, Tordis Kristoffersen og Knut Steinar Johansen

26.10.1994 - Solgt til Knut Steinar Johansen.

05.02.1998 - Solgt til Ellen Leegaard og Boge Heming Leegaard

11.09.2017 - solgt til Linda Rage og Raymond Endresen Åmodt

14.06.2021 - solgt til Agnieszka Weronika Mordynska og Marcin Wojciech Mordynski

Bruksnr. 59, Askeli; Nesveien 521 - (2,2 mål)

26.06.1952 - Overdratt til Nils Anton Sæterlid

12.06.1995 - Overdratt til Hella Sæterlid

21.08.1998 - Solgt til Torunn Sæterlid og Lorents Kristian Sæterlid

24.11.1998 - Solgt til Stian Lauby, Fredrik Lauby, Aleksander Lauby og Joakim Lauby

24.10.2006 - Solgt til Steinar Andersen

26.06.2013 - Solgt til Andebu Kommune

Bruksnr. 60, Furulund; Løkkeveien 13B - (1,0 mål)

27.08.1952 - Overdratt til Torbjørn Berg. Omfatter også: Løkkeveien 13 A (Gnr 80, bnr 84).

01.10.1997 - Solgt til Anne Karine Kolpus og Morten Hamer

13.06.2007 - Solgt til Morten Hamer

06.09.2011 - Solgt til Stig Sukke

22.11.2012 - Solgt til Kim Edgar Wassengen

18.10.2013 - Solgt til Veronika Østgård

Bruksnr. 61, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelnummer. Sammenføyd 22.04.1993 m. bnr. 55

Bruksnr. 62, Solbakken; Solheimveien 2 - (1,3 mål)

18.12.1986 - Solgt til Marie Nikoline Krist Petersen

26.09.2002 - Solgt til Carina Hestvik

12.12.2014 - Solgt Thomas Hestvik

Bruksnr. 63, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelnummer. Sammenføyd 16.11.1987 m. gnr. 87, bnr. 8.

Bruksnr. 64, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelnummer. Sammenføyd 08.04.1995 m. gnr. 81, bnr. 2.

Bruksnr. 65, Hedde; Nesveien 471 - (3,1 mål)

06.12.1960 - Utskilt fra bnr. 33 av Th. Rasmussen til Andreas Honerød. Sammenføyd m. gnr. 81, bnr. 20.

06.02.1976 - Overdratt til Aud Honerød.

Bruksnr. 66, Steinshagen II; Nesveien 440 - (2,4 mål)

Utskilt 04.05.1961 fra bnr.21 av Andreas Honerød til betongarbeider Harry Sukke f: 1923 d. 2015. G. i 1943 m. Kristine Helene Aulesjord, f: 1920, død 1997. Barn 1. Rørlegger Torfinn Sukke, f: 1944, g.i 1967 m. regnskapsfører Kari Margareth Stokke, f: 1946. Deres barn: a. Rådgiver Mette Sukke, f: 1969, g.m. Sverre Johan Farstad, f: 1959. Ekteskapet oppløst. Barn: 1. Mats Sukke Farstad, f: 2000, 2. Eirik Sukke Farstad, f: 2003. Samboer m. Ole Håkon Sulutvedt, f: 1969. 2. Instrumentinstallatør Birger Sukke, f: 1944, g. 1969 m. Else Skorge, f: 1949. Deres barn, 1. Elektriker Tommy Sukke, f: 1970, samboer m. Sølvi Hansen, f: 1968 i Oslo. 2. Elektroingeniør Jørn Sukke, f: 1971, g.m. Mona Gran, f: 1971 i Andebu. 3. Butikkselger Hans Erik Sukke, f: 1955. G.m. Ranveig Hovet, 1955. Ekteskapet oppløst. Barn: a. Anleggsgartner Brede Sukke, f: 1980, samboer m. Katrine Lindberg, f: 1979, Ski i Østfold. b. Anleggsgartner Lars Sukke, f: 1982, g.m. Elisabeth Aaberg, f: 1984, Arendal. Hans Erik er samboer m. Ingjerd Gran, f: 1950

07.09.2000 - Solgt til Tom Raymond Prøytz og Vigdis Prøytz

13.02.2007 - Solgt til Tom Raymond Prøytz

Bruksnr. 67, Del av Løkkeveien - (0,2 mål)

Utskilt 20.07.1963 Anton Næss fra bnr. 49 til Thorvald Aulsjord.

