Trevland

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

106. Trevland

Navnet uttales tre'vvlænn. I sin eldste kjente form skrives det Þrifland. Ifølge Rygh N G må første ledd i navnet være gno. Þríf «lykke, velferd», som henger sammen med verbet Þrifast «trives, ha fremgang», og Trevland må da bety «en trivelig gård». Skrives 1390 Þrífland, 1459 Trifland, 1528 Trifland(t), 1600 Treffland, 1664 Threffland, 1723 Trefland, 1801 og senere Trevland.

Oldtidsminner. På Trevland er funnet en steinkølle fra steinalderen og en tynn-nakket steinøks fra steinalderen. Den siste er meget stor og fantes i et grustak på ca. 50 cms dyp; den skal være særlig interessant fordi den muligens skriver seg fra et gravfunn. Begge funn er oppbevart i Universitetets oldsakssamling, Oslo.

Bålag. Nedistua: De andre Trevland-gårdene, Svartsrød, Berge, Trollsås og Sti (i eldre tid muligens også Holand og Lefsrød). – Søistua: De andre Trevlandgårdene, Trollsås, Sti, Berge, Svartsrød, Søndre Lefsrød. – Nordistua: De andre Trevlandgårdene, Svartsrød, Sti, Berge og Bommerhus.

Skylden. Trevland var fullgård og den gamle skyld var i skpd. tunge og i skinn. Ved matrikuleringen i 1667 ble skylden økt til 1 skpd. 2 ½ lispd. og 1 skinn, siden ytterligere forhøyd til 1 skpd. 14 lispd. og 1 skinn; men den opprinnelige skyld finnes ofte angitt senere også. 1838: 9 daler 2 ort 12 skill. 1888 og 1904: 19 mark 5 øre.

Trevland hadde som underbruk Gåsnes og Fossen (Saga).

Gården var under Den store nordiske krig utlagt til dragonkvarter.

Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Høylass Utsæd Fold
1657 1 3 16 8 4
1667 1 2 10 4 9 46 Sår 11,

trær 4 t

1723 2 3 12 12 40 1 kv. bl.korn,

12 t havre

1803 2 2 12 2 à 4 6 à 10 1 skj. hvete,

1 kv. bygg,
7 à 8 t havre3 à 4

1835 2 4 13 8 1 1 t bygg,

13 t havre,
6 t poteter

1865 4 6 23 19 3 250 skpd. 1 ¼ t hvete,

¾ t rug,
3 t bygg,
19 t havre,
18 ½ t poteter

6

8
8
5
5

1875 4 4 18 4 18 1 ⅜ t hvete,

1 ¼ t rug,
2 ¼ t bygg,
16 ½ t havre,
1/16 t vikker,
13 ½ t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 2
 • 1888: 7
 • 1904: 13
 • 1950: 25

Antall personer.

 • 1711: 2
 • 1801: 11
 • 1845: 25
 • 1865: 25
 • 1891: 36

Andre opplysninger.

 • 1626: En flomsag og en kvern.
 • 1661: Granskog til sagtømmer og småhuggen last. En liten bekkesag på Fossen ødegards eie; sammesteds en liten kvern hvorpå kan males til husbehov, og desforuten kan årlig inntjenes 2 tønner mel i toll av fremmed maling.
 • 1667: Intet rydningsland; pålagt å plante humlehage. Gården har rett til snørefiske etter småfisk i Goksjø. På Fossen et lite ålefiske.
 • 1723: Skog til kull-og lastebruk. En bekkekvern, hvorpå males for almuen. 2 husmenn.
 • 1751: Innengjerdes kan ryddes åker til ca. 1 t sæd.
 • 1803: Jordsmonnet består av mold og skarp leire, er våtlendt og koldt. Havn til gårdens besetning og fornøden skog. Gården har både flomsag og flomkvern til bygdens fornødenhet.
 • 1820: Trevlandgårdene har litt skog og har sag og kvern i fellesskap.
 • 1865: Jorden, som er godt dyrket, er mest av middels beskaffenhet, men en del av inmarken lider betydelig av vann. Årligårs kan av gran og furu selges for tils. 69 spd.

Angående skogen heter det i Larvikgrevens besiktelse av 1751 at den består av «berg-og jordskog om hinannen». Bergskogen består bl. a. av tollfuru og gran som til dels er fullvoksen til hustømmer, til dels sammen med bjerk og osp kan brukes til kullved. I jordskogen finnes, foruten en del unge boketrær, også her gran, fullvoksen til sag- og bygningstømmer, samt forskjellig skog egnet til kullved. Jordskogen er av god vekst, skogen ellers av måtelig eller liten vekst. Ingen eikeskog. Til plassen Fossen (d.v.s. Saga) er også noe gran-, bok- og bjerkeskog, hvorav en del er fullvoksen til hustømmer, noe gran passe til sagtømmer, og noe bjerk til kullved. Boketrærne er ikke til annet enn husbrenne. Årligårs kan av denne skog utbringes 30 lester kull, foruten bygningstømmer, brenne og gjerdefang.


Innhold


Eiere

Vi har et par spredte opplysninger om eierforhold i senmiddelalderen: Ved en forretning holdt på Istre i Tjølling i 1390 hører vi at Olav Arneson og hans hustru Joron Thorgeirsdotter har solgt 8 laup land i Trevland til Anders Sveinsson (D N II, s. 400). Og ved en handel på Tørrklepp i Våle i 1459 selger Bjørn Tordson 3 aurabol jord i Trevland til Gunnar Halleson (D N IX, s. 181). Vi kjenner så ingen ting til eierforholdet før først på 1600-tallet. Oppsitteren eier da henved halvparten av gården, men etter hvert øker brukerens anpart, og fra ca. 1635 og ut århundret er oppsitterne eiere av hele Trevland, en av dem endog meget velstående. Første del av 1700-tallet eies gården av en utbygding, Helge Haugan (Haugene) i Stokke, men etter hvert erverver brukerne igjen stadig større parter, inntil de henved år 1800 helt ut er blitt eiere av sine bruk. Se forøvrig under Brukere.

Brukere

Svend var bruker på Trevland i 1528; om han eide noe i gården, vet vi ikke. Vi kjenner så ikke navn på de følgende brukere før 1593. Da heter oppsitteren

Torsten, som nevnes igjen 1604 og 1615, men er død i 1621. I 1615 eier han i Trevland 8 lispd. (henved halve gården), men dessuten mindre parter i Bås i Botne, Manum i Sem, Hønnerød i Sandar samt 18 mk. smør i Horntvedt i Skjee. I 1617 ser vi at Ølver Hillestad i Botne eier 1 ½ lispd. i Trevland og Tormod Serkland i Våle 3 lispd. Torsten ser ut til å ha vært gift to ganger.

Kari, Torstens enke, står som bruker i 1621 og har gården til 1635. Hun holder full-lønnsgutt og skjærer mye på saga. En oversikt over hennes jordegods fra 1624 viser at hun foruten 7 ½ lispd. i Trevland og mindre parter i Meum på Nøtterøy og i Hønnerød i Sandar har utvidet sin lodd i Horntvedt til 2 bpd. 3 mk. smør. Dessuten eier døtrene Anne og Kari 5 lispd. tunge i Trevland, og «5 piger til» (visstnok stedøtre) eier 1 bpd. smør i Megården på Tjøme. Kari døde 1645, men 10 år tidligere hadde hun overgitt Trevland til svigersønnen,

Ingebret Paulssøn 1635–69. Ingebret var fra Åsrum i Hedrum og var 1635 blitt g. m. Kari Torstensdatter. Åsrumslekten var på denne tid Hedrums rikeste bønder. Kort etter Ingebret var kommet til Trevland, skatter han av jord til 5–6 bpd. smør. Han har da innløst nesten hele gården og eier dessuten Trevlandfolkets tidligere lodder i Horntvedt, Hønnerød og Megården. Alt 1639 eier han hele Trevland, og i årene som følger erverver han stadig mere jordegods. I 1645 oppføres han med 1 tjenestedreng og 3 tjenestepiker. Ca. 1650 arvet han sin far, Paul Åsrum, og i 1660 ser Ingebrets jordliste slik ut:


Trevland .......................... 1 skpd. tunge

Østre Skorge (hele) ............... 6 bpd. smør

Øvre Holand (hele) ................ 2 bpd. smør

i Søndre Trollsås ................. 1 ½ bpd. smør

i Ljøsterød ....................... 9 skinn

Mellom Horntvedt i Skjee (hele) ... 6 bpd. smør

i Stein i Skjee ................... 3 bpd. smør

Lofterød i Sandar (hele) .......... 2 huder

i Megården på Tjøme ............... 1 bpd. 14 mk. smør

i Hønnerød i Sandar ............... 12 mk. smør

i Domholt i Eiker ................. 20 mk. smør

i Butland i Eiker ................. 7 ½ lispd. tunge


Dette gir til sammen en skyldverdi på 21 bpd. 10 mk. smør, 1 skpd. 7 ½ lispd. tunge, 2 huder 9 skinn, eller omregnet til smørskyld bortimot 30 bpd. smør. Dermed er Ingebret Trevland rykket opp til å bli Andebus rikeste mann på 1600-tallet når det gjelder jordegods (nærmest ham kommer lensmann Jakob Kjærås, Even Torp og Lars Hundsrød), og heller ikke i de andre bygdene i Brunla len var det visst noen annen bonde som nådde opp mot Ingebret. Lorens Berg mener det særlig var skogsdriften han skaffet seg sine midler på, og dessuten drev han pengeutlån i betydelig omfang; han later til å ha vært en dyktig, men grei og ærlig forretningsmann. Det var også sjelden Ingebret hadde noe utestående med myndighetene. I 1663 ble han dog dømt til å betale en mulkt på 15 rdl. til Skolis eier, sogneprest Christian Dop i Sandar, for å ha satt ut to åleruser i Skoli-elvas øverste og smaleste strek «lenger enn som til midtstrøms».

Mot slutten av sitt liv ordnet Ingebret det slik at han kunne overlate sine 4 barn én stor gård hver. Derfor kjøpte han Hagenes (med underbruket Gunnerød) og valgte av sine øvrige eiendommer ut Østre Skorge og Mellom-Horntvedt foruten Trevland. Øvre Holand, Lofterød og parten i Søndre Trollsås beholdt han; resten kvittet han seg med. Barn som vokste opp: 1. Torsten, f. 1637, fikk Trevland, se ndfr. 2. Hans, f. 1640, fikk Hagnes og Gunnerød som han drev til sin tidlige død 1669; var g. m. Helvig Henriksdatter Fjære, som døde omtrent samtidig med Hans (mere om dem, se L. Berg, Hedrum, s. 323). 3. Hans Lo, f. 1643, fikk Østre Skorge (s.d.). 4. Signe, fikk Mellom-Horntvedt. Hun var først g. m. Ole Ellefssøn Melau i Hedrum; fra 1670 bygslet de Hagnes. Her døde Ole, og Signe giftet seg igjen med Jakob Evenssøn Torp; de flyttet 1679 til Horntvedt.

