Ilestad

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

72 Ilestad

Navnet uttales hi'llesta og skrives 1593, 1667 og 1801 Illestad, i 1865 Ihlestad, 1888 og 1904 igjen Illestad, senere Ilestad. Da det i kildene alltid har vært skrevet uten H- (i motsetning til sognenavnet Hillestad i Botne, som alltid har vært skrevet med H-), mener O. Rygh at dette navn må høre til de tilfelle da det i dialektuttalen settes til et h foran en vokal i begynnelsen av ordet, det såkalte «halvemål». Navnets opprinnelige form antar han har vært Illugustaðir, av mannsnavnet Illugi, egentlig Illhugi, «mannen med det ilske sinn»; jfr. det nå forsvunne gårdsnavn Illugarud i Lier.

Bålag: Ilestad, Svensrød, Bångunnerød, Myre, Gran skole.

Skylden. Ilestad ble i eldre tider regnet for fullgård og hadde i skyld 15 lispd. mel. Ble i 1667 satt ned til halvgard, men skylden ble økt til 1 skpd. tunge. 1838: 5 daler; 1888 og 1904: 9 mark 76 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 1 5 1 5 2
1667 1 2 6 2 4 28 Sår 7 t,
trær 3 t
1723 2 2 8 6 20 ½ skj. hvete,
2 skj. bl.korn,
7 t havre
1803 2 2 6 6 t havre
1835 2 2 6 6 ½ t bygg,
10 t havre,
6 t poteter
1865 2 2 13 4 1 112 skpd. ½ t hvete,
¼ t rug,
⅞ t bygg,
9 t havre,
9 t poteter
6 à 8

6 à 8
4 à 5
5
1875 3 4 10 6 6 ¼ t hvete,
¾ t rug.
1 ¼ t bygg,
8 t havre,
6 ½ t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838:2
 • 1888:3
 • 1904:3
 • 1950:15

Antall personer.

 • 1711: 4
 • 1801: 11
 • 1845: 15
 • 1865: 8
 • 1891: 16

Andre opplysninger.

 • 1661: Skog til smålast.
 • 1667: Ingen rydningsjord.
 • Pålagt å plante humlehage. Eiendommen går til Ilestadvannet, «hvor nogen smaafisch undertiden bekommis.» Granskog til sagtømmer.
 • 1723: Skog til husbehov. Fehavn hjemme. Middelmådig jordart, til dels kjøl-lendt.
 • 1803: Bra havn, skog til gjerdefang og brenneved.
 • 1820: Pen jordvei. Noe skog til salg. Vannfall felles med Bångunnerød.
 • 1865: Lider av vann. Tilstrekkelig havn. Av skogsprodukter av gran og furu kan årlig selges for 30 spd.

Sag og kvern.

Ilestad hadde sag alt først på 1600-tallet, men det opplyses 1612 at den var «ødelagt». Deretter hører vi ikke om sag her før i 1741, da Ilestad får sagbevilling med årlig kvantum 240 bord; Bångunnerød hadde en halvpart i denne saga. Men i 1816 hører vi også at en av Ilestadgårdene leverte noe tømmer til den nye Bångunnerød-saga.

Det har også vært ei lita bekkekvern på Ilestad.Eiere

Vi hører ingenting om eierforholdet før først på 1600-tallet. I 1618 eier Tåran, enken etter Ivar Døvik i Undrumsdal, en betydelig part i Ilestad; i 1620-åra hadde sønnen Mikkel Døvik en mindre part, mens Birgitte Hansdatter, enke, etter Karl Olssøn i Tønsberg, hadde resten. 1634-40 eier Mikkel Døvik 10 lispd. mel (2/3 av gården), men 1647 er hans part gått ned til 5 lispd. (⅓), og Nils Sukke har nå kjøpt de øvrige 10 lispd. Fram til ca. 1660 synes oppsitterne å ha vært leilendinger, som ikke eide noe i gården. Men ved denne tid kommer en ny oppsitter, som kjøpte hele Ilestad, og resten av 1600-tallet er gården selveie. Først på 1700-tallet eies den noen år av fremmede, men fra 1724 var oppsitterne igjen selveiere og har vært det siden. Se ellers under Brukere.

Brukere

I 1593 og senere helt til sin død 1636 er Stillof (Stillaug) oppsitter. Hustruen, som het Åse, var død 1628. Etterfølges av Halvor, som er bruker fram til 1649. Da han oppkaller både Stillof og Åse, er han antagelig sønnen. Halvors barn: 1. Åse, f. 1635. 2. Stillof, f. 1636. 3. Stener, f. 1639. 4. Ener (Einar), f. 1641. 5. Tarald, f. 1643. 6. Ole, f. 1646. I 1650-åra er Erik oppsitter; i 1658 heter det at han har «rømt gården». I 1660 nevnes en Anund her.