Bruksnr. 68, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelnummer. Tidligere "Teigen".

Bruksnr. 69, Sprenebakken; Nesveien 561 - (2,5 mål)

19.11.1965 - Overdratt til Halvdan Næss

07.09.2011 - Solgt til Bent Arild Tobiassen

02.04.2014 - Solgt til Stine Winge og Svend Håkon Olufsen

Bruksnr. 70, Ekeberg; Solheimveien 3 - (1,0 mål)

Utskilt fra bnr. 29 av Anders Solheim 20.06.1967 for Ragnar Solheim.

Des. 1969 - Solgt til Per Ektvedt.

Mars 1971 - Solgt til Vidar Bakke Larsen.

1 kv. 1974 - Solgt til Magne Arnold Røstad.

14.09.1977 - Solgt til David Langeland.

05.08.2004 - Solgt til Anne Mette Osmundsen og Geir Aven.

28.11.2006 - Solgt til Kristin Merethe Chwartz-Henriksen og Jan Erik Olsen.

06.07.2011 - Solgt til Jan Erik Olsen.

Bruksnr. 71, Fagertun; Solheimveien 4A - (0,7 mål)

Utskilt fra bnr. 29 av Anders Solheim 20.06.1967 og solgt til Gerd og Viggo Simonsen

1.kv. 1979 - Solgt til Gerd Simonsen.

12.12.1986 - Solgt til Grethe Lindås.

03.08.1994 - Solgt til Therese Berg. Omfatter også: (Gnr. 80, bnr. 94).

13.06.2006 - Solgt til Richard Næss. Omfatter også: Solheimveien 4 B (Gnr. 80, bnr. 100).

13.01.2012 - Solgt til Leif Erik Berg.

Bruksnr. 72,Solgry; Løkkeveien 17 - (1,2 mål)

Utskilt fra bnr. 56 av Sirid Eskelund 18.07.1968.

18.07.1968 - Overdratt til Oddvar Myklebust

06.02.2008 - Overdratt til Tove Myklebust Lima og Per Einar Myklebust

03.07.2008 - Solgt til Dagfinn Hansen

Bruksnr. 73, Del av Løkkeveien - (1,7 mål)

Utskilt fra bnr. 56 av Sigrid Eskelund 23.10.1968 for Andebu kommune til veier.

Bruksnr. 74, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelenhet. Sammenføyd 17.03.1995 m. bnr. 39.

Bruksnr. 75, Moafeltet 52,6 mål - Veier og grøntareal - (23,1 mål)

13.02.1973 - Overtatt av Andebu kommune fra bnr. 1.

Feste nr. 1, Høyjordsmoa 9 - (1,029 mål)

14.03.1973 - Er overdratt fra Andebu Kommune til Svein Knutsen

12.04.1989 - Solgt til Jørgen Nergård

26.08.1996 - Solgt til Ragnar Eckholdt og Marianne Mørken Eckholdt

05.08.2016 - Solgt til Alexander Firing og Ronja Marie Heimstad Ekern

Feste nr. 2, Høyjordsmoa 7 - (1,065 mål)

14.03.1973 - Er overdratt til Marvin Hermansen

26.08.1994 - Er overdratt til Yvonne Samuelsen og Siw Hermansen

26.08.1994 - Solgt til Jorunn Hermansen

02.08.1999 - Solgt Vivi Irene Berggrav Tansøy

16.01.2004 - Solgt til Thomas Støa

13.10.2004 - Solgt Nadia Berntsen og Anders Sigmund Eltoft

30.06.2006 - Solgt til Hans Ingvald Myhre

28.10.2009 - Solgt til Ivar Myhre og Kristine Myhre

Feste nr. 3, Høyjordsmoa 1D - (1,095 mål)

