Kleppan

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

91. Kleppan

Navnet uttales kle'ppænn. Den opprinnelige form må ha vært gno. Klepparnir, bestemt flertall av kleppr «klump, knatte». Navnet betyr altså «knattene», gården som har mange knatter, noe som nok også stemmer med terrenget her. Skrives 1575 og 1604 Kleppenn, 1668 og 1723 Kleppen, 1801 og senere Kleppan.

Oldtidsminner. På de nåværende bnr. 10 og 13 ligger to gravhauger. Den sistnevnte part av Kleppan het tidligere «Søndre Haugen». Etter et gammelt sagn skal en kobberkjele med gull være blitt stjålet i haugen og gravd ned på naboeiendommen.

Bålag: Lien, Bøen, Skjeau og Nes.

Med Kleppan menes her Søndre Kleppan, idet Nordre Kleppan tidlig ble underbruk under Bøen (s.d.). Engang må nok hele Kleppan ha vært samlet, og til det hørte sikkert opprinnelig også Lien. Iflg. L. Berg må delingen i sin tid ha foregått slik: Den opprinnelige gård Kleppan har hatt 1 skpd. tunge i skyld. Først deltes gården i to like deler: Nordre Kleppan med skyld 10 lispd. tunge, Søndre Kleppan med 1 ½ bpd. smør. Fra Søndre Kleppan (smørparten) er så skilt ut halvparten, Lien (18 mk. smør). Til gjengjeld har oppsitteren på Søndre Kleppan bygslet ¼ av Nordre Kleppan (2 ½ lispd. tunge) og lagt til sin gård. Det heter i 1612 at Kleppan er «nylig oppryddet», hvor mye vi nå skal legge i det.

Skylden. Den gamle skyld på Søndre Kleppan blir altså da 18 mk. smør og 2 ½ lispd. tunge. Ved matrikuleringen i 1667 ble skylden satt til 18 mk. smør og 5 lispd. tunge, og bruket oppføres som ødegård. 1838: 2 daler 4 ort 18 skill. 1888 og 1904: 4 mark 71 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 2 4 3 8 1
1667 1 1 4 2 4 16 Sår 5 t og trær 2 t
1723 1 1 5 4 14 1 skj. bl.korn,
5 t havre
1820 1 1 4 à 5 3 à 4 t havre
1835 2 1 4 2 4 t havre,
2 t poteter
1865 5 1 10 5 66 skpd. ⅛ t hvete,
¼ t rug,
7/16 t bygg,
8 ¼ t havre,
9 ½ t poteter

8
6 à 8
4 à 6
4 à 6
1875 5 2 9 4 3 ¼ t hvete,
¾ t rug,
1 ¼ t bygg,
11 havre,
32 skålpd. grasfrø,
10 ½ t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 2
 • 1888: 8
 • 1904: 8
 • 1950: 18

Antall personer.

 • 1711: 2
 • 1801: 5
 • 1845: 18
 • 1865: 29
 • 1891: 30

Andre opplysninger.

 • 1667: Skog til brenne og gjerdefang. Intet rydningsland. Har humlehage.
 • 1723: Skog til gjerdefang og brenne. Fehavn hjemme. Middelmådig jordart.
 • 1803: Skog til gjerdefang og brenne, men havnen er skarp.
 • 1820: Havn til behov. Litt skog til salg.
 • 1865: Jorda mest av middels beskaffenhet. Stort sett tilstrekkelig havn til besetningene. Et par av brukene har knapt med ved. Ingen skogsprodukter til salg.

Det skal i gammel tid ha vært seter til Kleppan. Det var også ei lita kvern. Den sto i en bekk som kom fra Lien og Kleppan-skogen og rant ut i Løken som går gjennom Tassemyr.


Innhold


Eiere

I 1624 eier Halvor Berg i Andebu ½ lispd. mel, og en Gjerpen-bonde også en liten melpart. Senere på 1600-tallet eies tungeparten (den var som nevnt antagelig en bygslet del av Nordre Kleppan) for størsteparten av Bøen-folket, som jo også eide og brukte Nordre Kleppan. Oppsitterne eide smørparten til ca. 1670, da den ble pantsatt til Henrik Clausen Kruse i Tønsberg og siden overdratt til borgermester Iver Madsen (d. 1691). Fra ham kom den til tolder Mads Gregersen, brorsønn av Anders Madsen; Gregersen ervervet senere også tungeparten. Søren Finnsen, en sønn av oppsitteren Finn Helgessøn, solgte i 1717 (han var da en fattig mann, henimot 90 år) sin odelsrett mot betaling i rede penger (beløpet ikke angitt) til Gregersen, dog på den betingelse at Sørens barn og barnebarn så lenge de lever skal få bo på gården. Leilendingen Asgaut Paulsen, som var g.m. Sørens søster, inngå protest mot overdragelsen. Etter Mads Gregersens død kom (Søndre) Kleppan til svigerinnen Kirsten Jensdatter, enke etter Mads' bror Anders Gregersen. Arvingene solgte i 1758 Kleppan til oppsitteren Jakob Olsen. Senere har Kleppan vært selveiergods. Se ellers under Brukere.

Brukere

I 1611 og fram til 1618 er Syvert oppsitter. Etter ham kommer Tor, som døde her i 1643; av barn nevnes Guri, f. 1623 og Mari, f. 1626. 2 barn døde små. Sammen med Tor bodde noen år Paul Olssøn, som senere kom til Honerød (s.d.). Han fikk 1639 sønnen Søren, 1642 sønnen Tarald. Følgende bruker var

Finn Helgessøn 1644-ca. 1670. Var sikkert svigersønn til Tor og antagelig bror av Ole Helgessøn Prestegården. Hadde tidligere bodd noen år i Lien. Av barn nevnes: Søren, f. 1633, Marte, f. 1635, d. 1660, Live, f. 1644, d. 1660, Tore, f. 1649, Sigurd, f. 1652; dessuten Gullik, se ndfr., og en søster vi ikke kjenner navnet på og som var g.m. brukeren Asgaut Paulssøn, se ndfr. Finn måtte ca. 1670 pantsette sin eiende part til Henrik Clausen Kruse i Tønsberg og flyttet visst til Valmestadrød. Etter Finn kom sønnen

Gullik Finnssøn ca. 1670—83. Han var altså helt ut leilending. Gullik, som hadde vært soldat, fikk en tragisk ende. Han ble nemlig drept i 1683; de nærmere enkeltheter om drapet kjenner vi ikke. Gullik etterfølges av svogeren

Asgaut Paulssøn ca. 1684-1720. Antagelig sønn av ovennevnte Paul Olssøn. G.m. en søster av Gullik. Følgende barn nevnes: 1. Marte, f. 1686. 2. Ole, f. 1688, overtok etter faren, se ndfr. 3. Gullik, f. 1690. 4. Jakob, f. 1692. Asgauts hustru døde 1718; hans eget dødsår finnes ikke i kirkeboken, så han er muligens flyttet vekk.

Ole Asgautsen 1720-58. F. 1688, d. 1766. G. 1) m. Berte Olsdatter, d. 1736, 2) m. Kari Andorsdatter fra Fjerklepp i Ramnes, d. 1761, 58 år gl. I alt 7 barn (5 + 2): 1. Signe, f. 1720, g. 1744 m. Kristoffer Jonsen Prestegården. 2. Ole, f. 1722, kom til Kullerød. 3. Anne, f. 1724, d. ugift 1800. 4. Jakob, f. 1726, overtok etter faren, se ndfr. 5. Søren, f. 1728. De to barn med Kari døde begge små. Oles bygselkontrakt gjengis nedenfor (i tillempet rettskrivning):


Bygselkontrakt

av 20. aug., tgl. 31. aug. 1720.

