Askjem

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

18 Askjem

Navnet uttales a`ssjemm og skrives i 1593 Askom, 1604 Aschimb, 1667 Aschimb (med Øde A. eller Torbjørnsrød), 1801 Aschim, 1865 Askjem, 1888 Askjum, 1904 Askim, senere Askjem. Opprinnelig form Askheimr eller Askeimr, av trenavnet askr og heimr «bosted, hjem». Navnet finnes også i Borre, Hof og Lardal. — Torbjørnrød av mannsnavnet Torbjørn og ruð.

Oldtidsminner. På Askjem er funnet en spissnakket trinnøks fra steinalderen, av finkornet grå bergart. — På bnr. 1 ble ca. 1920, en 100 m nordøst for husene, funnet to «steinrøyser», som da var pent oppmurt, og der var flere flate steinheller. Adskillig stein ble fjernet, og ved befaring i 1932 (se Vestf. Oldt. s. 231) såes røysene bare som svake forhøyninger i terrenget. De er runde, ca. 10 m i tverrmål. Begge ligger høyt, med vid utsikt over dalen og elva. Røysene er antagelig fra bronsealderen. — Omtrent 250 m sydøst for låven på bnr. 6 ligger en gravhaug som kalles «Kjempen». Den ligger i dyrket mark og er overpløyd mange ganger, slik at dens konturer er meget utvisket.

Bålag: For bnr. 1: Askjemgårdene, Gravdal, Holt og Andebu prestegård. For bnr. 2: Askjemgårdene, Møyland, Åsen og Nesengen. For bnr. 3 og 4: Askjemgårdene, Bjuerød, Åsen, Nesengen og Buar i Arnadal.

Skylden. Askjem var fullgård med gammel skyld 6 bpd. smør; underbruket Torbjørnrød eller Øde-Askjem hadde 3 kalvskinn i skyld. I 1667 ble hovedbølets skyld økt til 6 ½ bpd. smør, og Torbjørnrød ble satt til 1 ½ lispd. tunge. 1838: 12 daler 1 ort 8 skill. 1888 og 1904: 29 mark 29 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 2 5 12 kuer,
4 stuter
8 20 4
1667 2 4 12 kuer 4 10 60 Sår 16 t,
trær 5t
1723 2 3 18 10 60 3 skj. hvete,
4 skj. bl.korn,
18 t havre
1803 2 3 12 à 14 16 t
1820 4 4 16 14 t
1835 5
(+ 2 plasser)
5 20 20 3 ⅛ t hvete,
½ t rug,
1 t bygg,
27 t havre,
22 t poteter
1865 4
(+3 plasser)
8 37 36 2 373 skpd. 2 t hvete,
2 t rug,
4 ⅝ t bygg,
33 t havre,
36 t poteter
6 à 8
8
7 à 8
4 à 7
5
1875 4
(+ 2 plasser)
8 25 11 20 2 2 t hvete,
3 ¼ t rug,
6 ¼ t bygg,
33 t havre,
30 ½ t poteter,
¼ t vikker,
60 skålpd. grasfrø


Matrikulerte bruk.

 • 1838: 5
 • 1888: 4
 • 1904: 7
 • 1950: 22

Antall personer.

 • 1711: 8
 • 1801: 14
 • 1845: 50
 • 1865: 42
 • 1891: 24

Andre opplysninger.

 • 1667: Skog av gran til noe smått sagtømmer. Noe rydningsland til engens forbedring. Humlehage.
 • 1723: Middelmådig jordart. Skog til husfornødenhet, sagtømmer og smålast av gran. Fehavn hjemme.
 • 1803: Skog til husbehov, skral havn.
 • 1820: Skog til husbehov, god havn. Har et høyst ubetydelig kvernebruk. Lider av vannflom.
 • 1865: Jorda av god eller middels beskaffenhet, på ett av brukene under middels. Godt dyrket. Havnen ikke helt tilstrekkelig til besetningene. Nok skog til husbehov, og av gran, furu og lauvskog kan årlig selges skogsprodukter for tils. 45 spd.


Innhold


Eiere

Vi vet ingenting om eierforholdet før først på 1600-tallet. I 1620 og 24 eier Mari Nordre Fresje i Sem 2 bpd. 16 mk. smør i Askjem. Tor Stulen eide i 1624 1 bpd. i gården og oppsitteren Erik i 1627 likeså 1 bpd. I 1643 har Tor 3 bpd. (halve Askjem), og Erik har øket til 2 ½ bpd. I 1648 synes Anders Rise i Sem å ha ervervet Tor Stulens del. Men i 1649 er Preben v. Ahnen på Fossnes blitt eier av hele Askjem, og oppsitterne var deretter leilendinger i over 100 år. v. Ahnen solgte gården i 1661 til sognepresten, Jens Skabo, og Askjem var så i prestefamiliens eie i flere generasjoner. I 1756 ble gården solgt til to bønder, og senere har oppsitterne vært selveiere. Se ellers under Brukere.

Underbruket Torbjørnrød (Øde Askjem) tilhørte fra gammelt et kanoni (presteembete) ved Oslo domkapitel. Anders Madsen kjøpte det i 1662; noe senere kom det som hovedbølet i prestefamiliens eie.

Brukere

I 1593 og 95 heter oppsitteren Kristen. I 1604 og videre helt til 1649 bor Erik her, sannsynligvis sønn av Kristen. Erik var g.m. datter av sognepresten i Stokke, Kristen Mikkelssøn. Selv om han lenge eide nokså lite i gården, må Erik ha vært velstående, for han eide dessuten halve Bjuerød, 2 bpd. smør i Vestre Nøtterø på Nøtterøy og en part i Bruserød i Sandsvær, i alt jordegods til over 2 skpd. tunge. I følge en dom fra 1630 skal Erik også ha brukt Nesengen. Etter Eriks død i 1649 blir hans to sønner, Henrik og Kristen, leilendinger på hver sin halvdel. Askjem har nå to brukere fram til forbi 1800, da vi får en ytterligere oppdeling.

Bruk 1

Henrik Erikssøn 1649—91. D. 1691, 78 år gl. Av barn nevnes tvillingene Edel og Ingrid, f. 1652, og sønnen Erik, f. 1653. Som sin bror Kristen var han lagrettemann. Etter hans død gikk bygslingen over til sønnen

Erik Henrikssøn 1691—1708. F. 1653, d. 1710. G.m. Live Nilsdatter Øvre Skjelland, f. 1652, fikk med henne 1 ½ bpd. smør i denne gård i medgift, som han i 1703 for 64 rdl. solgte til svogeren Anders Nilsen Skjelland. 6 barn nevnes, hvorav 1 døde liten, de øvrige var: 1. Mads, f. 1676, se ndfr. 2. Kirsti, f. 1678. 3. Mari, f. 1681. 4. Barbro, f. 1687, g.m. Kristen Nilsen, Gjerpen i Undrumsdal. 5. Lisbet, f. 1690, g. 1) m. Jakob Larsen Jare, Mellom Klopp i Ramnes, 2) m. Peder Sørensen fra Sjue i Vassås. Erik flyttet til Mellom Klopp og Askjem-bruket ble bygslet av sønnen

Mads Eriksen 1705—12. F. 1676, g.m. Sibille Kristoffersdatter fra Hundsrød. Barn: 1. Edel, f. 1707, g. 1734 m. Jakob Guttormsen Tveiten i Sem, f. ca. 1701. 2. Henrik, f. 1709. 3. Erik, f. 1712, kom til Østre Høyjord (se d.g., Bruk 2, hvor personalia finnes). 4. Lars. Mads flyttet 1712 til Søndre Heian i Ramnes, hvor både han og Sibille døde noen år senere.

I 1707 hadde kapellan Michael Crøger, senere sogneprest, kjøpt hele Askjem av sin tilkommende svigerfar, presten Jens Pedersen, for 500 rdl. Men Crøger hadde ikke penger å betale med, og han måtte pantsette gården til hr. Jens. Det ble bestemt at så lenge sistnevnte levde, skulle Crøger ha gården som kapellansete uten å svare renter av pengene. Ved svigerfarens død skulle så Crøger fravike gården til fordel for enken eller arvingene. Han bodde nå på Askjem til hr. Jens døde i 1715 og han selv overtok presteembetet. Askjem tilfalt svigermoren, enkefru Karen Winther, som hadde gården til sin død i 1741, bodde der en tid som på et slage enkesete, og også beholdt det meste av sin manns øvrige eiendommer. Ved skiftet etter henne hadde boet en netto på 1381 rdl., en etter datidens forhold svær sum; Askjem ble taksert til 700 rdl. Løsøret ble solgt på auksjon for 255 rdl.

Imidlertid har det også i Karen Winthers tid vært bygselmenn på begge bruk. På heromhandlede del finner vi fra 1715 og utover Helge Halvorsen, muligens fra Kjærås. To barn nevnes: Halvor, f. 1723, og Elen, f. 1725.

I 1742 ble Askjem kjøpt av

premierløytnant, senere kaptein og major Joseph Friderich Rothe. I forbindelse med kjøpet lånte han s.å. 1000 rdl. av kaptein Andreas Duus på Vølen i Skjee og i 1746 250 rdl. av samme. Rothe hadde bodd på Askjem allerede iallfall fra 1724. G.m. Anne Magdalene, datter av presten Jens Pedersen. 5 barn blir født her: 1. Karen, f. 1724. 2. Maria Dorothea, f. 1726, g. 1752 m. premierløytnant, senere kaptein Johan Ernst Welding på Søndre Heian i Ramnes. 3. Else, f. 1732. 4. Michael, f. 1733. 5. Friderich. I sin selvangivelse («Forklaring om min Tilstand») i anledning ekstraskatten i 1744 oppgir han som formue: Askjem, anslåes til 450 rdl., Østre Flåtten, 230 rdl., halve Nordre Haugan, 120 rdl., videre sølv til en verdi av 25 rdl. Men hva gjelden angikk, så var han «formedelst bemeldte Jordegodses Indkiøb og den Modgang jeg har haft paa Heste og Creature», nu skyldig 1600 rdl. Løytnantgasjen var 100 rdl.; av den skattet han 1 %. Så situasjonen var åpenbart ikke helt bra for den gode løytnant. Vi finner ham fra ca. 1760 og utover som pensjonert major på Klåstad i Stokke. I 1756 selger han Askjem til to bønder, Mikkel Nilsen og Halvor Gulbrandsen (hans halvdel, se under Bruk 2) for tils. 1200 rdl.

I juni 1760 holdtes på Askjem i anledning de to nye eieres overtagelse av hver sin halvdel av gården, en åbotsbesiktelse for å vurdere bygningenes tilstand, hva som måtte repareres og fordelingen av utgiftene på de to eiere. Denne grundige besiktelse er i det vesentlige gjengitt i Kulturbindet, s. 414—15. Her skal bare tilføyes at i den nye framhusbygnings vestre, tidligere uinnredede del hadde Mikkel Nilsen opprettet og bekostet en likedan stue med kakkelovn og to par vinduer, tilsvarende det Halvor Gulbrandsen hadde innredet.

I novbr. 1760 ble det så mellom de to eiere opprettet en delingskontrakt m.h.t. huse-bygningene, samt åker og eng m.v. Ifølge den skulle Mikkel Nilsen i de nye framhus-bygninger ha de nordre værelser, og da hans kjøkken og kammers var litt større, gir han 5 rdl. til Halvor Gulbrandsen, som skal ha de søndre værelser.

M.h.t. jordveien, skog og mark, «da skal det Gierde, som begynder nede ved Aschim-Vandet, syden for Pram-Holmen og continuerer til Gravdahls-Elven, være et bestandig Skjelnegierde, saa at jeg Michel Nielsen skal nyde og bruge ald den Jord og Skov som ligger paa den nordre, og jeg Halvor Gulbrandsen alt det som ligger paa den sydre Side af dette Gierde. Dog nyder Halvor Gulbrandsen til sin Andparts Forbedring en Korn- og Enge-Lykke kaldet «Nyelændet». Ligeledes nyder Michel Nielsen den lille Eng, som ligger mellem Vasengen og Huusmands-Pladsen, og endelig skal vi hver nyde Halveparten udi Følgende: Urtehagen, Sviinehagen, Hestehagen, Humlehagen syden for Stuen, Vasengen og Huusmands-Pladsen.»

Mikkel Nilsen 1756—85. F. 1725 på Øvre Skjelland (slekten var fra Nord-Gjone, se L. Berg, Hedrum, s. 418 ff). D. 1788 på Østre Flåtten. G. 1753 m. Kari Hansdatter Huseby i Våle, f. 1723, d. 1780. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Kari, f. 1754 på Skjelland, g. 1775 m. Jakob Abrahamsen Bjuerød (se d.g., hvor personalia finnes). 2. Hans, f. 1756 på Skjelland, se ndfr. 3. Nils, f. 1759, g.m. Elen (Eli) Nilsdatter fra Solli i Sandar; de kom til Østre Flåtten (se d.g., bnr. 1). 4. Mari, f. 1762. 5. Else, f. ca. 1765, g. 1785 m. Ole Abrahamsen Bjuerød (se d.g., Bruk 1, hvor personalia finnes). 6. Anne, f. 1767. Mikkel løste i 1763 for 180 rdl. inn odelsretten til halve Askjem fra sogneprest Peder Crøgers sønner Peder Crøger jr. og Michael Crøger. I 1756 solgte han gården til presten Crøger, men fikk kjøpt den tilbake året etter for 1495 rdl. (men ved takst i 1780 ble gården vurdert til bare 1000 rdl.!). Mikkel var meget godt situert, og han lånte ut betydelige beløp både til sambygdinger og utenbygds bønder mot pant i gårdene. Ved skiftet etter hustruen Kari Hansdatter ble gården taksert til 1200 rdl., og boet viste en netto på hele 2410 rdl. (utestående fordringer var på 1568 rdl.). Blant løsøret var 6 sølvspiseskjeer, verdi vel 8 rdl., 1 sølvstøp, vel 5 rdl., 1 hvitt steinkrus m. sølvhank, 4 ½ rdl., 1 stue slagur i malt kasse med minutt- og dagviser 16 rdl., 6 religiøse bøker. Mikkel solgte nå halve gården til sønn Nils Mikkelsen, som imidlertid i 1782 makeskiftet parten til broren Hans, mot dennes gård på Østre Flåtten (se d.g., bnr. 1, hvor Nils' personalia finnes). I 1785 fikk så Hans av faren kjøpt også resten av Bruk 1 for 498 rdl.

Hans Mikkelsen 1782—95. F. 1756, d. 1832 på Vølen i Skjee. Hadde tidligere hatt bnr. 1 på Østre Flåtten. G. 1) 1785 m. Olea Hansdatter Sommerstad, f. 1769. 12 barn, hvorav 2 døde små; de øvrige var: 1. Nils, f. 1786, se ndfr. 2. Kari, f. 1788, g.m. Lars Olsen Søndre Stavnum i Stokke. 3. Mikkel, f. 1790, se ndfr. 4. Hans, f. 1792, se ndfr. 5. Ingeborg Marie, f. 1798, g. 1822 m. Ingebret Ingebretsen Undrum, se ndfr., Burk 1 b.b. 6. Kristoffer, f. 1803, g. 1823 m. Helene Marie Hansdatter Ratnsum i Skjee, f. 1803; de kom til Nordre Vølen. 7. Anders, f. 1805, g. 1826 m. Karen Johanne Jakobsdatter Vennerød; de overtok Søndre Vølen etter faren. 8. Abraham, f. 1807. 9. Karen, f. 1810. 10 Helene Marie, f. 1812, g. 1837 m. Ole Eriksen Nes i Høyjord (se d.g., bnr. 9). G. 2) 1821 m. Olea Hansdatter Østre Kile, f. 1770; ektesk. barnløst. Hans Mikkelsen kjøpte i 1795 Søndre Vølen i Skjee for 2500 rdl. og flyttet dit, men beholdt foreløbig Askjem-gården. Men så i 1807 solgte han halvparten ( ¼ av Askjem) til eldste sønn Nils Hansen (se Bruk 1 a), i 1820 en fjerdepart (1/8 av Askjem) til sønn Hans Hansen (se Bruk 1 b.a) og i 1824 siste fjerdepart (1/8 av Askjem) til svigersønn Ingebret Ingebretsen (se Bruk 1 b.b).

BRUK 1 a

Nils Hansen 1807—ca. 1810. F. 1786, d. 1810, ugift. Faren arvet ham og overdro bruket 1913 til nesteldste sønn

Mikkel Hansen 1813—17. F. 1790, d. 1817, g. 1813 m. Kari Olsdatter Bjuerød, f. 1792, d. 1868. 2 barn: 1. Hans, f. 1815, se ndfr. 2. Mikkel, f. 1817, d. 1878, kom til Søndre Holt, se bnr. 1. Enken giftet seg igjen 1819 m. Anders Eriksen (se Bruk 1 b.b). Arvingene etter Mikkel hadde nå gården til ca. 1836, da den ble overtatt av Mikkel Hansens sønn

Hans Mikkelsen ca. 1836—46. F. 1815, d. 1846, g. 1837 m. Berte Andrea Eriksdatter Nes, f. 1816, d. 1867. 5 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Mathias, f. 1842 (tvilling), se ndfr., bnr. 1. 2. Edvard, f. 1842, se ndfr., bnr. 1 og 3. 3. Andreas, f. 1845, lærer og kirkesanger i Høyjord 1867—70; d. 1873, ug. Etter Hans' død ble gården utlagt enken Berte Andrea, som i 1850 giftet seg igjen m.

Kristoffer Iversen 1850—67. F. 1819 på Skjelland. Berte Andrea og han fikk 4 barn: 1. Hans, f. 1850, d. 1883 i Tønsberg, tekniker, g. 1880 m. Mina Katrine Eriksdatter Rivelsrød, f. 1844; bopel Tønsberg. 2. Johan Aschjem, f. 1853, kjøpmann i Tønsberg, d. der 1893. 3. Anton Aschjem, f. 1856, kjøpmann i Tønsberg. 4. Hella Andrine, f. 1860, ug., bodde i Tønsberg, stelte for sin far og for broren Johan, hvis hustru døde tidlig av tuberkulose. Johans to barn døde også av tuberkulose. Hella var en dyktig tegner. Ved skiftet etter Berte Andrea i 1867 ble gården utlagt Kristoffers stesønner Mathias og Edvard Hanssønner. Se videre bnr. 1.

BRUK 1 b.a

Hans Hansen 1820—39. F. 1792, g. 1818 m. Torber (Torborg) Olsdatter, f. ca. 1791. 5 barn, hvorav 2 døde små; de øvrige var: 1. Helene Marie, f. 1821. 2. Hans, f. 1824. 3. Maren Olea, f. 1826. Hans Hansen flyttet til Rømminga i Skjee og solgte i 1839 bruket for 1000 spd. til Halvor Andersen Stålerød (se d.g.), som i 1844 for 700 spd. og opphold solgte videre til sønn Johan Halvorsen Stålerød (personalia, se Stålerød, bnr. 3). Denne avhendet i 1857 bruket til eieren av Bruk 1 b.b (se ndfr.), Andreas Andersen. Se videre bnr. 2.

BRUK 1 b.b

Ingebret Ingebretsen 1824—26. F. 1794 på Nordre Undrum i Sem, g. 1822 m. Ingeborg Marie Hansdatter Vølen (dtr. av Hans Mikkelsen d.e., se ovfr.), f. 1798. Sønnen Johan f. her 1823. Ingebret solgte igjen 1826 til

Anders Eriksen 1826—27. F. 1793 på Berg i Andebu, d. 1827. G. 1819 m. Kari Olsdatter, f. 1792, d. 1868, enke etter Mikkel Hansen (se Bruk 1 a). 3 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Elen Olea, f. 1823, g. 1847 m. em. Ole Eriksen Nes (se d.g., bnr. 9). 2. Andreas, f. 1826, se ndfr., bnr. 2. Enken Kari Olsdatter giftet seg 3. gang m.