I 1661 flytter så inn Anders Rasmussøn 1661—89. Han er godt situert, kjøper først Sukke-parten, snart etter Døvik-parten, og blir helt ut selveier. Vi kjenner ikke hans herkomst. Anders stevnes flere ganger for retten for ubetalt gjeld og skatt. I 1676 ble han stevnet av Knut Jonssøn Holt i Ramnes fordi han hadde tatt ei ku på Holt og deretter latt den selge på Kongsberg for 4 ½ rdl. og en halv kanne øl. Det hadde visstnok vært et skifte på Holt, og Anders har tydeligvis ment at han hadde rett til kua, men ikke fått den utlagt, og så hadde han selv tatt den med seg. Han ble dømt til å skaffe til veie ny ku, bøte 3 mark sølv og betale 1 ½ rdl. i omkostninger. Anders hadde også en langvarig tvist med Borger Svensrød om delet mellom gårdene. Anders Rasmussøn fikk 10 barn, men bare 6 vokste opp: 1. Kristoffer, f. 1663, se ndfr. 2. Kristen, f. 1664, se ndfr. 3. Birgitte (Berte), f. 1667, g. m. Helge Pedersen Åsgården i Vassås. 4. Rasmus, f. 1669. 5. Peder, f. 1672, se ndfr. 6. Jon, f. 1678. Etter Anders' død 1689 hadde enken gården til 1694, da eldste sønn Kristoffer Andersen overtok. Han døde imidlertid alt 1697 (sønnen Anders f. 1696). Eiere av Ilestad ble nå to av Kristoffers brødre, Kristen og Peder Anderssønner. Kristen bodde i Honerød og var g. m. Tora Asgautsdatter.

Peder drev så Ilestad noen få år. Her fikk han sønnen Søren, f. 1701 (kom til Nordre Haraldstad i Våle) og datteren Mari, f. 1702. Han flyttet imidlertid snart til Strømsø (Drammen) og senere til Kongsberg. Ilestad var nå åpenbart en tid delt i to bruk, med hver sine bygselsfolk.

Mikkel og Mads Kjellssønner fikk bygselsseddel på den ene av partene i 1705; Mikkel flytter vekk ca. 1712, men Mads er her til 1723. På den andre parten finner vi fra ca. 1707 til ca. 1722 som bruker Peder, som var fra Gunnerød i Ramnes. Han ble i 1722 avløst som bygselsmann av Gullik Asgautsen (se ndfr.).

I 1707 selger Kristen og Peder Anderssønner Ilestad for 200 rdl. til Lars Augrimsen Valmestad. I 1724 solgte Jørgen Kristoffersen Valmestad (fra Hundsrød, g. m. Lars' enke) m.fl. gården for 100 rdl. til

Gullik Asgautsen 1724—60. F. på Kleppan 1690, d. på Ilestad 1760. Hadde alt et par år vært bygselmann på en part av Ilestad før han 1724 ble eier og bruker av hele gården. Gullik lånte s.å. 200 rdl. av Jørgen Valmestad. I 1741 fikk han sagbevilling på 240 bord årlig skur. G. m. Mari Kristensdatter fra Sønset, f. 1694, d. 1766. Barn: 1. Abraham, f. ca. 1722, overtok etter faren, se ndfr. 2. Berte, f. 1724, g. 1752 m. Mikkel Evensen Myre. 3. Sibille, f. 1727, g. 1749 m. Elling Hansen Mellom Langeli i Fon. 4. Kristine, f. 1730, g. 1757 m. Jakob Gulbrandsen Mellom Sønset; hun døde på Ilestad 1809. 5. Mari, f. 1733, g. 1756 m. Nils Madsen Sukke. 6. Jakob, f. 1736 (vanfør), d. 1766. Gullik, som 1758 solgte halve gården for 120 rdl. til sønnen Abraham, hadde økonomiske vanskeligheter og fikk etter hvert stor lånegjeld, slik at ved skiftet etter ham i 1761 viste boet en underbalanse på 24 rdl. Abraham vedtok å betale denne; dessuten skulle han gi sin mor Mari opphold. Etter Gulliks død ble hele Ilestad overtatt av sønnen