14.03.1973 - Er overdratt til Leif Johnny Gjermundrød

14.03.1985 - Solgt til Ole Bernt Opstad og Reidun Karlsen

07.08.1995 - Solgt til Trude Holtan og Jens Christoffersen

18.08.2003 - Solgt til Jens Christoffersen

Feste nr. 4, Høyjordsmoa 3 - (1,001 mål)

22.07.1974 - Er overdratt til Gunnar Janshaug

04.07.2005 - Solgt til Linda Renate Andersen

27.12.2021 - Overdratt til Bjørn Andersen og Lise Andersen.

Feste nr. 5, Høyjordsmoa 5 - (1,140 mål)

19.06.1975 - Er overdratt til Arne Hansen

01.09.1999 - Solgt til Renate Næss Hansen og Terje Halvorsen

04.11.2004 - Solgt til Anne-Kathrine Bråthen og Geir Inge Pedersen

02.05.2008 - Solgt til Geir Inge Pedersen

Feste nr. 6, Høyjordsmoa 5 - (1,287 mål)

18.08.1975 - Er overdratt til Tor Arthur Berg

Feste nr. 7, Høyjordsmoa 13 - (1,583 mål)

22.07.1974 - Er overdratt til Thorleif Orskaug

Feste nr. 8, Høyjordsmoa 15 - (0,795 mål)

29.08.1974 - Er overdratt til Knut Steinar Johansen. Omfatter også bnr. 76, fnr. 1 på 0,568 mål. Totalt 1,363 mål.

Feste nr. 9, Høyjordsmoa 8 - (1,028 mål)

06.08.1974 - Er overdratt til Trond Myhre

14.08.1991 - Solgt til Monica Skjelbred og Håvard Skjelbred

04.11.1991 - Solgt til Leif Skjelbred

26.04.2012 - Solgt til Lars Petter Skjelbred, Kjetil Skjelbred, Kristin Skjelbred og Håvard Skjelbred

26.04.2012 - Solgt til Murtaza Rezahi og Ruhullah Rezahi

09.03.2016 - Er overdratt til Ruhullah Rezahi

Feste nr. 10, Høyjordsmoa 10 - (1,008 mål)

02.08.1974 - Er overdratt til Martin Nordby

30.04.2009 - Solgt til Romy Regina Prochnow og Leif Egil Solberg

Feste nr. 11, Høyjordsmoa 2 - (1,192 mål)

28.07.1976 - Er overdratt til Thorbjørn Johan Pedersen

10.06.1988 - Solgt til Edith Mjell Pedersen

21.07.2016 - Solgt til Julie-Nikita Svendsen Andersen og Krister Andersen

Feste nr. 12, Høyjordsmoa 4 - (0,994 mål)

26.08.1976 - Er overdratt til Thor Anton Gran

06.08.2007 - Solgt Henrik Hansen og Linn Cherie Andersen

03.10.2008 - Solgt til Per Egil Jensen

31.08.2011 - Solgt til Andreas Svendsen Undrum og Rebecka Lauritzen

21.08.2013 - Solgt Alvydas Gerve og Zaneta Gerviene

Feste nr. 13, Høyjordsmoa 6 - (0,990 mål)

02.09.1976 - Solgt Er overdratt til Gunnar Arnfinn Moe

Feste nr. 14, Kolstadveien 6 - (0,935 mål)

16.09.1976 - Er overdratt til Bjørn Kristiansen

22.06.2007 - Solgt til Tore Jacobsen og Heidi Jacobsen

Feste nr. 15, Kolstadveien 22 - (0,910 mål)

30.11.1976 - Er overdratt til Telenor Eiendom Holding As

Feste nr. 16, Kolstadveien 2 - (1,094 mål)

26.06.1978 - Er overdratt til Lars Johan Myhre

13.07.1994 - Er overdratt til Solveig Myhre Lehmbecker, Inga Marie Sulutvedt, Øivind Myhre, Martha Myhre, Jorunn Myhre Gjersøe, Harald Myhre og Hans Myhre