Både Ingebret og hustruen Kari Torstensdatter døde 1669; Ingebret var da ca. 75 år gl. Skiftet ble holdt i desember samme år; Ingebret hadde bestemt at datteren Signe skulle være «brorgild», dvs. arve likt med brødrene, og boet ble skiftet i 4 like store lodder. L. Berg anslår Trevlandboet til i alt ca. 1480 rdl. (hvorav jordegods 1200 rdl., sølv 80 rdl., løsøre 200 rdl.), kanskje riktigere 1800 rdl., svarende til 50–60 000 kroner i tiden ca. 1900; i dag (1975) ville Ingebret Trevland sannsynligvis vært millionær (Mer om Ingebret, se L. Berg, Andebu, s. 231 ff.; detaljer om løsøret ved skiftet, se dette verks kulturbind, s. 271 flg.)

Torsten (Tosten) Ingebretssøn 1669–74. F. 1637, d. 1674. G. m. Marte Torgersdatter Bjørndal, f. 1639, d. 1712. Ved skiftet etter faren hadde Torsten også fått 1 bpd. smør i Øvre Holand og 9 mk. smør i Søndre Trollsås. Barn som vokste opp: 1. Ingebret, ble bruker på Trevland, se ndfr. 2. Kari, g. m. Guttorm Larssøn Nedre Horntvedt (i dennes 2. ekteskap). 3. Torger, ble bruker på gården, se ndfr. I 1673 stevnet Torsten for retten Jon Tollesløs (Tolsrød) og Peder Knutssøn Torp og anklaget dem for å ha fratatt ham en bryggekjele i hans fravær, slik at bryggingen hans ble ødelagt. Saken ble utsatt, og vi kjenner ikke utfallet. Skiftet etter Torsten i 1676 viste at familien ennå var meget vel situert.

Mikkel Torgerssøn Berge 1675– ca. 1695. F. 1652, var blitt g. m. Torsten Ingebretssøns enke Marte kort etter Torstens død. Han hadde fått rett til å bruke gården, sammen med Marte, mot å oppfostre og «fremholde» hennes to sønner med Torsten, Ingebret og Torger. Mikkel og Marte fikk fire barn sammen, men bare datteren Mari, f. 1678, vokste opp; hun ble g. 1) m. Helge Vidkunsen Gjerla, d. ca. 1718; 2) m. Lars Nilsen Gjerla. Ca. 1695 overtok Mikkel hjemgården Berge (s. d.) og overlot Trevland til stesønnene Ingebret og Torger. Gården ble nå delt i to bruk, og det går for en tid tilbake økonomisk for oppsitterne på Trevland.

Bruk 1

Ingebret Torstensen ca. 1695–1725. F. 1670, d. 1725. G. m. Mikkel Berges mor, Sigrid (Siri) Rasmusdatter, enke etter Torger Mikkelssøn Berge, d. 1717. Ingen barn (Sigrid var ved giftermålet godt oppi årene). I 1700 kjøper Ingebret og Ivar Olsen Kolkinn 1 bpd. 6 mk. smør u.b. i Lefsrød i Ramnes.

Den 4. aug. 1702 var det en åstedssak på Trevland, i anledning av at naboer på Holand og Sti skulle ha hogd ulovlig på Trevlands grunn. Det henvises til et makeskifte av 2. sept. 1699, hvoretter Lars Holand skulle «nyte fri hogg og havn» i Svartemyr under Trevland. Det ble forlik mot erstatning, men innskjerpet at dersom naboene hogg utenfor Svartemyrs grenser, ville de miste sin hogstrett i Svartemyr. Delet mellom Sti og Trevland ble oppgått og er nøyaktig beskrevet i tingboka.

Det gikk snart nedover for Ingebret. I 1704 låner han penger for å «forstrekke» sin svoger Guttorm Larssøn på Horntvedt, og i 1707 utsteder han pantobligasjon til Jochum Jansen i Larvik på 120 rdl., som denne har forstrukket ham med fra tid til annen, og to år etter nye 75 rdl. av samme långiver. I 1708 selger han 4 lispd. mel i Sørby i Våle (arv etter moren), snart etter også gods i Holand og Berge. I 1712 eier Ingebret enda sin halvpart i Trevland (10 lispd.) ubeskåret, men året etter selger han også denne for 253 rdl. til Helge Trulsen Haugan (Haugene) i Stokke, som ca. 1701 var blitt gift med Idde Torgersdatter, enken etter Ingebrets bror Torger; på forhånd eide Helge den annen halvpart av Trevland (se Bruk 2). Ingebret ble altså nå leilending på Trevland.

I åra 1714–15 var det igjen en åstedssak på Trevland mellom denne gårds brukere, Ingebret Torstensen og Helge Haugan, på den ene side, og brukerne av nabogårdene Prestbyen, Gallis, Vestre Hasås og Sti på den annen. Striden gjaldt at Trevlands brukere hadde bygd dammen høyere enn før og dessuten satt opp en ny, mindre dam nedenfor den andre, slik at det voldte betydelig skade på de nevnte naboeiendommer; videre, sa naboene, nektet Trevlands brukere å svare den avgift for oppdemmingen som var fastsatt ved en overenskomst av 16. sept. 1655. Trevlands oppsittere ble dømt til å rive ned endel av dammen. Imidlertid inngikk partene, da man fant at fullbyrdelsen av dommen ville påføre Trevlands oppsittere betydelig skade, i 1715 en kontrakt, gående ut på at dommen ikke skulle gjelde i deres levetid; de skadelidende skulle få fri skur og maling m. m. Ville etterkommerne ikke rette seg etter kontrakten, skulle dommen gjelde.

Da Ingebrets hustru Sigrid var død i 1717, forlangte arvingene (hennes barn: Mikkel Berge, Lars Holand og Idde Torgersdatter) skifte; de nevnte som en kjent sak at Ingebret var uskikket til å styre midlene; antagelig har han vært drikkfeldig. Ved skiftet sto boet i netto 119 rdl. Av jordegods var det nå ikke annet tilbake enn 3 bpd. smør i Lefsrød i Ramnes (halvparten av dette var Sigrids arv etter faren, Rasmus Berg); av dette fikk enkemannen bare ca. 1/5, resten gikk til Sigrids barn. Av løsøre nevnes en sølvkanne, verdsatt til vel 7 rdl. Ingebret giftet seg igjen med Marte Kristoffersdatter, uvisst hvorfra; ingen barn. Men Ingebrets vanstyre fortsetter; han holder åpenbart ikke husene vedlike, for i 1722 lar eieren, Helge Trulsen Haugan, holde åbotsbesiktigelse på Ingebrets påboende gårdpart. Vi gjengir i utdrag beskrivelsen av åbotsforretningen:

Framhusene besto av et hus av 8 laft, i vestre ende en stue med skorstein og bakerovn, i den østre en bod, «med et rom der over»; tømmerbygningen er i seg selv fast og sterk, men taket behøver 4 favner spon (à 1 rdl. 2 ort = 6 rdl.), 4 lange bord til vedskier vil koste 1 ort 8 skill., 2 tørvøler [dvs. trestammer som legges langs kanten av takskjegget for å støtte torvdekket] à 8 skill. = 16 skill.; arbeidslønn for 2 mann i 2 dager à 1 ort = 1 rdl. . . . Ved stueveggen på den nordre side befantes et kammers som Ingebret Torstensen selv hadde bygd, hvis tomt tilforn var øde og derpå bare sto «et sekret». Kammerset må nedrives, da det er råttent, og stueveggen der må kles med bord . . . Sønnenfor stuen en bod som trenger atskillig utbedring.

Uthusene befantes i en lengde av 16 laft. I sydenden fehus, dernest to lader med låve mellom, og i nordenden hestestall, alt under ett tak. Lengde 20 favner og bredde 4 favner. Av reparasjoner trenges bl. a. på sidene og endene «reiseved» [dvs. kåpekledning. Red. anm.]. Andre hus fantes ikke på gården.
Skogen var som annetsteds nesten uthugget og bare til husfornødenhet og kullved; ung veksterskog.
Åboten (erstatningen for å ha unnlatt vedlikehold av husene) ble satt til i alt 78 rdl.

Ingebret døde i 1725. (L. Berg sier at han druknet i Trollsåselva; i kirkeboken heter det imidlertid at det var Ingebrets hustru som druknet der i 1725, men det kan neppe heller være riktig, for hun (Marte Kristoffersdatter) nevnes som værende (i live ved skiftet etter Ingebret i 1726. Spørsmålet er altså noe uklart, men det kan nok stemme at Ingebret døde i 1725.) Skifteoppgjøret etter Ingebret ga et enda dårligere resultat enn skiftet etter hans første hustru; boet var nemlig nå fallitt for 25 rdl. Etter Ingebrets død har antagelig enken drevet gården et par år; i 1728 utsteder så Helge Haugan bygselbrev til

Torger Alfsen 1728–ca. 35, sønn av Alf Torbjørnsen i Saga under Trevland og trolig f. 1705 på Pisserød (Solberg), d. 1747 på Sjuerød i Stokke. Torger flyttet senest 1735 til Sjuerød. G. ca. 1741 m. Margrete Nilsdatter. Barn: 1. Ellef (Alf), f. 1742. 2. Marte, f. 1744, g. 1776 m. Torkel Andersen på Søndre Feen i Stokke. 3. Kristine, f. og d. 1745. 4. Torger, f. 1747, d. 1752. Torger etterfølges av

Henrik Tolfsen ca. 1735–75. F. ca. 1713, d. 1775 (sønn av Tolf Torgersen Vestre Kile i Stokke), g. 1. gang 1735 m. Pernille Sørensdatter fra Søndre Trollsås, f. 1715, d. 1747. Henriks og Pernilles barn: 1. Lars, f. 1736, kom til Øvre Gjermundrød. 2. Ivar, f. 1739, bruker på Trevland, se ndfr. 3. Søren, f. 1741, visst død i ung alder, antagelig utenbygds. 4. Dorte, f. 1743, d. på Trevland som enke 1814, g. 1768 m. Peder Hansen Øvre Gjermundrød. 5. Anne, f. 1745. d. 1766. 6. Pernille, f. 1747, d. 1770. Henrik var g. 2. gang m. Mari Larsdatter fra Reppeskål i Hedrum, d. 1765, 44 år gl. Deres barn: 6. Alis, f. 1751, d. 1806 på Trevland; ugift. 7. Nils, f. 1753, d. 1775 (druknet i elva). 8. Lars, f. 1755, d. 1809 på Trevland; ugift. 9. Idde, f. 1757, g. 1782 m. Jens Fredriksen Berge. 10. Sibille, f. 1760, g. 1792 m. em. Kristen Knutsen Kullerød i Andebusogn. 11. Truls, f. 1762, d. 1772. Henrik innløste i 1741 parter i Trevland som hans søsken Abraham og Elsebet hadde arvet ved skiftet etter deres mormor Idde Torgersdatter fra Berge, Helge Trulsens hustru; prisen var tils. 99 rdl. I 1746 låner han 80 rdl. av Anun Fjære. Ved skiftet etter første hustru ble boets jordegods i Trevland, vel 7 ½ lispd. mel, taksert til 200 rdl.; boet sto netto i ca. 139 rdl. Henriks annen hustru, Mari Larsdatter, medbrakte i medgift 31 rdl. Sine arveparter i Berge og Kile solgte han i 50-åra. Ved skiftet etter Mari i 1766 sto boet i netto ca. 320 rdl.; jordegodset taksertes til 300 rdl. – altså jevn velstand. Skiftet etter Henrik i 1775 viste (p.g.a. tidligere utlodning til barna) en netto på 114 rdl.; av jord eide boet vel 6 lispd. i Trevland taksert til 183 rdl. Gården gikk nå over til nesteldste sønn,