Abraham Gulliksen 1761—95. F. ca. 1722, d. 1809. Lånte 1761 320 rdl. av Hans Strands enke i Tønsberg, og i 1765 ytterligere 80 rdl. av samme kreditor. Abraham var gift 3 ganger og fikk i alt 16 barn, hvorav 9 døde små. G. 1) 1758 m. Sidsel Olsdatter, visstnok fra Mørken i Ramnes, d. 1771, 38 år gl. Hadde med henne 6 barn. Av dem døde de 4 eldste av blodsott på én uke i 1766, og samtidig døde av samme sykdom Abrahams mor Mari og hans bror Jakob; «alle 6 ble lagt i én grav» heter det i kirkeboken. De øvrige barn: 1. Mari Katrine, f. ca. 1767, g. 1799 m. skoleholder, senere klokker Peder Hansen (se Gåserød). 2. Gullik, f. 1768, bruker på Ilestad, se ndfr. G. 2) 1773 m. Mari Fransdatter fra Bergan i Skjee, f. 1747, d. 1780. Med henne 4 barn, som alle døde små. G. 3) 1780 m. Maris søster, Berte Fransdatter, f. 1756, d. 1827. 6 barn med henne, hvorav 1 død som spebarn. De andre var: 3. Anders, f. 1781, bruker på Ilestad, se ndfr. 4. Maren Sofie, f. 1785, d. 1819. 5. Ole, f. 1789, g. 1815 m. Berte Sofie Olsdatter, f. 1793 på Fon; de kom til Nordistua Heierstad i Fon. 6. Fredrik Kristian, f. 1795, d. 1812. 7. Jakob, f. 1801, d. 1828. I 1795 delte Abraham gården og solgte den ene halvpart til sønnen Anders for 395 rdl. og opphold til foreldrene (se videre bnr. 1) og den annen halvpart til sønnen Gullik for 400 rdl. (se videre bnr. 3). Ved skiftet etter Abraham i 1810 sto boet i netto 85 rdl.

Bruksnumre

Bruksnr. 1.

Anders Abrahamsen 1795-1847. F. 1781, d. 1846. G. 1) 1821 m. Inger Marie Sørensdatter, f. ca. 1801, d. 1836. Barn: 1. Abraham, f. 1822, overtok etter faren, se ndfr. 2. Maren Sofie, f. 1825, g. 1854 m. Hans Olsen fra Heddal; sønnen Ole, f. 1854, var sjømann, kom til Lunde i Vivestad, deretter til Nordre Nes, Nøtterøy, hvor han døde 1925. 3. Johan, f. 1827, d. 1834. 4. Søren, f. 1830, bruker på gården, se ndfr. 5. Mathias, f. 1833. 6. Inger Marie, f. 1836, g. 1860 m. Hans Andersen Vestre Kile i Ramnes, som i 1874 overtok det nyutskilte bnr. 2 på Ilestad (se ndfr.). G. 2) 1839 m. Ingeborg Marie Olsdatter Gunnerød, f. 1799, d. 1865; ingen barn. Anders solgte 1819 halve gården til søsteren Maren Sofie, men kort før sin død samme år testamenterte hun denne halvpart tilbake til broren, sammen med sine øvrige eiendeler. Ved skiftet etter Anders i 1847 (boet sto i netto 907 spd.) ble gården for 1300 spd. utlagt sønnen

Abraham Andersen 1847-74. F. 1822, ugift. Kjøpte 1873 for 5500 spd. et bruk på Nordre Fadum i Sem, hvor han døde 1877. Abraham delte i 1874 sin gård på Ilestad i to like deler og solgte den ene halvdel til broren Søren (se ndfr.), den annen til svogeren Hans Andersen (se bnr. 2).

Søren Andersen 1874-1914. F. 1830, g. 1) 1862 m. Regine Olava Apeness, Gulli i Sem (sønnedatter av Eidsvollsmannen Ole Apeness), f. 1829, d. 1867; de fikk datteren Inga Marie, f. 1864. G. 2) 1880 m. Elise Mathilde Johansdatter Ilestad (se bnr. 3), f. 1862. Barn: Olufine Amunda, f. 1888, d. 1901. Ved dokument av 1881 overdro Søren sin oppdemningsrett i Ilestadvannet og sine rettigheter i Ruelsrødelven til Kristen Nilsen og etterfølgende eiere av Østre Flåtten, Lnr. 93. Ved skjøte tgl. 1914 solgte Søren gården for kr. 12000 til følgende bruker og flyttet til Tønsberg, hvor han døde i 1917. Hans enke giftet seg igjen med em., fhv. gbr. Theodor Stange fra Ramnes, som var flyttet til Tønsberg.