Ole Pedersen 1829—52. F. 1802 på Stålerød, d. 1870 (bror av Halvor Pedersen Møyland, se d.g.). Ingen barn i dette ektesk. Ole eide 1847—52 også Møylandhagen (se Møyland, bnr. 3), som han hadde kjøpt av broren Halvor. Han solgte Bruk 1 b.b i 1852 til stesønn Andreas Andersen. Se videre bnr. 2.

Vi går nå tilbake til delingen av Askjem i 1649 og tar for oss det annet hovedbruk.

Bruk 2

Kristen Erikssøn 1649—ca. 88. D. 1698, 78 år gl. Av barn nevnes 3; av disse vokste 2 opp: 1. Anders, f. 1663, se ndfr. 2. Mari, f. 1672, g.m. Jakob Hansen Kjærås. Kristen var lagrettemann. Han eide noen smålodder utenbygds, bl.a. 21 mk. smør i Lefsrød i Ramnes, senere økt til 1 bpd. 6 mk. Kristen ble etterfulgt av sønnen Anders Kristenssøn, f. 1663, d. 1740. Ser ut til å ha hatt bygslingen av denne halvpart fra ca. 1688 til ca. 1715. G.m. Randi Hansdatter Kjærås, f. 1674, d. 1746. 6 barn, hvorav 1 døde liten; de øvrige var: 1. Abraham, f. 1688. 2. Jakob, f. 1689, g.m. Randi Kristoffersdatter Hallenstvedt, kom 1715 til Nedre Horntvedt i Skjee, eide en tid også et bruk på Øvre Horntvedt, overtok dessuten 1739 farens gård på V. Hotvedt og kjøpte 1741 halve Skarsholt, hvor han kom til å bo; personalia, se Skarsholt. 3. Isak, f. 1692, kom til Øvre Horntvedt, deretter til Sletholt og så til Østre Hasås (se d.g., hvor personalia finnes). 4. Henrik, f. 1697, kom til Lille Unneberg i Sandar. 5. Hans, f. 1700. Anders og søsteren Mari solgte i 1700 arveparten i Lefsrød i Ramnes til Ivar Kolkinn og Ingebret Trevland. Fra Askjem kom Anders Kristenssøn til Vestre Hotvedt (se d.g., Bruk 3).

Etter Anders finner vi i 1723 som oppsitter Lars, men vi vet ikke mere om ham eller hvor lenge han var her. Ellers var jo i disse åra Karen Winther (se Bruk 1) eier av hele Askjem; hun kalles flere ganger «beboerske» og «bruger», så hun kan ha drevet gården selv ved hjelp av tjenere og husmannen. Om løytnant Rothes eiertid, se Bruk 1. Kjøperen av den annen halvdel i 1756 var

Halvor Gulbrandsen 1756—83. Hadde tidligere vært på Østre Hasås (se d.g.) og på Nedre Horntvedt i Skjee. Var sønn av Gulbrand Pedersen Gravdal. F. 1721, d. 1788, g. 1747 m. Marte Nilsdatter Øvre Skjelland (søster av Mikkel Nilsen, se ovfr., Bruk 1), f. 1722, d. 1783. 7 barn, hvorav 2 døde små; de øvrige var: 1. Kirsti, f. 1749 på Hasås, g. 1774 m. Lars Kristoffersen Nedre Skjelland (klokkemakeren), f. 1749 på Nedre Holand. 2. Nils, f. 1752, overtok gården, se ndfr. 3. Kari, f. 1761. 4. Gulbrand, f. 1763, g. 1783 m. Anne Kristensdatter Nordre Slettingdalen, f. 1763. 5. Kristoffer, f. 1766. Om åbotsforretning 1760 og delingskontrakt s.å. likeoverfor nabobruket, se ovfr., Bruk 1. Likesom naboen og svogeren Mikkel Nilsen var Halvor velstående og lånte ofte ut penger til andre bønder mot pant i gårdene. Halvor solgte i 1772 halve gården (¼ av Askjem) for 550 rdl. til eldste sønn Nils og i 1783 den annen halvdel for 350 rdl. og opphold til samme.

Nils Halvorsen 1772—1824. F. 1752, d. 1824, g. 1778 m. Elen (Eli) Kristensdatter fra Kleppan i Andebu sogn, f. 1749, d. 1835. 6 barn, hvorav 2 døde små; de øvrige var; 1. Sibille, f. 1779, g. 1) m. Kristoffer Jakobsen, se ndfr., 2) m. Henrik Kristoffersen Skjelland, se ndfr. 2. Marte, f. 1784. 3. Kari, f. 1786. 4. Else, f. 1789, d. 1806. Nils solgte i 1798 halve gården (¼ av Askjem) for 698 rdl. til Kristoffer Jakobsen (se ndfr., Bruk 2 a) og beholdt den andre halvparten selv (se ndfr., Bruk 2 b).

BRUK 2 a

Kristoffer Jakobsen 1799—1812. Var fra Ramsum i Skjee. D. 1812, 40 år gl. G. 1798 m. Sibille, f. 1779, d. 1853, datter av ovennevnte Nils Halvorsen. 5 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Anne Marie, f. 1799, g. 1822 m. Mads Kristoffersen Nedre Skjelland (se d.g.). 2. Elen Marie, f. 1801, g. 1820 m. em. Kristen Olsen Halum (se d.g.). 3. Jakob, f. 1810, se ndfr. Enken Sibille giftet seg igjen 1813 m.

Henrik Kristoffersen 1813—30. Kom hit fra Nedre Skjelland. F. 1790 på Skarsholt, d. 1862. 3 barn: 1. Kristoffer, f. 1814, se ndfr., Bruk 2 b. 2. Helene Marie, f. 1817, g. 1) 1836 m. Kristian Mathias Kristoffersen Fuske i Arnadal, f. 1804; 2) m. Johan Nilsen Tuften i Vivestad, kom fra Fuske. 3. Karen Sofie, f. 1821, g. 1840 m. Andreas Nilsen, Nes i Høyjord (personalia, se d.g., bnr. 2), f. 1808. Henrik eide en tid også Bruk 2 b (se ndfr.). I 1830 ble gården solgt til Sibilles sønn av 1. ekteskap,

Jakob Kristoffersen 1830—54. F. 1810, g. 1835 m. Else Eriksdatter fra Nes i Høyjord, f. 1808. 8 barn, alle sønner, hvorav 1 døde liten; de øvrige var: 1. Kristoffer, f. 1837. 2. Erik, f. 1840. 3. Abraham, f. 1842. 4. Nils, f. 1844, g. 1871 m. Berte Andrea Hansdatter Skauen, Nøtterøy, f. 1838. 5. Johan, f. 1846. 6. Ole, f. 1849. 7. Samuel, f. 1852. Jakob flyttet vekk og solgte gården i 1854 til Kristoffer Henriksen på nabobruket (se Bruk 2 b, hvor personalia finnes). Bruk 2 a solgte denne i 1867 til Andreas Andersen; se videre bnr. 4.

BRUK 2 b

Nils Halvorsen (personalia, se ovfr., Bruk 2) fortsatte på denne del til sin død i 1824. Enken Elen Kristensdatter solgte den s.å. for 500 spd. og opphold til svigersønn

Henrik Kristoffersen 1824—36; personalia, se ovfr., Bruk 2 a. Solgte 1836 videre til sønnen

Kristoffer Henriksen 1836—63. F. 1814, d. 1897 på Sande i Slagen, g. 1837 m. Elise Helgesdatter, f. 1815 på Hasås, d. 1897. 4 barn: 1. Hans Kristian, f. 1837, se ndfr. 2. Sofie, f. 1839, g. 1859 m. Anders Jakobsen Skjeau, f. 1828. 3. Helene, f. 1843, g. 1865 m. Abraham Rasmussen Vestre Flåtten, f. 1839. 4. Henrik, f. 1849, g. 1871 m. Anne Martine Hansdatter Vike, f. 1845; personalia, se bnr. 4. Kristoffer eide en tid også Bruk 2 a (se ovfr.). Han var medlem av formannskapet 1866—67, medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank 1862—66 og av styret 1865—66. I 1863 solgte han Bruk 2 b til eldste sønn Hans Kristian Kristoffersen. Se videre bnr. 3.

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (skyld mark 3,99)

Kalles Borrone. Dette navnet må være best. flert. av (ei) borro hull, fordypning, og hentyder vel til terrenget på gården. Jfr. neseborro og gårdsnavnet Borroa.

Gården ble i 1867 (se ovfr., Bruk 1 a) overtatt av tvillingbrødrene Mathias og Edvard Hanssønner. De drev sammen gården og et lite ysteri, det første i Andebu, i ca. 10 år. De drev også i flere år jernstøperi, støpte hestevandringer og laget treske-, hakkels- og rensemaskiner og solgte. Ved skjøte tgl. 1877 overdro Edvard sin halvpart til broren. Edvard kjøpte så nabogården, bnr. 3 (s. d., hvor hans og familiens personalia finnes).

Tvillingbrødrene Edvard og Mathias Askjem Edvard O. Askjem.

Mathias Hansen 1867—94. F. 1842, d. 1894, g. 1882 m. Olava Andrine Olsdatter Vestre Hallenstvedt, f. 1854, d. 1924 på Torp. 2 barn, hvorav 1 døde som spebarn; datteren Kaja Mathilde var f. 1884, d. 1895 på Vestre Hallenstvedt. I tillegg til sitt arbeid som gårdbruker og den ovenfor nevnte mangeartede virksomhet var han også aktivt med i bygdas kommunale liv. Han var 1876—94 medlem av styret i Andebu Sparebank, derav 3 år viseformann og de siste 12 år som formann, og var 1884—86 formann i Andebu Landboforening. Dessuten var han i flere år poståpner og fungerte som skogbetjent ved prestegårds- og legatskogene. Ved skjøte fra skifteforvalteren i boet etter Mathias og hans hustru, tgl. 1896, ble gården for kr. 12 000 solgt til Edvard Olsen; samtidig ble utskilt bnr. 6 (s. d.).

Edvard Olsen 1896—1947. F. 1869 på Stålerød, d. 1959. G. 1) 1896 m. Bredine Elise Kristensdatter Taranrød, f. 1872, d. 1899. 2 barn: 1. Elen Sofie, f. 1897, d. 1978, g.m. Magnus Granly fra Jevnaker, f. 1903, d. 1970; bosatt Nordby, Ås. 2. Kristian, f. 1899, d. 1980, lærer og kirkesanger i Vivestad 1931—46, deretter lærer i Tjølling, g.m. Gunhild Marie Håkestad, f. 1899. G. 2) 1911 m. Thora Alvilde Torgersdatter Bakke, f. 1887 i Svindalen, d. 1958. 6 barn, hvorav 5 vokste opp: 3. Erling, f. 1911, d. 1975, g.m. Elise Kringen fra Arnadal, f. 1917. Erling Askjem startet først sammen med broren Ole en liten skifabrikk i Borgenlia. Senere flyttet de fabrikken til Brensrød i Stokke, hvor de drev Askjems Skifabrikk opp til en betydelig bedrift. Den gikk senere inn i Elite-konsernet; ved sin død var Erling Askjem fabrikkbestyrer for konsernets avdeling i Stokke. Var i yngre år en av de beste skihoppere i fylket («Tønsbergs Blad» 24/12 1975.) 4. Ole, f. 1915, g.m. Hedvig Lasken fra Sem, f. 1916; bopel Sem. Samarbeidet med broren Erling i oppbyggingen av Askjems Skifabrikk; senere salgskonsulent i Elite-konsernet. 5. Trygve, f. 1919, se ndfr., bnr. 21. 6. Arne, f. 1919, se ndfr. 7. Aslaug, f. 1930, g.m. red. i «Sandefjords Blad» Oddvar Akselsen, f. 1926 i Tønsberg; bosatt Pindsle, Sandefjord. Edvard Olsen bygde smie og drev i tidligere år også som smed og hjulmaker; i 1896 var det 40 øre for å sko en hest. I 6 år kjørte han posten rundt i Høyjord. I 1928 kjøpte han skogstykket gnr. 16, bnr. 29 (s. d.). Fra bnr. 1 ble i 1913 utskilt bnr. 12, og i 1944 bnr. 21 og 22. Ved skjøte tgl. 1947 solgte han bnr. 1 og gnr. 16, bnr. 29 for tils. kr. 45 000 (hvorav for løsøre kr. 15 000 til yngste sønn

Borrone malt under krigen (1941) av Helga Gunnarsen

Arne Askjem 1947—80. F. 1919, g.m. Marit Kristine Evensen fra Arnadal, f. 1923, d. 2013. Barn: 1. Anni Merete, f. 1945, g.m. lagerarb. Torvald Trevland, f. 1935, d. 20002 i Kodal; bosatt Svartsrødfeltet. 2. Arne Edvard, f. 1954, snekker, g.m. Anne-Gro Kolstad fra Sandefjord, f. 1956; bosatt Askjemfeltet. Arne drev gården tradisjonelt og flittig i alle år, med melkekyr, korn- og grassproduksjon samt poteter og kålrabi, men uten særlig endringer på bygningsmassen. Det ble fra ca. 1977 påbegynt et større utsalg av tomter fra gården, som utgjorde ialt 68 stk. og ca. 98 mål av eiendommen. Han overdro gården til sin sønn

Arne Evard Askjem 1980—99. Arne Edvard fortsatte gårdsdriften mye på sammr vis, men fornyet gården ved å rive den gamle låven i 1983 og bygge ca 500 m2 nytt fjøs for melkekuer, og anla et gjødsellager på 790 m3. Dessuten ble framhuset så og si totalrenovert i 1991 ved at 2/3 av framhuset ble revet ned og 1/2 del av huset fikk utgravd kjeller. Tømmerkassen i 1/3 fikk bestå, mens hele huset ble oppgradert, og nytt inngangsparti kom på plass mot gårdsplassen. Se bilde;Framhuset i Borrone.Barn 1. Odd Kenneth, personalia se nedenfor. 2. Mai Kristin Askjem f. 1979, bosted Askjemfeltet, har 2 barn: Idde Sofie Klingen, f. 2000, og Alexandria Askjem Allerød, f. 2005. Overlot i sin tur gården til sin sønn, utenom tomtefeltet som ble delt mellom Anni Merete og Arne Edvard. Er bosatt i Ølen ved Haugesund.

Odd Kenneth Askjem 1999—2012. F. 1975 Andebu(Tbg), g. 1997-2008 m. Tove Iren Nilsen, f. 1977 Stokke, datter av Gunnar Nilsen f. 1949 og Inger B. Nilsen, f. 1951, d. 2008. Barn 1. Odd Jonas N. Askjem, f. 1996, snekker, bosted Andebu. 2. Ida Marie N. Askjem, f. 1999, elev ved Sandefjord V.G. bosted Andebu. 3. Jon Henrik N. Askjem, f.2003, elev ved Andebu skole. Odd Kenneth begynte en mer intensiv drift av gården ved i tillegg å forpakte andre gårder, starte med gris og utvide besetningen av dyr og øke fjøsarealet. Se bilde; Driftsbygningen i Borrone. Forpaktet : 2001-2003 Gravdal (Gnr. 2, bnr.1 og 2). 2000-2008 Bjure (Gnr.1), Hagen (Gnr. 16 bnr.28), Søndre Holt (Gnr. 3) og Skjeggerød (Gnr. 16 bnr.6). 1999 - 2001: Hadde ca 16 melkekuer og 20-30 ungdyr. 2001 - 2003: Storfe og ammekuer ialt ca 80 dyr. 1999 - 2003: Drev først med gris på Gravdal og flyttet besetningen hjem i 2003. 2003 - 2012: Etablerte 28 fødelinjer for gris, samt plass for smågris pluss slakteavdeling. 2003 - Restaurerte ca 550 m2 av drftsbygningen. 2004 - Nybygg på ca 400 m2 for griseproduksjon. Odd Kenneth er utdannet elektriker og deleier i SET Elektro AS. Har vært klubbrådgiver i 4H i 6 år og er særlig interessert i jobb og jakt, fiske og friluftsliv. Han solgte gården for 6,65 mill kr. til

Askjem bnr. 1 Borrone.

Alf Solberg 2012—. F.1988 Holmestrand, sønn av Anne Flåten, f. 1964 i Nykirke, og Bengt Solberg, f. 1962 i Holmestrand. Samboer 2011 m. Karianne Skilbred Lunde, f. 1993 i Re, datter av Janne Skilbred, f.1969 i Høyjord, og Vidar Lunde, f. 1965 i Ramnes. Alf Solberg flyttet til Andebu 2012, driver med 600 slaktegris pr. innsett, ialt ca. 2100 gris pr. år og forpakter i tillegg til egen jord ca. 450 mål for grassproduksjon beliggende i Hof, Re og Andebu. Driver ellers med leiekjøring av landbruksmaskiner og brøyting for vegvesenet, samt deltar i div. montasjejobber. Har planlagt utbygging av 840 m2 fjøs for ammekuer i 2016. Har tilleggsisolert hele framhuset samt påbygget 30 m2. Har vært styremedlem i Botne og Hillestad Bondelag 2009-13, leder for Botne og Hillestad bygdeungdomslag 2010-12, samt leder av hovedkomiteen for høstarrangementet og er leder i Andebu Bondelag fra 2014-. Har også et staselig gulvur som oldefar til kona, Halvor Ouff har laget i 2003. Se bilde her.

Bnr. 1 og gnr. 16, bnr. 29 har ifølge opprinnelig bygdebok en samlet matrikkelskyld på mark 4,59. Gården har 160 mål innmark og 225 mål skog, beliggende vest for gården, mest gran og noe bok. Hage med frukttrær og bærbusker. Grasfrø avles på gården. Utveien var lang og tung før den nye roteveien kom i 1887. Våningshuset bygd ca. 1890, fullført noe senere. Uthuset satt opp i 1880-åra. Ellers has bryggerhus, smie og gårdssag. Springvann antagelig lagt inn i 1880-åra, nye ledninger 1949. Tidligere hestevandring, fra 1920 elektrisk motor. Treskeverk siden 1920 sammen med flere, eget verk fra 1940, egen traktor 1952, selvbinder 1953.

Marknavn: Hagætrae, Bruæbakken, Hølmen. — Tomta etter jernstøperiet sees enda.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 12 kuer, 9 ungdyr, 25 høns. Avling: Hvete 1400 kg, havre 7000 kg, poteter 10000 kg, kålrot 15 000 kg.

Oppdatering 2016 av bruksnr. 1.

 • Bebyggelse:Endringene i bebyggelsen er beskrevet ovenfor ved de 3 siste eierene, og både framhus og driftsbygning er revet og bygget nytt.
 • Drift: Driften er intensiv, lagt over fra dyr til griseproduksjon og nærmere beskrevet ovenfor ved de 3 siste eierene.

Bruksnr. 2 (skyld mark 6,54)

Kalt Nordigården. I mange år tingsted og skysstasjon.

Oppsto da Bruk 1 b.a (se ovfr.) i 1857 ble forenet med Bruk 1 b.b (se ovfr. under samme eier),

Andreas A. Askjum og h. Karen Anne Askjum, f. Ø. Flåtten.