«En mellom Mads Gregersen som landherre, og Oluf Asgoutsen som leilending de dato Teie d. 20. aug. 1720 på en halv riksdr.s papir forfattet kontrakt angående den gård Kleppan i Høyjord sogn, som skylder etter matrikkelen en fjerding mel og 18 mk. smør med bygsel, dessen beboelse og bruk så lenge Oluf Asgoutsen lever; imot at beboeren derfor årlig skal erlegge til jorddrotten før jul i avgift 2 ½ rdl. frie penge, så og selv leilendingen å betale alle gårdens påhengende kongl. kontribusjoner (dvs. skatter) og andre rettigheter, item husene og jorden lovlig å hevde og dyrke som en leilending tilkommer.»

Ved skiftet etter Oles 2. hustru sto boet i 32 rdl. netto. Som ovfr. nevnt, fikk Oles sønn Jakob i 1758 kjøpt Kleppan og ble selveier; kjøpesummen var 200 rdl.

Jakob Olsen 1758-85. F. 1726, d. 1785. G. 1768 m. Kirstine Rasmusdatter fra Gravdal i Andebu, f. 1745, d. 1823. 6 barn: 1. Ole, f. 1769, bruker på gården, se ndfr. 2. Gunhild, f. 1771, g. 1806 m. Tore Simensen fra Rønningen u. Berg i Andebu. 3. Berte, f. 1774, g. 1821 m. em. Ole Olsen Myre (Blåsopp), f. 1774 (se Myre, Bruk 1 b.b). 4. Ingeborg, f. 1777, g. 1807 m. Ingebret Olsen Valmestadrød, f. 1777; de kom til Ladegårdsrydningen (s.d.). 5. Abraham, f. 1779, d. 1794. 6. Sibille, f. 1782. Jakob lånte i 1759 120 rdl. av Anders Augrimsen Borgen i Arnadal; avlyst 1766. Boet etter Jakob sto i 331 rdl. netto. Enken Kirstine giftet seg igjen 1786 med

Kristoffer Tjøstolfsen 1786-1810. Kom hit fra Heggerstad (Heierstad) i Ramnes. F. 1746 på Søndre Firing, d. 1827. Ingen barn i dette ekteskap. Kristoffer solgte i 1810 Kleppan for 500 rdl. til stesønnen

Ole Jakobsen 1810—33. F. 1769, g. 1810 m. enke Gunhild Marie Nilsdatter fra Lien (hun hadde tidligere vært g.m. Ivar Iversen d.y. fra Vrangedal u. Aulesjord, de bodde i Lien, s.d.), d. 1823, 38 år gl. Ole var selv enkemann, hadde tidligere vært g.m. Mari Olsdatter og bodd i Lien, (s.d., 5 barn der). Ole og Gunhild fikk 5 barn sammen, 3 vokste opp: 6. Jakob, f. 1811, bruker på Kleppan, se ndfr. 7. Abraham, f. 1815. 8. Kristian, f. 1818, bruker på Kleppan, se ndfr. Ole giftet seg 3. gang m. Helene Andersdatter fra Fjerklepp i Ramnes, f. 1789; 4 barn, 2 vokste opp: 9. Gunhild Marie, f. 1824. 10. Berte Andrea, f. 1830. Ole Jakobsen eide også halve Lien, som hans 2. hustru Gunhild Marie hadde etter sin første mann, Ivar Iversen. Ole solgte i 1828 ¼ av Kleppan for 200 spd. til Hans Hansen fra Skjeau. Han var g.m. Sibille Abrahamsdatter. 4 barn nevnes, hvorav 2 (et tvillingpar) døde små; de 2 andre var: 1. Maren Helene, f. 1823 på Skjeau. 2. Hans, f. 1831 på Kleppan, kom til Andebu-Ødegården. Hans Hansen solgte sin part igjen i 1833 for 200 spd. til en sønn av Ole Jakobsen, Jakob Olsen. Denne fikk s.å. av sin far for 180 spd. kjøpt ytterligere en ¼ , slik at han ble eier av halve Kleppan; se videre Halvdel A. I 1833 hadde da Ole Jakobsen tilbake den annen halvpart; se videre Halvdel B. Delingsforretning ble holdt 14/10 1834.

Halvdel A

Jakob Olsen 1833—41. F. 1811, g. 1833 m. Sibille Helliksdatter, f. ca. 1806 i Kleppanmoen i Andebu, d. 1858 på Hynne. 5 barn på Kleppan, hvorav 1 døde liten, de andre var: 1. Ole, f. 1833. 2. Gunhild Marie, f. 1836, g. m. Johan Kristiansen, Vegger, f. på Horntvedt i Fon; de kom til Søndre Langved i Vivestad. 3. Hans, f. 1838. 4. Berte Sofie, f. 1842. Jakob solgte i 1841 halvparten av bruket for 200 spd. til Gunder Helliksen Berg (se videre bnr. 1) og i 1842 den annen halvpart for 260 spd. til Abraham Andersen Berg (se videre bnr. 4).

Halvdel B

Ole Jakobsen fortsetter på denne sin resterende halvpart av Kleppan fra 1833 til 1836, da han for 500 spd. selger den til Hans Tollefsen Trolldalen (se videre bnr. 3). Ole kjøpte i 1839 ved auksjonsskjøte Granskogen u. Søndre Holt i Ramnes for 256 spd.; han døde der i 1843.

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld 77 øre)

Gunder Helliksen 1841—62. D. 1862, 60 år gl. Kom hit fra Kleppanmoen u. Berg i Andebu, hvor han hadde vært husmann. G. 1) 1827 m. Kari Larsdatter, f. 1802 på Haugberg, d. 1851. Gunder og Kari fikk 8 barn (5 f. i Kleppanmoen, 3 på Kleppan), hvorav 5 vokste opp: 1. Hans, f. 1829. 2. Lars, f. 1831, overtok etter faren, se ndfr. 3. Berte Sofie, f. 1838, g. 1860 m. Abraham Nilsen Aulesjord, f. 1834; han ble vognmann i Tønsberg, døde der 1919. 4. Abraham, f. 1842, g.m. Anne Marie Kristoffersdatter fra Mellom Heian i Ramnes; bodde flere steder i Ramnes, bl.a. på Botn i Fon. 5. Erik, f. 1846, g. 1) m. Maren Lovise Kristoffersdatter, f. 1852 på Nåla i Våle, 2) m. Mina Susanne Hansdatter fra Himberg i Ramnes, f. 1862; bodde på Horn i Fon. Gunder var g. 2. gang 1853 m. Inger Olea Pedersdatter, f. 1812 på Herre-Skjelbred, d. 1888 på Opprann i Ramnes. Hun og Gunder fikk 1854 datteren Karen Helene, g. 1) m. Lars Johan Kristoffersen Opprann, f. 1854, d. 1906; 2) 1908 m. Martinius Andreassen Øvre Gunnerød, f. 1847. Fra Gunnerød kom han til Nordre Sørum i Våle. Det var Gunder Helliksen og sønnen Lars som dyrket opp det meste av eiendommen. I 1862 ble utskilt bnr. 7 (s.d.). Ved auksjonsskjøte av 1863 ble bruket solgt til sønn

Lars Gundersen 1863-98. F. 1831, d. 1909, g. 1856 m. Karen Helene Hansdatter, f. 1829 i Sandefjord, d. 1920. Barn: 1. Karen Sofie, f. ca. 1856. 2. Hans Kristian, sjømann, f. 1866, d. 1885. 3. Konrad Gustav, f. 1868, overtok etter faren, se ndfr. Karen Helene skal ha hatt uvanlige legemskrefter. Hun fortalte at hun hjalp mannen med å bryte opp store furustubber og grave opp røtter av jorda. De og Johan Ingebretsen tok opp en stor grøft helt fra Kleivern og ned til Bøenjordet. Ved en utskiftning i 1880-åra ble eiendommen mer samlet. I 1882 ble bnr. 2 (s.d.), som var utskilt fra Lien, sammenføyd med dette bruk. Ved skjøte av 1898 solgte Lars Gundersen bnr. 1 og 2 for kr. 4 000 til sønnen Konrad og flyttet til bnr. 7 (s.d.).