Tor Halvorsen Sønset 1914—18. Solgte igjen 1918 for kr. 17000 til

Oskar Martinius Nordskaav 1918—48. F. 1893 i 0. Aker, d. på Nøtterøy 1966. G. 1916 m. Anna Marie Hogsrød, f. 1893 i Arnadal, d. 1966. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Astrid Kristine, f. 1916, g. m. Kristen Kirkevold fra Ramnes, bopel Nøtterøy. 2. Karen Olea, f. 1920, g. 1942 m. modellsnekker Leif Tandstad, Haug-Basberg, f. 1920, bopel Brekke i Slagen. 3. Karl Theodor, f. 1922, g. 1948 m. syerske Erna Larsen, f. 1928, bopel Buerstad, Nøtterøy. 4. Svanhild, f. 1924, g. 1) 1943 m. sjåfør Paul Anker Paulsen fra Hagen i Ramnes, f. 1909, d. 1944; g. 2) m. drosjesjåfør Kjell Amundsen, f. 1924 på Ektvedt, bopel Øvre Tanstad, Nøtterøy. 5. Gerd, f. 1925, g. 1947 m. murer Kåre Johansen, Skjerverønningen, Nøtterøy, bopel Jarberg i Ramnes. Oskar Nordskaav var lekterfører og mange år på hvalfangst. Han ble rammet av den økonomiske krise, og Ilestadgården ble i 1933 for kr. 8000 solgt ved tv.auksjon til Hypotekbanken, men i 1934 fikk han kjøpt gården tilbake for kr. 8500. I åra 1938-47 ble fra bnr. 1 utskilt en rekke små parseller, bnr. 4-12, 14 og 15 (se disse). Ved makeskifteskjøte av 1948 solgte Nordskaav for kr. 30000 bnr. 1 og 14 (s.d.) til Anders Einarsrød, som på sin side for kr. 28000 solgte til Nordskaav to eiendommer på Nøtterøy, «Solhøi» under Øvre Buerstad og en part av Hengerød. Nordskaav flyttet så til «Solhøi», og han og hustruen døde her.

Anders Einarsrød 1948—1967. F. 1889, d. 1967. Faren Ole Mathiassen, som hadde bodd på Skjeggestad i Botne, var f. i Einarsrød i Høyjord. Anders Einarsrød hadde tidligere bodd på Skjeggestad, på Nordre Øre og Øvre Buerstad på Nøtterøy. G. 1941 m. Astrid Magdalene Rygh, f. 1913 på Rygg i Sem. Ingen barn. Etter Anders Einarsrøds død drev enken Astrid Einarsrød gården til 1974, da hun ved makeskifte solgte den for kr. 320000 til

Ilestad Bruksnummer 1- Gårdskart NIBIO

Tor Åge Gabrielli 1974—. Fra Sem, f. 1951; g. m. Brit Lønmo fra Tønsberg, f. 1952. Ekteskapet oppløst. Barn: 1. Jon Magne, f. 1974, g.m. Monica Soltveit. Bosted: Soltveit på Radøy. (Barn: Fredrik f. 1998, Frida f. 2001 og Frøya f. 2004) 2. Heidi, f. 1976, g.m. Geir Solberg, f. 1969. Bosted: Gryte, Stokke. (Barn: Astrid Helen f. 1999, Amalie Konstanse f. 2007 og Karsten Gabriel f. 2010). 3 Live, f. 1986, samboer m. Helge Brattekverne, f. 1979. Bosted: Brattekværne, Stokke (Barn: Hanna f. 2011. og Jacob f. 2015).

Bnr. 1 har en matrikkelskyld på mark 2,46. Gården har ca. 80 mål innmark, 200 mål skog og ca. 50 mål torvmyr. Våningshuset bygd ca. 1740, påbygd 1924, uthuset bygd 1860, senere tilbygd. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 5 kuer, 4 ungdyr, 2 griser, 20 høns.

Oppdatering 2016

 • Bebyggelse Våningshuset restaurert i 1992. Det brant i 2005. Nytt våningshus ble påbegynt 2007. Nytt veksthus bygget i 2000. Smie/drengstue er restaurert.
 • Drift Det er i dag bærproduksjon og statskontrollert produksjon av jordbær og bringbærplanter på gården. Eieren driver også med poding av gamle fruktsorter. Det er nydyrket et areal på 14 mål sør for Ilestadvannet. Ved Ilestadvannet er det bygget opp en villmarks-/vikingleir. For mer om dette se: http://villmarkogfriluftsliv.no/ .

Bruksnr. 2.

Ilestad b.nr. 1 og 2

Utskilt fra bnr. 1 (s.d.) i 1874 og av Abraham Andersen solgt til svogeren

Hans Andersen 1874—1901. F. 1822 på Heian i Ramnes, d. 1901. Kom hit fra Vestre Kile i Ramnes. G. 1860 m. Inger Marie Andersdatter Ilestad, f. 1836, d. 1913. Barn: 1. Anton, f. 1861, overtok gården, se ndfr. 2. Karen Andrine, f. 1865, d. 1871. 3. Andrine Mathilde, f. 1875, sypike, d. 1903. Hans' enke og arvinger solgte 1902 gården for kr. 3000 til sønnen

Anton Hansen 1902-30. Var også snekker og tømmermann. F. 1861 på Vestre Kile i Ramnes, d. 1949. G. 1892 m. Elen Olava Tidemansdatter, f. 1859 på Hallenstvedt (far: Tideman Helgesen, senere på Hynne og Lille-Dal), d. 1914. 5 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Hans, f. 1892, overtok gården, se ndfr. 2. Inger Marie, f. 1894, g. 1920 m. Julius Sæterlid, bruker på Ilestad, bnr. 3 (s.d.). 3. Tidemand, f. 1902, byggmester, vaktmester ved Andebu herredshus, g. 1930 m. Aslaug Gjelstad, f. 1901, d. 1975. Anton Hansen hadde også en fosterdatter, Randi, f. 1906 i Bærum; hun ble g.m. sjøm. Aksel Myhre, f. 1899. Anton solgte i 1930 gården for kr. 11000 samt opphold, til sønn