Andreas Andersen Askjum 1857—94. F. 1826, d. 1905, g. 1855 m. Karen Anne Nilsdatter Østre Flåtten, f. 1835, d. 1902. 4 barn, hvorav 3 vokste opp: 1. Anne Elise, f. 1858, d. 1938, g. 1882 m. gbr. Nils Kristian Hanssen Gulli i Sem, f. 1855. 2. Elen Andrine, f. 1862, g. 1885 m. Hans Kristian Kristensen Haugberg, f. 1857 (personalia, se Haugberg, bnr. 1). 3. Anders, f. 1867, se ndfr. Andreas kjøpte i 1867 også bnr. 4 (s. d.), som han eide til 1900. I Andebu Sparebank var han medlem av forstanderskapet 1877—91 og av dens kontrollkomité 1887—1905. Ved skjøte tgl. 1894 solgte han gården for kr. 19 000 til sønnen

Askjem bnr.2 Nordigården på 1980-tallet. Bygningene er oprinnelig fra 1780-tallet. Det var en tid skyss-stasjon på gården og det lille huset til høyre ble da brukt til overnatting. Foto; Arvid Askjem

Anders Andreassen 1894—1928. F. 1867, d. 1928. G. 1) 1901 m. Inga Marie Olsdtr. Bråvoll, f. 1875, d. 1906. 4 barn: 1. Karen Anne, f. 1901, d. 1995, ug.; stelte huset for Johan Hasås i mange år, ellers vært sykepleier i lang tid. 2. Andreas, f. 1902, g. 1929 m. Bergljot Gjelstad; personalia se Skogly (feste 8 av Andebu prestegård). 3. Ole, f. 1904, d. 1982, ug. 4. Ingar, f. 1906, d. 1991 i Windholk, S.W. Afrika, maskinist, g. 1931 m. Randi Gunvor Andresen, f. 1912 i Oslo, ektesk. oppl.; bosatt Gobabis, Sydvest-Afrika, g. 2 ganger der. G. 2) 1908 m. Nikoline Andrine Nilsdatter Lien, f. 1887, d. 1934. 6 barn: 5. Aslaug Johanne, f. 1908, d. 1987, g. 1929 m. fyrbøter Reidar Asbjørn Askjem, f. 1903. 6. Nils, f. 1910, se Gravdal, bnr. 27. 7. Arnt, f. 1912, bygningssnekker, g. 1941 m. Anna Sofie Eriksen, f. 1914 i Stokke; bopel Siljubo. 8. Ragnhild, f. 1915, d. 1965, ug. 9. Erling, f. 1917, rutebilsjåfør, g. 1949 m. fullmektig Gerd Kolkinn, f. 1920; se Gravdal, bnr. 25. 10. Agnes, f. 1920, g. 1940 m. Tholf Møyland, f. 1918; personalia, se Møyland, bnr. 2.

Anders Askjem var medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank 1893—1916. Fra bnr. 2 ble i 1906 utskilt bnr. 9, i 1909 bnr. 10 og i 1917 bnr. 15. Arvingene i Anders Askjems dødsbo solgte 1929 bnr. 2 og 7 for kr. 26000 til

Johan Hasås 1929-35. F. 1899 på Vestre Hasås, d. 1982, g. 1932 m. enken etter foreg. bruker, Nikoline (Lina) Askjem. Barn: Karl Wilhelm, f. 1933, d. 2019, sjåfør, g.m. Eina Fosterød fra Ramnes, f. 1930, d. 2008; bopel Sletta, Stokke. Hasås flyttet til Stokke, hvor han bodde flere steder, bor nå på Sletta. Han solgte gården Askjem i 1935 for kr. 23 000 til

Erik Rivelsrød 1935—71. F. 1886 på Ruelsrød, d. 1977, g. 1916 m. Karoline Gravdal, f. 1889, d. 1970. Se også Ruelsrød, bnr. 1. Barn: Martha, f. 1918, d. 2005, g. 1971 m. Halvor Furuheim, d. 1980 (personalia, se Myre, bnr. 18). I 1941 ble utskilt bnr. 20 (s. d.). Rivelsrød deltok aktivt i det politiske liv og var medlem av formannskapet 1935—40. Ivrig skytter, jeger og fisker. I 1971 overdro han gården til datteren Martha Furuheim.

Martha Furuheim 1971—87. Personalia; se ovenfor.

Birgit og Kåre Kvernsmyr 1987—2004. Personalia; se bnr. 55.Knopen

Askjem bnr.2 i 2015.

Ståle Kvernsmyr 2004-. F. 1972 Andebu(Tbg), bonde og sjåfør/anleggsarbeider, sønn av Birgit og Kåre Kvernsmyr, g. 2000 m. Majken Bø, skilt 2010. Majken er f. 1975 i Andebu(Tbg), datter av Øystein Bø og Cath Bodil Bø. Ståle er samboer m. Ragnhild Lindås Myhre, f. 1975 i Høyjord(Tbg), hjelpepleier, datter av Arnfinn og Elisabeth Lindås, Høyjord. Barn 1. Andrea Bø Kvernsmyr, f. 1995, datter av Majken Bø og Ståle Kvernsmyr. 2. Elise Bø Kvernsmyr, f. 1999 i Andebu(Tbg), d. 2009 i Andebu, datter av Majken Bø og Ståle Kvernsmyr. Ståle driver enkeltmannsforetak, holder på med snøbrøyting og er spesielt interessert i ski- og snøscootersport.

Askjem bnr.2 .

Bnr. 2 og 7 har en samlet matrikkelstkyld på mark 6,69. Gården har 120 mål jord og 250 mål skog, beliggende dels vest for husene, dels øst for innmarken. Beite på Vassenga. Hage med frukttrær, bærbusker og grønnsaker. Grasfrø avles til eget bruk. Roteveien går mellom våningshuset og uthuset. Begge disse bygningene er gamle; våningshuset restaurert. Ellers has bryggerhus og smie. Tidligere også kjone, som siste gang ble brukt i 1901. Ny vannledning lagt 1948. Som trekkraft for maskiner ble tidligere i mange år brukt kjørehjul; elektrisk motor fra 1939. Treskeverk fra 1922 sammen med flere andre.

Marknavn: Kjoneåsen, Trytebærje og Prommhølmen. — Rester etter kullmile i skogen.

Antikviteter: 1 stueur av Baltsar Lindom, 2 kister fra 1817 og 1820, 1 roskap fra 1787, 1 ferdaskrin fra 1749, 1 bibel fra 1589 («Fredrik II`s bibel», vil bli skjenket til Andebu kirke, hvilket nå er blitt gjort), 1 salmebok fra 1763, tilhørt Sibille Olsdatter.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer, 4 ungdyr, 40 høns. Avling: Hvete 2000 kg, havre 8000 kg, poteter 6000 kg, kålrot 10 000 kg.

Oppdatering 2015 av bruksnr. 2.

 • Bebyggelse: Bebyggelsen er blitt vesentlig endret da låven som lå på andre siden av veien er revet og ny driftsbygning satt opp på østsiden, første trinn 1987 med 240 m2, og andre trinn i 1993 med 150 m2. Framhuset har gjennomgått omfattende modernisering, særlig 1987-1990, men også i 2005 med bl.a. nytt bad nede.
 • Drift. Det er blitt kjøpt inntil et 59 mål stort jorde fra bnr. 10 Tunheim, beliggende øst for Kjærlihetsstien, og det er solgt ut 21 mål skogareal til boligbebyggelse, i feltet Askjem Sør. Dessuten er det i 2012 steinsatt 400 m bekkekant ned mot Askjemvannet.

Bruksnr. 2 Tomt nr. 1

Opprettet 1960 for hyttetomt til Edel Marie Svensen.

Bruksnr. 3 (skyld mark 5,86)

Kristoffer Henriksen solgte i 1863 denne gård (tidligere Bruk 2 b, se ovfr.) til eldste sønn,

Hans Kristian Kristoffersen 1863—76. F. 1837, d. 1928 på Valløy, g. 1864 m. Else Marie Hansdatter, f. 1835 på Rygg i Sem, d. 1921. 7 barn, hvorav 6 vokste opp: 1. Elise Martine, f. 1867, g. 1897 m. kjøpm. Ingvald Hagbart Nilsen på Valløy, f. 1871 i Vivestad. 2. Karoline, f. 1869, ug., bodde på Valløy. 3. Hanna, f. 1871, d. 1915 på Valløy. 4. Helene, f. 1874, ug., bodde på Valløy. 5. Mathilde, f. 1876, d. 1938. 6. Thora, f. 1879, d. 1936. Hans Kristian var medlem av formannskapet 1870—71, medlem av forstanderskapet i Andebu Sparebank 1869— 76 og av styret i samme tidsrom, derav 1874—75 som formann. I 1876 kjøpte han for 8500 spd. ( — kr. 34 000) Sande i Slagen og flyttet dit. Han solgte Sande i 1912 og flyttet til Valløy. Askjem-gården solgte han i 1876 til

Fra Askjem, bnr. 3, ca. 1896. Fra v. Karen g. Moksnes, Hella g. Trolldalen, Inga Askjem Marthmius Thorsen, Berte Andrea g. Thorsen, Hans E. Askjem, Edv. Askjem og h. Maren Askjem, f. Vike

Edvard Hansen 1876—1911. F. 1842 (sønn av Hans Mikkelsen, se ovfr., Bruk 1 a), d. 1915, g. 1876 m. Maren Andrea Hansdatter Vike, f. 1852, d. 1930. 5 barn: 1. Berte Andrea, f. 1877, g. 1902 m. Marthinius Thorsen, f. 1873 i Svindalen; personalia, se Bergfløtt (Prestbyen, bnr. 4). 2. Inga Kristine, f. 1878, se ndfr., bnr. 13. 3. Hella Andrine, f. 1880, g. 1903 m. bankkasserer Hjalmar Trolldalen, f. 1878; personalia, se Granheim (gnr. 16, bnr. 16). 4. Karen Johanne, f. 1882, lærerinne, g. 1907 m. kirkesanger, lærer og gbr. Leif Olausen Moksnes, f. 1882 i Frosta. 5. Hans, f. 1885, se ndfr. Ved skjøte tgl. 1911 solgte Edvard Hansen bnr. 3 for kr. 18 000 til sønnen

Hans E. Askjem 1911—48. F. 1885, d. 1965. G. 1) 1910 m. Ellen Sofie Hansdatter Trolldalen, f. 1885, d. 1929. 4 barn: 1. Magnhild, f. 1911, kontordame, ug.; bosatt Oslo. 2. Einar, f. 1913, se ndfr. 3. Aase, f. 1916, g. 1943 m. Karsten Louis Haslestad, f. 1911 i Stokke; bor på Borgen, Arnadal. 4. Ruth, f. 1919, g. 1945 m. Arthur Gislerød, f. 1917; de har gård på Østre Hem i Tjølling. G. 2) m. Kristine Akselsen, fra Dyrsø, f. 1907. 2 barn: 5. Elina, f. 1933, g.m. agronom Odd Anker Tobiassen fra Arendal, f. 1926; bor på Bjerke (Askjem). 6. Solveig, f. 1936, sosiallærer, ug.; bopel Oslo. Hans Askjem var i 1922 formann i Andebu Landboforening og i over 20 år revisor i Andebu Sparebank. I Andebu Brannkasse var han varaformann i styret 1926—29, deretter kasserer 1930—61.

I 1911 ble utskilt bnr. 11, i 1918 bnr. 16 (se disse nr.). I 1948 solgte Askjem gården for kr. 34 000 + husvær m.v. til sønnen

Einar Askjem 1948–80. F. 1913, g. 1948 m. Inger Kari Koxvold fra Vestre Aker, f. 1918. 4 barn: 1. Hans, f. 1949, produksjonssjef, g.m. Anne Michalsen fra Oslo, husflidslærer, f. 1951; bopel Skien. 2. Ellen Sofie, f. 1950, diakon, g.m. sogneprest i Frosta, Trond Henning Kaspo, fra Eidsberg, f. 1951. 3. Kari Øllegard, f. 1953, sykepleier, g.m. lærer Andreas Ellingsen fra Marker i Østfold, f. 1948; bopel Notodden. 4. Sverre, f. 1957. Einar Askjem solgte i 1980 bnr. 3 m.fl. for kr. 552 000 (herav for løsøre kr. 122 000) til sønn

Askjem bnr.3 sett fra vest.

Sverre Askjem 1980–. F. 1957, bonde og miljøarbeider, g. 1983 m. Kari Synøve Vestøl Askjem, f. 1961 i Fredrikstad, datter av Reidar Vestøl, f. 1930 i Vegnsdal, og Gudrun Mathiesen Vestøl, f. 1928 i Fredrikstad, d. 1994, bosted Tønsberg. Barn 1. Annelise Askjem, f. 1985 i Andebu(Tbg). 2. Øyvind Askjem, f. 1988 i Andebu(Tbg), ingeniør. 3. Andreas Askjem, f. 1993 i Andebu(Tbg), student. 4. Håvard Askjem, f. 1995 i Andebu(Tbg), student. 5 Karen-Marie Askjem, f. 2001 Andebu(Tbg), skoleelev. Sverre Askjem driver et enkeltmansforetak og er utdannet agronom. Har vært leder av Andebu Krf. i 3 år og er spesielt interessert i familieliv, friluftsliv og veteranbiler. Har som en kuriositet samlet Fanta flasker fra forskjellige land, se foto ; Fanta samling.

Askjem bnr. 3 (Sørøst).

Bnr. 3 har ifølge opprinnelig bygdebok 133 mål innmark, 35 mål kulturbeite og 175 mål skog, mest gran og furu og noe lauvskog. Hage med frukttrær, bærbusker og litt grønnsaker. Grasfrø avles til eget bruk. Gården har rett til skur på Bjuerød sirkelsag til husbehov. Rester etter kullmile like øst for husene. Ny utvei bygd antagelig i 1860-åra. Våningshuset bygd 1830, restaurert 1899, uthuset bygd 1850, fjøs og låve 1907; ellers has bryggerhus, stabbur (bygd 1915) og smie. Silo bygd 1942. Vannledning til fjøset før 1885, fra 1897 til kjøkkenet, siden 1930 elektrisk pumpe.

Gården har hatt hestevandring (som fortsatt står på gården), se bilde; Driv-verket til hestevandringen støpt av tvillingbrødrene Edvard og Mathias Askjem, se bnr.1, siden 1911 leid treskeverk, senere kjøpt sammen med flere andre. Egen traktor siden 1953, skurtresker siden 1954.

Antikviteter: Salmebok fra 1837.

Besetning (ca. 1950): 1 hest (tidligere 2), 9 kuer, 6 ungdyr, 2 griser, 20 høns. Avling: Hvete 4000 kg, havre 4000 kg, poteter 10  000 kg, kålrot 12 000 kg.

Oppdatering 2015 av bruksnr. 3.

Gården har ifølge skog & landskap 184 da dyrket jord og 126 da skog i tillegg til 10 da bebygd areal, og består av mange bygninger.

 • Bebyggelse. Våningshuset har gjennomgått restaurering fra 1986 til 2015. Driftsbygning oppgradert rundt 1995. Fjøset er gjort om til bilverksted til hobbybruk og har vært utleid i mange år, men brukes mest av eier nå. Stabburet er restaurert i 2004 og gjort om til hjemmekino og gjestehus, se foto her; Hjemmekino., Seter fra Kilden kino. Restaurert gml. hønsehus/gjestehus og bygd ny lekestue ca. 1990, samt ny garasje i 2000.
 • Drift. Det er blitt solgt 65 mål til tomtefelt i 2007. Sidebygning blir leid ut. Der er restaurert ca. 200 m skogsbilvei i 2010. Driften idag omfatter kun korndyrking.

Bruksnr. 4 (skyld mark 5,95)

Inngangspartiet på Askjem, typisk og flott i Andebu.

Jakob Kristoffersen solgte 1854 denne gård (tidligere Bruk 2 a, se ovfr.) til eieren av nabobruket, Kristoffer Henriksen (se ovfr., Bruk 2 b, hvor personalia finnes), som i 1867 solgte den videre til

Andreas Andersen 1867—1900, eieren av bnr. 2 (s. d., hvor personalia finnes). Selv om altså Andreas hadde skjøte på gården, må den i en del år ha vært drevet, antagelig på grunnlag av kjøpekontrakt, av Henrik Kristoffersen ca. 1870—75. F. 1849 (sønn av Kristoffer Henriksen, se ovfr., Bruk 2 b), d. 1934 på Dyrsø i Arnadal, g. 1871 m. Anne Martine Hansdatter Vike, f. 1845, d. 1927 på Dyrsø. Henrik var kjent for sine svære legemskrefter. 4 barn f. på Askjem, hvorav 1 døde liten; de øvrige var: 1. Elise, f. 1872, g. 1892 m. skipsfører og ishavsskipper Olaf Kristian Akselsen Dyrsø, f. 1865. 2. Inga Karoline, f. 1874, reiste til Amerika, g. der, bodde visst i California. 3. Kristoffer, f. 1875, d. ca. 1958, urmaker, g.m. Amalie Haga fra Eidsvoll; bodde i Tønsberg. Henrik var visst senere en tid i Amerika. I 1894 ble utskilt bnr. 5, i 1900 bnr. 7 (se disse nr.). Andreas Andersen solgte ved skjøte tgl. 1900 bnr. 4 for kr. 12 220 til

Rikard O. Askjem 1900—29. F. 1875 på Buar i Arnadal, d. 1944, g. 1897 m. Mathilde Amalie Johannesdatter fra Gusland, f. 1867 på Kjærås, d. 1929. 6 barn: 1. Ole Kristian, f. 1898, sjåfør, g. 1930 m. Inger Otilde Skjelland, f. 1904. 2. Hans Johan, f. 1901, sjåfør, g. 1931 m. Martha Elise Skatvedt, f. 1909. 3. Reidar Asbjørn, f. 1903, g. 1929 m. Aslaug Johanne Askjem, f. 1908; personalia, se bnr. 11. 4. Maren Andrine, f. 1904, g. 1929 m. hvalf. Ingar Skjeggerød, f. 1901 (personalia, se Bjuerød, bnr. 12). 5. Karen Helene, f. 1907, g. 1932 m. tekstilarb. Leif Normann Maudal, f. 1907 på Bragernes, bopel Lierbyen. 6. Inga Elise, f. 1908, g. 1928 m. hvalf. Sverre Møyland, f. 1904; bopel Trudvang, Arnadal. Rikard Askjem kjørte posten fra Andebu poståpneri rundt oppom Høyjord i 25 år, fra 1918 til 1943. I 1906 ble utskilt bnr. 8 (s. d.). Ved skjøte tgl. 1929 solgte han bnr. 4 for kr. 22 400 til

Paul Pettersen 1929—34. F. 1894 på Hønefoss, d. 1969, g. 1918 m. Thora Sofie Olsdatter Gravdal, f. 1900, d. 1970. De hadde tidligere bodd på Gravdal, hvor også barna er født: Barn: 1. Gerd, f. 1919, d. 2017, g.m. sveiser Knut Bjerke fra Sandar, f. 1916, d. 2000; bosatt i Sandefjord. 2. Arne Edvard, f. 1921, d. 2009, styrmann, g. 1961 m. Randi Hellum fra Jevnaker, f. 1929; bosatt i Slagen. 3. Ragnhild, f. 1923, d. 2016, g.m. maskinist Johan Skaug fra Nøtterøy, f. 1912; bor i Åsgårdstrand. 4. Finn, f. 1927, d. 2016, lensmannsbetjent, g. 1958 m. Gerd Helene Basberg f. 1928, d. 2017; bor i Slagen. Pettersen flyttet til Gravdal, deretter til Slagen. Ved skjøte tgl. 1934 solgte han bnr. 4 for kr. 20 000 til

Hans Sommerstad 1934—70. F. 1904 på Sommerstad, d. 2000, g. 1934 m. Borghild Rød, f. 1911, d. 2000. 5 barn: 1. Hjørdis, f. 1936, d. 2023, g. 1957 m. gbr. John Arthur Haug fra Stokke, f. 1930, d. 2019,; bor i Arnadal. 2. John Magnar, f. 1938, se ndfr. 3. Lars, f. 1942, d. 1991, anleggsarb. 4. Gunnar, f. 1945, d. 2014, industriarb. 5. Øyvind, f. 1948, maskinfører, g.m. Berit Ormestad fra Ramnes, f. 1949; bor på Gulli. I 1970 ble gården overtatt av eldste sønn

Låvebygningen på Askjem (Sommerstad) bnr. 4.

John Magnar Sommerstad 1970—2018. F. 1938, bonde og snekker, har ski og orientering som kjerneinteresse, g.m. Turid Bigseth fra Sem, f. 1947, lærer, datter av Irene Bigseth, f. 1924, og Finn Bigseth, f. 1924; bosted Eik. 2 barn, tvillinger: 1. Bente, f. 1973 Andebu, se ndfr. 2. Ingjerd, f. 1973 Andebu, lærer, g. m. Espen Røste, f. 1973, fysioterapeut, bosted Kongsberg. Deres barn er Synne Sommerstad Røste, f. 2005 på Kongsberg, og Simen Sommerstad Røste, f. 2007 på Kongsberg. I 2018 solgte John Magnar til eldste datter

Bente Sommerstad 2018—. F. 1973 i Andebu, bioingeniør på blodbanken ved Sykehuset i Vestfold, g. m. Sigurd Hem Eid, f. 1971, lærer. 2 barn: 1. Halvard Sommerstad-Eid, f. 2010. 2. Johan Sommerstad-Eid, f. 2012.