31.03.1995 - Solgt til Jarle Larsen og Tone Mette Horsgaard

16.10.1996 - Solgt til Lillian Marie Birkeland Holmen og Bjørn Thore Holmen

Feste nr. 17, Kolstadveien 4 - (0,880 mål)

April-1978 - Overdratt til Otto Næss

25.02.1986 - Solgt til Sigurd Vestbøstad og Bjørg Vestbøstad

15.09.1997 - Solgt til Arne Markus Hegg og Else Synnøve Nikolaisen

14.10.2015 - Solgt til Øivind Holm

Feste nr. 18, Høyjordsmoa 12A - (0,966 mål)

30.07.1982 - Er overdratt til Odd Næss.

Feste nr. 19, Kolstadveien 8 - (0,925 mål)

28.08.1984 - Er overdratt til Tore Stensnes

17.06.2005 - Solgt til Tom Erik Gyula Galambos og Gro Elisabeth Valebjørg Galambos

03.07.2013 - Solgt til Tobias Løke og Lilly Bettina Baar-Dahl

01.03.2021 - Solgt til Lars Jensen og Mathilde H. Johannessen.

Feste nr. 20, Kolstadveien 11 - (0,900 mål)

06.03.1985 - Er overdratt til Åge Bøen

24.01.1990 - Solgt til Jan Sigve Bjelland og Rosita Silvana Veim

28.05.1999 - Solgt til Terje Egon Karlsson

11.08.2005 - Solgt til Reidar Johansen, Knut Verner Johansen, Inger Annie Johansen og Kate Marie Ulriksen

22.05.2006 - Solgt til Parita Arnesen

06.06.2008 - Solgt til Thomas Trevland

24.06.2015 - Solgt til Rita Sibylle Myhre og Fred Erik Ulleberg

Feste nr. 21, Kolstadveien 12 - (1,009 mål)

03.06.1987 - Er overdratt til Bjarne Kristiansen og Anita Dahl Kristiansen

25.08.2006 - Solgt til Irene Honerød

05.04.2013 - Solgt til Alf Bjarne Thomassen

22.08.2014 - Solgt til Jeanette Hanvik

Feste nr. 22, Kolstadveien 9 - (0,840 mål)

06.03.1985 - Er overdratt til Tom Raymond Prøytz

25.10.2000 - Solgt til Robert Wahlross, Beate Hunnestuen og Lars Ingvard Hunnestuen

28.12.2004 - Solgt til Ronny Wahlross og Torine Yvonne Brunton

02.03.2015 - Solgt til Jan Otto Otterkil Andersen

Feste nr. 23, Kolstadveien 10 - (0,900 mål)

02.12.1985 - Er overdratt til Wenche Irene Braar

Feste nr. 24, Kolstadveien 5 - (0,817 mål)

13.03.1986 - Er overdratt til Lennart Snygg

23.05.1990 - Solgt til Tom-Roger Hellesland og Hanne Guterud

15.12.1999 - Solgt til Roy Henning Ellefsrød og Karina Elisabeth Gram Ellefsrød

10.03.2017 - Solgt til Lena Therese Gran og Aleksander Gran Nilsen

Feste nr. 25, Kolstadveien 5 - (0,827 mål)

03.06.1987 - Er overdratt til Jan Erik Skogly og May-Tove Johnsen

15.12.1995 - Solgt til Hans Jørgen Pung og Hanne Nilsen

02.08.1999 - Solgt til Øyvind Disch Thorvaldsen

17.06.2002 - Solgt til Morten Angell Andersen og Bente Wahl Hjulstad

21.12.2010 - Solgt til Jasmina Mujkic og Edin Mujkic

28.08.2014 - Solgt til Solveig Bersvendsen og Leif Tore Bersvendsen

21.07.2016 - Solgt til Mette Nilsen Lund og Kurt Børge Lund

Feste nr. 26, Høyjordsmoa - (1,123 mål)

09.02.1990 - Etablert boliger for ungdom av Andebu kommune

17.03.1989 - Er overdratt til Lorents Næss

Feste nr. 27, Kolstadveien 7 - (0,927 mål)