Hans Hillestad 1930-67. F. 1892, d. 1967. G. 1919 m. Margit Kristoffersdatter fra Herkjeft i Fon, f. 1895, d. 1967. Barn: 1. Anton, f. 1922, overtok etter faren, se ndfr. 2. Ellen Kristine, f. 1925, g. 1947 m. kjøpmann Håvald Hogsnes, Barkåker, f. 1923. Hans Hillestad ble rammet av den økonomiske krise, og gården ble i 1933 frasolgt ham ved tv.auksjon for kr. 6500 til Andebu Sparebank, men han fikk senere kjøpt den tilbake for samme pris. I 1943 ble utskilt bnr. 13 (s.d.). Etter Hans Hillestads død ble gården overtatt av sønnen

Anton Hillestad 1967—1990. F. 1922, d. 2008, g. m. Henny Sommerstad fra Skjelland. Er også byggmester og driver entreprenørforretning på Gravdal. Barn: 1. Marianne Hillestad, f. 1955 og g.m. Jon Gunnar Jonstad, f. 1948. 2. Jorunn Hillestad, f. 1956 og g.m. Tore Vestland, f. 1957 (nåværende eiere). 3. Wenche Hillestad, f. 1959 og g.m. Tom Tellefsen, f. 1959. I 1990 ble gården solgt til datteren sykepleier

Ilestad Bruksnummer 2 - Gårdskart NIBIO

Jorunn Hillestad 1990-. F. 1956 i Tønsberg. G.m. bygningsingeniør Tore Vestland, f. 1957 på Gran på Hadeland. Sønn av Astrid og Kjell Vestland. Barn: 1. Morten Hillestad Vestland, f. 1979 og samboer m. Nina Skinnes, f. 1984. Bosatt på Ilestad. 2. Mari Hillestad Vestland, f. 1982 og samboer m. Erik Lorentzen, f. 1983. Bosatt i Oslo.Bnr. 2 har en matrikkelskyld på mark 2,52. Gården har 47 mål dyrket jord, annet jordbruksareal 50 mål, ca. 100 mål skog, mest granskog, beliggende nord for innmarken og grenser mot Ramnes. Våningshuset gammelt, påbygd 1920, uthuset bygd 1907; gården har smie. Kunstgjødsel brukt siden 1915. Grasfrø avles på gården. Gården har hatt hestevandring. Elektrisk motor anskaffet til tresking og vedkapping.

Marknavn: Harræn, Ringåkervennæ, Slettvennæ, Sauehauen, Løkkæ.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr, 2 griser. Avling: 1700 kg hvete, 2000 kg havre, 75 t poteter.

Oppdatering 2013

Det er solgt en tomt (72/18) til Morten Hillestad Vestland, sønn av Jorunn Hillestad og Tore Vestland.

 • Drift: Det var ingen husdyr på bruket da Anton Hillestad overtok i 1967.
 • Bolighus: Det er bygd et tilbygg til eksisterende våningshus: 24 m2 i 1995. Gammel låve er revet og det er bygd nytt redskapshus/låve 120 m2 i 1998.

Bruksnr. 3.

Oppsto ved delingen av Ilestad i 1795 (se ovfr.).

Gullik Abrahamsen 1795-1831. F. 1768, d. 1831. G. 1) 1800 m. Mari Jakobsdatter fra Sønset, f. 1766, d. 1812. Hadde med henne 2 barn, hvorav bare 1. sønnen Jakob vokste opp; han var f. 1801, d. 1828. G. 2) 1819 m. Olea Jakobsdatter, f. 1788 på Gran. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 2. Maren Sofie, f. 1822. 3. Abraham, f. 1826, overtok gården, se ndfr. 4. Inger Andrea, f. 1829, d. 1889, g. m. huseier Johannes Andersen, Tønsberg. Gullik lånte 1795 400 rdl. av hr. Jacobi mot pant i gården. Ved skiftet etter ham i 1832 sto boet i netto 799 spd.; gården gikk for 700 spd. over til den umyndige sønn Abraham. Verge for ham og de to andre umyndige barn ble farbroren Anders Abrahamsen Ilestad.