Askjem bnr. 4.

Bnr. 4 har ifølge opprinnelig bygdebok ca. 100 mål innmark og 200 mål skog, vesentlig gran og furu og endel lauvskog, og beliggende syd for innmarken. Hage med frukttrær, bærbusker og endel grønnsaker. Grasfrø avles til eget bruk. Gården har rett til skur på Bjuerødsaga. Ny utvei bygd i 1945. Det gl. våningshuset restaurert av forrige eier, som også i åra 1945—51 bygde nytt bryggerhus, hønsehus, sag og ny uthusbygning; han grøftet også hele innmarken. Silo fra 1953. Vannledning til fjøset siden 1880, til kjøkkenet siden 1941; s.å. elektrisk pumpe. Har hatt hestevandring, elektrisk motor siden 1935, treskeverk fra 1941.

Marknavn: Plassevennæ, Teien, Steinåkeren, Buærvennæ, Steikærvennæ. Det siste navnet skal komme av at det for halvannet hundre år siden bodde en mann der som var så ille til å banne og sverge og støtt ba den stygge brenne og steike. Haugen som husene sto på og som det fins tufter etter enda, ca. 70 m nordenfor de nåv. husene, kalles Steikærhauen den dag i dag.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 7 kuer, 5 ungdyr, 16 griser, 90 høns. Avling: Hvete 3000 kg, havre 3000 kg, poteter 20 000 kg, kålrot 15 000 kg.

Oppdatering 2015 av bruksnr. 4.

Gården består ifølge Skog & Landskaap idag av 93 da dyrket mark, 252 da skog og 15 da diverse, totalt 360 da.

 • Bebyggelse: Bebyggelsen er stort sett beholdt med våningshus, bryggerhus og låve, mens framhuset er helrestaurert i perioden 1970-74.
 • Drift: Dyreholdet ble slutt ca. 1990 mens produksjon av grønnsaker varte til 1998. Første traktor ble anskaffet i 1958 mens den andre kom i 1973.

Tomt hytte nr. 1 (0,85 m²)

Hyttetomter Askjem ved Askjemvannet sør

Opprettet av Hans Sommerstad 1965 for hyttetomt til Artur Sømme. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 2 (0,60 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1965 for hyttetomt til Halfdan Lødum. Overført til Olav Langeland 1971 og videre til Kåre Abrahamsen våren 1975 og til Olav Heum høsten 1975. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 3 (0,50 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1965 for hyttetomt til Hans Røknes. Overført til Trond Braathen 1973 og videre til Terje Johansen 2000. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 4 (0,85 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1966 for hyttetomt til Anton Hillestad. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 5 (1,10 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1966 for hyttetomt til Anton Hillestad. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 6 (0,65 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1966 for hyttetomt til Anton Hillestad. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 7 (0,65 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1966 for hyttetomt til Anton Hillestad. Overtatt av Kristian Kristiansen 1970 og videreført til Ingrid og Reidar Bang 1974. Ivan O. Isaksen fra 1987. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 8 (0,85 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1966 for hyttetomt til Anton Hillestad. Overtatt av Bjørn Gulliksen 1974 og videreført til Ruth Stuve Robertson 1976. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 9 (0,65 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1967 for hyttetomt til Arnulf Ringvik. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 10 (0,45 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1967 for hyttetomt til Knut Willy Berntsen. Overført til Paula og Fritz Børresen 1986 og videreført til Ivar Børresen, Brede Børresen og Kirsten Viola Johnsen 2000 med hver sin tredjedel. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 11 (1,65 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1968 for hyttetomt til Finn Lassen. Overført til Jan Egil Kløv 1997. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 12 (0,80 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1968 for hyttetomt til Bertil Stjernløv. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 13 (1,00 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1969 for hyttetomt til Mimmi Haug. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 14 (0,72 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1969 for hyttetomt til Øyvind Sommerstad. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 15 (0,80 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1969 for hyttetomt til Lars Sommerstad. Overført til Hans og Borghild Sommerstad og Gunnar Sommerstad 1992. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 16 (0,80 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1969 for hyttetomt til Gunnar Sommerstad. Tomt tilhører John Sommerstad fra 1970.

Tomt hytte nr. 17 (0,98 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1970 for hyttetomt til Jon Sommerstad. Overført til Hjørdis Haug 1996.

Tomt hytte nr. 18 (0,65 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1970 for hyttetomt til Jon Sommerstad. Overført til Ole Myrbakken 1987.

Tomt hytte nr. 19 (0,72 m²)

Opprettet av Hans Sommerstad 1970 for hyttetomt til Jon Sommerstad.

Bruksnr. 5 (skyld 3 øre). I 1960 gitt navnet Fredtun

Denne tomta ble utskilt 1894 fra bnr. 4 og året etter kjøpt av Hans Anton Hansen 1895—1930. F. 1861 på Vinnelrød-pl., d. 1930, g.m. Karen Sofie Olsdatter fra Huflåtten i Arnadal, f. 1860, d. 1925. Anton bygde framhus her i 1895, ryddet jorda og plantet hage; senere bygde han også uthus og bryggerhus. I 1906 kjøpte han inntil et jordstykke, bnr. 8 («Plassen») og s.å. bnr. 9 («Vesleeng»), se disse nr. Andebu telefonforening hadde sin telefonsentral her, og Anton Hansen og familien betjente den i ca. 25 år. Anton var også i mange år formann i skogene til trelasthandler L. M. Christensen, Tønsberg. 9 barn, hvorav 1 d. tidlig; de øvrige var: 1. Hanna, f. 1882, d. 1960, g.m. klokkestøper Ole Fadum, f. 1876, d. 1931; bodde i Sem. 2. Edvard, f. 1887, sjøm., gårds- og skogsarb., d. 1975, g.m. Anne Thorsen Røsholt fra Lardal, f. 1893, d. 1945; bodde i Stokke. 3. Karen Othilde, f. 1891, g. 1916 m. hvalf. og gbr. Einar K. Hotvedt, f. 1893; se Østre Hotvedt, bnr. 1. 4. Ole, f. 1893, gbr., d. 1952, g. 1920 m. Karen Marie Helland, f. 1899 i Våle; bor i Sem. 5. Anna Sofie, f. 1895, g. 1) 1916 m. snekker Einar Løverød, f. 1889; se Løverød. 2) 1943 m. trelasthandler Carl Georg Eriksen fra Sandsvær, f. 1907; bor Solefall (feste av Andebu pgd.). 6. Ragna Marie, f. 1899, g. 1918 m. Christian Olafsen Nordre Haugan, f. 1892; se Nordre Haugan, bnr. 3. 7. Jørgen, f. 1901, g. 1940 m. Hilda Døvle, f. 1906; se Døvle, bnr. 4. 8. Nils, f. 1906, sjøm., d. 1965, ug.; bodde i Tønsberg. Etter Anton Hansens død kjøpte K. Hotvedt, Åsgård, eiendommen. I 1936 solgte han bnr. 5 (husene, unntagen uthusbygningen) til Kamilla Revå (f. 1910 på Revå i Fon, nå i Tønsberg); bnr. 8 og 9 + uthusbygningen beholdt han foreløbig selv. Bnr. 5 ble i 1960 kjøpt av Julianna Storfjell. Overtatt av Marit Antonsen Storefjell 1982.

Bruksnr. 6 (skyld mark 1,59)

Utskilt 1895 fra bnr. 1 og ved skjøte fra skifteforvalteren i Mathias Hansens og h.s dødsbo, tgl. 1896, for kr. 5500 solgt til Edvard Hansen, eieren av bnr. 3 (s. d., hvor personalia finnes). I 1915 ble fra bnr. 6 utskilt bnr. 13 (s. d.). Ved skjøte tgl. 1916 fra Edv. Hansens enke og arvinger ble bnr. 6 for kr. 10 500 solgt til Hjalmar Trolldalen (personalia, se Granheim, gnr. 16, bnr. 16). S.å. ble utskilt bnr. 14 (s. d.). Trolldalen solgte straks resten av bnr. 6 for kr. 4500 til Ole A. Gravdal (personalia, se gnr. 1, bnr. 2), som i 1920 for kr. 14 000 solgte videre til Hans Anton Hansen Askjem (personalia, se ovfr., bnr. 5). Parten gikk så over til dennes sønner Nils og Jørgen Askjem (deres personalia, se bnr. 5). De solgte ved skjøte tgl. 1931 bnr. 6 for kr. 6500 til tannlege Kaare Reitan. Denne solgte i 1940 eiendommen for kr. 7600 til sin far, kirkesanger I. Grønmyhr. Dødsboet etter Grønmyhr og h. solgte den så i 1950, sammen med andre parter, til sønn Kaare Reitan; personalia, se bnr. 10. Overtatt av datter Anne Merete Fasting Reitan 1974 og sammenføyd med bnr. 10 i 1997 som bnr. 6 senere følger.

Bruksnr. 7, Hestehagen (skyld 15 øre)

Dette skogstykke ble utskilt fra bnr. 4 i 1900 og av Andreas Andersen for kr. 280 solgt til sønnen Anders Andreassen. Parten har senere fulgt bnr. 2 (s. d.) med Erik Rivelsrød, Martha Furuheim og Kåre og Birgit Marie Furuheim som eiere.

Bruksnr. 8 Plassen (skyld 56 øre)

Kalt Plassen.

Dette jordstykket på ca. 18 mål ble utskilt fra bnr. 4 i 1906 og solgt til Hans Anton Hansen (personalia, se bnr. 5). I 1930 kjøpt av K. Hotvedt, Åsgård. I 1934 ble utskilt bnr. 18 (s. d.). Parten har siden fulgt Åsgårds eiere (se gnr. 16, bnr. 11 med Thor Hotvedt, Karin Dahl Myhre og Sigbjørn Myhre som eiere).

Bruksnr. 9 Vesleeng (skyld 40 øre)

Kalt Vesleeng. Utskilt 1906 fra bnr. 2 og solgt til Hans Anton Hansen. Videre som bnr. 8. Se ovenfor.

Bruksnr. 10, Tunheim

Tunheim sett fra nord.

Het tidligere Nygård.

Utskilt fra bnr. 2 i 1909 og s.å. av Anders A. Askjem for kr. 1800 solgt til kirkesanger I. Grønmyhr (personalia, se Møyland, bnr. 1). I 1918 ble utskilt bnr. 17 (s. d.). Grønmyhr flyttet inn her i 1929. Ved skjøte fra dødsboet etter Grønmyhr og h., sammen med boets øvrige eiendommer, Møyland, bnr. 8 og 14, og Askjem, bnr. 6 og 15, solgt i 1950 til sønn

tannlege Kaare Reitan, Oslo 1950—74. F. 1903, g. 1929 m. Rose Fasting, Bergen, f. 1906. Tannlegeeks. 1928, spesialisteks. fra Northwestern University, Chicago 1939, dr. philos. 1952. Praksis i Sandefjord fra 1929, i Oslo fra 1940 som spesialist i kjeveortopedi. Startet Sandefjord Orkesterforening og ledet den i en årrekke. Æresdoktor ved Gøteborgs universitet 1974. 3 barn: 1. Rose Margrethe, f. 1930, g.m. overlege Ulf Zätterström; bopel Lund, Sverige. 2. Barbro Fasting, f. 1932, g.m. overlege William Haining; bopel Dundee, Skottland. 3. Anne Merete Fasting, f. 1943, se ndfr. Bnr. 19 og de øvrige ovfr. nevnte eiendommer ble i 1974 overdratt til Reitans yngste datter

Anne Merete Fasting Reitan 1974—1996. F. 1943, g.m. geolog Patrick Parker, bosatt dels i Norge, dels i Edinburgh.

Andebu kommune 1996-1998.

Sigbjørn Myhre og Karin Margrethe Dahl Myhre 1998-2008.

Karin Dahl, f. 1951 Ramnes, førskolelærer, giftet seg 2.gang i 1983 med Sigbjørn Myhre, bygningsingeniør, født 1954, se Granås gnr. 9 bnr. 22 i Andebu. De bygde i 1985 enebolig i Hasselveien 6 i Askjemfeltet, gnr. 18 bnr. 39 fnr.1, og flyttet dit. Askjemveien 44 som ble bygd av Thor Hotvedt og Karin i 1975, ble leid ut 1986 – 2007. I 1997 solgte de Hasselveien 6 og flyttet til Tunheim. Barn: 1. Håvard Myhre, se under.; og Sigbjørn og Karin flyttet til Askjemveien 44 etter å ha solgt Tunheim til sønnen Håvard i 2008. Personalia se også "Åsgård", gnr. 16. bnr.11.

Håvard Myhre 2008-. F. 1984, har teknisk fagskole, er daglig leder i eget anleggsfirma med 16 ansatte, er opptatt av idrett. Gift 2010 med Susann f. Fevang, spesialpedagog, født i 1986, lærer ved Byskolen barneskole i Sandefjord; personalia se "Prestegården", gnr. 16. bnr. 92.. Barn: 1. Hans Myhre, f. 2014 i Andebu(Tbg).

Bnr. 6, 10 og 15 samt gnr. 17, bnr. 8 og 14 (med fellesbetegnelsen Tunheim) har en samlet matrikkelskyld på mark 3,46. Gården har ca. 110 mål innmark og 30 mål skog iht. opprinnelig bygdebok. Hage med frukttrær, prydbusker m.v. Bebyggelse: Våningshus, uthus og bryggerhus; alle satt opp av I. Grønmyhr i tiden 1922—35. Vannledning m. elektrisk pumpe, fra en olle oppe i skogkanten. Den tidligere hestevandring ble avløst av bensinmotor, siden 30-åra elektriske motorer. Eget treskeverk, senere skurtresker.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6—7 kuer, 3 ungdyr, 2 griser. F.t. ingen husdyr. — Tidligere dyrket poteter, turnips m.v. F.t. korndyrking, vesentlig bygg og havre.

Forpaktere på Tunheim har vært: Ole Nesengen 1929—35 (g.m. Kitty Galsrød, Sandar, f. 1899; barn: 1. Nora Margaret, f. 1927, g.m. Leif Kalleberg, se Møyland, bnr. 7. 2. Marta, f. 1928, g.m. snekker Sverre Koop fra Sandar, f. 1928, bor Sandefjord. 3. Solveig Martine, f. 1942, g.m. fabrikkarb. Gunnar Gustavsen fra Sandar, f. 1941, bosatt Sandefjord), K. Roverud 1935—39, A. Fossum 1939 —41, Asbjørn Åsenden 1941—53 (senere til Østre Flåtten, bnr. 1, s. d., hvor personalia finnes), Ole Tobiassen 1953—62, Hans K. Olsen 1962—68, Jakob Kjærås og Asbjørn Skjelland, Døvle, fra 1968. Geir Mørken Ramnes, bror til Karin Dahl, 1980-1985. Ca. halvparten av gården bortforpaktet 1988-1997 til Sigbjørn Myhre, Åsgård gbnr16/7. Den andre halvparten til Odd Skjelland, gbnr. 44/3. 1992?-1997 til Arne Edvard Askjem gbnr.18/1. Forpaktningene ble avsluttet i 1997.

Bnr. 10 Tunheim.

Oppdatering 2015 av bruksnr. 10.

Tunheim består idag ifølge Skog & Landskap av 102 da jord, 147 da skog og 9 da bebygd areal, ialt 258 da. I 1995 kjøpte Andebu kommune Tunheim av fam. Reitan for å bruke den til makebytte. I 1997 ble det inngått avtale med Andebu kommune/Karin og Sigbjørn Myhre om makeskifte. Kommunen fikk jordet syd for Herredshuset vest for Kodalveien fra Åsgård gnr. 16, bnr. 11 i bytte mot gårdstunet og deler av eiendommen Tunheim, gnr. 17, bnr. 8 med unntak av jordene øst for Askjemveien, som ble utskilt og solgt til Kåre og Birgitt Kvernsmyr, Askjem gnr. 18, bnr. 2. Karin og Sigbjørn flyttet til Tunheim og restaurerte husene der. I kommuneplanen for Andebu 2006 ble ytterligere ca. 30 da avsatt til sentrumsformål, og eiendommen ble fradelt som gnr. 16, bnr. 172. Bolighuset på Åsgård bygget i 1975 ble i 2008 fradelt og tildelt gnr. 18, bnr. 98, Askjemveien 44. Hit flyttet Karin og Sigbjørn da de i 2008 solgte gården til yngste sønn Håvard Myhre, som da allerede hadde forpaktet gården i 2 år.

 • Bebyggelse: Hovedbygningen har gjennomgått flere ombygninger og er blitt helrestaurert. Låvebygningen er nettopp også oppgradert og sidebygning modernisert og blir leid ut.
 • Drift: Er uten dyrehold idag, men ikke vesentlig endret siden opprinnelig bygdebok. (Steinsatt 500 m bekk i 2012.)

Bruksnr. 11, Haugerød (skyld 25 øre)

Denne parsellen på 18 mål innmark ble i 1911 utskilt fra bnr. 3 og solgt til Hartvig Hansen 1911—18; satte opp framhus og uthus her. F. 1883 i pl. Saga u. Østre Flåtten, d. 1944, g. 1902 m. Josefine Anette Pedersdatter fra Skjeggerød i Ramnes, f. 1877, d. 1943. Barn: 1. Hans Haugerød, f. 1903 på Moland; personalia, se Rønningen (gnr. 16, bnr. 15). 2. Alf Haugerød, f. 1906 på Haugan, d. 1974, hvalf., g.m. Astrid Bakke, f. 1921; bopel Skarsholt. 3. Johan Haugerød, f. 1908 på Bjuerød, støperiarb., g. 1944 m. Olaug Bakke, f. 1909, d. 1975. 4. Astrid Helene, f. 1910 på Møyland, g.m. fabrikkarb. Jon Marius Lund fra Toten, f. 1904, d. 1972. 5. Ivar, f. 1914 på Askjem, lastebilsjåfør, g.m. Borghild Tollefsen Rygseter, f. 1910; bopel Mjøndalen. Hartvig Hansen kjøpte i 1922 et bruk i Hogsrød (gnr. 15, bnr. 4, s. d.) og flyttet dit. Han hadde i 1918 solgt bnr. 11 for kr. 4500 til sageier Anton Trolldalen (personalia, se bnr. 12). Han bygde nytt våningshus her i 1935. I 1938 solgte han bnr. 11 for kr. 8500 til

Reidar Askjem 1938—68. F. 1903, d. 1985, hvalf., senere sagarb., g. 1929 m. Aslaug Johanne Askjem, f. 1908, d. 1987. Fra 1943 kjørte han posten oppomkring Høyjord. Siden 1949 kirketjener ved Andebu kirke. 4 barn: 1. Marianne, f. 1930, g.m. regnskapsfører Lars Møyland, f. 1924; bopel Møystad. 2. Anders, f. 1936, vaktleder i postverket (Tønsberg), g.m. Bjørg Nilsen fra Nøtterøy, f. 1939; bor Nøtterøy. 3. Ambjørg, f. 1937, g.m. salgssjef Ragnar Nordkvelde fra Kvelde, f. 1936; bor i Sem. 4. Leif Richard, f. 1941, se ndfr. Bnr. 11 ble i 1968 solgt til yngste sønn

Leif Richard Askjem 1968—2013. F. 1941, pensjonert landpostbud, flyttet til Vivestad i 2013, byttet bolig med sin sønn Øystein, se foto; Laftet hus med grass på taket, Vivestad. g. 1966 m. Thorund Lunde, f. 1945 Vivestad, datter av Ella og Øystein Lunde fra Vivestad. Barn 1. Rune Askjem, f. 1966 Sem, koordinator i postverket, sambo m. Heidi Nilsen, f. 1966, revisor; bosted Andebu. 2. Frode Askjem, f. 1969 i Andebu(Tbg), mekaniker og bonde, g.m. Tone C. Askjem, f. 1966, ekspeditør; bosted Vivestad. 3. Øystein Askjem, f. 1971 i Andebu(Tbg), R.O.V. supervisor (Operatør av fjernstyrt undervannsbåt), sambo m. Hilde Bårseth, f. 1977, tannlegeassistent; bosted Andebu, tidligere Vivestad. Bnr. 11 ble i 2013 solgt til yngste sønn

Øystein Askjem 2013-.