17.08.1989 - Er overdratt til Ruth Johnsen og Jan Atle Johnsen

10.09.1999 - Solgt til Ruth Johnsen

16.11.2011 - Solgt til Tone Helen Sletvold

09.04.2014 - Solgt til Anette Lislelid og Ole Martin Hvål

Feste nr. 28, Kolstadveien 1A- (0,927 mål)

02.07.1997 - Er overdratt til Bernt Hagen

Bruksnr. 76, Veier og grøntareal i Moafeltet - (15,7 mål)

Tomt nr. 1, Del av Høyjordsmoa 15 - (0,568 mål)

29.08.1974 - Er overdratt til Knut Steinar Johansen, se bnr.75, fnr. 8.

Tomt nr. 2, Høyjordsmoa 17 - (1,186 mål)

3. kv. 1975 - Er overdratt til Ragnar Solheim

21.07.1983 - Vigdis Hermansen og Frank Hermansen

23.04.1997 - Solgt til Henriette Thon Andersen og Geir Andersen

08.07.2005 - Solgt til Kenneth René Johansen og Heidi Elisabeth Johansen

09.11.2009 - Solgt til Kristine Abrahamsen og Lars Næss

Tomt nr. 3 ; Se nytt bnr. 91 nedenfor

Tomt nr. 4 ; Se nytt bnr. nedenfor

Tomt nr. 5 ; Se nytt bnr. nedenfor

Tomt nr. 6 ; Se nytt bnr. 90 nedenfor

Tomt nr. 7 ; Se nytt bnr. 89 nedenfor

Tomt nr. 8 ; Se nytt bnr. nedenfor

Tomt nr. 9 ; Se nytt bnr. 87 nedenfor

Tomt nr. 10 ; Se nytt bnr. 88 nedenfor

Tomt nr. 11, Del av Bassengveien 3 - (0,100 mål)

10.06.1988 - Er overdratt til Jostein Seth. Se gnr. 85, bnr. 17, fnr. 10.

Bruksnr. 77, Solheimveien (Pensjonistboliger) 5A&B, 6A&B, 7A&B og 9A&B - (4,257 mål)

22.07.1974 - Etablert for Anders Solheim fra bnr. 29.

23.08.1974 - Er overdratt til Andebu Kommune

Bruksnr. 78, Solheimveien Trekant-tomt - (0,167 mål)

18.01.1977 - Etablert for Elida Aulesjord fra bnr. 49. og overdratt s.d. til Thorvald Aulesjord.

Bruksnr. 79, Utgått matrikkel - ( mål)

Utgått matrikkelenhet. Sammenføyd 17.03.1995 m. bnr.59.

Bruksnr. 80, Haugarplassen - Del av Idrettsanlegg (5,848 mål)

03.03.1978 - Etablert fra bnr. 4 av Einar Hjerpetjønn for;

12.06.1978 - Høyjord Idrettslag

Bruksnr. 81, Utgått matrikkel - (mål)

Utgått matrikkelenhet. Sammenføyd 18.04.1980 m. bnr.69.

Bruksnr. 82, - Haugarplassen II - Del av Idrettsanlegg (6,118 mål)

17.09.1979 - Etablert fra bnr. 1 av Nils Næss for; Høyjord Idrettslag 14.04.1980.

Bruksnr. 83, - Del av vei- og grøntanlegg; - (4,531 mål)

17.09.1979 - Etablert fra bnr. 1 av Lorents Næss for;

16.10.1979 - Andebu kommune

Feste nr. 1, - Solheimveien 1A & 1B - (1,999 mål)

13.11.1989 - Etablert for Andebu kommune

02.04.1990 - Etableringsboliger for ungdom

Bruksnr. 84, - Løkkeveien 13 A (0,709 mål)

I 1952 etablert fra bnr. 60 og overdratt til Torbjørn Berg.