Ivar Henriksen 1775–1819. F. 1739, d. 1819. Ivar hadde i 1771 kjøpt en part av Søndre Holt i Stokke for 620 rdl., men solgte igjen året etter for samme pris. Han var 1. gang g. 1770 m. Kirsti Pedersdatter Øvre Gjermundrød, f. 1751, d. 1773. De hadde sammen 1 barn som vokste opp, datteren Anne, f. 1771, d. 1798; ugift. Ivar giftet seg 2. gang 1805 m. Idde Hansdatter fra Hallenstvedt; ingen barn. Han innløste etter hvert sine søskens arveparter i gården, slik at han helt ut ble eier av halve Trevland (vel 17 lispd. tunge). I 1814 opprettet Ivar og Idde gjensidig testamente, hvoretter den lengstlevende skulle beholde den annens eiendeler mot å betale arvingene 400 rbd. n.v. Ved skiftet etter Ivar i 1820 fremla enken bevilling om å sitte i uskiftet bo mot å betale arvingene 40 spd., men ble så «venskabelig forligt med dem om at betale 100 spd.» Enken giftet seg igjen samme år med Tron Larsen Øvre Holand (var kommet fra Farmen i Hedrum). (Se videre bnr. 1).

Bruk 2

Torger Torstensen ca. 1695–98. F. 1673, d. 1698. G. m. Mikkel Berges søster, Idde Torgersdatter, f. 1662, som tidligere hadde vært g. m. Henrik Iverssøn Nomme (senere Solberg i Sandar). Idde og Torger hadde sønnen Henrik, f. 1696. Ved skiftet etter Torger sto boet i netto 115 rdl., iberegnet jordegods, som foruten parten i Trevland utgjordes av mindre lodder i Øvre Holand, Berge, Søndre Trollsås og Brekke; alt ble delt mellom enken og sønnen. En kort tid satt så enken Idde med gården, men ca. 1701 giftet hun seg igjen (for 3. gang) med

Helge Trulsen Haugan (Stokke) ca. 1701– ca. 1723. Helge bodde på Haugan (Haugene) i Stokke og drev nok lenge Trevland-gården som underbruk, for det heter flere ganger i perioden at bruket er «ødestående».

Helge eide fra 1713 også den annen halvpart av Trevland (se Bruk 1). Helge og Idde hadde et barn sammen, sønnen Truls, som døde alt i 20-årsalderen, før moren. Idde Torgersdatter døde ca. 1732 og Helge giftet seg igjen med Elisabet Wulf fra Melsomvik; selv døde han ca. 1740 (se mer om Idde, Helge og Elisabet i L. Berg, Stokke, s. 283–84). Ca. 1723 bygslet Helge dette Trevlandbruket til leilendinger; den første var

Anders Hansen ca. 1723–35. F. ca. 1689 på Fuske i Arnadal, d. 1746 på Skallestad på Nøtterøy. Faren, Hans Larsen, var fra Hundsrød. G. m. Margrete Jakobsdatter fra Østre Høyjord, f. 1692, d. 1762 på Skallestad. Anders og Margrete kjøpte 1735 et bruk på Nordre Ektvedt i Vivestad for 192 rdl., men flyttet allerede 1737 videre til Skallestad. Barn: 1. Gunhild, f. 1723, g. m. Nils Bentsen på Petterød på Nøtterøy. 2. Marte, f. og d. 1725. 3. Hans, f. 1728, d. 1729. 4. Berte, f. og d. 1730. 5. Jakob, f. ca. 1730, overtok Skallestad etter foreldrene. 6. Else, f. 1732, g. m. Hans Nilsen, også på Skallestad. 7. Halvor, f. 1735, bruker på Oterbekk på Nøtterøy. Neste leilending var

Ellef Hansen 1735–50. Var sønn av Hans Trulsen Vestre Nes i Sandar og brorsønn av ovennevnte Helge Trulsen Haugan i Stokke. Ellef var g. m. Kari Guttormsdatter fra Nedre Horntvedt (f. 1702), som var odelsberettiget til Trevland, da hennes mor Kari var datter av Torsten Ingebretssøn Trevland; Ellef lyste derfor i 1735 pengemangel på Karis vegne. Tre barn på Trevland: 1. Hans, f. 1736, bodde på Liverød, Butterød i Hedrum, Prestbyen og Nordre Trollsås. 2. Kari, f. 1738, g. 1) 1765 m. Søren Jakobsen på Søndre Åshildrød i Hedrum, g. 2) 1774 m. Jens Jonsen på Østre Kamfjord i Sandar, senere på Brunstad i Stokke. 3. Torsten (Tosten), f. 1740, bodde på Svindalen, Liverød og Nomme. Ellef kjøpte i 1750 for 218 rdl. et bruk i Svindalen og flyttet dit. Bruk 2 ble nå overtatt av ovennevnte Henrik Tolfsens (se Bruk 1) bror,

Tor Tolfsen 1751–97. F. ca. 1726 på Vestre Kile i Stokke, d. på Trevland 1806. G. 1751 m. Inger Kristoffersdatter fra Vestre Hval i Stokke, d. 1764. 6 barn: 1. Dorte, f. 1752, d. på Trevland 1797; ugift. 2. Nils, f. 1753, g. 1779 m. Anne Fredriksdatter, d. 1783; de hadde datteren Inger, f. 1779. Nils bodde på Trevland-eie; kom senere til Liverød (s.d.). 3. Torger, f. 1755, d. 1819 på Trevland som oppholdsmann; ugift. 4. Abraham, f. 1756, overtok gården, se ndfr. 5. Lars, f. 1761, g. m. Inger Johanne Hansdatter Klavenes, kjøpte 1790 halvparten av svigerfarens gård (se L. Berg, Sdh., s. 239). 6. Ole, f. 1764, d. 1791. Tor hadde ved skiftet etter sin mormor Idde Torgersdatter arvet 3 lispd. i Trevland, og han innløste etter hvert de øvrige arvingers parter i gården. Ved skiftet etter hustruen Inger i 1765 sto boet netto i 374 rdl. I 1797 overdro Tor bruket og halve Fossen sag til sønnen Abraham for 1590 rdl. og opphold for seg i sin levetid; Tor fikk også rett til å bruke plassen Fossen (Saga).

Trevland-gårdene.

Abraham Torsen 1797–1806. F. 1756, d. på Østre Reppeskål 1832. G. 1803 m. Live Hansdatter fra Butterød i Hedrum, d. 1809. I 1801 sluttet broren Torger kontrakt med Abraham, slik at Torgers eiendom skulle tilfalle Abraham, mot at denne ga Torger opphold («fletføringskontrakt»). Men Abraham kom ikke til å bli lenge på Trevland. I 1805 reiste hans eldste bror, Nils Torsen Liverød, på vegne av sin sønn, Hans Nilsen, odelssak mot Abraham. Nils vant saken, og Abraham måtte fravike gården. Sistnevnte kjøpte året etter et bruk på Østre Reppeskål i Hedrum. Med Live Hansdatter hadde han to sønner, Ole og Hans, som begge døde unge. Abraham giftet seg 2. gang med Al Helgesdatter Sti; ingen barn. (Se også L. Berg, Sandeherred, s. 318). Bruket på Trevland ble da i 1806 for 1590 rdl. kjøpt av Nils Torsen på vegne av sønnen

Hans Nilsen 1806–28. F. 1790 i Liverød, g. 1810 m. Anne Hansdatter (muligens fra Heia), f. ca. 1778. Barn, f. på Trevland: 1. Johannes, f. 1810. 2. Inger, f. 1813. 3. Anne, f. 1816. 4. Nils, f. 1821. Hans solgte i 1828 bruket for 2050 spd. til Peder Sørensen Trollsås og Hans Iversen Bjørndal. Eldste sønn, Johannes, fraskrev seg sin odelsrett. Samme år kjøpte Hans Nilsen og broren Torger gården Tuften i Vivestad og flyttet dit med sine familier og foreldre. Hans overtok ¾ av Tuften, Torger 1/4. Hans flyttet i 1845 videre til Øvre Ås i Nykirke. Torger, som var g. m. Anne Helgesdatter Sti, døde på Tuften av slag 1831, bare 31 år gl. (Se S. H. Unneberg, Ramnes bygdebok, Gardshistorien, s. 788 og 790.)

Peder Sørensen Trollsås og Hans Iversen Bjørndal hadde bruket sammen i åra 1828–57. Peder Sørensen, som var sønn av Søren Pedersen Søndre Trollsås (f. 1771, d. 1854), var f. på Trollsås i 1800, d. på Trevland 1869. G. 1) m. Inger Marie Iversdatter Bjørndal, f. 1798, d. 1850; ingen barn. G. 2) m. Anne Marie Olsdatter Svartsrød, f. 1835, d. 1916. Fem barn, hvorav tre vokste opp: 1. Inger Marie, f. 1856, d. 1913, g. m. lærer Ole Olsen Ellingbø (se under Sti). 2. Søren Martin, f. 1858, d. 1918. Søren var noen år bruker på Trevland; mer om ham, se bnr. 6. 3. Rikard Olaf, f. 1865, dro tidlig til Amerika; d. 1904 ved en ulykke i Alaska. Peder Sørensen var medlem av formannskapet i åra 1844–47. Enken Anne Marie giftet seg igjen 1877 med Ivar Hansen Holmen i Hedrum; barn: Hans Holmen (billedhoggeren) og Peder Holmsen.

Hans Iversen Bjørndal, f. 1794, d. 1872, bror av Peder Sørensens første kone, ble g. 1834 m. Ingeborg Andrea Abrahamsdatter Ådne, f. 1810, d. 1900 på Sti; to barn, som døde ganske små. I 1856 ble det foretatt utskiftning av sameiet mellom Bruk 1 og Bruk 2. Hans Iversen og Peder Sørensen delte samme år (tgl. 1857) Bruk 2 i to like store gårder, så de fikk hver sin, henholdsvis de senere bnr. 5 og bnr. 6 (se disse).