Bruksnr. 12, Rønning (skyld 50 øre)

Denne parsell på 12 mål innmark og utmark ble utskilt fra bnr. 1 i 1913 og solgt til

Anton Trolldalen 1913—51, trelasthandler og sageier. F. 1888 i Trolldalen, d. 1961, g. 1911 m. Laura Andrea Iversdatter Skarsholt, f. 1887, d. 1974. 5 barn: 1. Håkon, f. 1912, se ndfr. 2. Rønnaug, f. 1913, d. 2009, assistent på Pleiehjemmet, ug. 3. Astrid, f. 1917, d. 2013, g.m. lærer Hans Dahl fra Skjærberget i Trysil, f. 1912, d. 1984; bor i Drammen. 4. Ivar, f. 1919, medeier i Gravdal Sag og Høvleri, g. 1950 m. Solveig Skorge, f. 1927; bor på Haugen, en tomt av bnr. 12. 5. Hjørdis Kristine, f. 1924, d. 2019 sykepleier, g.m. ingeniør Alfin Enerud fra Fetsund, f. 1927, d. 2016; bor i Oslo. Trolldalen satte opp sag nede ved Gravdalbrua (sagtomta utskilt særskilt fra bnr. 12 først i 1951 som bnr. 24). Han kjøpte opp tømmer, skar planker, boks og bord og solgte skurlast. Trolldalen kjøpte i 1918 inntil bnr. 16 («Bjørnstad»), s. d., og i 1944 bnr. 22 («Rønning b»), s. d.; han eide 1918—38 bnr. 11 («Haugerød»), s. d. I 1933 begynte han også høvleri. Gravdal Sag og Høvleri (omfatter bnr. 22 og 24) er blitt en betydelig trevarebedrift. I 1950 opprettet han også en bygningsartikkelforretning. Virksomheten drives nå av sønnene Håkon og Ivar Trolldalen i fellesskap. Anton Trolldalen solgte i 1950 bnr. 12 og 16 for tils. kr. 30 600 (hvorav kr. 1600 for løsøre) til eldste sønn

Håkon Trolldalen 1950—2006. F. 1912, d. 2009, sagbrukseier og trelasthandler, g. 1950 m. Magnhild Trolldalen, f. Svalheim 1916 i Øvre Årdal, d .1999, bestyrerinne på Pleiehjemmet. Barn 1. Arne Trolldalen, f. 1951 i Andebu(Tbg), journalist i NRK, g.m. Mette Karin Ninive, f. 1959, lærer; bosted Elverum, 2. Inger Lise Trolldalen Bastøe, f. 1952 Andebu(Tbg), sykepleier, g.m. Per Øyvind Bastøe, f. 1953, avd.dir. i Utenriksdepartementet; bosted Asker. 3. Else Marie Trolldalen, f. 1960 i Andebu(Tbg), sykelpeier, g.m. Steinar Jensen, f. 1959, rektor; bosted Tønsberg.

Arne Trolldalen, Inger Lise Trolldalen Bastøe og Else Marie Trolldalen 2006—2007.

Therese Bakke 2007—2014.

Linda Svensson 2014-.

Bnr. 12 og 16 har hatt en samlet matrikkelskyld på 70 øre. Bebyggelsen består av våningshus og uthus, bygd 1914, bryggerhus med ved- og vognskjul, bygd 1917. Tomt for bror Ivar Trolldalen utskilt i 1951 som bnr. 23.

Besetning (ca. 1950): 2 kuer, 2 ungdyr, 1 gris, 7 høns.

Bruksnr. 13, Bjerke (skyld 3 øre)

Utskilt 1915 fra bnr. 6 og av Edvard Hansen solgt til datter Inga Askjem 1915—55. F. 1878, d. 1955, ug. Bygde våningshus og uthus. Var i lengere tid husholderske i Tønsberg og drev ellers med søm og strikking. Testamenterte en vesentlig del av sin formue til Andebus vordende gamle- og pleiehjem og til hedningemisjonen. Etter hennes død ble bnr. 13 i 1955 for kr. 25 000 overtatt av broren Hans Askjem, og i 1965 av dennes enke Kristine Askjem, som i 1982 for kr. 200 000 solgte til Elina Tobiassen og Odd Tobiassen som hadde det til 2006. Areal: 1,5 mål. Fra 2006 Per Ingar Jespersen (advokat) og Arnhild Kjellfrid Gråsletten.

Bruksnr. 14, Granheimskogen (skyld 49 øre)

Dette skogstykke på 58 mål ble utskilt fra bnr. 6 i 1916 og for kr. 10 500 solgt til Hjalmar Trolldalen, overtatt av Hella Trolldalen etter mannens død og senere datter Solveig Trolldalen i 1953, personalia; se gnr. 16, bnr. 16, som bnr. 14 følger fra 1975.

Bruksnr. 15. Vassengen (skyld 95 øre)

Utskilt fra bnr. 2 i 1917 og av Anders A. Askjem for kr. 5000 solgt til kirkesanger I. Grønmyhr. I 1950 av dennes og h.s dødsbo, sammen med hans øvrige eiendommer, solgt til sønn Kaare Reitan; personalia, se bnr. 10. Overtatt av datter Anne Merete Fasting Reitan 1974, Andebu kommune 1996 og sammenføyd med bnr. 10 i 1997 som bnr. 15 senere følger.

Bruksnr. 16, Bjørnstad (skyld 20 øre)

Denne parsell på 4 mål innmark og 2 mål skog ble utskilt fra bnr. 3 i 1918 og solgt til Anton Trolldalen; personalia, se bnr. 12.1 1960 solgt til Einar Askjem og innlemmet i bnr. 3. Overtatt av Sverre Askjem 1980.

Bruksnr. 17, Engen (skyld 10 øre)

Utskilt 1918 fra bnr. 10 og ved makeskifte mot gnr. 17, bnr. 8 solgt til Det offentlige (Klokkergården); følger senere gnr. 17, bnr. 1.

Bruksnr. 18, Fagertun (skyld 4 øre)

Utskilt 1934 fra bnr. 8 og i 1936 av K. Hotvedt for kr. 500 solgt til Kristian J. Møyland 1936—1982. F. 1910, hvalf., g. 1932 m. Sigrid Eskedal, f. 1910 i Eidsberg, Barn: 1. Willy, f. 1936, telegrafist, g. 1961 m. Karin Ingebjørg Vallumrød, f. 1940 i Horten; bor i Oslo. 2. Unny, f. 1948, g.m. tekniker Finn Åge Svendsen fra Tønsberg, f. 1946; bor i Tønsberg. I 1937 kjøpte han inntil bnr. 19 (s. d.). Areal for begge parter tils. 3,5 mål. Bebyggelse: Framhus, skur og garasje.

Willy Møyland og Unni Svendsen 1982-1997.

Astrid Therese Henriksen og Sven Henriksen 1997-2011.

Reidar Kjær 2011-.

Bruksnr. 19, Fagertun (skyld 1 øre)

Denne skogtomten på 1 mål ble utskilt 1935 fra bnr. 14 og for kr. 200 solgt til Kristian J. Møyland; personalia, se bnr. 18, som bnr. 19 senere følger.

Bruksnr. 20, Gosen (skyld 6 øre)

Utskilt 1941 fra bnr. 2 og for kr. 2000 solgt til rektor Einar Johannesen, Tønsberg. I 1972 overtatt av dennes enke, lektor Ruth Buer Johannesen og fra 1995 Haldis Buer Stamnes.

Bruksnr. 21, Skogvang (skyld 80 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1944 og av Edv. O. Askjem for kr. 4500 solgt til sønn Trygve Askjem 1944—2000. F. 1919, hvalf., snekker, g. 1942 m. Hjørdis Gravdal, f. 1922. Barn: 1. Tore, f. 1947, systemkonsulent, g.m. Evelyn Karlsen fra Tønsberg, f. 1950; bosatt i Oslo. 2. Laila, f. 1954, g.m. bilmekaniker Svein Helge Bakke fra Svarstad, f. 1952; bopel Askjemfeltet. Overtatt av Laila Askjem Bakke i 2000.

Areal ifølge Skog og Landskap: 48 da hvorav 20 da skog. Bebyggelse: Våningshus og sidebygning.

Bruksnr. 22, Rønning b. (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1944 og solgt til Anton Trolldalen (se bnr. 12). I 1962 overtatt av brødrene Håkon og Ivar Trolldalen (personalia, se bnr. 12). I 1980 sammen med Sagtomta bnr. 24 for kr. 180 000 solgt til Odd Trolldalen. Overtatt av Døvle Sag AS i 1986 og etter opphør av sagvirksomheten solgt til Larinko AS i 1999. Sammenføyd med bnr 40 til innendørs opplagringsplass for campingvogner og båter. Utgjør 13,3 mål.

Bruksnr. 23, Haugen (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1951 og solgt til Ivar Trolldalen. (personalia, se bnr. 12).

Bruksnr. 24, Sagatomta (skyld 16 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1944 og solgt til Anton Trolldalen (se bnr. 12). I 1962 overtatt av brødrene Håkon og Ivar Trolldalen (personalia, se bnr. 12). I 1980 sammen med bnr. 22 for kr. 180 000 solgt til Odd Trolldalen. Overtatt av Døvle Sag AS 1986 og etter opphør av sagvirksomheten solgt til Larinko AS 1999 sammenføyd med bnr 40 til innendørs opplagringsplass for campingvogner og båter.

Bruksnr. 25, Bjørnstad (skyld 8 øre)

Utskilt fra bnr. 12 i 1960 og solgt til Håkon Trolldalen. I 1962 overtatt av Einar Askjem og innlemmet i bnr.3. I 1980 av Sverre Askjem .

Bruksnr. 26, Askjem (skyld 22 øre)

Utskilt fra bnr. 11 i 1962 og solgt til Reidar Askjem. I 1962 overtatt av Einar Askjem og innlemmet i bnr. 3 i 1980 av Sverre Askjem .

Bruksnr. 27, Sollia (skyld 4 øre)

Utskilt fra bnr. 14 i 1965 av Solveig Trolldalen til Arne Trolldalen og solgt i 1975 til Andebu kommune Etter at tomtene er arrondert, utgjør det resterende 1,5 mål til vegsystem i Askjemfeltet(1).

Tomt nr. 1 (0,62 dekar) bnr.93

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Jorun og Arne Ruud fra 1975 og Jorun Ruud Kortgård overtok alene i 1990. Sønn John Roar Kortgård overtok fra 1993. Tomten overført til bnr. 93.

Tomt nr. 2 (0,69 dekar) bnr.47

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtfelt. Gunnbjørn Tangen fra 1975 til dd.(2015). Tomten overført til bnr. 47, hvor personalia finnes.

Tomt nr. 3 (0,84 dekar) bnr.43

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Oddvar Kjærås fra 1975 til 1993, personalia; se Søìgården. Overtatt deretter av Tore og Ragne Haaland til dd.(2015). Tomten overført til bnr. 43.

Tomt nr. 4 (0,97 dekar) bnr.44

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Jan Gerhard Nybak fra 1975 til dd.(2015). Tomten overført til bnr. 44.

Tomt nr. 5 (0,77 dekar) bnr.45

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Trond Gravdal fra 1975 til dd.(2015). Tomten overført til bnr. 45.

Tomt nr. 6 (0,84 dekar) bnr.46

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Gunnar Horntvedt fra 1975 til 2014. Overført s.å. til Kari Horntvedt, og tomten er overført til bnr. 46.

Tomt nr. 7 (0,79 dekar) bnr.94

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Aksel Sparre fra 1975 til dd.(2015). Tomten overført til bnr. 94

Tomt nr. 8 (0,34 dekar) bnr.140

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Magnar Paulsen fra 1977. Tomten overført til gnr. 16 bnr. 140.

Tomt nr. 9 (0,15 dekar) gnr.16 bnr.63 fnr.3

Utskilt fra bnr. 14 i 1975 av Solveig Trolldalen til Andebu kommune for tomtefelt. Bent Erik Benzen fra 1975. Jan-Terje Gåsholt og Irene Jørgensen Unset fra 1993 med hver sin halvdel. Dag og Maria Kolkinn fra 1996 med hver sin halvdel. Tomten overført til gnr. 16 bnr. 63 fnr. 3.

Bruksnr. 28, Askjemveien 117 (1,80 dekar)

Utskilt fra bnr. 4 av Hans Sommerstad til John Magnar Sommerstad i 1969 og overdratt til Hans og Borghild Sommerstad 1970 og videre til deres sønn Gunnar Sommerstad i 1980 fram til 2014 og tilbakeført til broren Jon Magnar Sommerstad etter sin død i 2014.

Bruksnr. 29, Gravdal Transformatorstasjon (2,0 dekar)

Utskilt fra bnr. 1 av Arne Askjem til Andebu Elverk i 1970 og overdratt til Andebu kommune 1979 og videre til Arne Edvard Askjem i 1996.

Bruksnr. 30, Åsly (1,30 dekar)

Utskilt fra bnr. 2 av Martha Furuheim til Kåre Kvernsmyr i 1973. Overdratt til Gerd Vigdis og Bjørn Olav Åsenden 1987 og videre til Birger og Judith Synnøve Persson som overtok i 1991 med hver sin halvdel.

Bruksnr. 31, Gravdal Renseanlegg (2,1 dekar)

Utskilt fra bnr. 21 av Trygve Askjem til Andebu kommune i 1975.

Syrinveien 8 (Bruksnr. 32, Tidl. Bokeveien 8 - 0,77 dekar)

Utskilt fra bnr. 1 av Arne Askjem til Arne Edvard Askjem i 1977 og overdratt til Hans Kristian Hoff 1981 og videre til Else Marie Hoff i 1990. Geir Årset og Stine Hagtvedt overtok i 1999 med hver sin halvdel og solgte videre i 2002 til nåværende eier Kjell Møyland, f. 1935 på Sem, flyttet til Andebu i 2006, nå pensjonist, har realskole og skogskole; sønn av Kristian Møyland, f. 1900, og Ellen Møyland, f. 1902. G. 1965 m. Berit Møyland, f. Stokke 1942 i Ramnes, datter av Halvor Stokke, f. 1909, og Ester Stokke, f. 1912, Vivestad. Barn 1. Kristian Møyland, f. 1967 i Andebu(Tbg), bonde og anleggsarbeider, sambo m. Hilde Mørken Wang, f. 1966, sykepleier; bosted Andebu. 2. Hallvard Møyland, f. 1969 i Andebu(Tbg), innkjøper, g. m. Stine Sørhagen, f. 1970, regnskapsansvarlig; bosted Horten. 3. Elisabeth Møyland Halum, f. 1973 i Andebu(Tbg), arbeider med økonomi og administrasjon, g. m. Andre Halum, f. 1977, anleggsmaskinfører; bosted Andebu.

Bruksnr. 33, Askjemfeltet 2 (68,3 dekar)

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Askjem 1978 for Andebu kommune til tomtefelt. Overtatt av Arne Edvard Askjem 1996.

Syrinveien 3 (Tidl. Bokeveien 3 - tomt nr. 1) - 0,80 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Reidar Møyland.

Syrinveien 5 (Tidl. Bokeveien 5 - tomt nr. 2) - 0,70 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Ingolf Sparre. Overtatt av Erik Sparre 1986 og videreført til Bjørn og Hilde Skatvedt 1996 med hver sin halvdel. Overtatt hele av Hilde Skatvedt 2008.

Syrinveien 7 (Tidl. Bokeveien 7 - tomt nr. 3) - 0,70 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Geir Wegger. Overtatt av Jan Aadne og Inger Hustuft Aadne 1995 og videreført til Inga Britt Hellenes 2005 til dd.(2015).

Syrinveien 9 (Tidl. Bokeveien 9 - tomt nr. 4) - 0,79 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Finn Røyne. Overtatt av Sigurd Wærås 1985 og videreført til Kristian Møyland og Beate Kihle 1992 med hver sin halvdel. Geir Hvål overtok i 1999 og Hilding Gravdal og Mona Kværne med hver sin halvdel til dd.(2015).

Syrinveien 11 (Tidl. Bokeveien 11 - tomt nr. 5) - 0,73 dekar

Bokeveien 11

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Harald Skatvedt 1978-. F. 1946 Andebu, finansrådgiver, sønn av Lars Skatvedt (Bjurebakken), f. 1912, og Hedvig B. Skatvedt, f. 1914, personalia; se Bjuerødbakken, (gnr.1 bnr.7). G1. m. Sissel Minge Skatvedt, sekretær, f. 1948, Oslo, d. 1982 Sandefjord/Andebu, datter av Margit f. Simensen og Arnt Minge; bosted Oslo. G2. m. Gro Kjersti Skatvedt, f. Skullerud 1961 i Oslo, arbeidsleder, datter av Judith H. Skullerud, f. 1930 i Øsfold, d. 2003, og Erling Skullerud, f. 1926 i Østfold, d. 1998. Barn: 1. Kaja Skatvedt, f. 1990 i Andebu(Tbg), journalist; bosted Oslo. 2. Guro Skatvedt, f. 1992 i Andebu(Tbg), student; bosted Trondheim. Harald Skatvedt har assurandøreksamen og er utdannet Autorisert finansrådgiver. Har sittet i Andebu kommunestyre for Høyre og vært formann i Andebu Ungdomslag, samt sittet i styret for menighetshuset i 12 år. Er spesielt interessert i familie, hus, hytte og friluftsliv.

Syrinveien 13 (Tidl. Bokeveien 13 - tomt nr. 6) - 1,00 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til John Ove Holte 1978-1983. Se også; Vårvang

Thor Sunde 1983 1988.

Elisabeth Rørvik og Gunnar Straand 1988-1993.

Elisabeth Rørvik 1993-2003.

Vivian Røvik Hernandez og Hernandez Arturo David Pulido 2003-.

Syrinveien 15 (Tidl. Bokeveien 15 - tomt nr. 7) - 0,95 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Helge Myhre 1978-?. Se også gnr. 209 bnr. 29 Granås. Gift med Gerd Kirsten Myhre. Barn: 1. Øystein f. 1971, bosted Horten, 2. Marianne f. 1976, gm. Thomas Odberg fra Hvarnes, bosted Oslo.

Gerd Kirsten Myhre ?-2009.

Frode Bergseter og Rita Sibylle Myhre 2009-2013.

Rita Sibylle Myhre, Christine Teien Bergseter og Katrine Teien Bergseter 2013-2013.

Mariusz Robert Karpowicz og Malgorzata Beata Karpowicz 2013-.

Syrinveien 17 (Tidl. Bokeveien 17 - tomt nr. 8) - 0,94 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Jan Erik Sparre 1978-2000.

Eva Gunilla Rønnblom Henningsen og Pål Henningsen 2000- med hver sin halvdel.

Syrinveien 19 (Tidl. Bokeveien 19 - tomt nr. 9) - 0,85 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Per Kristian Sjølyst 1978-1983.

Inger Marie Hillestad 1983-1993.

Monika Bjørnsrud og Hans Anders Kjærås 1993-1998.

Monika Bjørnsrud 1998-2000.

Vidar Kristiansen og Janne Fredriksen 2000-2004.

Janne Fredriksen 2004-2005.

Gry Moland Sandland og Svein Asle Sandland 2005-.