Konrad Larsen 1898—1935. F. 1868, d. 1945, g.m. Maren Juliusdatter Løkje, f. 1880, d. 1968. Barn: 1. Karl Ludvig, f. 1899, d. 1973. 2. Hans Kristian, f. 1910, overtok etter faren, se ndfr. 3. Georg, f. 1920, d. 1951. 1 sønn døde som spebarn. Konrad Kleppan ble rammet av den økonomiske krise, og bnr. 1 og 2 ble i 1934 frasolgt ham ved tv.auksjon til Hypotekbanken for kr. 5 000, men han fikk s.å. ved auksjonsskjøte kjøpt gården tilbake for kr. 5 500. I 1935 ble utskilt bnr. 11, «Askevold», s.d. S.å. flyttet han til bnr. 7 (s.d.) og solgte bnr. 1 for kr. 8625 til sønn

Hans Kristian Kleppan 1935-39. Var en tid hvalfanger. F. 1910, d. 1968, g. 1938 m. Solveig Hansen, f. 1920 i Sem. Sønnen Ingar ble f. her 1938. Hans Kristian flyttet så til Sem og bodde der til 1964, da han kom tilbake til Kleppan og kjøpte bnr. 7 (s.d.). Bnr. 1 solgte han i 1939 for kr. 8 000 til

Darre Gjelseth 1939-51. F. 1916 i Gildeskål, g. 1938 m. Marta Kristiane Næss, f. 1916. Barn: 1. Gerd, f. 1939. 2. Edgar, f. 1944. 3. Johan Henry, f. 1947. En pike døde som spebarn. I 1951 ble eiendommen for kr. 46 000 (hvorav kr. 6 000 for løsøre) solgt til

Nils Lien 1951-1995. F. 1923 d. 1998. g.m. Else Margrete Kjærås, f. 1921, d. 1978. 5 barn: 1. Hanne Brit, f. 1950, g.m. Yngvar Dag Rødland, f. 1946. 2. Magda Rose, f. 1952, g.m. Trond Tore Ceeberg, f. 1951. 3. Magne Olaf, f. 1955, g. i 1975 m. Anne Kirsti Augestad, f. 1951, i Porsgrunn, skilt i 1982. 4. Heidi Kristin, f. 1956. 5. Inger Johanne, f. 1961. Nils Lien eier også bnr. 2, 5, 7, 11 og 12, (se disse nr.) samt gårdene Søndre og Nordre Lien, se gnr. 94, bnr. 1 og 2 m.fl. Lien bodde her på Kleppan. Overdro gården til sønnen:

Magne Olaf Lien 1995-2006. Samboer 1982-1999 m. Inger Kristine Hallenstvedt, f. 1954 i Andebu. Barn: 1. Nils Andreas, f. 1985. I år 2000 g.m. omsorgsarbeider Torunn Riis, Kodal. Overdro gården til sønnen:

Kleppan bnr. 1

Nils Andreas Lien 2006-. Samboer fra 2011 m. May Elise Andersen, f. 1983, foreldre Lisbeth Andersen, f: Karlsen i 1955, og Bjørn Arild Andersen, f. 1952. Barn: 1. Karl Oscar, f. 2013. 2. Lars Mathias, f. 2015.

Bnr. 1, 2, 5, 7, 11 og 12 har ifølge opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 1,20. Gården har 65 mål innmark og ca. 40 mål skog. Hage med bærbusker. Besetning (ca 1950): 1 hest, 4 kuer, 2 ungdyr, 2 griser, 25 høns. Avling: 10 500 kg bygg, 7 500 kg havre; poteter og grønnsaker til eget bruk. Bare ca. 5 mål til høy. Hele eiendommen er grøftet.

Oppdatering 2017 Bruksnr.1

 • Bebyggelse. I 1995 er det bygd nytt hovedhus 400 m lenger vest fra det gamle Kleppan.
 • Drift. I 1958 var Nils Lien en av de første som kjøpte selvgående skurtresker, og dreiv med leietresking.

Følgende eiendommer er lagt til bnr. 1: Nils Lien kjøpte i 1985 gnr. 91, bnr. 6, jord/skog. I 1988/89 gnr 91, bnr. 4, jord/skog. I 1990, gnr. 93, bnr. 19, (Skrellstad) jord. Nils Andreas Lien kjøpte i 2006 gnr. 93, bnr. 1, (Nordigården, 100 dekar jord og 460 dekar skog. I 2006 gnr. 93, bnr. 2, (Oppigården) ca. 50 dekar jord. Eiendommen Kleppan er nå: skog ca. 1 200 dekar, jord ca. 340 dekar.

Bruksnr. 2 (skyld 15 øre)

Utskilt i 1871 fra Lien (gnr. 94, bnr. 1) og av Hans Larsen Lien solgt til Lars Gundersen, eier av bnr. 1 (se ovfr.), som bnr. 2 så er sammenføyd med under samme eiere inntil 1935, da daværende eier Konrad Larsen selger bnr. 1 og selv beholder bnr. 2. Etter Konrad Larsens død i 1945 gikk parten over til enken Maren Kleppan, som fikk uskiftebevilling. I 1935 ble utskilt bnr. 12 og i 1945 bnr. 17 (se disse nr.). I 1964 ble parten overtatt av sønnen Hans Kristian Kleppan (personalia, se bnr. 1); etter hans død ble parten i 1969 kjøpt av Nils Lien.

Bruksnr. 3 (skyldmark 1,10)

Dette er den halvdel av Kleppan (se ovfr., Halvdel B), som Ole Jakobsen, etter delingen av gården i 1828, beholdt selv inntil 1836, da han for 500 spd. solgte den til Hans Tollefsen Trolldalen (om ham, se Trolldalen). Hans flyttet i 1839, 81 år gl., fra Kleppan til slektninger på Brøsserød (Brunsrød) i Stokke og døde der s.å. Ved auksjonsskjøte av 1843 ble gården for 500 spd. solgt til

Kristian Olsen 1843—82. F. 1818 på Kleppan (sønn av ovennevnte Ole Jakobsen), d. 1896 i Mørken i Ramnes. G. 1) 1839 m. Karen Jakobsdatter, f. 1815 i Slettingdalen, d. 1846. Kristian og Karen fikk 3 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Gunhild Martine, f. 1840, g. 1) m. Kristoffer Olsen Mørken i Ramnes, 2) m. Thor Henrik Halvorsen Mørken. 2. Inger Olava, f. 1843, g. 1867 m. Kristen Eriksen, Tønsberg, f. ca. 1840 i Høyjord. Kristian Olsen g. 2) 1848 m. Inger Elisabet Nilsdatter, f. 1824 på Åsrum i Hedrum. 2 barn: 3. Karen Johanne, f. 1849, g. 1) m. Nils Johan Larsen Mørken, Ramnes, 2) m. Nils Mathiassen Mørken. 4. Maren Lovise, f. 1853, g. 1872 m. em. Andreas Kristoffersen Honerød, f. 1823. Ved skiftet etter Kristian Olsens første hustru i 1847 sto boet i netto 256 spd.; jordeiendommen ble taksert til 600 spd. I 1851 ble utskilt bnr. 5 og 6 (se disse nr.). Kristian Olsen solgte gården i 1882 til