Bruksnumre

Bruksnr. 1 (Nedistua)

Tron Larsen 1820–47. F. ca. 1784 på Farmen i Hedrum, d. 1855. G. 1816 m. enken Pernille Mikkelsdatter Øvre Holand, f. 1777, d. 1818. Tron hadde hatt Søistua Øvre Holand i åra 1816–20. Han giftet seg igjen 1820 med Ivar Henriksen Trevlands enke, Idde Hansdatter, som visstnok var født på Hallenstvedt ca. 1775, d. 1847 (jfr. ovfr., Bruk 1); de flyttet til Trevland med Trons to stebarn, Maren Andrea (d. 1826) og Anders (ble bruker på Øvre Holand). Tron og Idde hadde ingen barn sammen. Tron var en velstående mann, han lånte i 1830- og 40-åra ut betydelige beløp til bygdefolk mot pant i gårder; ved skiftet etter ham fikk de 29 arvingene i alt 1641 spd. Han solgte 1847 gården for 1600 spd. og opphold for sin levetid til

Anders Mathisen 1847–52. F. 1814 d. 1852. G. 1842 m. Karen Kirstine Andersdatter Skorge, f. 1820, d. 1892. Anders hadde tidligere hatt Søistua Øvre Holand (s.d.). Fem barn, hvorav fire vokste opp: 1. Mathias, f. 1843, ble bruker på Trevland (se ndfr., bnr. 2). 2. Maren Petrea, f. 1845, g. 1867 m. Nils Mikkelsen Gjerla. 3. Anton, f. 1848, d. 1868, ugift. 4. Inger Helene, f. 1851, g. 1876 m. Abraham Abrahamsen Trevland, se ndfr. Ved skiftet etter Anders fikk de to sønnene hver 977 spd., de to døtrene hver 489 spd. Enken Karen Kirstine giftet seg igjen 1856 med Hans Rasmussen, sønn av Rasmus Iversen Nordre Odberg i Hvarnes. Hans var kommet til Trevland som tjenestegutt.

Hans Rasmussen 1856–92. F. på Odberg 1823, d. på Trevland 1896. De første åra, 1856–63, hadde Hans gården sammen med stesønnen Mathias Andersen (personalia, se ndfr., bnr. 2). Hans Rasmussen var g. m. Karen Kirstine, enken etter foregående bruker. Deres barn: 1. Anders, f. 1857, bruker på gården, se ndfr. 2. Rikard, f. 1859, bruker på gården, se ndfr. 3. Edvard, f. 1862, drev ysteriet på Trevland, se ndfr., bnr. 11. I 1863 delte Hans Rasmussen og Mathias Andersen gården i to like store deler, slik at hver fikk sin halvpart utskilt for seg. Vi fortsetter nå med Hans Rasmussens halvpart og dens videre skjebne (om Mathias Andersens halvpart, se ndfr., bnr 2). Hans' hustru Karen Kristine døde 1892, Hans tok så opphold (han levde til 1896) og ved skifteforhandlingen ble gården for kr. 7600 overdratt til eldste sønn,

Anders Hansen 1892–95. F. 1857, d. 1895, ugift. Arvingene overdro ved skjøte av samme år (tgl. 1896) bruket for kr. 7500 til Anders' yngre bror,

Rikard Hansen 1895–1916. F. 1859, d. 1916. G. 1883 m. Inger Marie Johannesdatter Liverød, f. 1863, d. 1937. 5 barn: 1. Hans, f. 1883, overtok gården, se ndfr. 2. Karen, f. 1886, g. 1907 m. lærer Hans Edvardsen Berge. 3. Anna Marie, f. 1890, g. 1917 m. Kristian Karlsen Skorge, de kom til Pisserød (Solberg). 4. Johanne, f. 1894, g. 1921 m. Nils Gulliksen Sem, Sandar. 5. Arnt, f. 1897, g. 1914 m. Inger Helene Gustavsdatter Haughem. Rikard eide også et annet Trevland-bruk, som han hadde kjøpt i 1893, nemlig bnr. 3 (s.d.); dette bruk har siden dannet en enhet sammen med bruksnr. 1 og hatt samme eiere som dette. I 1895 ble fra bnr. 1 utskilt bnr. 8, «Saga» (s.d.), og i 1898 utskiltes en part av «Sagskogen» (bnr. 9, s.d.); den kom til Øvre Rismyr. Samme år ble også utskilt parten «Tangen» (bnr. 10, s.d.), som ble solgt til eieren av bnr. 5. I 1908 ble parten «Østre Mivedal» (bnr. 18, s.d.) utskilt og året etter solgt til Edvard Helgesen Berge, og den har senere fulgt denne Berge-gården. Ved skjøte tgl. 1917 solgte Rikard Hansens enke og øvrige arvinger bnr. 1 og 3 for kr. 11 000 samt husvær for enken m. v. til eldste sønn,

Hans R. Trevland og h. Sara Olea Kristiansen.

Hans Rikardsen 1917–46. F. 1883, d. 1958. G. m. Sara Olea Kristiansen, f. i Brunlanes 1885, d. 1958. Hans hadde allerede drevet gården de siste åra faren levde. Barn: 1. Reidar, f. 1912, overtok gården, se ndfr. 2. Trygve, f. 1914, industriarbeider, g. 1945 m. Gunlaug Gjelstad. 3. Haakon, f. 1916, g. m. Inger Johanne Nesgård. Arbeidet i mange år på Kaldnes mek. verksted. 4. Ingjerd, f. 1918, g. 1939 m. Frithjof Aagård Løke, Nordre Hesby i Sem. 5. Rolf, f. 1919, ugift, krigspensjonert. 6. Hjørdis, f. 1921, g. 1943 m. snekker Arne Gjelstad, f. 1922, bolig Bjerketun, Sjøstrand, Ranvik, Sandefjord. 7. Ruth, f. 1922, g. 1948 m. svensk statsborger, gartner Lars Lindberg, Stockholm. 8. Johannes, f. 1924, renseriarbeider, ugift, bopel Oslo. 9. Solveig, f. 1925, g. 1952 m. murer Gunnar Gundersen, Thuve, Fevang. 10. Gudrun, f. 1926, g. 1949 m. skipstømmermann Arthur Reppesgård, Thuve, Fevang; nå krigspensjonert. 11. Anne Marie, f. 1928, g. 1952 m. disponent Odd Bråten, Oslo.

Hans Rikardsen deltok meget i bygdas politiske og kommunale liv. Var således medlem av kommunestyret 1914– 40, ordfører 1931– 39, ligningssekretær 1928–41, fylkesrevisor 1940–ca. 1955. Han overdro i 1946 gården for kr. 23 500 til eldste sønn,

Reidar Trevland 1946–. F. 1912, d. 1996, g. 1936 m. Borghild Skjelland, f. 1913, d. 2000, dtr. av Hans Kristoffersen Skjelland og hustru Elise Johansdatter. Barn: 1. Anne Elise, f. 1937, d. 2017, g. m. Anton Næss, Høyjord, f. 1926, d. 2006. (Barn: Anne Berit, Reidar). 2. Hans, f. 1946, se ndfr. 3. Aase, f. 1948, g. m. Reidar Gulliksen, Hovland, Tjølling, f. 1943. (Barn: Håvard, Brynjar). 4. Helge, f. 1955, d. 1978 som FN-soldat i Libanon. Reidar Trevland har hatt mange offentlige tillitsverv; han var i flere år formann i forsorgsstyret, og han var formann for Goksjø og Storelvs senkningslag; har vært medlem av styret i Sandar Meieri. Gården ble i 1984 overtatt av sønnen

Hans Trevland 1984-. F. 1946, gbr., g. 1973 m. Reidun Lund, f. 1950 i Tjølling, dtr. av Ruth, f. Andersen 1922, og gbr. Ragnar Lund, f. 1921. Barn: 1. Hanne Lund Trevland, f. 1974, g. m. Pål Frogner Hansen, f. 1974 i Sandefjord. (Deres barn: Julie, Jakob, Lilly); bosted Bærum. 2. Håkon Lund Trevland, f. 1977, samboer m. Ingeborg Volan, f. 1979 i Lade,Trondheim; bosted Oslo.

Bnr. 1 og 3 har en samlet matrikkelskyld på mark 5,81. Gården har 96 mål innmark og 313 mål skog, beliggende nord og øst for eiendommen, mest barskog. Ca. 155 mål skog er solgt fra til Trevland ysteri. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Den tidligere husmannsplassen Saga er solgt til sjøleige, Mivedal er solgt til Berge, Tangen og Engene til Nordistua. I Vassenga er de tatt opp ca. 20 mål etterat Goksjø ble senket første gang; det ble tidligere brukt til havn.

Utveien gikk tidligere oppom Trevland-gårdene og muligens over til Berge og Skjeggerød og videre til Sandefjord. Det har visstnok også gått en vei over Svartsrød-traene, forbi Saga, hvor det var bru over bekken, og videre til veien som gikk på den andre siden av Gallisvannet.

Trevland gnr. 106/1. Kart fra NIBIO, Norsk institutt for skog og landskap 2017.

Våningshuset er ca. 200 år gammelt, den ene enden er eldre enn den andre. Av uthuset er søndre delen eldst. Bryggerhus og garasje. Gården har hatt smie, som antagelig opprinnelig har vært brukt av hele Trevland. Trevland-gårdene hadde tidligere både oppgangssag og kvern i Saga-fossen. Vannledningen var av tre med trestokk til stander helt til ca. 1906. Gården har hatt hestevandring. Trevland-gårdene hadde tidligere treske- og rensemaskin sammen. Grasfrø begynte de å bruke ca. 1890. Silo ble satt opp 1951.

Ved husene står noen gamle asketrær, som antagelig er plantet. Antikviteter: Gl. skatoll etter Johannes Nilsen Liverød, «brotto» til å bryte lin på. – Gl. dokumenter fra 1600- og 1700-åra.

Marknavn: Mivedæl, Vassængæ, Hampeteiæne, Ølldælen (der mye humle).

Besetning (ca. 1959): 2 hester (senere etter anskaffelse av traktor redusert til 1 hest), 6 kuer og en del ungdyr. Avling: Hvete 2000 kg, havre 3500 kg, poteter ca. 100 t, 2,5 à 3 mål kålrot.

Oppdatering 2019

Iflg. NIBIO (Skog og Landskap) består Trevland, gnr. 106, bnr. 1, av 91 mål dyrka mark, 295 mål skog og 12 mål annet.

 • Bebyggelse: Våningshuset restaurert 1998. Bryggerhuset revet og garasje bygd 2003. Driftsbygning påbygd og restaurert, korntørke 1972.
 • Drift: Korndrift. Slutt på husdyr i 1980. Første traktor i 1956, skurtresker i 1964.

Bruksnr. 2 (skyld 15 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1863, da Nedistua ble delt mellom de to eiere. Bnr. 2 gikk til

Mathias Andersen 1863–73. F. 1843, g. m. Anne Marie Larsdatter Torrestad, f. 1842. Barn, f. på Trevland: 1. Alvilde Lovise, f. 1868. 2. Andrine, f. 1872. Ved skjøte tgl. 1873 solgte Mathias gården til følgende bruker, kjøpte så 1874 av Osmund Pedersen Gallis en part på Mellom Horntvedt og flyttet dit; flere barn på Horntvedt.

Anders Olsen Vestre Skorge 1873–77. Anders' personalia, se under Vestre Skorge (gnr. 116, bnr. 7). Ved skylddeling 1876 utskilte Anders størsteparten av gården som eget bruk og overdro det til svigersønnen Kristian Kristiansen (se bnr. 3). Ved skjøte tgl. 1877 overdro Anders resten av bnr. 2 (i skjøtet kalt «Vassenga og Saga») til sønnene Karl Anton og Ole. Anders døde 1878 på Skorge, hvor han hele tiden hadde bodd.