Syrinveien 2 (Tidl. del av Bokeveien 2 ) - "Kinnås"

Se Gnr.16 bnr. 58. - Bokeveien 2, (gnr.16 bnr.58)

Syrinveien 4 (Tidl. Bokeveien 4 - tomt nr. 10) - 0,69 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Martin og Merete Sommerstad 1978-88. Overtatt 1988 av Merete Sommerstad 4/6, Henny Hillestad 1/6 og Johan Sommerstad 1/6. Fra 2002 Johan Sommerstad. F. 1933 i Andebu, gårdbruker, d. 2013, sønn av Bredo Sommerstad, f. 1898 i Andebu, d. 1947 og Agnes Sommerstad, f. Rød 1903, d. 1975. G. m. Synnøve Sommerstad, f. Johansen 1935 i Stokke, datter av Hans Johansen Solli, f. 1900 i Stokke, og Emma Johansen, f. Bjure 1909 i Andebu. Barn: 1. Eva Sommerstad Nilsen, f. 1959 i Andebu, slakteriarbeider, g. m. Magnar Nilsen, sagbrukseier, f. 1955; bosted Stokke. 2. Bjarne Sommerstad, f. 1964 i Andebu, snekker og ordfører, g. m. Siv Marthine Martinsen, f. 1968, student; bosted Andebu. 3. Irene Sommerstad, f. 1968 Andebu, daglig leder og kokk; bosted Svinevoll Våle.

Syrinveien 6 (Tidl. Bokeveien 6 - tomt nr. 11) - 0,70 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Svein Helge Bakke 1978-2001.

Lise Skinnes og Bjørnar Skinnes 2001-.

Syrinveien 8 (Tidl. Bokeveien 8 - tomt nr. - 18/32)

Se gnr. 18 bnr. 32.

Syrinveien 10 (Tidl. Bokeveien 10 - tomt nr. 12) - 0,84 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Leif Thorbjørn Lund 1978-. Overført til bnr. 99 hvor personalia er opgitt.

Syrinveien 12 (Tidl. Bokeveien 12 - tomt nr. 13) - 0,91 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Dag Skjelbred 1978-1992.

Skjelbred Kran og Transport 1992-1998.

Mona Solheim 1998-.

Syrinveien 14 (Tidl. Bokeveien 14 - tomt nr. 14) - 0,96 dekar

Bokeveien 14

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Ernst-Birger Doksrød 1978-. F. 1943 Andebu, pensjonert lærer, utdannet cand. real ved Universitetet i Oslo, sønn av Ragnhild Doksrød, f. 1919 i Sandefjord, og Birger Doksrød i Sandefjord, f. 1918; begge døde i Sandefjord. Han flyttet til Andebu 1976. G. 1969 m. Inger-Lise Doksrød, pensjonert lærer, f. Jørgensen 1943 i Sandar, datter av Ingrid Jørgensen, f. 1913 i Sandefjord, og Robert Jørgensen, f. 1912 i Sandefjord; begge døde Sandefjord . Barn 1. Tone Katharina Gran, f. 1971 i Oslo, tannlege, g. m. Ole Jacob Gran, f. 1970; bosted Andebu. 2. Tron Simen Doksrød, f. 1974 i Lørenskog, lege, g. m. Alfrida Doksrød, f. 1974, lege; bosted Sandefjord.

Syrinveien 16 (Tidl. Bokeveien 16 - tomt nr. 15) - 1,02 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1978 til Gunnar Gåsland Andersen 1978-2002. Omfatter også gnr.16 bnr.135. Grethe Fevang og Rolf Fevang 2002-. Rolf Fevang, f. 1956 i Sandefjord, selger, flyttet til Andebu 1981, sønn av Henny Fevang, f. 1918, og Leif Fevang, f. 1916. G. m. Grethe Fevang, f. Gjelstad 1957 i Stokke, datter av Marie Gjelstad, f. 1935, og Gunnar Fevang, f. 1931. Barn 1. Leif Gunnar Fevang, f. 1978, gårdbruker, g/sambo m. Gunvor Hoel, f. 1982 i Røyken, blomsterdekoratør; bosted Andebu prestegård, 2. Maria Viik, f. 1982 Andebu, g. m. Armand Viik, f. 1982, lærer/komiker; bosted Tønsberg, 3. Susann Myhre, f. 1986 Andebu, g. m. Håvard Myhre, f. 1984, Bosted Andebu (Tunheim).

Syrinveien 1 (Tidl. Bokeveien 1 - tomt nr. 16) - 0,11 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Rolf A. Jæger 1978-1999, som del av tomt, se, gnr.16 bnr.63 fnr.23, Bokeveien 1.

Briskeveien 20 (tomt nr. 17) - 0,63 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Thore Jan Fredriksen 1979 - 1984.

Edgar Stålerød 1984-1998.

Kjetil og Trine Terjesen 1998-2001, med hver sin halvdel.

Inger Lise Langerød og Per Thomas Arnesen 2001-2002.

Inger Lise Langerød 2002-2003.

Kirsten Ruud Haugen 2003-2012.

Ole-Kristian Stålerød og Elisabeth Næss 2012-.

Briskeveien 22 (tomt nr. 18) - 0,76 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Ragnar Johan Aske 1979-2012.

Reinhardt Alexander Berg og Sonja Berg 1984-1998.

Briskeveien 24 (tomt nr. 19) - 0,79 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Arve Pettersen 1979-1980.

Tom Pettersen 1980-2000.

Tom Pettersen 2000-2003.

Arne Sollund 2003-2004.

Wenche Kleven Sollund 2004-2006.

Lillian Løke Hvitstein 2006-.

Briskeveien 35 (tomt nr. 20) - 0,86 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Arild Alfredsen 1979-2002.

Jens Morten Johannesen 2002-.

Briskeveien 41 (tomt nr. 21) - 0,85 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Viggo Askjem 1979-1988.

Kent-Ove Rystad 1988-2003.

Alf Myrvollen og Synnøve Myrvollen 2003-.

Granheimveien 24 (tomt nr. 22) - 0,85 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 som del av tomt til Yngvar Knippen 1979-. Personalia se; Granheimveien 24

Briskeveien 33 (tomt nr. 23) - 0,92 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Frank Peder Johansson 1979-.

Briskeveien 26 (tomt nr. 24) - 0,52 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Sverre Gallis 1979-. Personalia se; Granheimveien 26

Briskeveien 37 (tomt nr. 25) - 0,86 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Vidar Skjeggerød 1979-1990.

Arne og Synnøve Rugseter 1990-1999, med hver sin halvdel.

Arne Rugseter 1999-.

Briskeveien 29 (tomt nr. 26) - 1,01 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Bjørnar Eriksen 1979-.

Briskeveien 39 (tomt nr. 27) - 0,86 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Thorbjørn Larsen 1979-1991.

Ann Karin Johnsen Grimholt og Kjetil Øyen 1991-1993.

Jens Morten Johannesen og Gry Kjersti Johannesen 1993-2007, med hver sin halvdel.

Tine Johannesen Svendsen og Lars Johannesen Svendsen 2007-, med hver sin halvdel.

Briskeveien 27 (tomt nr. 28) - 0,96 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Hans Hjalmar Granerød 1979-1985.

Geir Hansen 1985-1989.

Hjemmet for Døve 1989-1997.

Øystein og Helen Elisabeth Lien våren 1997-1997, med hver sin halvdel.

Per Christensen Vinje og Lill-Johanne Eilertsen høsten 1997-, med hver sin halvdel.

Briskeveien 31 (tomt nr. 29) - 0,99 dekar

Briskeveien 31

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Tom Pettersen 1979 - 1980.

Rolf Valstad 1980-1990.

Heidi og Trond Mailund 1990-1999, med hver sin halvdel.

Heidi Valstad 1999-.

Briskeveien 4 (tomt nr. 30) - 0,81 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Thore Magnar Sletvold 1979-.

Briskeveien 6 (tomt nr. 31) - 0,80 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Knut Valstad 1979-2000.

Karin Valstad og Kathe Johansen 2000-.

Briskeveien 8 (tomt nr. 32) - 0,83 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Elisabeth Fugle Mailund 1980-2000.

Kristian og Grete Sunde Rød 2000-.

Briskeveien 10 (tomt nr. 33) - 0,73 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1979 til Arild Andersen 1979 - 1983.

Rigmor Elisabeth Andersen 1983-1999.

John Gurijordet, Laila Gurijordet, John Andre Gurijordet og Heidi Nyland 1999-2003, med hver sin fjerdedel.

John Gurijordet og Laila Gurijordet 2003-. John, f. 1946 Stokke, flyttet til Andebu 2002, pensjonist, utdannet stuert og i posten, har handelskole, sønn av Borghild Gurijordet, f. 1921, og Kristian Gurijordet, f. 1913; begge døde. G.m. Laila Gurijordet, f. 1948 i Andebu, datter av Åse Halvorsen, f. 1914 og Olgar Halvorsen, f. 1903; begge døde, personalia se;Gnr.1 Bnr.6 Gravdal Bakeri.. Barn: 1. John Andre Gurijordet, gårdbruker, f. 1970 i Stokke, g. m. Heidi Nyland Gurijordet, kjøkkensjef; bosted Stokke. 2. Janicke Gurijordet, f. 1974, g. m. Stig Magne Hansen Gurijordet; bosted Stokke.

Briskeveien 12 (tomt nr. 34) - 0,90 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Bjørn H. Erga 1980-.

Briskeveien 14 (tomt nr. 35) - 0,83 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Audun Anglevik 1980-.

Briskeveien 16 (tomt nr. 36) - 0,81 dekar

Briskeveien 16

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Jon-Henry Hoff 1980-1987.

Knut Åsenden og Vigdis Vermelid 1987-1990.

Knut Åsenden 1990-.

Briskeveien 18 (tomt nr. 37) - 0,77 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Einar Askjem 1980-2000.

Hans Askjem, Ellen Sofie Askjem Kasbo, Kari Øllegård Askjem Ellingsen og Sverre Askjem 2000-2004.

Robert Olsrud og Mona Bøe 2004-.

Briskeveien 19 (tomt nr. 38) - 0,69 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Stig Smedsrud 1980-1985.

Bernt Martin Huseby 1985-.

Briskeveien 21 (tomt nr. 39) - 1,11 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Svein Askjem 1980-2013.

Bjørn Erling Askjem, Christine Askjem og Trond Willy Askjem 2013-2013.

Rasa Sabutis Alfonsdottir og Skuli Eggertsson 2013-.

Briskeveien 23 (tomt nr. 40) - 1,00 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Kjell Gjermundrød 1980-.

Briskeveien 25 (tomt nr. 41) - 0,98 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1980 til Anne Bergan Nicolaysen Nihei 1980-1993.

Leif Espen Jonsrud 1993-2012.

Morten Jonsrud, Christoffer Jonsrud, Irene Jonsrud Kjøs, Eva Jonsrud, Tove Jonsrud og Vibeke Jonsrud 2012-2012.

Reinhardt Alexander Berg og Sonja Berg 2012-.

Eikeveien 2 (tomt nr. 42) - 0,72 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Hans Johan Lind 1981-.

Eikeveien 4 (tomt nr. 43) - 0,72 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Terje Holm 1981-.

Eikeveien 8 (tomt nr. 44) - 0,79 dekar

Eikeveien 8

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Torbjørn Arve Gjermundrød 1981-. Opprettet som bnr 91 i 2005 etter kjøp av grunn fra Arne Edvard Askjem.

Eikeveien 10 (tomt nr. 45) - 0,85 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Frank Robert Gaasholt 1981-.

Eikeveien 14 (tomt nr. 46) - 0,78 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Rolf Otto Sommerstad 1981-.

Eikeveien 16 (tomt nr. 47) - 0,62 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Kjell Willy Holmer 1981-.

Eikeveien 18 (tomt nr. 48) - 0,23 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Tom Moland 1981-.

Eikeveien 3 (tomt nr. 49) - 0,23 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Odd Kjeldsen 1981-2001.

Jarle Kjeldsen 2001-2004.

Bente Mørken Nilsen og Kurt Morgan Nilsen 2004-2010.

Kurt Morgan Nilsen 2010-2013.

Anders Martin Granberg Andersen og Aliki Del Carmen Evensen 2013-.

Eikeveien 1 (tomt nr. 50) - 0,15 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Johnny Gran 1981-1995.

Andebu Kommune 1995-1998.

Andebu Kommunale Boligstiftelse 1998-2011.

Inger Moe 2011-.

Eikeveien 12 (tomt nr. 51) - 0,83 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1981 til Arne Askjem 1981-.

Briskeveien 2 (tomt nr. 52) - 0,76 dekar

Briskeveien 2

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Arnt Stålerød 1982-1994. Personalia, se ; Gnr. 47 Bnr. 3. Stålerød.

Ragna Stålerød 1994-2000. Personalia, se ; Gnr. 47 Bnr. 3. Stålerød.

Hans og Bjørg Elisabeth Myhre 2000-, med hver sin halvdel. Hans Myhre, f. 1938 i Andebu, snekker, har Andebu Praktiske Framhalsskole, sønn av Marta Myhre, f. 1909, og Hilmar Myhre, f. 1906, personalia, se ; Gnr. 69 Bnr. 4. «Nordigården». G. 1963 m. Bjørg Elisabeth Gran, f. 1940 i Andebu, datter av Lilly Marie Barth Hansen, f. 1916 i Ramnes(368-2) og Edvard Gran, f. 1912 i Andebu, personalia, se Gnr. 9 Bnr. 5. «Nedistua.». Barn: 1. Hans Marius Myhre, f. 1973 i Andebu(Tbg), bosted Andebu. 2. Jostein Myhre, f. 1975 i Andebu(Tbg), g.m. Anette Skarsholt, f. 1982, helsefagarbeider; bosted Andebu.

Briskeveien 1 (tomt nr. 53) - 0,31 mål

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Arne Vesetrud 1982-1984.

Martin og Asora Vesetrud 1984-1996.

Asora Karete Vesetrud 1996-2001.

Thorolf Vesetrud 2001-2006.

Grethe Moland Hansen og Kjell Hansen 2006-.

Briskeveien 3 (tomt nr. 54) - 0,88 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Bjørg Marit (Molvik) Andersen 1982-.

Briskeveien 5 (tomt nr. 55) - 0,79 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Tor Almgren 1982-1983.

Andebu kommune 1983-. Slettet 1983.

Briskeveien 7 (tomt nr. 56) - 0,81 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Viggo Skarsholt 1982-.

Briskeveien 9 (tomt nr. 57) - 0,98 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Else Bjørg Hotvedt og Kent Rystad 1982-1988, med en halvdel hver.

Else Bjørg Hotvedt 1988-2000.

Mareno Berntzen 2000-2005.

June Beatrice Haig Zeiner 2005-2011.

Andreas Lie og Lise Langseth 2011-.

Briskeveien 11 (tomt nr. 58) - 0,91 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Karl Einar Løverød 1982-2002.

Jekaterina Haugen og Inge Haugen 2002-.

Briskeveien 13 (tomt nr. 59) - 0,81 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1982 til Eva Aasenden Reitan 1982-.

Briskeveien 15 (tomt nr. 60) - 0,92 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1983 til Jan og Åse-Miriam Smidsrød 1983-2013.

Kine Hvistendahl Skjelbred og Johann Gudmundsson 2013-.

Briskeveien 17 (tomt nr. 61) - 0,88 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1983 til Per Roger Madsen 1983-1989.

Ingrid Nedreberg 1989-2003.

Leif Nedreberg 2003-2006.

Kari Oline Haus 2006-2012.

Ingrid Johanne Nedreberg og Anna Lena Nedreberg 2012-2012.

Kjell Harald Nesengmo og Rita Iversen 2012-.

Eikeveien 6 (tomt nr. 62) - 0,75 dekar

Opprettet fra Andebu kommune 1983 til Grete-Torild Risdal 1983-2011.

Trond Jensen og Lise Jensen 2011-.

Bruksnr. 34, Bokeveien 2 ( 16/58)

Opprettet fra Arne Askjem for Andebu kommune 1978 som tillegg for Odd H. Kolkinn i forb. m. arrondering av gnr.16 bnr. 58.Kinnås

Bruksnr. 35, Furuveien Øst

Opprettet fra Arne Askjem for Andebu kommune 1979 for tomter og overtatt av Arne Edvard Askjem 1996-.

Furuveien 3, (tomt nr. 1) - 1,07 dekar

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Askjem 1983 for Andebu kommune til Magnar Almenning 1983-2003. Thomas Almenning og Bjørnar Almenning 2003-2005. Andel.

John Robert Ingemar Karlsson og Elisabeth Jensen 2005-2008.

Jan Kåre Undrum 2008-.

Furuveien 5, (tomt nr. 2) - 1,15 dekar

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Askjem 1983 for Andebu kommune til Frank Karlsen 1983-1995.

Knut og Lise Jørnsen Herland 1995-2000.

Knut Herland 2000-.

Furuveien 7, (tomt nr. 3) - 1,21 dekar

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Askjem 1983 for Andebu kommune til Kis Amund og Britt Aase Lindhjem 1983-1985.

Astrid Vexal Hamer 1985-1987.

Trond Kvam 1987-1989.

August Wikstøl 1989-1989.

Kjell Madsen og Randi Elisabet Haugen 1989-1998, med hver sin halvdel.

Karin Moland og Roy Moland 1998-, med hver sin halvdel.

Furuveien 9, (tomt nr. 4) - 1,16 dekar

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Askjem 1983 for Andebu kommune til Oddgeir Annar Pettersen 1983-1991.

Torill W. Pettersen 1991-2001.

Oddgeir Annar Pettersen 2001-.

Bruksnr. 36, Askjemfeltet 2 (8,3 dekar)

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune i 1980 til tomtefelt. Overtatt av Birgit og Kåre Kvernsmyr i 1987, med hver sin halvdel.

Eikeveien 16, (tomt nr. 1) - 0,15 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune som del av tomt til Kjell Willy Holmer 1981-. Se bnr. 33 fnr. 47.

Eikeveien 18, (tomt nr. 2) - 0,62 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune som del av tomt til Tom Moland 1981-. Se bnr. 33 fnr. 48.

Eikeveien 11, (tomt nr. 3) - 0,71 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Kjell Hovde 1981-2006.

Ronny Schröder 2006-2012.

Thomas Overvik og Annette Gaasholt 2012-.

Eikeveien 9, (tomt nr. 4) - 0,83 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Øystein Bøe 1981-1984.

Liv Lysøbakk og Jan Roaldset 1984-2004.

Sandra Marie Ydse og Narve Kristian Ydse 2004-2012.

Narve Kristian Ydse 2012-.

Eikeveien 7, (tomt nr. 5) - 0,75 dekar

Eikeveien 7

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Arild Dahl 1981-1993.

Nils Anton og Alvhid Kjærås 1993-2004, med hver sin halvdel.

Unni Helene Steidel og Jan Skoie 2004-2005.

Solveig Beate Andersson Karlstrøm 2005-.

Eikeveien 5, (tomt nr. 6) - 0,63 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Bent Muller-Nilssen 1983-2003.

Anne Cecilie Hytten og Hans-Thorleif Hytten 2003-.

Eikeveien 3, (tomt nr. 7) - 0,42 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune som del av tomt til Odd Kjeldsen 1981-2001. Se bnr.33 fnr. 49, Eikeveien 3

Eikeveien 1, (tomt nr. 8) - 0,60 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Johnny Gran 1981-1995.

Andebu kommune 1995-1998.

Andebu kommunale stiftelse 1998-2011.

Inger Moe 2011-.

Briskeveien 1, (tomt nr. 9) - 0,45 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune som del av tomt til Arne Vesetrud 1982-1984, se bnr. 33 fnr. 53 Briskeveien 1.

Briskeveien 3, (tomt nr. 10) - 0,06 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune som del av tomt til Bjørg Marit Molvik 1982-, se bnr. 33 fnr. 54 Briskeveien 3.

Bruksnr. 37, "Lauvåsen" - Askjemveien 60 (2,2 dekar)

Utskilt av Anne Merete Fasting Reitan Parker fra bnr. 6 og overdradd til Knut Moland 1981.