25.11.1993 - Solgt fra Torbjørn Berg til Håvard Skjelbred og Monica Skjelbred

16.11.1998 - Solgt til Håvard Skjelbred

Bruksnr. 85, - Høyjordsmoa 12B - (1,195 mål)

01.07.1998 - Etablert fra bnr. 76 til Andebu Kommune

17.08.1998 - Solgt fra Andebu Kommune til Eldar Kristiansen

28.02.2006 - Solgt til Jan Åge Isaksen og Annette Yvonne Johansen

20.04.2007 - Solgt til Linda Jacobsen og Øystein Aastorp Hermansen

09.03.2015 - Solgt til Ewa Danuta Reichel og Aleksander Stanislaw Koscielniak

Bruksnr. 86, - Kolstadveien 26 - (1,600 mål)

09.10.1998 - Etablert fra bnr. 28 for Paul Eriksen

Bruksnr. 87, Tomt nr. 9 - Del av Bassengveien 1 - (0,558 mål)

05.04.2000 - Etablert fra bnr. 76 for Tore Holm

Bruksnr. 88, Tomt nr. 10 - Bassengveien 6 - (0,849 mål)

05.04.2000 - Etablert fra bnr. 76 for Wenche Marie Durrans

Bruksnr. 89, Tomt nr. 7 - Bassengveien 2 - (1,082 mål)

05.04.2000 - Etablert fra bnr. 76 for Bjørn Arild Andersen

Bruksnr. 90, Tomt nr. 6 - Bassengveien 4 - (0,909 mål)

24.04.1967 - Etablert fra bnr. 76 for Torfinn Sukke

30.04.1999 - Etablert for Jon Asle Ottne

05.04.2000 - Etablert fra bnr. 76 for Egil Andersen

Bruksnr. 91, Tomt nr. 3 - Høyjordsmoa 19 - (1,062 mål)

05.04.2000 - Etablert fra bnr. 76 for Svein Harald Tveit

Bruksnr. 92, Løkkeveien 10 - (0,371 mål)

29.01.2001 - Er overdratt fra Vigdis Hermansen og Frank Hermansen til Erling Hermansen

05.06.2012 - Er overdratt til Yvonne Samuelsen, Frank Hermansen, Wenche Ness og Siw Hermansen

05.06.2012 - solgt til Christian Emil Vermelid

07.04.2021 - solgt til Kari Theane Evensen og Kjell Einar Evensen.

Bruksnr. 93, Utgått matrikkel - ( mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 94, Utgått matrikkel - ( mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 95, Høyjordsmoa 21 - (1,0 mål)

11.05.2007 - Solgt (tomt) fra Andebu Kommune til Nils Skjelbred

Bruksnr. 96, Høyjordsmoa 14 - (1,1 mål)

19.01.2007 - Solgt (tomt) fra Andebu Kommune til Nuris Mercedes Almanza Herrera Aulesjord og Roger Aulesjord

Bruksnr. 97, Del av Høyjordsmoa 23 - (0,4 mål)

06.06.2007 - Solgt (tomt) fra Andebu Kommune til Gordon Terjesen

Bruksnr. 98, Utgått matrikkel - (mål)

Bruksnr. 98, feste 1 - Nesveien 465 & 467 - (1,2mål)

01.07.1963 - Er overdratt til Ivar Næss

22.09.2010 - Er overdratt til Karin Næss

28.09.2012 - Er overdratt til Inger Nielsen og Ann Elisabeth Ødegård

06.11.2012 - Solgt til Thomas Gran

Bruksnr. 98, feste 2 - Løkkeveien 25 - (0,9mål)

01.07.1963 - Er overdratt til Anton Næss

29.06.2006 - Er overdratt fra Anton Næss til Anne Elise Næss

31.08.2009 - Solgt til Eirik Andreas Ommedal og Tone Kristin Snygg

21.03.2014 - Er overdratt fra Tone Kristin Snygg til Eirik Andreas Ommedal

16.07.2021 - solgt til Charlotte Marie Ringsrud Viker og Håvard Ringsrud Viker

Bruksnr. 98, feste 3 - (1.000 mål)

01.07.1963 - Er overdratt til Thorvald Aulesjord

Bruksnr. 98, feste 4 - Løkkeveien 4 - (0,9 mål)