Karl Anton og Ole Anderssønner Vestre Skorge 1877–85. Deres personalia, se under Vestre Skorge (gnr. 116, bnr. 7). I 1884 utskiltes fra bnr. 2 en del av Nordre Saga (se bnr. 4). De solgte resten (skyld 15 øre) ved skjøte tgl. 1885 for kr. 350 til

Abraham Abrahamsen Trevland 1885–1900. Abrahams personalia, se ndfr. (bnr. 5). Deretter gikk restparten over til sønnen Hans Abrahamsen og har senere vært sammenføyd med bnr. 6 (s.d.) og hatt samme eier som dette.

Bruksnr. 3 (skyld mark 2,69)

Utskilt fra bnr. 2 i 1876. Eget bruk 1876–93.

Kristian Kristiansen 1876–79. F. ca. 1853, g. 1876 m. ovennevnte Anders Olsen Skorges datter Olava Andrine, f. 1855. Barn på Trevland: 1. Josefine Anette, f. 1878. 2. Marie Paulette, f. 1880. Kristian oppga snart bruket og dro til Amerika. Han solgte 1879 til Ole Eliassen. Bruket ble deretter kjøpt av Hans Rasmussen (se ovfr., bnr. 1), og ved skjøte tgl. 1893 gikk det for kr. 5000 til sønnen Rikard Hansen (se ovfr.). Senere har bnr. 3 vært sammenføyd med bnr. 1 og hatt samme eiere som dette.

Ved skylddelinger er fra bnr. 3 utskilt følgende parter: i 1906 bnr. 15 (s.d.), i 1908 bnr. 16, «Villaåsen» (s.d.), s.å. bnr. 17, «Vestre Mivedal» (gikk til Berge, gnr. 105, bnr. 3), i 1944 bnr. 22, «Granbu» (s.d.) og i 1946 bnr. 23 (s.d.).

Bruksnr. 4 og 8, Nordre Saga

Bnr. 4 ble utskilt fra bnr. 2 i 1884 og av Karl Anton og Ole Anderssønner ved skjøte tgl. s.å. solgt for kr. 1200 til

Ivar Johansen Myhre 1884–92. Han var fra Rismyr og fikk senere et bruk der (hans personalia, se gnr. 102, bnr. 3). Ivar solgte parten ved skjøte tgl. 1892 for kr. 1200 til

Johan Kristian Ingebretsen 1892–98. Han var fra Brekke og hadde tidligere hatt et bruk på Sti (hans personalia, se gnr. 108, bnr. 3). Johan Kristian kjøpte i 1895 (tgl. 1896) av Rikard H. Trevland for kr. 1600 en part (bnr. 8, s.d.) som s.å. var utskilt fra bnr. 1 og ble lagt inntil bnr. 4. Bnr. 4 og bnr. 8 har senere dannet en enhet og hatt samme eiere. Han solgte ved skjøte av 1898 (tgl. 1899) bnr. 4 og 8 for tils. kr. 3800 og opphold til sønnen

Karl Johan Kristiansen 1898–1909. F. 1858 på Sti. G. m. Olava Matilde Kristiansdatter fra Tveitan, f. 1875. Faren, Johan Kristian, døde 1908. Året etter solgte Karl Johan Nordre Saga for kr. 6700 til følgende bruker. Han bodde senere i Klopprønnningen, Hvitstein-sentralen og Bakkane, hvor han døde.

Peder Andreassen Rismyhr 1909–23. F. 1880 i Brekke-Dammen (se gnr. 104, bnr. 4), d. 1963. G. m. Anna Petrine Andersen, f. 1881, d. 1923, datter av Hans Andersen, Skarpesno, Gudbrandsdalen og hustru Olava, fra Bragenes i Østerdalen. Peder var hvalskytter og farte mye på Peru-kysten og Chile; var utenlands i ca. 30 år. Han slo seg ned hjemme i 1953. Barn: 1. Gudrun, f. 1905, g. 1) 1927 m. Ragnvald Myhre, f. i Fon 1906; sønnen Torbjørn f. på Holand 1927. Ekteskapet oppløst. G. 2) 1947 m. Tolf Trevland, f. 1910, se ndfr. Ragnvald Myhre ble gårdbruker på Holmen i Hedrum og gift på ny med Sigrid Hauggrav fra Vinje. 2. Margit, f. 1906, g. 1928 m. Einar Edvardsen Stampa, Hedrum; de kom til Vestre Gallis (se gnr. 100, bnr. 3). 3. Alf, f. 1908, g. 1933 m. Karin Skorge (se Østre Skorge, gnr. 115, bnr. 1). 4. Oddmund, f. 1910, g. m. Magna Stampa. 5. Harald, f. 1914, g. 1934 m. Magna Gaasholt, f. 1916. Peder A. Rismyhr solgte i 1923 Nordre Saga til

Oskar Svartsrød 1923–52. Hans personalia, se under Svartsrød (gnr. 107, bnr. 3), hvor han bodde i sine siste år. Etter Oskars død 1952 gikk Nordre Saga ved skjøte tgl. 1954 for kr. 15 000 over til svigersønnen

Johannes Jensen 1954–68. Johannes, som var baker, var f. 1914, d. 1968. G. m. Oskar Svartsrøds datter Astrid, f. 1927. Etter Jensens død gikk bruket over til enken.

Bnr. 4 og 8 har en samlet matrikkelskyld på mark 1,30. Bruket har ca. 60 mål innmark og ca. 50 mål skog, beliggende øst for husene, mest barskog. Bnr. 8 hadde opprinnelig vært husmannsplass, se ndfr. under Husmenn. En større del av eiendommen ble i 1965 tatt til skoletomt og i 1975 en del til pensjonistboliger og boligfelt.

De gamle husene, som var kommet fra Sætra, ble senere revet og kjøpt av en Rosenlund i Larvik. Det nye framhuset ble satt opp av Peder A. Rismyhr ca. 1909–10.

Besetning (ca. 1950): 1–2 hester, 4–5 kuer og ungdyr, 2 griser.

Bruksnr. 5 (Nordistua)

Ved delingen av Bruk 2 (se ovfr.) i 1856 fikk de to eiere, Hans Iversen og Peder Sørensen, hver sin del. Heromhandlede bnr. 5 gikk til

Hans Iversen (Bjørndal) 1856–72. Hans personalia, se Bruk 2. Hans Iversen døde i 1872, og enken Ingeborg Andrea Abrahamsdatter satt så med gården til 1876, da hun for kr. 12 000 solgte til

Abraham Abrahamsen 1876–1920. F. på Gallis 1850, d. 1930. G. 1876 m. Inger Helene Andersdatter fra Nedistua Trevland, f. 1851, d. 1930. Barn: 1. Hans, f. 1877, ble bruker på en annen Trevlandgård, bnr. 6 (s.d.). 2. Anders, f. 1879, meierist (Solør), g. 1902 m. Hanna Mathea Johansdatter Berg fra Gran pr. gj., f. 1881. 3. Anton, f. 1882, bodde lenge i Sandefjord. 4. Ingeborg, f. 1885, g. 1912 m. Aksel Hasås. 5. Maren, f. 1888, g. 1921 m. Anders Iversen Nomme. 6. Konstanse, f. 1891, d. 1964, bodde på Nanset i Hedrum; ugift. 7. Asbjørn (tvilling), f. 1894, overtok gården, se ndfr. 8. Helga, f. 1894, g. 1920 m. Olav Trollsås. Abraham Abrahamsen kjøpte i 1885 også bnr. 2 (s.d.) og i 1888 bnr. 6 (Søistua, s.d.); disse bruk hadde han til 1900. I 1898 kjøpte han av Rikard Hansen Trevland en part, «Tangen» (bnr. 10, s.d.); parten har senere vært forenet med bnr. 5 og fulgt dettes eiere. S.å. utskilte Abraham bnr. 11 til Trevland ysteri. I 1902 utskikes «Sagskogen» (bnr. 12); ved skjøte tgl. 1903 ble parten solgt til Karl E. Dalen (Brekke) og har siden fulgt Brekke-Dalens eiere. I 1904 ble utskilt en liten part, «Vonheim» (bnr. 13) til Kodal Ungdomslag, og i 1906 utskiltes «Fossheim» (bnr. 14). Året etter kjøpte Abraham av Rikard Hansen en part (bnr. 15), som siden har vært forenet med bnr. 5. Ved skjøte tgl. 1920 solgte han bnr. 5, 10 og 15 for kr. 15 000 til sønnen

Nordistua på Trevland.

Asbjørn Trevland 1920–59. F. 1894, d. 1968, g. 1920 m. Margit Larsen, f. 1891 i Sandar, d. 1975, datter av ingeniør Thorvald Larsen. Barn: 1. Inger Helene, f. 1922, jordmor og misjonær i Etiopia, ugift. 2. Tordis, f. 1923, husstellærer, g. m. emissær Hans Bergkåsa, bopel Hagalia, Hedrum. 3. Ingeborg, f. 1925, hjemmeværende på Trevland, ugift. 4. Abraham, f. 1928, overtok etter faren, se ndfr. 5. Karen Anne, f. 1934, g. m. kjøpmann Einar Slåtta (død), bopel Nanset, Hedrum. 6. Torvald, f. 1935, industriarbeider, g. m. hjelpepleier Anni Merete Askjem, bopel Svartsrød, Kodal. Asbjørn Trevland utskilte i 1932 en part, «Olldal» (bnr. 21]], s.d.), som han solgte til broren Hans A. Trevland. Asbjørn Trevland har hatt kommunale tillitsverv. Han overdro i 1959 gården for kr. 48 000 til sønnen

Abraham Trevland 1959–1986. F. 1928, g. 1954 m. Edle Gjone, f. 1935. Hun er datter av Kolbjørn Gjone, f. 1901, og Trine Heum, f. 1903. Abraham og Edle har barna: 1. Asbjørn, f. 1955, d. 1970. 2. Morten, f. 1958. 3. Lillian, f. 1959. 4. Asbjørg, f. 1971, g.m. Roy Espen Halvorsen.

Morten Trevland 1986–2012. G. m. Gunn Karin Fimland, f. 1962 i Stokke; datter av Per Fimland, f. 1942, og Else Olsrød, f. 1943. Morten og Gunn har barna: 1. Per Asbjørn, f. 1984. 2. Marte, f. 1988.

Per Asbjørn Trevland 2012–. Daglig leder i farens firma og g. m. blomsterdekoratør Randi Therese Kjærås, f. 1987. Hun er datter av Hans Kristian Kjærås, f. 1961, og Nina Wiersdalen, f. 1961. Per Asbjørn og Randi har barna: 1. Ellinor, f. 2014. 2. Ingvild, f. 2017.

Bruksnr. 5 (Nordistua) Gårdskart NIBIO

Bnr. 5, 10 og 15 har en samlet matrikkelskyld på mark 4,60. Gården har 85 mål innmark og 175 mål skog, beliggende nord for eiendommen, vesentlig barskog. Inngjerdet hage med frukttrær og bærbusker. Etter 1950 er utskilt endel boligtomter, i 1956 idrettsplassen, i 1965 et boligfelt.