Abraham Gulliksen ca. 1847—59. F. 1826, g. 1853 m. Dorte Karine Syversdatter fra Herre-Skjelbred, f. 1832. Barn: Gullik, f. 1854. Abraham flyttet 1859 til Lerstang i Ramnes og solgte gården på Ilestad til

Johan Isaksen 1859-86. F. i Honerød 1829 (faren Isak Hansen kom siden til Nordre Sønset), d. 1886. G. 1859 m. Gunhild Andrea Larsdatter, f. på Østre Høyjord 1833, d. 1907 på Nøtterøy. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 1. Ingvald, f. 1859. 2. Elise Mathilde, f. 1862, g. 1880 m. em. Søren Andersen på Ilestad, bnr. 1 (se ovfr.). 3. Inga Andrine, f. 1869, d. i Tønsberg 1907; g. 1887 m. sjømann Mathias Paulsen, f. på Skjeau 1867; de kom til Berg i Høyjord. 4. Josefine Martine, f. 1872, d. i Tønsberg 1952, g. 1) 1893 m. byggmester Anton Olsen, Tønsberg, f. på Hallenstvedt 1857, d. 1893, g. 2) 1896 i Tønsberg m. Antons bror Edvard, f. 1846, d. 1931. 5. Lars, f. 1876, d. 1956 på Nedre Sem, Nøtterøy; g. 1901 m. Ellevine Marie Kjeldsen, f. 1875 på Vaktberg i Stokke, d. 1940. Kom til Nøtterøy, hvor de først bodde på Ekenes, siden på Nordre Nes og Nedre Sem. Etter Johan Isaksens død satt enken Gunhild Andrea Larsdatter i uskiftet bo 1886-96, da hun for kr. 7100 solgte gården til

Lars Hansen 1896-1916. F. på Sjue 1859, g. 1892 m. Elen Lovise Kristensdatter fra Myre, f. 1868 på Sukke i Andebu. Barn: 1. Hilda Marie, f. 1893, g. m. Hjalmar Børresen, f. 1889, småbruker på Gulset i Gjerpen. 2. Agnes Othilde, f. 1895, sydame, senere husbestyrerinne i Tønsberg, ugift. 3. Hans, f. 1897, g. m. Solveig Mathilde Johansen, f. 1902, d. 1945, elektriker til sjøs i 20 år, drev så elektr. verksted på Granbakken i Botne. 4. Kristian, f. 1900, drosjeeier i Tønsberg, g. 1930 m. Inga Andrea Heistad, f. 1909 i Eidanger. 5. Ole Sjuve, f. 1903, kunstmaler , særlig kjent som dyremaler. Bodd forskjellige steder, i senere år i Tønsberg, nå på Brår i Ramnes. Nærmere om ham, se boken «Slekten Hillestad», s. 64—65. 6. Anne Sofie, f. 1905, g. 1927 m. mølleeier Lars Skjelbred, Sukke (s.d.). 7. Ellen Lovise, f. 1909, g. 1929 m. gbr. Harald Foss, Hallingsrød i Botne, f. 1906 i Ytre Sandsvær. Lars Hansen, som siden overtok farsgården på Sjue (s.d.), solgte 1916 gården for kr. 26 460 til

Alfred Norheim 1916-18. Denne solgte 1918 for kr. 27000 til Ole Hansen. Han avhendet den straks etter for kr. 38 000 til Einar Nedrebø, som ved skjøte tgl. 1919 igjen solgte til

Julius Sæterlid 1919—28. F. 1896 i Tingvoll, g. 1920 m. Inger Marie Antonsdatter Ilestad, f. 1894, d. 1966. Barn: 1. Nils Anton, f. 1922, rutebilsjåfør, g. m. Hella Prestegården, f. 1923; bopel Askeli, Høyjord. 2. John, f. 1926, bor i Slagen. 3. Elsa Alvilde, f. 1932 på Sønset, g. m. Arne Gjelsås; bopel Barkåker. Sæterlid ble rammet av den økonomiske krise, og gården ble 1928 ved tv.auksjon for kr. 24500 solgt til William Nedrebø; Sæterlid flyttet til Nordre Sønset (s.d.). I 1933 ble eiendommen ved ny tv.auksjon for kr. 18 000 solgt til Hypotekbanken, som igjen avhendet den for kr. 22 000 til William Nedrebøs sønn, Per Nedrebø.

Ilestad Bruksnummer 3 - Gårdskart NIBIO

Denne solgte ved skjøte av 1937 videre for kr. 28 750 til Nils Kamfjord. Han overdro gården i 1939 for kr. 37000 (hvorav kr. 11 000 for løsøre) til Karl Karlsen (f. 1898, g. 192 m. Gurid Strand) og Sigurd Gorud, hver med en halvdel. I 1948 solgte Karl Karlsen sin halvpart for kr. 20 000 til stesønnen

Sigurd Gorud 1948—1998 . F. 1915 i Hallingdal, d. 1998, g. m. Magda Kristine Humlebekk, f. 1918, d. 1998. Barn: Gunnar, f. 1943, g. m. Aud Synnøve Hansen, f. 1944; bopel Føynland. Etter foreldrenes død i 1998 ble gården overtatt av sønnen

Gunnar Gorud 1998-. F. 1943 i Tønsberg. G. 1967 m. Aud Hansen, f. 1944 - datter av Walther Hansen, f. 1910, og Evy Hansen, f. 1913, begge fra Sande. Barn: 1. Ergoterapeut Gunn Hege Gorud, f. 1968 i Tønsberg. G.m. møbelsnekker Jan Eugen Gorud, f. 1967. Bosted: Føynland. 2. Grafisk designer Tor Erik Gorud, f. 1973. Bosted: Føynland.