16.02.1965 - Er overdratt til Ronny Hansen

19.04.1969 - Er overdratt til Henny Fredriksen

3.kv. 1976 - Er overdratt til Anna Kristina Solberg

15.03.1982 - Er overdratt til Ellen Skarsholt

09.02.2000 - Er overdratt til Marie Yvonne Stølan

25.06.2013 - Solgt fra Therese Berg og Leif Erik Berg til Ronny Hansen

26.05.2014 - Tomt er overdratt fra Lorents Næss til Ronny Hansen

06.06.2016 - Solgt til Geir Hansen

Bruksnr. 98, feste 5 - Løkkeveien 2 - (1,0 mål)

06.08.1964 - Er overdratt til Ragnar Sønseth

15.05.2000 - Solgt til Janne Merete Terjesen

Bruksnr. 99, Veier og grøntaral "Hammeren" - (8,7 mål)

Bruksnr. 100, Solheimveien 4B - (0,8 mål)

13.01.2012 - Solgt til Ronja Marie Heimstad Ekern og Alexander Firing

17.08.2016 - Solgt til Frode Fadum Holm

Bruksnr. 101, Hammeren 1 - (0,8 mål)

Bruksnr. 102, Hammeren 3 - (0,8 mål)

Bruksnr. 103, Hammeren ? - ( mål)

Bruksnr. 104, Hammeren ? - ( mål)

Bruksnr. 105, Hammeren 10 - (0,535 mål)

08.04.2021 - Solgt fra Hans Kristian Høijord til Robert Henriksen.

07.04.2022 - Solgt til Lur Eiendom AS.

Bruksnr. 106, Hammeren 12 - (0,6 mål)

Bruksnr. 107, Hammeren 14 - (0,6 mål)

Bruksnr. 108, Hammeren 16 - (0,7 mål)

10.05.2021 - Solgt fra Hammeren Utvikling As til Ida Irene Westli.

Bruksnr. 109, Hammeren 18 - (0,? mål)

Bruksnr. 110, Hammeren 16 - (0,9 mål)

Bruksnr. 111, Hammeren Grøntaral - (6,4 mål)

Bruksnr. 112, Løkkeveien 4 - (1,0 mål)

25.06.2013 - Solgt fra Therese Berg og Leif Erik Berg til Ronny Hansen

26.05.2014 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Ronny Hansen

06.06.2016 - Solgt til Geir Hansen

Bruksnr. 113, Løkkeveien 9 - (0,9 mål)

29.11.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Tore Berg

Bruksnr. 114, Kolstadveien 14 - (0,9 mål)

29.11.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Jeanette Rørvik og Jon Kirkebø Rosslund

Bruksnr. 115, Løkkeveien 11 - (1,0 mål)

29.11.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Leif Halvorsen

Bruksnr. 116, Nesveien 584 - (2,0 mål)

09.09.2013 - Er overdratt fra Knut Bærland til Turid Elisabeth Bærland

Bruksnr. 117, Løkkeveien 23 - (1,0 mål)

29.11.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Gerd Aulesjord, f. 1943, d. 2020.

05.03.2021 - solgt fra Atle, Ole Kristian og Roger Aulesjord til Rolf Arne Johnsen.

Bruksnr. 118, Kolstadveien 16 - (1,1 mål)

29.11.2013 - Tomt solgt for fra Lorents Næss til Steinar Trevland

Bruksnr. 119, Kolstadveien 18 - (1,1 mål)

09.10.2013 - Solgt fra Syver Næss til Anette Lindhjem Brekkå og Idar Brekkå

29.11.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Anette Lindhjem Brekkå og Idar Brekkå

Bruksnr. 120, Kolstadveien 20 - (1,0 mål)

05.12.2013 - Tomt solgt fra Lorents Næss til Jonny Svendby og Anne-Lene Stulen.

04.10.2016 - Solgt fra Jonny Svendby til Anne-Lene Stulen.

Bruksnr. 121, Del av Kolstadveien, nord - (0,9 mål)

Husmenn

Husmenn, se slutten av Vestre Høyjord.