Veien gikk tidligere like fra gården østover langs skogkanten over til Svartsrød og Saga.

Våningshuset bygd ca. 1740, uthuset 1901 (det lå tidligere vest for framhuset, nå østenfor). Forøvrig har gården bryggerhus med vedskjul, sagbruk, motorsag. Det har vært smie. I eldre tid både vannsag (oppgangssag) og kvern, sammen med de andre Trevlandgårdene; begge nedlagt ca. 1870. Ole Olsen Svartsrød-Dalen var sagmester der. I tidligere tid var vannledningen av tre. Gården har hatt hestevandring. Gården hadde tidligere treske- og rensemaskin sammen med de andre Trevlandgårdene. Grasfrø begynte de å bruke fra 1870–80. Silo has. Elektrisk motor anskaffet 1921.

Ved huset står et tuntre, en ask, som er plantet av Johan Gallis, bror til Abraham Abrahamsen.

Antikviteter: Gl. handkvern til å male korn på (kvernsteiner), rosemalt hjørneskap fra 1794, skatoll fra 1820 etter Helge Rusletvedt (bror til Peder Trollsås), stueklokke, engelsk verk, merket A.R.C.H. Strachan, en type som skal være forbilde for Totenklokkene.

Marknavn: Føtten (et stykke som ligger ned mot elva), Sa'myræ.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 7 kuer og ungdyr, 10 griser. Avling: Hvete 1500 kg, havre 3000 kg, poteter 150 t, kålrot 2 mål.

Oppdatering 2020

 • Bebyggelse: I 2000 ble det satt opp verksted, lager og kontor for "Mortens rørinspeksjon AS". Satt opp våningshus i 2013.
 • Drift: Korn. Jorda er delvis bortleid. Hadde kuer til 1971 og griser til 1986. Den første traktor kom i 1946.
 • Areal: 70 da jord, 218 da skog og 10 da annet.

Bruksnr. 6 (Søistua)

Ved delingen av Bruk 2 (se ovfr.) i 1856 fikk de to eiere, Hans Iversen og Peder Sørensen, hver sin del. Bnr. 6 gikk til

Peder Sørensen (Trollsås) 1856–69. Hans personalia, se ovfr. under Bruk 2. Peder døde 1869, og gården ble drevet videre av enken

Anne Marie Olsdatter 1869–78. Hennes personalia, se ovfr. under Bruk 2. Ved gårdsdriften hadde hun også hjelp av sine to sønner Søren Martin og Rikard Olaf og datteren Inger Marie. Hun drev også noe skipsrederi. Ved skiftet etter Peder Sørensen i 1878 ble bruket for kr. 12 800 utlagt til sønnen

Søren Trevland

Søren Pedersen 1878-88. F. 1858, d. 1918. G. 1885 m. Else Andrea Mathisdatter, f. 1866 på Holtan i Lardal, d. 1939 på Lefsrød i Kodal. I 1881 utskiltes fra gården bnr. 7 (Søndre Saga), s.d. Søren og Else Andrea fikk på Trevland (1.) datteren Magnhild, f. 1886, d. 1953; g. m. Carl Rød (Reed) fra Fon, de utvandret til Tacoma i staten Washington, USA. I 1888 flyttet Søren til Nordre Myre i Fon, hvor de øvrige 7 barn ble født: 2. Sigrid, f. 1888, g. 1918 m. kjøpmann Sigurd Antonsen Tutvedt, Hedrum. 3. Aasvald, f. 1891, gbr. på Lefsrød i Kodal, g. 1944 m. Jenny Gaasholt fra Bjørndal i Kodal. 4. Peder, f. 1895, d. 1910. 5. Arne, f. 1899, G. 1924 m. Hjørdis Kamilla Kranstad, f. 1901 på Sulutvedt; overtok farens gård på Ende i Fon. 6. Steinar, f. 1901, kjøpmann på Sørby i Skjee. 7. Ruth, f. 1903, d. 1944, g. 1927 m. gbr. Ivar Bjørndal, Kodal. 8. Ragnvald, f. 1906, gbr. på Holmen i Hedrum, g. 1) m. Gudrun Rismyhr, 2) m. Sigrid Hauggrav fra Vinje. I 1910 flyttet Søren til Krok i Hobøl og i 1915 til Ende i Fon. Da han i 1888 flyttet fra Trevland, solgte han gården til brukeren på bnr. 5,

Abraham Abrahamsen 1888–1900. Hans personalia, se ovfr. under bnr. 5. Bnr. 2 (se ovfr.), som Abraham hadde kjøpt tidligere, ble nå slått sammen med bruksnr. 6; de to bruk har senere dannet en enhet og hatt samme eiere. I 1900 overdro Abraham garden til sin eldste sønn,

Hans A. Trevland.Hella Trevland, f. Hvitstein.

Hans Abrahamsen 1900–41. F. 1877, d. 1941. G. 1900 m. Hella Andrine Andersdatter Hvitstein, f. 1874, d. 1960. Barn: 1. Ingrid, f. 1902, g. 1936 m. hvalf. Peder Trollsås, f. 1907 (se bnr. 21). 2. Arne, f. 1905, overtok gården, se ndfr. 3. Tolf, f. 1910, g. 1947 m. Gudrun Myhre, f. 1905. Har gården Gunnerød (gnr. 69, bnr. 1 og 9) i Hedrum; bor på Skogheim i Kodal (gnr. 121, bnr. 11). Hans Abrahamsen kjøpte i 1932 av Asbjørn Trevland en part, hvor han bygde hus og drev forretning (se bnr. 21). Var 1918 – 31 styremedlem i Andebu Brannkasse, 1915 – 40 forstanderskapsmedlem i Andebu Sparebank og 1924 – 41 medlem av bankens styre. Etter Hans' død fikk enken uskiftebevilling.

Hella Trevland 1941–47. Hun hadde i disse åra både gården og forretningen og fortsatte driften sammen med sine barn. Ved skjøte tgl. 1947 solgte Hella bnr. 2 og 6 for kr. 13 000 + husvær m. v. (for selgersken verdsatt til kr. 500 pr. år) til eldste sønn,

Arne Trevland 1947–. F. 1905, g. 1946 m. Astrid Kristine Ådne, f. 1915, d. 2002. Barn: 1. Hans Arne, f. 1947, g. m. Laila Eftedal, f. 1945 i Hedrum. Datter av Arne Eftedal, f. 1920, og Hilda Eskedal, f. 1923 2. Else, f. 1951, g. m. Nils Skjelbred, Høyjord. Overdras til sønnen

Hans Arne Trevland 1987–2016. Hans Arne og Laila har barna: 1. Trond, f. 1970, g. m. Rose Kristin Haugan. 2. Henning, f. 1975. 3. Anette, f. 1980, g. m. John Arne Schrøder. Overdras til sønnen

Henning Trevland 2016–. G. 2006 m. Linn Elise Brathagen, f. 1976 i Tjølling. Hennes foreldre er Harald Brathagen, f. 1947, og Brit Foldvik, f. 1944. Henning er bygningsarbeider, og Linn er helsefagarbeider. Deres barn: 1. Andrine, f. 2003. 2. Pernille, f. 2006. 3. Milliane, f. 2008.

Trevland bnr. 2 og 6 fra NIBIO gårdskart

Bnr. 2 og 6 har en samlet matrikkelskyld på mark 4,18. Gården har 75 mål innmark og 175 mål skog, mest barskog. Skogen består av tre adskilte stykker, ett nordvest for husene, de andre to syd for dem. Inngjerdet hage med litt frukttrær og bærbusker.

Våningshus og uthus satt opp av Peder Sørensen i 1829. Bryggerhus med ved-og vognskjul. Har hatt smie i gammel tid.

I eldre tid vannsag og kvern, sammen med de andre Trevlandgårdene; begge nedlagt ca. 1870. Den opprinnelige vannledningen var av tre. Gården har hatt hestevandring. Treske- og rensemaskin hadde de tidligere sammen med de andre Trevlandgårdene. Gården har nå silo.

Trevlandgårdene gjorde flere ganger dunning på høyonna i Søistua på Berge, hos Kristoffer Nilsen.

Antikviteter: Gl. Totenklokke (Ole Bjerke).

Marknavn: Vassængæ, Mivedæl, (i skogen:) Vassængskauen, Bruåsen. Det er merker etter kullbrenning.

Besetning (ca. 1950): 2 hester (1 etter anskaffelse av traktor), 5–6 kuer og ungdyr, 2–3 griser. Avling: Hvete 1000 kg, havre 3000 kg, poteter ca. 140 t, kålrot 3 mål.

Oppdatering 2020

 • Bebyggelse: Våningshus fra 1829 ble restaurert i 1920 og i 2003. Driftsbygning fra 1829 ble påbygd 1950 og restaurert 1994. Et bolighus ble satt opp i 1973.
 • Drift: 600 da jord leies. De hadde kuer til 1975. Første traktor i 1952.
 • Areal: 76 da jord, 246 da skog, 23 da annet.

Bruksnr. 7, Søndre Saga (skyld 65 øre)

Ble utskilt fra bnr. 6 i 1881 og av Søren Martin Pedersen for kr. 2300 solgt til

Håvald Olsen Svartsrød 1881–1915. Hans personalia, se under Svartsrød (gnr. 107, bnr. 3). Håvald solgte ca. 1898 et skogstykke (Sagskogen, bnr. 9) av Saga til Kristian Jakobsen Rismyhr. Sønnen Oskar brøt opp det meste av jorda i Søndre Saga i åra 1900–1915. Det var også landhandel her. Peder Rismyhr handlet ca. 2 år, Jørgen Riis også en kort tid. Etter Håvald Svartsrøds død 1915 gikk bruket over til sønnen

Oskar Svartsrød 1916–52. Hans personalia, se under Svartsrød (gnr. 107, bnr. 3). Oskar var smed, hadde gått i lære hos Nils Liverød. Han bodde 1923–48 i Nordre Saga og fra 1948 til sin død i Svartsrød. Forretningen ble 1916–53 drevet av Hilda Berge (f. 1888, d. 1953), som leide hus her. Hun var datter av Edvard Helgesen Berge. Etter Oskars død 1952 hadde enken Alma bruket noen år, hvoretter det gikk over til eldste sønn

Håvald Svartsrød 1957–. F. 1924, g. 1957 m. Arna Andreassen Gallis, f. 1936. Håvald er møbelsnekker og har innredet smia til snekkerverksted. Jfr. Svartsrød (gnr. 107, bnr. 3).

Bnr. 7 har 20 mål innmark og 30 mål skog, mest barskog. Noen frukttrær. En stor del av eiendommen er nå parsellert ut til boligtomter.

Da Håvald Olsen kjøpte bruket i 1881, var det bare en utlade der; bare halvparten av denne fulgte med, den andre delen tilhørte en annen Trevlandgård, bnr. 5. Sønnen Oskar satte opp smia her i 1898, framhus og uthus i 1903.