Gnr. 18 bnr. 37 Lauvåsen

Knut Moland, f. 1949, montør, sønn av Edvald Moland, f. 1915, d. 1981, og Ambjørg Othilde f. Skatvedt 1920, d. 1997, personalia se Nedre Moland. G. m. Solbjørg Moland, f. Kjærås 1954 i Andebu(Tbg), hjelpepleier i vernepleien, datter av Jakob Kjærås, f. 1911. d. 1996, og Åse Kjærås, f. Skjelland 1914, d. 2013, personalia; se Kjærås kalt "Sø`igården". Barn: 1. Gry Moland Sandland, f. 1976 i Andebu(Tbg), barnevernspedagog, g. m. høvleriformann Svein Asle Sandland, f. 1966 i Tønsberg; bosted Andebu. 2. Jørgen Moland, f. 1980 i Andebu(Tbg), agronom/fagarbeider, g. m. Ingvild Haugo Moland, f. 1980, barnehageassistent; bosted Andebu. 3. Asgeir Moland, f. 1984 i Andebu(Tbg), innkjøper Carlsen/Fritzøe, sambo m. Line Synnøve Bråthen, f. 1984 i Sande, resepsjonist, datter av Anne og Harald Bråthen fra Sande; bosted Andebu. Knut Moland har vært aktiv skytter og innehar 4 Vestfoldmesterskap, hvorav 3 er i seniorklassen. Se bilder av premiene; skyttermedaljer fra mesterskap og merker og skyttermedaljer fra militæret. Har også drevet med elgjakt i en 25-års periode, og innimellom noe rådyr- og harejakt. Er særlig opptatt av antikviteter, gamle sykler og motorsykler, spesielt Tempo Villiers. Eier også en Triumph sportsbil. Se bilder; Tempo 1951. og Triumph Herald 1961.

Bruksnr. 38, Askjemfeltet 3 (22,5 dekar)

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune i 1984 til tomtefelt. Overtatt av Birgit og Kåre Kvernsmyr 1987, med hver sin halvdel.

Hasselveien 5, (tomt nr. 1) - 0,80 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1979 for Andebu kommune til Elin K. og Terje Larsen 1984-1989.

Jon Henry Bråvold og Cathrine Hammer 1989-1991, med hver sin halvdel.

Roar Gulli 1991-1997.

Erik Axelsen og Mona Bøe 1997-2005, med hver sin halvdel.

Eirik Axelsen 2005-.

Hasselveien 7, (tomt nr. 2) - 0,90 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1984 for Andebu kommune til Egil Bråvold 1984-1991.

Jon Henry Bråvold og Cathrine Hammer 1991-2002, med hver sin halvdel.

Jan Tore Johannessen og Anita Johnsen 2002-2005.

Oddbjørn Lea og Siv Marit Hynne Lea 2005-.

Hasselveien 9, (tomt nr. 3) - 0,85 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1984 for Andebu kommune til Reidar Olav Lund 1984-1993.

Hans Kristian Linnestad og Linda Sørensen 1993-2007, med hver sin halvdel.

Freddy Rasmussen og Solveig Renate Hem 2007-.

Hasselveien 10, (tomt nr. 4) - 0,20 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1984 for Andebu kommune til Kåre Pettersen og Rahnja E. Pettersen 1984-1989, med hver sin halvdel.

Rahnja E. Andreassen 1989-2012.

Rahnja E. Eriksrød 2012-.

Hasselveien 3, (tomt nr. 5) - 0,75 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Marianne Hillestad 1985-1989.

Anton og Henny Hillestad 1989-2008, med hver sin halvdel.

Henny Hillestad 2008-.

Furuveien 45, tidl. Askeveien 5, (tomt nr. 6) - 0,95 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Finn Arne Aadne og Ingveig Skatvedt 1985-1989, med hver sin halvdel.

Bjørn Ellef Holter og Linn Iren Gjermundrød 1989-2008, med hver sin halvdel.

Tom-Olaf Brynjulfsen og Nina Hunsrød 2008-2010.

Furuveien 46, tidl. Askeveien 6, (tomt nr. 7) - 0,80 dekar

Askeveien 6

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Jan Hvitstein 1985-1997 og solgt til,

Britt Røed Lohne og Bent Dyrøy Lohne 1997-, med hver sin halvdel.

Furuveien 47, tidl. Askeveien 7, (tomt nr. 8) - 0,95 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Bjørn og Helga Nystuen 1985-2012, med hver sin halvdel og solgt til

Kristin Hove-Ødegård og Kjetil Svendsrød 2012-, med hver sin halvdel.

Furuveien 49, tidl. Askeveien 9, (tomt nr. 9) - 0,95 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Magne Ivar Sommerstad 1985-1989 og solgt til

Svein Knutsen 1989-2012.

20.06.2012 - Solgt til Sigurd Hem Eid og Bente Sommerstad

Furuveien 44, tidl. Askeveien 4, (tomt nr. 10) - 0,86 dekar

Senere bnr. 127. Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Ole Kristian Kjærås 1985-1998.

Ole Kjærås 1998-2007.

Rigmor Kjærås 2007-.

Hasselveien 2, (tomt nr. 11) - 0,05 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune som andel til Harry Thorvaldsen 1985-2012.

Furuveien 43, tidl. Askeveien 3 (tomt nr. 12) - 0,95 dekar

Senere bnr. 125.

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Ellinor Eilertsen 1985-1999, som var enke etter lensmannsbetjent Eilertsen ved Andebu Lemsmannskontor.

Vigdis Vermelid og Arnt Rolf Dahl 1999-2006, med hver sin halvdel.

Arnt Rolf Dahl 2006-2008. Personalia for Arnt Rolf Dahl; se "Hauen", Gnr. 91, bnr. 15

Helene Merete Rød og Magnar Rød 2008-. Magnar Rød ,f. 1946 på Rise i Stokke, pensjonert gårdbruker, flyttet til Andebu i 2008, sønn av Ole Rød, f. 1915 på Rise Stokke, d. 1999, og Magnhild Rød, f. Horntvedt 1920 i Stokke, d. 2006. G. 1970 m. Helene Merete Rød, f. Bjune 1949 i Ramnes, kontordame, datter av Adolf Bjune, f. 1915 i Ramnes, d. 1988, og Olaug Bjune, f. Jahre 1916, d. 1987 i Ramnes. Barn: 1. Oddbjørn Rød, f. 1971 i Stokke, g. m. Gro Anita Rød, f. Andersen 1973; bosted Rise i Stokke, 2. Arvid Rød, f. 1975 i Stokke, sambo m. Hege Agnete Rødland, f. 1971, Høyjord; bosted Andebu, 3. Merete Rød Humstad, f. 1979 i Stokke, g. m. Kim Espen Humstad, f. 1975 i Åfjord Sør-Trøndelag; bosted Tønsberg. Magnar Rød har landbruksutdannelse, har en periode i Stokke kommunestyre og vært formann i Bondelaget, samt representantskaspsmedlem i slakteriet Gilde. Hovedinteressene er landbruk, jordvern, sport, korsang og familie- og slektsgransking.

Furuveien 42, tidl. Askeveien 2 (tomt nr. 13) - 0,92 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1985 for Andebu kommune til Sjur Gunnar Fevang 1985-1989.

Signo Stiftelsen 1989-1991.

Inger Borghild Bratteli 1991-2001.

Bjørnar Simonsen og Anette Kjærås Firing 2001-2012.med hver sin halvdel.

Majken Bø og Atle Bø 2012-.

Hasselveien 1 (tomt nr. 14) - 0,98 dekar

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1986 for Andebu kommune til Hans Anders Kjærås og Astrid Kjærås 1987-1991.

Hasselveien 1

Astrid (Kjærås) Thornæs 1991-1996.

Gro Elin Kolkinn og Roar Skjelland 1996-, med hver sin halvdel. Roar Skjelland, f. 1970 Andebu, kjedesjef i Home & Cottage, styreformann i Fruene AS, høyskoleutdannet i økonomi/ledelse, offiser i militæret, glad i trening og bil. Sønn av Torbjørn og Solveig Skjelland personalia; se Gnr. 3, bnr, 6 "Fjellbo" og g. m. Gro Elin Kolkinn Skjelland, f. 1972 Andebu, daglig leder Fruene AS, personalia; se Gnr. 16, bnr, 58 "Kinnås". Barn: 1. Ida Kolkinn Skjelland, skoleelev videregående, f. 1996 i Andebu; bosted Andebu, 2. Tomas Kolkinn Skjelland, skoleelev, f. 1999 i Andebu; bosted Andebu, 3. Matias Kolkinn Skjelland, f. 2001, skoleelev; bosted Andebu. Gro Elin er medeier i Fruene AS, som ble stiftet av henne og Mona Solheim i 2009 med 50% hver. Fruene selger gaver, hobby og leker og har en populær kaffebar.

Furuveien 41, tidl. Askeveien 1 (tomt nr. 15) - 1,20 dekar

Furuveien 41, tidl. Askeveien 1

Opprettet fra bnr. 2 av Marta Furuheim 1986 for Andebu kommune til Odd Borgerud Jacobsen 1986-2004.

Lisbeth Jacobsen 2004-2006.

Tonje Jacobsen og Edgar Wache 2006-.

Bruksnr. 39, Askjemfeltet 3 (7,0 mål)

Opprettet fra bnr. 1 av Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune i 1984 til tomtefelt.

Hasselveien 6 (tomt nr. 1) - 1,25 mål

Opprettet fra bnr. 1 Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune til Karin Margaret Dahl Myhre og Sigbjørn Myhre 1984-1997. Personalia se gnr. 16 bnr. 11.

Arna Kristine Evjen Pedersen og Jan Erik Pedersen 1997-

Hasselveien 8 (tomt nr. 2) - 1,00 mål

Opprettet fra bnr. 1 Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune til Bjørn Harald Gurijordet og Margaret Gurijordet 1984-1993', med hver sin halvdel.

Margaret Haala Gurijordet 1993-2003

Tomas Borge og Nette Hagtvedt Borge 2003-

Hasselveien 10 (tomt nr. 3) - 0,84 mål

Opprettet fra bnr. 1 Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune til Rhanja E. Pettersen og Kåre Pettersen 1984-1989. Tomten omfatter også bnr. 38 fnr. 4.

Rahnja E. Andreassen 1989-2012

Rahnja E. Eriksrød 2012-

Hasselveien 5 (tomt nr. 4) - 0,08 mål

Opprettet fra bnr. 1 Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune som andel til Elin K. og Terje Larsen 1984-1989.

Jon Henry Bråvold og Cathrine Hammer 1989-1991, med hver sin halvdel.

Roar Gulli 1991-1997

Erik Axelsen og Mona Bøe 1997-2005, med hver sin halvdel.

Eirik Axelsen 2005-

Hasselveien 3 (tomt nr. 5) - 0,22mål

Opprettet fra bnr. 1 Arne Edvard Askjem 1984 for Andebu kommune som andel til Marianne Hillestad 1985-1989. Tomten omfatter også bnr. 38 fnr. 5.

Anton og Henny Hillestad 1989-2008, med hver sin halvdel.

Henny Hillestad 2008-

Hasselveien 4 (tomt nr. 6) - 0,88 mål

Opprettet fra bnr. 39 Arne Edvard Askjem 1986 for Andebu kommune som andel til Bernht Olav Korneliussen 1985-1986.

Kari og Finn Hødnebø 1986-

Hasselveien 2 (tomt nr. 7) - 0,84 mål

Opprettet fra bnr. 39 Arne Edvard Askjem 1986 for Andebu kommune som andel til Harry Thorvaldsen 1985-6. Tomt omfatter også bnr. 38 fnr. 11

Bruksnr. 40, Saga (5,15 dekar)

Utskilt fra bnr. 21 av Trygve Askjem og sammenføyd 1999 med bnr.22.

Bruksnr. 41, G/S-vei Andebu-Gravdal (4,28 dekar)

Utskilt fra gnr. 2, bnr. 2 og 42 og gnr. 18, bnr. 1, 21 og 22 i 1992.

Bruksnr. 42, Askjemveien (31,5 dekar)

Breddeutvidelse.

Bruksnr. 43, Granheimveien 3 (0,84 dekar)

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 3 for Andebu kommune i 1975 og overdratt til Oddvar Kjærås, personalia se gnr. 20 bnr. 2.Sø`igården Han solgte i 1993 til Tore og Ragne Haaland med hver sin halvdel. Tomten ble overført til dette bnr. i 1995. Tore Haaland er f. 1965 på Sem, flyttet til Andebu i 1993 fra Sandefjord, ekspeditør, nå ufør, sønn av Einar Haaland, f. 1920, og Helene Lovise Haaaland, f. 1929 på Sem. G. 1992 m. Ragne Haaland, f. Nordnes 1968 på Sem, sykepleier, datter av Jon Nordnes, f. 1926, og Inger Nordnes, f. 1946 i Tønsberg. Barn: 1. Andreas Haaland, f. 1993 i Sandefjord, lagerarbeider. 2. Joakim Haaland, f. 1995 i Andebu, skoleelev. Tore Haaland har videregående utdannelse i almenfag, har vært sekretær i Andebu Pistollag og er i tillegg til dette interessert i dugnadsarbeide for Andebu Idrettslag.

Bruksnr. 44, Granheimveien 7 (0,97 dekar)

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 4 for Andebu kommune i 1975 og overdratt til Jan Gerhard Nybak. Tomten ble overført til dette bnr. i 1994. Jan Gerhard Nybak er f. 1945 i Stange, flyttet til Andebu i 1971 fra Stange, regnskapsfører, sønn av Bjørg og Arne Nybak, f. hhv. 1919 og 1926 i Stange. G. 1969 m. Kjellaug Asbjørg Nybak, f. Langset 1943 på Nesna, kontorassistent, datter av Hjørdis og Aksel Langset, f. hhv. 1908 og 1909 på Nesna. Barn: 1. Ann-Cathrin Nybak Urdal, f. 1969 i Ullensaker, leder forsvarsbygg, g. m.Alf Urdal, f. 1969, lærer; bosted Sandnes. 2. Berit Nybak, f. 1974 i Andebu, offiser, sambo m. Birger Kristoffersen, f. 1981, yrkesbefal; bosted Rena. Jan Gerhard Nybak har videregående utdannelse med gymnas og skatteetatskolen revisjon, har vært overformynder i Andebu kommune og leder av Andebu Kommunale Pensjonskasse og har i tillegg interesse for idrett og vært fotballtrener i 30 år. Er medeier i "Kjærås og Nybak Regnskapskontor".

Bruksnr. 45, Granheimveien 9 (0,77 dekar)

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 5 for Andebu kommune i 1994 og overdratt til Trond Gravdal.

Bruksnr. 46, Bjørkeveien 7 (0,84 dekar)

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 6 for Andebu kommune i 1975 og s. å. overdratt til Gunnar Horntvedt. Tomt ble overført til dette bnr. i 1994. Gunnar Horntvedt, f. 1939 i Sandefjord, d. 2014 i Andebu, flyttet til Andebu i 1976 fra Sandefjord, ekspeditør/vaktmester, sønn av Finn W. Horntvedt, f. 1911, og Ragna Horntvedt, f. 1910. G. 1964 m. Kari Horntvedt, f. Gjerstad 1942 i Kodal, nå pensjonist, tidligere bankfunksjonær, datter av Kåre Gjerstad, f. 1913 i Geithus, og Ingeborg Gjerstad f. 1917 i Kodal. Barn: 1. Hildegunn Brudeli, f. Horntvedt 1969 i Sandefjord, sivilingeniør, gift m. Geir Brudeli, f. 1968, sivilingeniør; bosted Hokksund. 2. Asgeir Horntvedt, f. 1973 i Sandefjord, siviløkonom, g. m. Linda Benzen Horntvedt, f. 1978; bosted Stokke.

Eiendommen overdratt til Kari Horntvedt i 2014-.

Bruksnr. 47, Granheimveien 5 (0,7 dekar)

Gunnbjørn Tangen hedret i Andebustikka.

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 2 for Andebu kommune i 1975 og overdratt s.å. til Gunnbjørn Tangen. Tomten ble overført til dette bnr. i 1994. Gunnbjørn Tangen, f. 1946 i Andebu, bygningsingeniør, nå pensjonist, sønn av Gudrun Tangen, f. Bråvold 1916, og Bjarne Tangen, f. 1916, personalia se gnr. 48, bnr. 2. Bråvold "Søistua". G. m. Astrid Beate Tangen, f. Johannesen 1948 i Drammen, datter av Ella Johannesen, f. Lien 1918 i Gvarv, og Finn Bjarne Johannesen, f. 1918 i Bergen, tidligere rektor på Børresen ungdomsskole Drammen. Barn: 1. Anders Tangen, f. 1968 i Kristiansand, foreldre er Astrid Beate og fra 1973 Gunnbjørn Tangen, (overtok farskapet), har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo fra 2000. G. m. Therese Tangen, f. 1968, og har barna Sagalinn, f. 1998, og Sunniva, f. 2002; bosted Knivsta Sverige. 2. Håvard Tangen, f. 1976 i Andebu, foreldre Astrid Beate og Gunnbjørn Tangen, engasjert 50 % ved Teknisk museum og 50 % ved Oslo Universitet; bosted Oslo. Håvard skrev i 1994 rapporten «Elvelangs ved Svartåa» da han var elev ved Tønsberg gymnas, (18 år gammel). Han var medforfatter til boka «Studenter i målstrid. Studentmållaget 1900–2000» og av idrettslaget BULs 100 års jubileumsbok i 2013. Han har en del år arbeidet med Norsk Ordbok på Universitetet. Astrid Beate har lærerskoleutdanning fra Kristiansand og har undervist på Andebu ungdomsskole og ved Høyjord skole. Gunnbjørn Tangen har til nå vært aktiv i Andebu idrettslag i 50 år, og hatt sitt virke i kommunen i over en generasjon og gjort en solid innsats for bygda si, noe som er nærmere redegjort for her i sin CV. Trykk på; Curruculum Vitae.

Bruksnr. 48, G/s vei (0,2 dekar)

Etablert fra bnr. 10 for Andebu kommune til arrondering av gang- og sykkelvei.

Bruksnr. 49, Askjemområdet Sør ; Rogne- og Ospeveien (23,0 dekar)

Etablert fra bnr. 3 av Sverre Askjem 1997 for Mesterinvest AS til tomtefeltet Askjem Sør.

Primtall er i Rogneveien 15-29 og partall er i Ospeveien 16-30.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 1

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Synnøve Ruggesæter i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 2

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Remy Andre og Anita Krøger Hallvig i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 3

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Sten Rune Ludvigsen og Monica Jensen i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 4

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Kristin Murud Jacobsen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 5

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til May Lisbeth Setre i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 6

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Jan Olav Dahl og Maritha Hennie Dahl i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 7

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Pål Richard og Ann Karin Tårnby Hansen i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 8

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Hans-Thorleif og Ann Cecilie Hytten i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 9

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Tom Nikolas Sar Panayotopulos og Susanne Flatmo i 2000, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 10

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Toril Haraldsen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 11

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Renate Gulbrandsen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 12

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Ann-Kristin G. Dingen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 13

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Anita Stulen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 14

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Lise Solberg Hansen i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 15

Rogneveien 15/17

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Britt Helene Persson i 2000.

Bruksnr. 49, Tomt nr. 16

Etablert 1999 av Mesterinvest AS til Eric Gottlieb Erdmann i 2000.

Bruksnr. 50, Askjemområdet Sør (35,0 dekar)

Etablert fra bnr. 2 av Birgit og Kåre Kvernsmyr 1997 for Mesterinvest AS i 1999 til tomtefeltet Askjem Sør.

Bruksnr. 51, Rogneveien 20

Etablert fra bnr. 2 av Birgit og Kåre Kvernsmyr for Stian Kvernsmyr i 1998.

Bruksnr. 52, Tunheim 58,0 dekar

Etablert fra bnr. 10 av Andebu kommune for Birgit og Kåre Kvernsmyr 1998, med hver sin halvdel.

Bruksnr. 53, Båtplass 1,0 dekar

Etablert fra bnr. 10 for Andebu kommune 1993.

Bruksnr. 54, Ospeveien 7 (0,95 dekar)

Etablert av Sverre Askjem fra bnr. 49 for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-1999.

Aina Skjeggerød Jakobsen og Ole Kristian Jakobsen 1999-2013.

Ole Kristian Jakobsen 2013-.

Bruksnr. 55, "Knopen", Askjemveien 59 (1,80 dekar)

Stor bolle av kote bearbeidet av Kåre Kvernsmyr

Etablert fra bnr. 2 av Birgit Marie Kvernsmyr og Kåre Kvernsmyr til Ståle Kvernsmyr 1999-2004. Personalia se bnr. 2.