Kristoffer Andersen 1882-1902. F. 1853 på Myre i Høyjord, gbr. og skomaker, d. 1937 på Nordre O i Vivestad. G. 1881 m. Karen Sofie Larsdatter, f. 1855 i Tønsberg, d. 1951, 96 år gl. Kristoffer flyttet allerede i 1885 til Nordre O, men skjøte til følgende bruker ble først utstedt i 1902. 4 barn: 1. Karoline Amunda, f. 1881, g. 1907 m. tømmerm. Abraham Mathisen, Vermeli i Sem, bodde i Tønsberg. 2. Hella Elise, f. 1884, ugift. 3. Anders Kristian, f. 1888 på O, verkstedarb., g. 1) m. Margrethe Hansdatter Ouff, Søndre O, d. 1924, 2) 1926 m. Margit Berg, f. 1897 på Berg i Andebu, bodde i Tønsberg, siden på Smidsrød på Nøtterøy. 4. Lars, f. 1891, gbr. på Nordre O. Ved skjøte av 1902 solgte Kristoffer bnr. 3 for kr. 3 400 til

Olaus Abrahamsen 1902-14. Hadde bodd her og drevet gården alt fra 1885, så han har vel hatt den på kjøpekontrakt. F. 1857 på Kleppan (se bnr. 4), d. 1927 på Solheim (Østre Høyjord). Var først sjømann, i mange år skytter i Nordishavet. G. 1881 m. Ingeborg Thalette Andersdatter, f. på Åkerholt i Hof 1857, d. 1920 på Solheim. 8 barn: 1. Albert Kristian, f. 1881, g. 1904 m. Elen Sofie Andreasdatter Honerød, f. 1873; de kom til Honerød, senere til Vestre Høyjord (s.d., hvor ytterligere personalia finnes). 2. Hans Anton, f. 1884. 3. Olaf, f. 1886. 4. Thalette, f. 1889. 5. Karen Sofie, f. 1891, g. 1) 1921 m. sjømann Hans Svendsen, Tønsberg, f. på Nøtterøy 1890, d. 1924. 2) 1926 m. hvalf. Hans Hjerpekjønn, f. 1885 i Ramnes, bodde på Solheim (se gnr. 80, bnr. 29). 6. Annette Marie, f. 1894, d. 1907. 7. Johan, f. 1896, d. 1912. 8. Anders, f. 1898, d. 1916. Olaus Abrahamsen flyttet 1915 til Solheim (Østre Høyjord), s.d. Han solgte Kleppan-gården i 1914 for kr. 6 750 til

Ingvald Pedersen Bakke 1914—22. F. på Bakke i Andebu 1882, var også tømmermann. G. 1914 m. Mathilde Karlsdatter Enden (Nomme), f. 1888. Barn: 1. Inga Sofie, f. 1915, g. 1948 m. tekniker Juul Roar Hofseth Strand, f. 1921 i N. Aurdal, bor i Oslo. 2. Peder, f. 1917. 3. Kaare Ivar, f. 1930 på Bakke. Ingvald overtok 1926 farsgården på Bakke (s.d.). I 1922 solgte han bnr. 3 for kr. 14 000 til Anton K. Revå, som i 1924 for kr. 16 000 solgte videre til Johan Kristiansen Skjelbred (hans personalia, se Sjue, bnr. 1). Denne avhendet gården i 1927 for kr. 14 500 til Gina Næss. I 1929 ble utskilt bnr. 9 (s.d.). Gina Næss solgte i 1942 for kr. 17000 til

Erling Hynne 1942—62. F. 1904 på Hynne, en tid hvalf., d. 1975. G. 1938 m. Ragnhild Alvilde Dahl, f. 1909 i Lakskjønn. Barn: 1. Gro, f. 1939 på Brekke, g.m. Knut Bjønnes, f. 1936; bopel Oslo. 2. Ingunn, f. 1944, g.m. Alf Kristiansen, f. 1940; bopel Hof. 3. Torunn, f. 1953, g.m. Svein Harald Tveit, f. 1949; bopel Høyjord. Hynne solgte bnr. 3 i 1962 (kjøpte s.å. bnr. 15, «Hauen», se ndfr.) til hvalskytter Hans Flaatten. Han la det inntil bnr. 6, som han eide fra før. Flaatten grøftet begge eiendommer. Personalia, se bnr. 6. Etter hans død i 1966 overtok sønnen, gartner Willy W. Flaatten.

Bruksnr. 3 har ifølge opprinnelig bygdebok ca 50 mål innmark og ca 150 mål skog, beliggende vestover fra gården i retning Vesledal- og Norendalskogen. Det var tidligere felles beite i skogen med bnr. 6 og fra gammel tid var det sommerfjøs til hvert bruk. Det er mange rester etter kullbrenning. Et jordstykke het Bjønnstykket; der skulle det ha vært skutt bjørn i eldre tid.

Besetning (ca. 1950): 1 hest, 3 kuer, ungdyr, 1 gris, noen høns. Det har vært avlet bygg og havre.

Oppdatering 2017 Bruksnummer 3

 • Opphørte som selvstendig bruk i 1962. Lagt inntil bnr 1 i 1985.

Bruksnr. 4 (skyld mark 1,26)

Dette er den ene halvpart av Halvdel A (se ovfr.). Ble utskilt fra denne i 1842 og av Jakob Olsen for 260 spd. solgt til

Abraham Andersen 1842-64. F. 1813 i Lauvås u. Haugberg, d. 1881. Kom hit fra Kirkerønningen (u. Lakskjønn). G. 1840 m. Anne Kirstine Amundsdatter, f. 1818 i Kleppanmoen, Andebu, d. 1896. 10 barn, hvorav 1 døde som spebarn; de øvrige var: 1. Anders, f. 1843, kom først til Berg i Høyjord, s.d., så til Himberg (Bøen), se gnr. 90, bnr. 12, hvor fullstendige personalopplysninger finnes. 2. Johan, f. 1844, overtok etter faren, se ndfr.; kom deretter til Skaug. 3. Olava Martine, f. 1847, d. 1923 på Skatvedt, ugift. 4. Elen Sofie, f. 1849. 5. Hans, f. 1851. 6. Preben, f. 1853. 7. Andrine Martine, f. 1855, d. 1915 på Smidsrød, Nøtterøy (g. Svendsen). 8. Olaus, f. 1857, se bnr. 3. 9. Kirsten Karine, f. 1861, d. 1899 på Jerpekjønn, g. 1890 m. August Martinius Antonsen, f. 1872 på Skjeggerød i Ramnes. Abraham solgte i 1864 bnr. 4 til sønn Johan Abrahamsen og Hans Kristian Gulliksen Skjeau i forening; sistnevnte overdro imidlertid snart sin anpart til Johan.

Johan Abrahamsen 1864-88. F. 1844, d. 1900 på Skaug; g. 1869 m. Trine Marie Prebensdatter Skaug, f. 1846, d. 1882. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Thorvald Kristian, f. 1869, d. 1895; sjømann. 2. Petrine Andrine, f. 1875, d. 1898 på Skaug, ugift. 3. Anton, f. 1877, overtok Skaug, bnr. 2 (s.d., hvor personalia finnes). Johan kjøpte i 1884 bnr. 2 på Skaug og flyttet dit. Ved skjøte av 1888 solgte han Kleppan-gården for kr. 3 000 til

Nils Hansen 1888—1928. F. 1856 i Lien, d. 1928, gbr. og tømmermann; ugift. Hans mor, Elen Sofie Amundsdatter (fra Kleppanmoen u. Berg i Andebu, f. 1821, d. 1913), styrte lenge huset for ham. Broren, snekker Andreas Hansen, f. 1860, ugift, bodde også der. Nils kjøpte i 1888 også skogstykket bnr. 8 (s.d.) og i 1904 Skrellstad (på Nes, gnr. 93, bnr. 19, s.d.), som han solgte igjen i 1924. Ved skjøte av 1929 solgte arvingene bnr. 4 og 8 for kr. 14 000 til Nils Hansens søster

Martine Bergan 1929-33. F. 1855 i Lien, d. 1933; hadde vært g.m. Olaus Olsen Store-Dal og bodd på Store-Dal (s.d., hvor personalia finnes) og på Nes-Bergan (gnr. 93, bnr. 4). Etter hennes død ble eiendommen overtatt av barna,

Ole O. Bergan og Karen O. Bergan 1933—1987. Ole, f. 1892, og Karen, f. 1896, var søsken. Da Karen døde i 1987 overtok

Staten v/Vestfold fylkeslandbrukskontor 1987-1989, som fordelte jord og skog mellom Kleppan, bnr. 1, og Bøen, bnr. 14.