Bnr. 3 har en matrikkelskyld på mark 4,68. Gården har ca. 135 mål innmark, ca. 500 mål skog og ca. 125 mål torvmyr. Våningshus og uthus bygd ca. 1880. Besetning (ca. 1950): 2 hester, 10 kuer, 1 okse, 3 ungdyr, 2 griser, 20 høns.

Oppdatering 2012

 • Bebyggelse: Bygd på bolighus 65 m2 i 1998.
 • Drift: Sluttet med husdyr i 1985. Første traktor i 1956.

Bruksnr. 4, Skaustua (skyld 1 øre).

Utskilt 1938 fra bnr. 1 og solgt til Thorvald Nilsen. Senere eier Johan Bech, som i 1959 solgte parten til Håvald Hogsnes, Barkåker, g. m. Ellen Kristine Hillestad (jfr. bnr. 2). I 1974 ble eiendommen overdratt til Hans Bredo Hogsnes, Marit Helene Hunsrød og Lars Tore Hogsnes. Overtatt av Bjørn Knudsen i aug. 1987 og videre til Eva Knudsen 28.10.1992.

17.01.2008 - Solgt fra Eva Knudsen til Henrik Eftedal Steinsholt og Hellen Stensholt

10.07.2009 - overdratt fra Hellen Stensholt til Henrik Eftedal Steinsholt og Hilde Steinsholt Jansen

10.07.2009 - overdratt fra Hilde Steinsholt Jansen til Henrik Eftedal Steinsholt

22.07.2013 - overdratt fra Henrik Eftedal Steinsholt til Anne-Gry Halvorsen

Bruksnr. 5, Furubakken (skyld 1 øre).

Utskilt 1938 fra bnr. 1 og solgt til Harald Dalback. I 1957 solgt til Kåre Johannessen, Tønsberg, og i 1967 solgt til Lars Klausen.

19.07.1976 - overdratt til Sigrun Hatlestad 07.06.2002 - overdratt fra Sigrun Hatlestad til Olav Bjørn Hatlestad

07.06.2002 - overdratt fra Olav Bjørn Hatlestad til Bente Hatlestad og Runar Hatlestad

Bruksnr. 6, Tryteberget (skyld 1 øre).

Utskilt 1938 fra bnr. 1 og solgt til Nils Kamfjord. Senere eier Knut Spæren.i 1941. Overført til Rudy B. Spæren 01.08.1971 og videre til Giert Torger Spæren 06.10.1994.

Bruksnr. 7, Bø (skyld 1 øre).

Utskilt 1940 fra bnr. 1 og solgt til B. Ø. Gundersen, Tønsberg. I 1961 solgt til Erling Høilund. Solgt til Lise og Trygve Melvin Tamberstuen 28.10.1983, og overtatt av Lise Tamberstuen 18.09.1989.

Bruksnr. 8, Solstua (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1941 og solgt til Jesper Henriksen, Nøtterøy. (H.G.Hansen).

24.10.1966 - overdratt til Arne Johan Jacobsen

08.08.2016 - til Per Arne Jacobsen, Anne Marie Jacobsen og Jan Erik Jacobsen

08.08.2016 - overdratt til Jan Erik Jacobsen

Bruksnr. 9, Fjellstua (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1941 og solgt til Thorvald Nilsen.

20.05.1983 - Solgt til Bjørg Andrea Bringaker (Omfatter også: Gnr 72, bnr 13)

08.05.2009 - Solgt til Sven Magne Bringaker

24.09.2014 - Solgt til Trond Sjue

Bruksnr. 10, Granbakken (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1941 og etablert 02.01.1942 til Sverre Breigutu, Tønsberg. Overtatt av Katrine Fadum i nov. 1960 og videreført til Einar Breigutu des. 1969. Senere overdratt til Thomas, Bente og Svein Heggertveit. i 4 kvartal 1974. Solgt 20.09.1984 til Bente Margrete (1/3) og Erik Wilhelm Falk (2/3). 28.02.1986 - Solgt til Erik Wilhelm Falck. Omfatter også: Gnr 72, bnr 11 , bnr 12 og bnr 15.

28.04.2000 - Solgt til Tor Åge Gabrielli. Omfatter også: Gnr 72, bnr 11 , bnr 12 og bnr 15.