Birgit Marie Kvernsmyr og Kåre Kvernsmyr 2004-. Kåre Kvernsmyr, f. 1951 i Andebu(Tbg), anleggsarbeider og utdannet pølsemaker, sønn av Ingrid og Erling Kvernsmyr, personalia se (Døvle gnr. 44 bnr. 9) Nygård, g. 1971 m. Birgit Marie Kvernsmyr, f. 1951 i Andebu(Tbg), d. 2016, datter av Gudrun og Halvor Furuheim, personalia se (Myre gnr. 69 bnr. 18 ) Solli. Barn: 1. Ståle Kvernsmyr, f. 1972 i Andebu(Tbg), bonde og anleggsarbeider, sambo m. Ragnhild Lindås Myhre, bosted bnr. 2, kalt Nordigården. 2. Stian Knippen Kvernsmyr, f. 1975 i Andebu(Tbg), g. m. Lene Knippen Kvernsmyr; bosted Andebu. Kåre Kvernsmyr forteller at det på Arbeidsskolen på Gulli ble det møbelsnekret 2 flotte spisestuer for salg, og den ene står i stua her, se foto her, arvet etter Elise Døvle. Den andre ble kjøpt på Kolkinn, Nordistua hvor den står idag. Kåre er lidenskapelig interessert i trearbeider og har laget mange boller og krus av koter i forskjellige treslag og størrelser, se foto her.

Bruksnr. 56, Rogneveien 18 (1,0 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-1999.

Narve Skretting 1999-.

Bruksnr. 57, Rogneveien 16 (1,0 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000.

Jan Erik Sparre 2000-2004.

Tormod Mansåker og Mette Erdal Mansåker 2004-2007.

Linda Sørensen Linnestad og Hans Kristian Linnestad 2007-2018.

05.04.2018 - Solgt til Elisabeth Randen og Fredrik Askjer.

23.12.2021 - Solgt til Armand Munther Gustavson og Frida Munther Gustavson.

Bruksnr. 58, Rogneveien 14 (1,0 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999.

Ernst Rolf Andersen og Astrid Kvitberg Andersen 1999-2010, med hver sin halvdel.

Ernst Rolf Andersen 2010-2010.

Bjørn Ellef Holter og Linn Iren Gjermundrød 2010-.

Bruksnr. 59, Rogneveien 12 (1,0 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom i 1999.

Mona Kværne og Hilding Gravdal 1999-2000, med hver sin halvdel.

Kim-Arve Sørensen og Nina Hunsrød Sørensen 2000-2003.

Øyvind Høyholm og Kari Ødegården Høyholm 2003-2007.

Morten Andre Eriksen og Linda Marie Johnsen 2007-2007.

Lisbet Fasting og Per Erik Fasting 2007-2007.

Anette Berntsen og Daniel Maslø-Hansen 2007-2007.

Bruksnr. 60, Rogneveien 10 (1,0 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999.

Trond Ove Valmestadrød og Hege Møyland Lasken 1999-2004, med hver sin halvdel.

Lars Petter Mathisen Lauritzen og Anita Finnskog 2004-2003.

Øyvind Høyholm og Kari Ødegården Høyholm 2003-2007.

Jan Vidar Klowning og Gro Anita Dalen 2007-2010.

Jan Vidar Klowning 2010-.

Bruksnr. 61, Rogneveien 8 (0,9 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-2005.

Alf Johan Balto Sørensen og Synnøve Lie Sørensen 2005-.

Bruksnr. 62, Rogneveien 6 (0,9 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-1999.

Vibeke Longva Stavdal og Henning Stavdal 1999-.

Bruksnr. 63, Rogneveien 4 (0,9 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 2000.

Bryde Eiendom 2000-2000.

Eirik Knippen og Elisabeth Bu 2000-2005.

Eirik Knippen 2005-.

Bruksnr. 64, Rogneveien 2 (0,8 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 2000.

Bryde Eiendom 2000-2000.

Thomas Blume Drivarbekk 2000-2003.

Morten Hundsnes og Mette Hundsnes 2003-.

Bruksnr. 65, Ospeveien 1 (0,8 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 2000.

Bryde Eiendom 2000-2010.

Camilla Mørken 2010-2015.

16.06.2015 - Solgt til Hans-Martin Rød, Ivar Rød, Linn-Therese Hytten.

16.12.2021 - Andel overdratt fra Linn-Therese Hytten til Hans-Martin Rød.

Bruksnr. 66, Ospeveien 3 (0,7 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 2000.

Bryde Eiendom 2000-2006.

Terje Halvorsen 2006-.

Bruksnr. 67, Ospeveien 5 (0,6 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-1999.

Heidi Haug og Sven Erik Haug 1999-.

Bruksnr. 68, Ospeveien 9 (0,9 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000-2000.

Frode Rindedal 2000-.

Bruksnr. 69, Ospeveien 11 (0,9 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000-2005.

Magnar Lossius Almenning, Susann Bråvold Almenning, Thomas Almenning og Bjørnar Almenning 2005-2007.

Magnar Lossius Almenning 2007-2009.

Jan Tore Haugerød 2009-.

Bruksnr. 70, Ospeveien 13 (0,7 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-2004.

Bente Haugen 2004-.

Bruksnr. 71, Ospeveien 15 (0,7 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-2001.

Kenneth Ree og Monica Ree 2001-2013.

Irene Svinsholt Trevland 2013-.

Bruksnr. 72, Ospeveien 17 (0,5 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-

Oddbjørn Gjermundrød og Karoline Kathrin Gjermundrød 2005-2007.

Arvid Fredriksen og Mary Ann Waggestad Gjermundrød 2007-.

Bruksnr. 73, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 74, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 75, Utgått (mål)

Utgått matrikkelenhet.

Bruksnr. 76, Ospeveien 29 (0,7 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-2006.

Jan-Terje Gåsholt og May-Bente Andersen 2006-.

Bruksnr. 77, Ospeveien 31 (0,8 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 1999-2006.

Steinar Therkelsen 2006-.

Bruksnr. 78, Ospeveien 33 (0,85 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000-

Bruksnr. 79, Ospeveien 35 (0,75 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000-

Bruksnr. 80, Ospeveien 37 (0,70 dekar)

Etablert for Mesterinvest AS 1999.

Bryde Eiendom 2000-.

Bruksnr. 81, Askjem Syd (25,2 dekar)

Etablert fra bnr. 49 for Bryde Eiendom 2000.

Bruksnr. 82, Askjem Syd (5,0 dekar)

Etablert fra bnr. 49 for Bryde Eiendom 1999 med 14 seksjoner.

Bruksnr. 82 seksjon 1, Rogneveien 1

Etablert til Anne-Lise Newton 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 2, Ospeveien 2

Etablert til Thomas Holmen og Camilla Hagemann 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 3, Rogneveien 2

Etablert til Jan Tore Haugerød 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 4, Ospeveien 4

Etablert til Toril Haraldsen 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 5, Rogneveien 5

Etablert til Gerd Gulli 2004-.

Bruksnr. 82 seksjon 6, Ospeveien 6

Etablert til Rita Sibylle Myhre 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 7, Rogneveien 7

Etablert til May Britt Lysnes 2006-.

Bruksnr. 82 seksjon 8, Ospeveien 8

Etablert til Liv Haugerød 2006-.

Bruksnr. 82 seksjon 9, Rogneveien 9

Etablert til Roger Erga 2004-.

Bruksnr. 82 seksjon 10, Ospeveien 10

Etablert til Kjell Hasle og Inger Lise Hasle 2008-.

Bruksnr. 82 seksjon 11, Rogneveien 11

Etablert til Kristine Nashida Kaarbø 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 12, Ospeveien 12

Etablert til Kristine Nashida Kaarbø 2008-.

Bruksnr. 82 seksjon 13, Rogneveien 13

Etablert til Arvid Rød 2002-.

Bruksnr. 82 seksjon 14, Ospeveien 14

Etablert til Tone Andreassen 2006-.

Bruksnr. 83 Tomt nr. 8

Etablert 2003 som del til tomt gnr. 16 bnr. 140.

Bruksnr. 84 Ospeveien 19 ( 0,54 dekar)

Etablert til Roger Aaslie 2005-2007.

Jeanette Wadel Prebensen 2007-.

Bruksnr. 85 Ospeveien 21 ( 0,54 dekar)

Etablert til Tore Fredrik og Elise Kaupang 2004-.

Bruksnr. 86 Ospeveien 23 ( 0,54 dekar)

Etablert til Maja og Ozrenko Ackar 2004-.

Bruksnr. 87 Ospeveien 25 ( 0,45 dekar)

Etablert til Marius Knippen 2005-.

Bruksnr. 88 Ospeveien 27 ( 0,44 dekar)

Etablert til Espen Næss 2007-.

Bruksnr. 89 Furuveien 11 ( 0,85 dekar)

Etablert til Ludmilla Elisabeth M. Duinstra og Ahmed Hadi Mamer 2008-.

Bruksnr. 90 Furuveien 13 ( 0,88 dekar)

Etablert til Arne Edvard Askjem 2005-.

Bruksnr. 91 Eikeveien 8 (1,06 dekar)

Etablert til Torbjørn Arve Gjermundrød 2005-.

Bruksnr. 92 Briskeveien 5 (0.79 dekar)

Etablert til Bjarne Kristiansen 2006-.

Bruksnr. 93 Granheimveien 1 (0.77 dekar)

Etablert til John Roar Kortgård 2006-.

Bruksnr. 94, Bjørkeveien 9 (1,00 dekar)

Utskilt fra bnr. 27, som tomt nr. 7 for Andebu kommune i 1975 og s. å. overdratt til Aksel Sparre. Tomt ble overført til dette bnr. i 2006. Aksel Sparre, f. 1950 i Andebu, formann i asfaltlegging, sønn av Magnhild og Erik Sparre, pesonalia se gnr.16 bnr 82 Manhatten, g. m.Ranveig Sparre, f. Aadne 1951 i Andebu, konsulent teknisk etat Andebu, datter av Marthine og Johan Aadne, personalia se gnr. 51 bnr.8. Barn: 1. Bjørn Erik Sparre, f. 1973 i Andebu, daglig leder, gift m. Camilla Eia Sparre, f. 1978 Andebu, butikkmedarbeider; bosted Stokke. 2. Frode Sparre, f. 1976 i Andebu, regnskapssjef.

Bruksnr. 95, Askjemområdet Sør-Øst (64,4 dekar)

Etablert av Sverre Askjem fra bnr. 3 for Tyrolerhus Invest AS 2007.

Bruksnr. 96, Eikeveien 12 (0,83 dekar)

Etablert av Arne Askjem fra bnr. 33 for Andebu kommune 1978-1981.

Arne Askjem 1981-1996.

Arne Edvard Askjem 1996-2007.

Bruksnr. 97, Bokeveien 16 (0,64 dekar)

Etablert fra bnr. 33 for Rolf og Grethe Fevang 2008-. Ref bnr. 33, tomt nr. 15 hvor personalia finnes, Bokeveien 16. Tomten omfatter også gnr. 16, bnr. 135.

Bruksnr. 98, Askjemveien 44 (3,1 dekar)

Opprettet fra bnr. 8 for Sigbjørn og Karin Margaret Dahl Myhre 2008-. Nytt bolighus bygget på Åsgård 1975, utskilt i 2008 som gnr. 18, bnr. 98. I 1989 ble det bygget nytt redskapshus med korntørke ved Askjemveien 44. Personalia, se "Åsgård", gnr. 16, bnr. 11 og "Tunheim", gnr. 18, bnr. 10

Bruksnr. 99, Bokeveien 10 (0,8 dekar)

Opprettet i 2008 fra opprinnelig bnr. 33, tomt nr. 12 i 1978 som også ble opprettet for Leif Thorbjørn Lund 2008-, f. 1951 i Stokke(Tbg), lektor i spesialpedagogik og fagsjef, flyttet til Andebu 1975, sønn av Ruth Synnøve Lund, f. 1924, og Sverre Lund, f. 1921 i Stokke. G. 1975 m. Bjørg Lund, f. Trolldalen 1951 i Andebu(Tbg), konsulent, datter av Kristine, f. Møyland 1922, og Odd Trolldalen, f. 1921. Barn: 1. Magnus Lund, f. 1978 i Andebu(Tbg), HMS-/QR-ansvarlig, g. m. Linn-Therese Skjeggestad, sykepleier; bosted Andebu. 2. Pål Lund, f. 1982 i Andebu(Tbg), førskolepedagog og pedagogisk leder, bosted Andebu. Leif Lund er utdannet ved Eik lærerskole og har tatt hovedfag ved universitetet i Oslo. Har 2 valgperioder i lokalplitikken som fast medlem av kulturstyret og som varamann til kommunestyret, (møtte fast i en periode på 1 år). Er spesielt opptatt av jobb, idrett, samfunnet og natur, og har hatt diverse tillits-og trenerverv i idrettsklubber.

Bruksnr. 100, Askjemveien 63 (1,7 dekar)

Bruksnr. 101, Askjemveien 63 (2,2 dekar)

Etablert fra bnr. 2 av Birgit Marie Kvernsmyr og Kåre Kvernsmyr til Ståle Kvernsmyr 1999-2011. Overført som gave fra Ståle Kvernsmyr til

Stian Knippen Kvernsmyr 2011-. Stian Kvernsmyr, f. 1975 i Andebu(Tbg), vaktmester i Andebu kommune og utdannet tømrer med fagbrev, har 3 årig videregående skole, er nestleder i Adebu I.L. og Andebu skigruppe og er generelt interessert i idrett, filuftsliv og jakt, sønn av Birgit Marie og Kåre Kvernsmyr, personalia se gnr. 18, bnr. 55. G. 2004 m. Lene Knippen Kvernsmyr, f. 1979 i Andebu(Tbg), spesialpedagog, datter av Bjørn Johan og Gerd Amalie Knippen, personalia se (Østre Hallenstvedt, gnr. 51, bnr. 9 "Ødegården" ). Barn: 1. Amalie Knippen Kvernsmyr, f. 2004 i Andebu(Tbg), bosted Andebu. 2. Ingrid Knippen Kvernsmyr, f.2007, bosted Andebu.

Bruksnr. 102-109, Seljeveien

Bruksnr. 110, Hasselveien 12 (1,7 dekar)

Fra Ståle Kvernsmyr til Elisabeth Dahl og Kjetil Moe i 2014.

Bruksnr. 111-114, Seljeveien

Husmenn

Lenge var det visst bare én husmannsplass på Askjem. Men i 1835 oppgis det å være 2 plasser, og i 1865 3 plasser: Askjemplassen, Borrone-eiet og Haugen. Manglende kildeopplysninger gjør det ofte vanskelig å stedfeste de enkelte husmenn til en bestemt plass, men i det følgende vil alltid plassens navn bli angitt så sant den nevnes i kildene.

Ole Olsen var husmann på Askjem-eie ca. 1740; var g.m. Anne Hansdatter. De fikk 1742 datteren Marte. Ole stevnes s.å. for auksjonsgjeld.

Ketil (Kittil) Svendsen (visstnok en innflyttet døl) og h. Anne Olsdatter Stigen var husm.folk på Askjem-plassen. De fikk 1753 datteren Sibille, 1754 datteren Anne Tonette (blant fadderne var kaptein Rothe på Askjem), g. 1782 m. Abraham Ellefsen, f. 1760 på Møyland, som ble husm. i Pipenholt (Nordre Trollsås) i Kodal; om denne kjente slekt, se bd. III, s. 553—54. Ketil kom senere som husm. til Nesengen (s. d., hvor videre personalia finnes; flere barn der).

Lars Andersen fra Østre Hotvedt bodde i 1760-åra på Askjem-eie. Han kreves i 1764 for 12 rdl. i gjeld til Stoltenbergs dødsbo; til tross for at han fremlegger presteattest for fattigdom, dømmes han til å betale. — Kristoffer Askjem-eie og h. Viveke får i 1767 og 68 to sønner, som begge d. ganske små. — Martinius Askjem-eie og h. Mari får i 1776 sønnen Peder.

Ole Jakobsen var «husm. m. jord» på Borrone-plassen ca. 1790—ca. 1820; i 1805 sies han å bo i pl. Ødegården u. Askjem. Visst f. 1756 på Torp-pl., d. 1831. G. 1) m. Anne Torgersdatter, d. 1803; 3 barn nevnes i dette ektesk.; Jakob, Marte og Torger. G. 2) 1805 m. Andrea Simensdatter fra Skatvedt, d. 1838, 66 år gl. Vi hører om 4 barn: 4. Anne Sofie, f. 1807. 5. Inger Marie, f. 1809. 6. Erik, f. 1813. 7. Elen Marie, f. 1815, g. 1835 m. husm. Hans Hansen, se ndfr.

I 1820- og 30-åra finner vi 5—6 husm. på Askjem.

Erik Jensen, husm. på Askjemplassen ca. 1820—26, f. 1794 i Elta u. Ruelsrød, hvorhen han senere kom som husm. (se Ruelsrød, Husmenn, hvor alle personalia er gitt).

Jørgen Hansen Askjem-pl., husm. ca. 1826—37, g.m. Marie Hansdatter. Barn f. her: 1. Elen Sofie, f. 1827, g. 1858 m. Mathias Olsen Brunstad i Stokke. 2. Kristian, f. 1830, g. 1855 m. Anne Marie Larsdatter, f. 1826 i Arnadal; de kom til Nesengen (s. d.). 3. Anne Helvig, f. 1833. 4. Mathias, f. 1837. Sønnen Hans d. 1832, 7 år gl.

Nils Hansen kom hit fra Stokke i 1826 og var husm. her noen få år. G.m. Dordi Ellefsdatter fra Rimstadmoen i Kvelde, f. 1791; de fikk 1827 sønnen Ellef. — Erik Olsen, husm. ca. 1830, g.m. Karen Kristine Knutsdatter; kom senere til Holmen (Stålerød, bnr. 6), hvor alle personalia finnes. Hans Abrahamsen, husm. ca. 1830—38. F. ca. 1814, g.m. Gunhild Olsdatter, f. ca. 1801. 2 barn f. her: 1. Helene Marie, f. 1831. 2. Andreas, f. 1835. Hans flyttet 1838 til Stokke for å bli husm. på Skarpe-Borge.

Hans Hansen, husm. «uten jord» på Askjemplassen ca. 1835—80; var bøkker. F. 1815 i Stokke, var fra Balsrød, g. 1) 1835 m. Elen Marie, f. 1815, d. 1879, dtr. av ovennevnte husm. Ole Jakobsen. 7 barn, hvorav 2 døde små; de øvrige var: 1. Ole, f. 1837. 2. Karen Andrine, f. 1841, d. 1864, ug. 3. Maren Sofie, f. 1845, g. 1865 m. Andreas Olsen fra Berg i Andebu, f. 1844. 4. Hans Kristian, f. 1848. 5. Anton, f. 1852, sjømann. G. 2) 1879 m. Maren Johanne Kristoffersdatter, f. 1843 på Skjeggerød i Ramnes; de fikk 1880 sønnen (6.) Edvard.

Nils Andreassen, husm. rundt 1865, «uten jord» på Borrone-eiet, kom hit fra Gauterød i Slagen. F. ca. 1816 i Stokke, g. 1858 m. Berte Marie Andersdatter, f. 1826 i Skjeggerød. Av barn nevnes Andrine, f. ca. 1858, Anton, f. 1864 (kom til Båhus, gnr. 33, bnr. 22, s. d.), og Anne Marie, f. 1866.

Lars Pedersen, husm. «med jord» på plassen Haugen ca. 1855—70. F. ca. 1823 i Stokke, g.m. Maren A. Hansdatter, f. ca. 1817 i Sandar. Av barn nevnes: Anton, f. 1846 (kjøpte Bjuerødrønningen i 1884; personalia, se Bjuerød, bnr. 3), Hans Kristian, f. ca. 1849 (g. 1874 m. Karen Olava Eriksdatter Kleppanmoen), Peder, f. 1852 (blind), Andreas, f. 1856, sjømann, Sofie, f. 1860.

Anton Villumsen (Vilhelmsen), husm. på pl. Haugen rundt 1875. F. 1845 i Ramnes, g.m. Karen Sofie Rasmusdatter, f. 1845 i Stokke. Av barn nevnes: Rikard, f. 1871, Mathias, f. 1875.