Nils Lien 1989-1995 for personopplysninger se bnr. 1. Han overdro eiendommen til sønnen

Magne Olaf Lien 1995-

Karen Anne Grønnli arvet 5 da. og var eier fra 1987 til 1989. Tore Næss, se Nes gnr. 93, Skrellstad, kjøpte disse 5 da. i 1989 med framhus og bryggerhus. Han setter opp lagerhus for Høyjord bygdesamling i 1992.

Bnr. 4 og 8 har ifølge opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 1,31. Gården har 47 mål innmark og 250 mål skog, mest gran og furu; den omfatter også en torvmyr på ca. 25 mål. Merker etter kullbrenning. Har vært stor humlehage på gården. Stor vannkilde i utmarken. Der er smie på gården. Tomten hvor husene sto i gammel tid, ligger lenger øst enn den nåværende bebyggelse; det er merker etter tuftene. Vann er innlagt fra Kleppan vannverk. Besetning (ca. 1950): 1 hest, 4 kuer, ungdyr og noen sauer. — Tidligere ble avlet høy, hvete, bygg, havre, poteter og en del rotfrukter. Nå avles høy, bygg og havre.

Oppdatering 2017

 • Drift: Det ble slutt på husdyrhold i 1959/60.
 • Bygninger: Framhuset ble satt opp i 1843. Stua som har egen inngang, ble bortleid til skolestue.

Opphørte som selvstendig bruk i 1989. Lagt inntil bnr 1. Tidlig på 1990-tallet ble uthusene revet. Smien ble stående på ei tomt som tilfalt Heidi Kristin Lien. Se bnr. 37.

Bruksnr. 5 (skyld 1 øre)

Utskilt 1851 fra bnr. 3 og i 1857 av Kristian Olsen solgt til

Johan Ingebretsen 1857—95. F. 1822 på Hundsrød-plassen, d. 1897. G. 1845 m. Elen Andrea Nilsdatter, f. 1825 på Aulesjord, d. 1894. Johan hadde tidligere bodd på Skjeau og deretter vært husmann på Bøen. 9 barn, hvorav bare 4 vokste opp: 1. Martine Andrine, f. 1845 på Skjeau, g.m. Elias Gulliksen, eier av bnr. 7, se ndfr. 2. Bredine, f. 1852, g. 1889 m. vognmann Johan Thorsen Skorge, f. 1851 i Svindalen. 3. Mathilde, f. 1855, g. 1876 m. Lars Jørgensen, f. 1829 på Kjærås. 4. Andrine, f. 1860, g. 1881 m. Hans Berntsen, som overtok parten, se ndfr. Johan Ingebretsen ryddet og dyrket opp dette jordstykket. Han kjøpte i 1867 også en parsell av Bøen (gnr. 90, bnr. 7, s.d.) og s.å. en parsell av Lien (gnr. 94, bnr. 3, s.d.). I 1895 solgte han bnr. 5 og gnr. 90, bnr. 7 for tils. kr. 700 til svigersønn

Hans Berntsen 1895-1905. F. 1853 på Sukke i Andebu. G. 1881 m. Andrine Johansdatter Kleppan, f. 1860. 9 barn: 1. Dorthea Olava, f. 1881, g.m. gbr. Hans Anton Pedersen, Søndre Rom i Slagen, f. 1885. 2. Johan, f. 1883. 3. Elen Andrea, f. 1885. 4. Bredine Amunda, f. 1888. 5. Hella Andrine, f. 1890. 6. Bernhard Anton, f. 1892. 7. Hans Kristian, f. 1894. 8. Gustav Ingvald, f. 1897. 9. Einar, f. 1902. Hans Berntsen d. 1915 i Tønsberg. Solgte i 1905 bnr. 5 og gnr. 90, bnr. 7 for tils. kr. 1 400 til

Ingvald Olsen Lien (hans og familiens personalia, se Lien, gnr. 94, bnr. 1). Denne solgte de to parter videre til Ole Kristiansen Norendal, som imidlertid solgte dem tilbake til Ingvald Olsen. Denne avhendet 1921 partene for kr. 2 000 til Hans A. Bøen, hvis arvinger i 1926 solgte videre til Ole Kleppan (hans og familiens personalia, se bnr. 6). Denne avhendet 1938 disse parter m.fl. til Helge Dahl (personalia, se bnr. 6). Boet etter ham solgte i 1946 til enken Marie Dahl, som igjen året etter (nå g.m. Olaf Klausen Lunderønningen) solgte til Ole Kleppan. I 1947 ble utskilt bnr. 18 (s.d.). Ole Kleppan avhendet s.å. bnr. 5 og gnr. 90, bnr. 7 for kr. 1 600 til

Mathias Lien 1947-63. Personalia, se Lien, gnr. 94, bnr. 2. Eiendommen ble i 1971 overtatt av sønnen Nils Lien.

Bruksnr. 6 (skyld 83 øre)

Utskilt 1851 fra bnr. 3 og av Kristian Olsen ved skjøte av 1856 solgt til

Samuel Kristoffersen 1856-92. F. 1824 i Lille-Dal, d. 1892. Kom hit fra Lien. G. 1850 m. Anne Helgesdatter fra Einarsrød, f. 1824 på Nøklegård, d. 1878. 9 barn, hvorav 1 døde liten: 1. Trine Sofie, f. 1850, d. 1886, g. 1882 m. Anders Kristian Andersen, f. 1863 i Fon. 2. Elen Marie, f. 1851, d. 1912, g. 1887 i Tønsberg m. Gustav Marinius Forstrøm, f. 1861; de bodde i Tønsberg. 3. Karen Andrea, f. 1853, g. 1893 m. Rasmus Olsen Lien, som ble bruker her, se ndfr. 4. Kristoffer, f. 1854, skomaker, emigrerte til USA, hvor han drev skotøyforretning og verksted i New York. 5. Martine, f. 1857, ug., d. 1886 i Kristiansand. 6. Henrik, f. 1860, d. 1890. 7. Hans, f. 1863, d. 1867. 8. Johan, f. 1865. 9. Hans, f. 1870. Johan og Hans var begge sjømenn og slo seg visst ned i USA. Ved auksjonsskjøte av 1897 ble bruket for kr. 1 800 solgt til svigersønn

Rasmus Olsen 1897-1919. Hadde tidligere bodd i Vasbånn (se Nes, gnr. 93, bnr. 17). F. 1843 i Hedrum, d. 1919. G 1) 1876 m. Kirstine Andrine, f. 1835, datter av Kristian Thorsen Vasbånn. 2) 1893 m. Karen Andrea, f. 1853, d. 1929, datter av foregående bruker. De fikk 1894 sønnen Ole Kristian, som overtok etter faren, se ndfr.; de hadde også en fosterdatter, Sofie. Ved skjøte av 1922 solgte Rasmus' enke bnr. 6 for kr. 8 000 til sønnen