Den rettighet som Trevlandgården bnr. 2 tidligere hadde til fossen, gikk over på denne part. Åleslede i fossen.

Marknavn: Sa'myræ. I eldre tid skal Stisvannet ha hatt utløp også gjennom Sagmyra. Det må ha vært før det nåværende utløpet ble senket og ved stor vannstand.

Sagstua

På eiendommen ligger et hus som kalles Sagstua. Tomta ble utleid første gang av Peder Sørensen i 1867, årlig leie var 4 kroner. Karen Olea Larsdatter fra plassen Hvitemyr i Slettholtskogen bygde opp huser der. Snekker var Hans Heia. Etter henne fikk Gunhild Kvennane Sagstua. Inger Andrea Brekke, f. 1856 og datter av rokkedreieren Antoni Tolfsen, bodde der; hun var kjent for sin begavelse og mange slagferdige svar, d. 1928. Håvald Olsen kjøpte huset til gården, men det har bodd flere der siden.

Bruksnr. 8, Nordre Saga (skyld 70 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1895 og av Rikard Hansen ved skjøte tgl. 1896 for kr. 1600 solgt til Johan Kristian Ingebretsen, eieren av bnr. 4. Bnr. 8 har senere dannet en enhet sammen med bnr. 4 (s.d.) og hatt samme eiere som dette.

Bruksnr. 9, Sagskogen (skyld 16 øre)

Utskilt fra bnr. 7 ca. 1898 og av Håvald Svartsrød solgt til Kristian Jakobsen Rismyhr. Parten har senere fulgt denne Rismyrgården (se gnr. 102, bnr. 2 og 4).

Bruksnr. 10, Tangen (skyld 48 øre)

Utskilt fra bnr. 1 i 1898 og av Rikard Hansen solgt s.å. til Abraham Abrahamsen for kr. 1450. Parten har senere fulgt bnr. 5 (s.d.) og har hatt samme eiere som dette.

Bruksnr.11 og 16, Kodal Ysteri (skyld mark 1,07)

Kodal Ysteri ble opprettet 1883 av Hans Rasmussen Trevland, Edvard Hansen Trevland og Abraham A. Trevland. Det var anlagt for ysting av jarlsbergost, men gikk i 1886 over til ysting av gaudaost. Kodal Ysteri skal være det første ysteri i landet som laget gaudaost, og det var Edvard Trevland som lærte Kristian Kolkinn teknikken med å produsere denne ostetypen. I 1887 overtok Edvard ysteriet alene.

Edvard Trevland og h. Johanne Marie Pedersdatter.

Edvard Trevland var f. på Trevland 1862 (sønn av Hans Rasmussen), d. 1912. G. 1888 m. Johanne Marie Pedersdatter fra Lønn i Vivestad, f. 1854, d. 1919. Barn: 1. Haakon, f. 1888, d. 1963, g. 1920 m. Anna Kristine Brekke, f. 1897. De kom til Brekke-Dalen (se gnr. 104, bnr. 8). 2. Peder, f. 1890, g.m. Kirsti Galteland, f. i Setesdalen. Meieri-eier, Bø i Telemark, senere bestyrer for Einar Klavenes, så industriarbeider på Vera. Bopel V. Rød, Sandefjord. 3. Kolbjørn (tvilling), f. 1892, g. m. Aagot Aasen. Meierieier Kodal Ysteri til 1927, drev senere meieriutsalg i Sandefjord. Flyttet så til Ringshaug, hvor han døde. 4. Magnhild, f. 1892, g. 1917 m. Einar Johansen Klavenes, f. 1890 i Sandar, d. 1971; han overtok senere ysteriet, se ndfr. 5. Sverre, f. 1894, g. 1919 m. Aslaug Hvitstein (datter av Oskar Jakobsen), f. 1900. Drev Sem Ysteri fra 1918 til det ble nedlagt i 1952. 6. Astrid, f. 1896, d. 1962, g. 1927 m. Johan Martin Osmundsen Østre Hasås, f. 1885, d. 1942. De hadde gård på Nedre Prestbyen (s.d.). – Edvard Trevland drev også landhandel. Ved skjøte tgl. 1909 kjøpte han av Rikard H. Trevland skogparten «Villaåsen» (bnr. 16, s.d.). Fra 1909 eide han også Sem Ysteri. Etter Edvards død 1912 gikk hans eiendommer over til enken

Trevland, hovedbygningen ved Kodal Ysteri

Johanne Trevland 1912–19. Hennes personalia, se ovfr. I 1918 solgte hun Sem Ysteri til sønnen Sverre (se ovfr.). Johanne døde 1919, og Kodal Ysteri m. v. gikk så over til tre av sønnene, Peder, Kolbjørn og Sverre Trevland 1919–27. Disses personalia, se ovfr. De solgte i 1927 videre til sin svoger

Einar Klavenes 1927–51. F. 1890, d. 1971. Ektet 1917 Magnhild Edvardsdatter Trevland, f. 1892. Bopel Sandar (Bugården). Barn: Torbjørn, f. 1918, g. m. Mary Winther fra Bergen. Ysteriet ble nedlagt 1951. Klavenes eide fra 1940 også en gård på Vestre Skorge (gnr. 116, bnr. 7, s.d.).

Liv og Øivind Liverød –1993.

Per Øivind Liverød 1993–2007.

Rune Ødegaard 2007–2016.

Odd Bjarne og May Eikhom 2016–. Odd Bjarne, f. 1962 i Åseral i Vest-Agder, er sønn av Birger Eikhom, f. 1933, og Oddrun Rudnes, f. 1938. G. 1999 m. May Heyn, f. 1953 i Sandar. Hennes foreldre er Odd Heyn, f. 1925, og Gerd Vannberg, f. 1934. May var g. m. Terje Benjaminsen, f. 1947, d. 2002. Deres barn er: 1. Roar, f. 1973. 2. Marie, f. 1980.

Ysteribygningen brant i 1970. Ny industribygning bygd 1971. Hovedbygningen og jorda ble 1967 solgt til Peder Trollsås. Skogen er solgt til Sverre Trevland.

Bnr. 11, som ble utskilt fra bnr. 5 i 1898, utgjør 15–20 mål. Bnr. 16 («Villa-åsen») ble utskilt fra bnr. 3 i 1908 og består av ca. 155 mål skog.

Bruksnr. 12, Sagskogen (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1902 og ved skjøte tgl. 1903 av Abr. Abrahamsen solgt for kr. 400 til Karl Eriksen Dalen, eieren av Brekke-Dalen (se gnr. 104, bnr. 8). Parten har senere fulgt Brekke-Dalen og hatt samme eiere som dette.

Bruksnr. 13, Vonheim (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1904 og solgt til Kodal ungdomslag.

106.013.001.jpg

Kodal ungdomslokale, «Vonheim»

Bruksnr. 14, Fossheim (skyld 45 øre)

Utskilt fra bnr. 5 i 1906 og av Abr. Abrahamsen solgt til

Jørgen E. Riis 1906–40. Han hadde tidligere hatt et bruk på Øvre Rismyr (gnr. 102, bnr. 1, s.d.; der finnes også hans og famliens personalia). Jørgen Riis var sersjant og senere furer, drev også som skomaker. Det var også landhandel på Fossheim til 1912. I 1919 ble utskilt og frasolgt en part, «Sagfoss» (bnr. 19,, s.d.). I 1920 ble kjøpt inntil parten «Saga» (bnr. 20, s.d.). Etter Jørgen Riis' død i 1940 ble Fossheim overtatt av sønnen

Erik Riis 1940–45. Hadde bodd sin lengste tid i «Sagfoss» (bnr. 19, s.d.; der finnes også hans og familiens personalia). Erik Riis døde i 1945, og eiendommen gikk så over til enken

Oliva Tjærandsen 1945- 57. Hun overdro 1957 parten til sønnen

Ove Riis 1957–. F. 1923, d. 2014. Han arbeidet på sagbruk og var g. m. Ragna Elfrida Berge, f. 1933. Hun er datter av Edvard Berge, f. 1885, og Ragna Osmundsen, f. 1887. Barn av Ove og Elfrida er: 1. Erland, f. 1961, driver gården og er g. m. Kjersti Rismyr. De fikk barna Mari i 1986, Vegard i 1990, Lisa i 1996. Se Vestre Skorge bnr. 2. 2. Inger Johanne, f. 1964, g. m. Geir Tollnes, f. 1963.

Bnr. 14 har 19 mål innmark og 19 mål skog. Inngjerdet frukthage.

Opprinnelig lå bare et utlade her. Jørgen E. Riis satte opp framhus her i 1906 (en del var flyttet ned fra Øvre Rismyr); også uthus ble bygd s.å. Både framhus og uthus ble påbygd senere av samme eier. Bryggerhus i vinkel med framhuset.

Marknavn: Veltebakken (kommer av at det har stått sag der).

Besetning (ca. 1950): 2 kuer, 1 ungdyr, 1 gris, 10 høns.

Oppdatering 2020

 • Drift: Her var det kuer fram til 1950 og ungdyr til 1970. Første traktor kom i 1959.
 • Areal: Skogen er solgt til boligfelt. Eiendommen er nå 22 da.

Bruksnr. 15 (skyld 20 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1906 og ved skjøte tgl. 1907 for kr. 1000 solgt av Rikard H. Trevland til Abraham Abrahamsen. Parten har siden fulgt bnr. 5 og 10 og hatt samme eiere som disse.

Bruksnr. 16, Villaåsen (skyld 72 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1908 og ved skjøte tgl. 1909 solgt for kr. 1500 av Rikard H. Trevland til Edvard Trevland. Parten, som utgjør ca. 155 mål skog, dannet en enhet sammen med bnr. 11 (s.d.) inntil den i 1965 ble solgt for seg til Sverre Trevland (se ovfr.). Han overdro i 1974 parten til sønnesønn Kolbjørn Trevland, Sem.

Bruksnr. 17, Vestre Mivedal (skyld 25 øre)

Utskilt 1908 fra bnr. 3 og ved skjøte tgl. 1909 solgt for kr. 1200 av Rikard H. Trevland til Edvard Berge. Parten har senere fulgt denne Bergegården (gnr. 105, bnr. 3, s.d.) og hatt samme eiere som den.

Bruksnr. 18, Østre Mivedal (skyld 25 øre)

Utskilt 1908 fra bnr. 1 og solgt til Edvard Berge. Parten har senere fulgt Bergegården (gnr. 105, bnr. 3, s.d.).