Bruksnr. 11, Bjørnero (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 16.09.1942 til Katrine Fadum og videreført til Einar Breigutu des. 1969. Senere overdratt til Thomas, Bente og Svein Heggertveit. i 4 kvartal 1974. Solgt 20.09.1984 til Bente Margrete (1/3) og Erik Wilhelm Falk (2/3). 28.02.1986 - Solgt til Erik Wilhelm Falck. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 12 og bnr 15.

28.04.2000 - Solgt til Tor Åge Gabrielli. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 12 og bnr 15.

Bruksnr. 12, Bjørnebakken (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 01.12.1942 til Katrine Fadum og videreført til Einar Breigutu des. 1969. Senere overdratt til Thomas, Bente og Svein Heggertveit. i 4 kvartal 1974. Solgt 20.09.1984 til Bente Margrete (1/3) og Erik Wilhelm Falk (2/3). 28.02.1986 - Solgt til Erik Wilhelm Falck. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 11 og bnr 15.

28.04.2000 - Solgt til Tor Åge Gabrielli. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 11 og bnr 15.

Bruksnr. 13, Ilås (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 2 i 1943 og solgt til Thorvald Nilsen og 17.03.1995 sammenføyd med bnr. 9.

Bruksnr. 14, Korpfjell (skyld 1 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 1946 og solgt til Oskar Nordskaav, som i 1948 ved makeskifte solgte denne part sammen med bnr. 1 til Anders Einarsrød (om ham, se bnr. 1). Parten følger senere eieren av bnr. 1. Overtatt av Tor Åge Gabrielli 06.10.1976.

Bruksnr. 15, Granbakken (skyld 2 øre).

Utskilt fra bnr. 1 i 29.09.1947 til Katrine Fadum og videreført til Einar Breigutu des. 1969. Senere overdratt til Thomas, Bente og Svein Heggertveit. i 4 kvartal 1974. Solgt 20.09.1984 til Bente Margrete (1/3) og Erik Wilhelm Falk (2/3). 28.02.1986 - Solgt til Erik Wilhelm Falck. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 11 og bnr 12.

28.04.2000 - Solgt til Tor Åge Gabrielli. Omfatter også: Gnr 72, bnr 10 , bnr 11 og bnr 12.

Bruksnr. 16, Trollheim (0.75 mål).

Etablert 26.08.1964 fra bnr. 8 til Einar Horntvedt. Ubebebygd pr. 2016.

Bruksnr. 17, Sagvoll (4,12 mål).

Utskilt fra bnr. 3 i 06.12.1990 og solgt av Sigurd Gorud til næringsdrivende Terje Abrahamsen 1990-. F. 1963 i Tønsberg (sønn av Karla Olea Larsen, Ramnes, f. 1918, d. 1994 og Kåre Abrahamsen, Ramnes, f. 1915, d. 2013). Gift 1996 m. inspektør Aina Abrahamsen, f. 1971 i Tønsberg (datter av Ninnie Berit Sparvath, Ramnes, f. 1953 og Nils Arne Reinskau, Slagen), f. 1950. Barn: 1. Anders Abrahamsen, f. 1997 i Tønsberg. 2. Silje Abrahamsen, f. 1998 i Tønsberg.

Bruksnr. 18, Ilestadveien 11 - (1,9 mål).

08.05.2003 - overdratt fra Tore Vestland og Jorunn Hillestad til Morten Hillestad Vestland

Husmenn

I kirkebøkene og andre kilder finner vi noen spredte opplysninger om husmenn på Ilestad; disse oppgis da som regel å bo på «Ilestad-eie».

I 1699 dør husmannskona Guri. I skoskattelista fra 1711 oppgis «en Huusmand Ole og hans Qvinde». I 1740-åra bor det flere familier på Ilestad-eie: Ole Guttormsen og hans hustru Margrete; barn: Anders, f. 1739, Abraham, f. 1744, Isak, f. 1747. Videre Lars Hansen og hustru Asle (vel = Aslaug); de har datteren Idde, f. 1740. Og i 1743 dør her Ole Tjøstolfsens kone, 59 år gl. I 1750 dør en gutt på 10 år, Anders Olsen. I 1770-åra finner vi Erik Ilestad-eie og hustru Kirsti; de får barna Ragnvald, f. 1769, Gunnhild, f. 1772, Kari, f. 1774, Else, f. 1777 og Ole, f. 1781. I 1772 blir Kari Levorsdatter herfra gift med gbr. Anders Torsen Mørken i Ramnes; hun døde i Mørken 1808, 72 år gl. Og i 1785 dør Torkild, 64 år gl., på Ilestad-eie. I folketellingen 1845 nevnes at det på bnr. 3 er en «husmann uten jord», men navn er ikke oppgitt. Andre opplysninger om husmenn på Ilestad er ikke funnet.