Ole R. Kleppan 1922—38. F. 1894, d. 1976. Kjøpekontrakt var skrevet allerede i 1919 av Oles far. G. 1924 m. Ellen Olea Johansdatter Næss, f. 1905. Barn: 1. Kristine, f. 1926, g.m. stuert Sebjørn Nilsen, f. 1923 på Jerpekjønn i Ramnes, bor på Tolvsrød i Slagen. 2. Rolv, f. 1931, sjøkaptein, førstesekretær i Kystdirektoratet, g.m. Lise Kvarv, f. 1938 i Oslo, bopel Østerås, Bærum; se også ndfr. bnr. 18. 3. Solveig, f. 1938 i Høyjord, (pleiedatter), g.m. Magne Sørgard, f. i Målselv, konsulent i F.A.D.; bopel Skedsmokorset. Ole Kleppan gikk Hundorp Folkehøyskole og Vestfold Landbruksskole. Var 1921-38 forretningsfører i Andebu kretssykekasse og Riksforsikringsanstaltens tillitsmann. Han var en av stifterne av Høyjord Bondelag i 1921. Under 2. verdenskrig var Kleppan i England, hvor han arbeidet i Nortraship. Arbeidet fortsatt i denne institusjon under avviklingen i Oslo etter krigen. I 1958 ble han ansatt som fullmektig i Industridepartementet. Bodde i senere år på bnr. 13 (Eikstad), se ndfr. Ole Kleppan kjøpte i 1926 også bnr. 5 og gnr. 90, bnr. 7 og i 1929 bnr. 9 (se disse nr.). I 1929 ble fra bnr. 6 utskilt bnr. 10, i 1937 bnr. 13 (se disse nr.); disse partene, som mest besto av fjell og skog, utgjør tils. ca. 23 mål. Ved skjøte av 1938 solgte han heromhandlede bnr. 6 og 9 samt gnr. 90, bnr. 7 for tils. kr. 14 000 (hvorav kr. 2 000 for maskiner og redskap) til

Helge Dahl 1938-40. F. 1911 på Store-Dal, d. 1940 (omkom under et bombeangrep mot Liverpool). G. 1936 m. Marie Hilmarsdatter Hynne, f. 1912. Barn: 1. Thor, f. 1938 på Hasle (V. Høyjord), sjømann. 2. Jorunn, f. 1939, g.m. gbr. Kristian Henry Knapstad i Undrumsdal. Enken etter Helge Dahl, Marie Dahl, kjøpte i 1946 av boet bnr. 5, 6, 9 og gnr. 90, bnr. 7 for tils. kr. 16 000. Hun solgte igjen året etter (nå g.m. Olaf Klausen Lunderønningen i Vivestad) disse eiendommer for kr. 18 500 til Ole R. Kleppan (hans og familiens personalia, se ovfr.), som i 1960 solgte bnr. 6 og 9 til hvalskytter Hans Flaatten, Nøtterøy. Han var f. på Østre Flåtten i Andebu i 1896, sønn av Anton og Andrine Flaatten, g.m. Hilda Sørine Pedersen fra Skåum i Stokke, f. 1897. Barn: 1. Willy W., f. 1922. 2. Erling, f. 1924, g.m. Jorunn Schou, Oslo, f. 1933; bopel Asker. 3. Elfy, f. 1926, g.m. John Ivan Tveisme, f. 1926; bopel Nøtterøy. Etter Flaattens død i 1966 overtok sønnen, garnter Willy W. Flaatten. Jfr. bnr. 3. Etter Willy Flaatten`s død ble jord og skog i 1985 solgt til Nils Lien. Bebyggelsen fikk eget gårdsnummer, 32, og ble solgt til Bernt Hagen. Våningshuset ble ombygget i 1990 - 2000.

Bnr. 6 og 9 har ifølge opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på 91 øre. Bruket har 28 mål innmark og 100 mål skog. Spor etter flere kullmiler i skogen. Grasfrø avlet på gården siden 1904. Eiendommen er med i felles vannverk. Treskemaskin, rensemaskin og hestevandring fulgte med i handelen da Helge Dahl kjøpte gården 1938. Besetning tidligere: 1 hest, 3 kuer, ungdyr, gris og en del høns.

Oppdatering 2017 Bruksnummer 6

 • Opphørte som selvstendig bruk og lagt inntil bnr 1 i 1985.

Bruksnr. 7, Husa (skyld 13 øre)

Tidligere kalt Kleppanrønningen.

Utskilt 1862 fra bnr. 1 og av Gunder Helliksen ved skjøte av 1863 solgt til Abraham Isaksen 1863—90. F. 1820 på Bakke i Andebu, d. 1890. G. 1850 m. Ingeborg Marie Nilsdatter Aulesjord, f. 1823, d. 1875. Ingen barn, men to fosterbarn: 1. Olava Olsdatter, f. 1865. 2. Hans Olsen, f. 1867. I 1881 ble utskilt skogstykket bnr. 8 (s.d.). Ved auksjonsskjøte av 1891 ble bnr. 7 for kr. 620 solgt til

Elias Gulliksen 1891-ca. 99. F. 1841 på Kullerød, d. 1927 på Skjeau, g. 1868 m. Martine Andrine Johansdatter (dtr. av Johan Ingebretsen, se ovfr., bnr. 5), f. 1845 på Skjeau, d. 1928. Hadde tidligere bodd på Nes-Bergan (se gnr. 93, bnr. 4, hvor familiens personalia er inntatt). Elias ble forpakter på Skjeau-enga (som han kjøpte i 1905) og solgte ca. 1899 bnr. 7 til Lars Gundersen, som tidligere hadde eid bnr. 1 (s.d., hvor personalia finnes). I 1922 ble parten for kr. 4 000 kjøpt av sønnen Konrad Larsen, eieren av bnr. 1 (s.d., hvor personalia finnes). Da Konrad og Maren Kleppan i 1935 solgte bnr. 1 til sønnen Hans Kristian, skilte de ut derfra bnr. 11 («Askevold»), som de slo sammen med «Husa». De flyttet da hit, og Konrad bygde nye uthus og reparerte den gamle framhusbygningen. Etter Konrads død i 1945 gikk bnr. 7 og 11 over til enken Maren Kleppan, som i 1964 solgte eiendommen til sønnen Hans Kristian Kleppan (personalia, se bnr. 1). Etter hans død i 1968 ble bruket kjøpt av Nils Lien, som la det til sin gård, bnr. 1.

Bruksnr. 8 (skyld 5 øre)

Dette skogstykke ble i 1881 utskilt fra bnr. 7 og i 1888 av Abraham Isaksen for kr. 500 solgt til Nils Hansen, eieren av bnr. 4. Senere har bnr. 8 fulgt bnr. 4 (s.d.) og hatt samme eiere som dette.

Bruksnr. 9, Løkka (skyld 8 øre)

Dette jordstykke ble utskilt fra bnr. 3 i 1929 og av Gina Næss for kr. 610 solgt til Ole R. Kleppan, eier av bnr. 6 (s.d., hvor personalia er inntatt). Senere har bnr. 9 fulgt bnr. 6 (s.d.) og hatt samme eiere som dette. — I 1937 ble utskilt bnr. 13 (Eikstad), s.d.

Bruksnr. 10, Fjellvang (skyld 5 øre)

Utskilt 1929 fra bnr. 6 og solgt til

Jakob Johansen Næss 1929-51. F. 1902 på Nes, g. 1928 m. Olga Marie Nilsdatter Sukke, f. 1904. Barn: 1. Grethe Marie, f. 1929, se ndfr. 2. Ragnar, f. 1930. 3. Vidar, f. 1931. 4. Elisabeth, f. 1934. 5. Solveig, f. 1938. Jakob Johansen bygde nye hus og drev landhandel her. I 1944 ble utskilt bnr. 15 og 16 (se disse nr.). I 1951 ble eiendommen solgt til svigersønn

Arne Mathisen 1951— . F. 1927, død 2005, rørlegger. G.m. Grethe Marie Jakobsdatter Næss, f. 1929. Barn: 1. Jan, f. 1951, død 2010. 2. Trond, f. 1952, g.m. Bjørg Lilleås, f. 1951. 3. Elisabeth, f. 1957, død 1991. 4. Vigdis, f. 1960, g.m. Svein Ole Jøransen, f. 1955. I 2012 solgte Grete eiendommen til

Hanne Haugberg 2012-2016. Seniorrådgover, f. 1980 i Sandefjord, samboer med Thorstein Myhre, Sandefjord, f. 1978. Foreldre til Hanne, Vigdis Haugberg, f. 1954, og Leif-Ole Haugberg, f. 1952. Foreldre til Thorstein, Thorfinn Myhre og Eva Allaf. I 2016 ble det solgt til

David Vincent Beresfjord 2016-. IT-arbeider, f. 1978, foreldre: Ann og Len Beresfjord. Samboer fra 2002 m. barnehageassistent Weronicha Therese Hansen, f. 1980 i Lørenskog, foreldre: Astrid Hansen og Uwe Wiedom. Barn: David, f. 2013 i Nederland.

Bruksnr. 11, Askevold (skyld 12 øre)

Dette jord- og skogstykke ble utskilt fra bnr. 1 i 1935 og overtatt av Konrad Larsen. Han slo det sammen med bnr. 7 (s.d.), som han eide fra før. Siden har bnr. 11 fulgt bnr. 7 og hatt samme eiere som dette.

Bruksnr. 12, Knatten (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1935 og solgt til Mathias N. Lien. I 1971 kjøpt av sønnen Nils Lien (se bnr. 1).

Bruksnr. 13, Eikstad (skyld 2 øre)

Denne parsell, opprinnelig 12 mål, nå til rest ca. 9 mål, ble utskilt fra bnr. 6 (s.d.) i 1937 og kjøpt av Ole R. Kleppan (personalia, se bnr. 6). Denne hadde bopel her til 1954, flyttet så til Oslo p.g.a. sitt arbeide der, men kom tilbake i 1968 og bodde her til sin død i 1976. Enken Ellen bor fortsatt her. I 1939 ble utskilt bnr. 14 (s.d.). Det ble satt opp et lite hus i 1939 og i 1962 et til. I 1976 overtok datteren Kristine hytte m. fraskilt tomt og sønnen Rolv resten av eiendommen.

Her avles poteter, frukt og grønnsaker. I fjellet er en kobberåre, men den regnes ikke for drivverdig, da området er for lite. Felles vannverk med Kleppan.

I 1992 er eiendommen solgt til Georg og Reidun Lunde. I 2002 overtok Birgit Bångundrød, f. 1976, foreldre Jorunn og Åge Bångundrød.

Bruksnr. 14, Furuly (skyld 1 øre)

Eiendommen, som er på 3—4 mål, ble utskilt fra bnr. 13 i 1939 og solgt til Harald Bø, som bygde hus her; det ble brukt gamle tuftesteiner som lå i ei steinrøys på Eikstad. Bø var f. 1914, g.m. Agnes Sofie Andersen Høijord, f. 1915. Barn: 1. Tormod, f. 1940, g.m. Brit Helene Larsen, f. 1940; bopel Horten. 2. Elfi, f. 1944, g.m. Erik Buer, f. 1943; bopel Horten. Bø flyttet snart fra bygda og solgte parten til hvalskytter L. R. Basberg's hustru, som bodde her sammen med sin søster under krigen. I 1948 ble eiendommen kjøpt av

Oskar Bångunrød 1948-72. F. 1916, d. 1972, veiarb., g.m. Hanna Solveig Andersen fra Skjeau, f. 1920. Barn: 1. Åge, f. 1945, g.m. Jorun Andersen, f. 1956. 2. Liv, f. 1948. 3. Unn, f. 1950, g.m. Håkon Hvam, f. 1948; bopel Våle. I 1976 ble eiendommen overtatt av Åge Bångunrød.

Eier fra 2006 Frode Bångundrød, f. 1981, foreldre: Jorunn og Åge Bångundrød. Eiendommen er kjøpt av Jorunn Bångundrød.

Bruksnr. 15, Hauen (skyld 2 øre)

Utskilt 1944 fra bnr. 10 og solgt til

Haakon Hynne 1944—51. F. 1907 på Hynne, g.m. Hjørdis Alette Torgersen, f. 1917 på Nøtterøy. Barn: Unn, f. 1946, g.m. Magne Haugen; bopel Våle. Hynne var bestyrer av Dalsroa turisthytte 1936—41. Flyttet 1951 til Elvestad (Revetal) i Våle, hvor han driver forretning. Solgte bnr. 15 i 1951 til

Leif Dahl 1951-62. F. 1918 på Dal, g. 1939 m. Synnøve Flåtten, f. 1921 i Lardal. 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Kåre, f. 1942 på Brekke, g.m. Anne Marit Hellum fra Svelvik; bopel Tønsberg. 2. Hjørunn, f. 1948, g.m. Ragnar Gravdal; bopel Andebu. 3. Erna Helene, f. 1955, g.m. Thor Engelstad fra Hof; bopel Horten. 4. Arnt Rolf, f. 1955, g.m. Mona Bjønnes fra Tønsberg; bopel Tønsberg. Leif Dahl kom senere til Store-Dal, bnr. 7 (s.d.). I 1962 ble bnr. 15 kjøpt av Erling Hynne; hans personalia, se ovfr., bnr. 3. Hynne døde i 1975, og eiendommen tilhører nå enken Ragnhild Hynne.

Rørestrand A/S kjøpte eiendommen i 1986.

Erling Skotner, f. 1951 i Kabelvåg, kjøpte eiendommen i 1991 av Andebu Sparebank. Barn: Andreas Gauslå Skotner, f. 1980, gift med Charlotte Næss.

Alfastiftelsen har eid Hauen.

Bruksnr. 16, Sommerro (skyld 1 øre)

Utskilt 1944 fra bnr. 10 og solgt til Olga R. Johansen, Nøtterøy.

1969 kjøpt av B. Korneliussen.

14.05.2015 - selger Ole Eliot Østensen til Lillian Hennie Helskog Nagel og Sten-Rune Nagel

14.06.2021 - solgt til Emilie Tiller

Bruksnr. 17, Seterås (skyld 2 øre)

Utskilt 1945 fra bnr. 2 og solgt til Haakon Gran, Tønsberg. Nåværende eier Nils Lien.

Bruksnr. 18, Berge (skyld 1 øre)

21.03.2003 - Solgt til Bjørg Ørmen

23.09.1998 - Solgt til Arne Olav Haukland

10.07.1998 - Overdratt til Grete Marie Mathisen og Solveig Sørgård og Tom Næss Hansen

13.11.1975 - Overdratt til Ragnar Næss

Juni 1963 - Overdratt til Rolf Kleppan

24.04.1947 - Etablert fra bnr. 5 av Ole Kleppan

Bruksnr. 19, Fjellheim (skyld 1 øre)

Eiendommer er utskilt fra br.nr. 7 i 1951, 1957 og 1962. Kjøper er Gunnar Knippen fra Elverum, f. 1911, død 2003. Var gift med Louise Næss fra Vassbotten, f. 1918, død 1997. De bygget hus der og flytte inn ca. 1955. Barn: 1. Evelyn, f. 1942, død 1947. 2. Yngvar, f. 1948, bor i Andebu. 3. Elfi, f. 1952, død i 1997. (Elfi hadde 2 barn: 1. Line Knippen Sveistrup, f. 1973. 2. Kristoffer Knippen, f. 1985). Kristoffer, ingeniør elektro, kjøpte huset i 2002. Samboer fra 2005 med barne- og ungdomsarbeider Anette Hødnebø, f. 1986, foreldre: Kari og Finn Hødnebø, Andebu. Barn: 1. Mia Hødnebø-Knippen, f. 2012. Gammelt hus er revet, nytt hus ble bygd i 2005. (Revidert 2016).

Bruksnr. 20, Haugmyr - Utgått

Utgått Matrikkelenhet.

Bruksnr. 21, Askmyr - Utgått

Utgått Matrikkelenhet.

Bruksnr, 22, Solefall (skyld 2 øre)

Ivar Bøen bygde huset i 1954, i 1959 solgt til Martin Nordby. Eier fra 1967 er Alf Hasås, i 1971 solgte videre til Olaf Haugen. Anne Bøen kjøpte huset i 1995, som i1997 solgte til Hans Bøen og Mona Von Krogh. Eier fra 1999 er Hans Bøen. Huset ble i 2003 solgte videre til Øyvind Wivestad.

Bruksnr, 23, Fjellvang II - Utgått

Utgått matrikkelenhet. Sammenføyd 12.12.1990 med bnr. 10.

Bruksnr, 24, Solefall II (skyld 1 øre)

Ivar Bøen kjøpte tomten fra Ole Kleppan i 1956 og solgte i 1959 til Martin Nordby. Eier fra 1967 er Alf Hasås, i 1971 solgte videre til Olaf Haugen. Anne Bøen kjøpte huset i 1995, som i 1997 solgte til Hans Bøen og Mona Von Krogh. Eier fra 1999 er Hans Bøen. Huset ble i 2003 solgte videre til Øyvind Wivestad.

Bruksnr, 25, Fjellheim II (skyld 1 øre)

Utskilt 28.09.1957 av Maren L. Kleppan fra bnr. 7 til Gunnar Knippen. 05.06.2002 - Overdratt til Kristoffer Knippen. 24.10.2017 - Solgt til Øyvind Hov Ludvigsen

Bruksnr. 26, Berge II (skyld 7 øre)

Utskilt 1947 fra bnr. 5 og overtatt av Ole R. Kleppan, som holdt unna denne tomta da han s.å. solgte bnr. 5 til Mathias Lien. Kleppan solgte i 1963 bnr. 18 og en annen liten utskilt parsell for kr. 1 000 til sønnen Rolv Kleppan (f. 1931). I 1975 solgt til Ragnar Næss, f. 1930, sønn av Jakob og Olga Næss.

Etter Ragnar Næss død er eiendommen solgt i 1998 til Arne Olav Haukland.

Eier fra 2003, miljøarbeider Bjørg Ørmen, f. 1952. Foreldre Hjørdis og Birger Ørmen, f. 1912 / 1911, Nøtterøy. G. i 1971 m. boresjef Steinar Erlingsen, f. 1952, foreldre: Sigurd og Solveig Erlingsen, Hvasser. Barn: 1. Bente Bugge-Erlingsen, f. 1971. G.m. Mike Bugge-Erlingsen, Husvik. 2. Truls Ørmen Erlingsen, f. 1975, samboer m. Taran Holte Olsen, Oslo.

Bruksnr. 27, Fjellheim III (skyld 3 øre)

Utskilt 1962 av Maren Kleppan fra bnr. 7 og overtatt av Gunnar Knippen. Overdratt 1998 til Elfi Knippen og i 1997 til Kristoffer Knippen og Line Knippen Sveistrup. Overtatt av Kristoffer Knippen samme år.

Bruksnr. 28, Kleppan (skyld 2 øre)

Eier fra 1967 er Helga Paulsen, som i 1974 solgte til Oddvar Håland. Eier fra 1984 er Stig Erik Haugen. Eiendommen er i 1986 solgt til Kleppan I/S v/Kari Kjær. Eier fra år 2000 er Janniche Kjellan Paus. Eier fra 2005, gravemaskinfører Bjørnar Lindås, f. 1979. Foreldre: Arnfinn og Elisabeth Lindås, Rolighet.

Bruksnr. 29, Fjellbo (skyld 1 øre)

Sigurd og Karen Marie Næss kjøpte tomt av Arne Mathisen og bygde hus i 1969. I 1997 ble eiendommen solgt til Nils Lien. Nils Liens barn tok over eiendommen i 2007: Elisabeth Jacobsen, Hanne Britt Rødland, Magda Rose Ceeberg, Magne Olaf Lien, Heidi Kristin Lien, Inger Johanne Lien. Samme år ble eiendommen solgt til Alf Gunnar Fevang og May Elise Andersen. I 2011 solgt til Dana Richter og Kai Twardowski.

Bruksnr. 30, Furubakken, Nesveien 117 (skyld 1 øre)

Eier fra 1976, Kristine Nilsen, f. 1926, flyttet fra Andebu i 1954, 1954 g.m. stuert Sebjørn Nilsen, f. 1923 i Ramnes. Foreldre er Henry og Gunhild Nilsen. Barn 1: Odd Harald Nilsen, f. 1955. 2. Svein Erik Kleppan Nilsen, f. 1968, samboer m. Torunn Rossland, Sundalsøra.

18.03.2022 - Overdratt til Odd Harald Nilsen og Svein Erik Kleppan Nilsen.

Eiendommen er kjøpt av Ole Kleppan. Tomta er skilt ut fra bruksnr. 13 i 1976.

Bruksnr. 31, Nesveien 155 - (5,0 mål)

Ble i 1989 overdratt til Thore Næss.

Bruksnr. 32, Liaveien 2 - (3,8 mål)

Eiendommen ble i 1985 solgt til Bernt Hagen, f. 1956 i Stokke. Foreldre: Edel, f. Huflåtten, og Einar Konrad Hagen. Gift i 1959 m. Hilde Merete Syvertsen. Barn: 1. Cecilie, f. 1985. 2. Aurora f. 1987. Våningshuset ble ombygget i 1990 - 2000.

Bruksnr. 33, Nesveien 131 - (1,6 mål)

Ragnhild Hammelbo, f. 1967 i Sandefjord, operasjonssykepleier. Kjøpte tomt av Magne Olaf Lien i 2005 og bygde hus. Foreldre Tove og Svein Hammelbo.

Bruksnr. 34, Nesveien 133 - (1,8 mål)

Ellef Andre Bøen, f. 1985, snekker, kjøpte tomt av Magne Olaf Lien og bygde hus i 2009. Foreldre: Hans Ellefsen Bøen og Anne Bøen, (f. Næss). Samboer m. helsefagarbeider Marit Skogheim, f. 1986 i Melsomvik. Foreldre: Turid og Bjørn Skogheim. Barn: Jessica Bøen, f. 2013.

Eier fra 2012, dykker Tom Kåre Frigstad, f. 1973 i Kristiansand. Foreldre Ellen (f. 1950) og Svein (f. 1947) Frigstad. G.m. sykepleier Melanie, f. Mørken i 1985. Foreldre: Kari Terjesen Mørken. Barn: Tord Frigstad, f. 2013.

Bruksnr. 35, Kleppan - (1,6 mål)

Husene er utskilt fra bruksnr. 1, derfor fått eget bruksnr. Astrid Holm er eier fra 2004.

Bruksnr. 36, Liaveien 17 - (1,7 mål)

30.10.1995 - Solgt fra Nils Lien til Magne Olaf Lien

Bruksnr. 37, Smiehaugen - (2,0 mål)

Eier fra 2013, seksjonsleder Heidi Kristin Lien, f. 1956. Foreldre er Else (f.1921) og Nils (f.1923)Lien. G.m. Steinar Vik, (f. 1954 i Asker). Foreldre Petra og Paul Vik, Vivestad. Barn: 1. helsesekretær Pia Vik, f. 1984; bosted Revetal. 2. student Pål Vik, f. 1990; bosted Oslo. Skilt i 1998. Samboer fra 2013 m. avd.leder Kåre Simonsen, f. 1952 i Arnadal. Foreldre: Ester Simonsen, (f.1917) og Edvard Simonsen, (f. 1915).

Bruksnr. 38, Utgått

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 39, Utgått

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 40, Nedre Sollien

Hanne Britt Rødland (Personalia, se gårdsnbr. 94 og bruksnr. 12) kjøpte tomt av Nils Andreas Lien og bygde hus i 2015.

Bruksnr. 41, Liaveien 17 - Tillegg

0,7 m2 tilleggsareal til bnr. 36.

Bruksnr. 42, Vei/grøntareal mellom Nesvn. 119 & 125

Ubebygd areal 1,1 mål.

Bruksnr. 43, Vei/grøntareal ved Nesvn. 119

Ubebygd areal 1,3 mål.

Bruksnr. 44, Vei/grøntareal mellom Nesvn. 119 & 123

Ubebygd areal 1,3 mål.