Bruksnr. 19, Sagfoss, Rismyrveien 1B (skyld 5 øre)

Utskilt fra Fossheim (bnr. 14) i 1919 og av Jørgen E. Riis solgt til sønnen,

Erik Riis 1919–40. F. 1886, d. 1945. Hadde tidligere bodd i Dalen (Svartsrød). G. m. Oliva Tjærandsen, f. 1892 på Hystad i Sandar. 11 barn: 1. Jørgen, f. 1913, drev 1935–44 en gård på Vestre Skorge (gnr. 116, bnr. 2, s.d.; der gis Jørgens personalia), flyttet deretter til Sandar. 2. Marit, f. 1915, g. 1) 1936 m. Harald Dalen (personalia, se Vestre Hallenstvedt, bnr. 9); ektesk. oppl. 2) m. gbr. Trygve Haugan, Eik, Slagen. 3. Tore, f. 1917, se bnr. 24. 4. Tjærand, f. 1920, overtok Sagfoss, se ndfr. 5. Einar, f. 1921, snekker, g. m. Birgitta Olava Steen, f. 1923. Bopel Hystad, Sandefjord. 6. Ove, f. 1923, overtok Fossheim, se ovfr. (bnr. 14). 7. Erling, f. 1925, maskinfører, Kodal. G. m. Oddveig Knutsen, f. 1933. 8. Torgeir, f. 1927, maskinfører, Kodal. G. m. Elsa Prestbøen, f. 1937. 9. Gunbjørn, f. 1929, verkstedsdreier, Hasle, Sandefjord. G. m. Astrid Synnøve Antonsen, f. 1938. 10. Helge, f. 1932, bygningsarbeider, Kodal. G. m. Henny Paulsen, f. 1936. 11. Unni, f. 1936, g. m. rørlegger Øystein Hermansen, Lasken, Sandefjord. – Erik Riis var småbruker og snekker. I Sagfoss satte han opp huser og snekkerverksted, som i førstningen ble drevet av vasshjul i fossen. Fra gammelt hadde det vært åleslede i fossen. Den var opprinnelig en herlighet under Trevland, kom så til bnr. 7, Saga (Håvald og Oskar Svartsrød) da det ble utskilt, og senere til Jørgen og Erik Riis. Erik Riis hadde den alene på slutten. Da faren var død i 1940, overtok Erik Fossheim og solgte samtidig Sagfoss til sønnen

Tjærand Riis 1940–. Snekker, f. 1920, g. 1945 m. Synnøve Strandskog, Hvitstein. Barn: 1. Turid, f. 1947. 2. Margaret, f. 1950. 3. Arve, f. 1953. 4. Bjørn Olav, f. 1958.

Synnøve Riis 1998-.

Bnr. 20 ble sammenføyd med dette gnr. i 1995.

Bruksnr. 20, Saga (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 7 i 1920 og lagt inntil Fossheim (se ovfr., bruksnr. 14). Eies nå av Tjærand Riis. Sammenføyd i 1995 med bnr. 19.

Bruksnr. 21, Olldal, "Trollsåsveien 128 & 130" (skyld 1 øre)

Utskilt fra bnr. 10 i 1932 og av Asbjørn Trevland solgt til Hans A. Trevland for kr. 300. Han satte opp hus her og drev forretningen Hans A. Trevland A/S til sin død i 1941. Deretter var enken Hella Trevland innehaver en tid, så overtok barna Ingrid og Tolf Trevland, hvoretter Ingrids mann, Peder Trollsås ble innehaver. Peder (f. 1907) og Ingrid (f. 1902) har datteren Liv, f. 1938, g. m. Øivind Liverød, f. 1936, som i 1970 overtok eiendommen og nå driver forretningen Hans A. Trevlands eftf.

Trollsåsveien 128

23.01.2002 - Er overdratt fra Øivind Liverød til Liv Liverød

04.05.2004 - Solgt til Heso Invest Da

16.06.2010 - Er solgt til Lisbet Andersen Nordbotten

Omfatter også: Trollsåsveien 130 (Gnr 106, bnr 21, seksjon 1) Trollsåsveien 126 (Gnr 106, bnr 21, seksjon 2) Trollsåsveien 128 (Gnr 106, bnr 21, seksjon 3)

Trollsåsveien 130

18.02.2014 - Solgt fra Lisbet Andersen Nordbotten til Erling Andreas Ellingsen og Kari Øllegård Askjem Ellingsen

Bruksnr. 22, Granbu (skyld 4 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1944 og solgt til Oddvar Myhre. I 1956 solgte han videre til Peder Trollsås, som bygde her. Eiendommen ble i 1966 kjøpt av Odd Clementz, som i 1972 solgte videre til Oddvar Mørk, f. 1943, g. m. Bjørg S. Mørk, f. 1942, som pr. 2016 er eiere.

Bruksnr. 23, Rønningen (skyld 2 øre)

Utskilt fra bnr. 3 i 1946. Eier Oddvar Mørk.

Bruksnr. 24, Granum (skyld 4 øre)

Utskilt fra bruksnr. 14 i 1946/47. Bebygd og eies av Tore Riis f. 1917, snekker, g. 1944 m. Ragnhild Liverød. Barn: 1. Jan Erik, f. 1945. 2 Kjell, f. 1950.

21.05.1947 - Etablert til Tore og Olivia Riis fra bnr. 14

14.07.1986 - Solgt til Arthur Grude

17.10.2002 - Solgt til Jan Erik Riis

28.01.2008 - Solgt til Vibeke Riis og Espen Ueland

05.11.2013 - Solgt til Espen Ueland

Bruksnr. 25, Høgtun (skyld 4 øre)

Utskilt fra bnr. 16 i 1949. Her ble satt opp hus av meierske Åsta Enstad (fra Trøndelag). G. m. Olav Jensen Trollsås, som overtok eiendommen i 1965 etter hustruens død.

25.03.1982 - Solgt til Erling Gjermundrød

07.11.1988 - Solgt til Arild Andersen

Bruksnr. 26, Sagvoll (skyld 4 øre)

20.12.1949 - Etablert til Lars Jensen

30.11.1959 - Solgt til Arne Hjorteset

30.06.1975 - Solgt til Tor Arnold Gulliksen

30.06.1975 - Solgt til Andebu Kommune

Bruksnr. 27, Trollheim Rismyrveien 3 - (skyld 2 øre)

20.06.1953 - Etablert av Olav Rismyhr fra bnr. 9

Feb. 1959 - Solgt til Olav og Laila Konstance Gaasholt

Aug. 1983 - Solgt til Vidar Andersen og Solfrid Andersen

22.07.2005 - Solgt til Lisset Rina Valverde Huari og Jørn Are Lolland

Bruksnr. 28, Tangen (skyld 5 øre)

20.11.1953 - Etablert til Olav Trollsås fra bnr. 1

Okt. 1953 - Overdratt til Ragnar og Steinar Trollsås

20.04.1988 - Turid og Anders Tveitan

Bruksnr. 29, Fjellheim, Kodalveien 287 - (skyld 1 øre)

31.12.1954 - Er overdratt til Erling Riis

05.09.2001 - Solgt til Tove Tamara Borgaard, Eli Beate Samuelsen, Marianne Riis, Erik Johan Riis og Morten Riis

05.09.2001 - Solgt til Torbjørn Kølbel og Ellen Johanne Bergene

03.11.2004 - Solgt til Lars Johannesen Svendsen

23.10.2006 - Solgt til Bjørn Helge Houmb og Eirunn Eugenie Eriksdatter

30.04.2012 - Solgt til Eirunn Eugenie Eriksdatter

Bruksnr. 30, Rønningen Idrettplass - (skyld 5 øre)

09.11.1956 - Etablert av Asbjørn Trevland fra bnr. 15 til Andebu Idrettslag

Bruksnr. 31, Dagali I, Kodalveien 274 - (skyld 2 øre)

22.10.1957 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

07.11.1957 - Er overdratt til Per Trevland

03.12.2012 - Solgt til Haldis Elise Trevland. Omfatter også: Gnr. 106, bnr. 55, Gnr. 107, bnr. 9

Bruksnr. 32, Furuheim, Sagaveien 3 - (skyld 1 øre)

24.01.1958 - Er etablert av Johannes Jensen fra bnr. 4

24.01.1959 - Er overdratt til Knut Fritzøe

24.08.2007 - Solgt for til Oddvar Jensen

Bruksnr. 33, Vonheim 2 - (skyld 1 øre)

11.10.1958 - Er etablert av Asbjørn Trevland fra bnr. 5

07.05.1984 - Er overdratt til Kodal Ungdomslag

Aug. 1984 - Er overdratt til Andebu kommune

Bruksnr. 34, Trollheim II - (skyld 1 øre)

29.12.1958 - Er etablert av Johan Rismyhr fra bnr. 5

28.10.1987 - Solgt til Solfrid og Vidar Andersen

Bruksnr. 35, Linderud, Trollsåsveien 161 - (skyld 4 øre)

25.01.1960 - Er etablert av A. Trevland fra bnr. 5

Aug. 1968 - Overtatt av Ingeborg, Inger Helene og Thorvald Trevland

12.08.1976 - Solgt til Ingeborg Trevland og Inger Helene Trevland

17.12.2002 - Solgt til Ove Christian Andresen

Bruksnr. 36, Soltun, Rismyrveien 8 - (skyld 1 øre)

05.07.1961 - Er overdratt til Torleif Trevland

25.03.2014 - Solgt til Håkon Trevland og Heidi Abrahamsen

01.04.2014 - Solgt til Kodal Bygg As

Bruksnr. 37, Skogly, Rismyrveien 5 - (1,17 mål)

03.07.1963 - Er overdratt til Helge Skogly

13.06.2008 - Solgt til Roar Fevang

10.01.2012 Solgt til Anne Kristine Soltvedt

04.12.2013 - Solgt til Håvard Orerød og Sissel Orerød

Bruksnr. 38, Bergtun, Rismyrveien 5 - (1,00 mål)

03.07.1963 - Etablert av Helmer Skogly fra bnr. 9

03.07.1963 - Solgt til Jens Jensen

03.04.1995 - Solgt til Helge Skogly

12.04.1996 - Solgt til Benthe Andersen og Erik Jaouher Håkonsen

24.10.2001 - Solgt til Unni Bjørnsen og Kjell Olav Bjørnsen

01.09.2003 - Solgt til Unni Bjørnsen

30.11.2004 - Solgt til Thomas Raastad Karlsen

15.10.2009 - Solgt til Marius Hoff Omfatter også: Gnr. 106, bnr. 86

Bruksnr. 39, Kodal Skole, Rismyrveien 2 - (17,0 mål)

14.04.1965 - Etablert av J. Jensen fra bnr. 4

14.04.1965 - Solgt til Andebu Kommune

Bruksnr. 40, Åsheim, - Utgått ( mål)

10.06.1965 - Etablert av A. Trevland fra bnr. 10

09.05.1988 - Sammenføyd med gnr. 108 bnr. 9, Stibakken 1.

Bruksnr. 41, Punkt, - (0,1 mål)

03.11.1965 - Etablert av John Sti fra bnr. 40

Mars 1966 - Solgt til Sigurd Sti

Bruksnr. 42, Busslomme, Kodal Skole - (1,8 mål)

05.11.1965 - Etablert av A. Trevland fra bnr. 10

08.12.1965 - Solgt til Andebu kommune

Bruksnr. 43, Skaubu, Sagstuveien 19 - (1,09 mål)

27.12.1967 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

Des. 1967 - Solgt til Frank John Andersen

Okt. 1977 - Solgt til Gerd Solveig Andersen

26.09.1986 - Solgt til Roald Terje Arntsberg og Marianne Arntsberg. Omfatter ogå gnr 107, bnr 11.

Bruksnr. 44, Fagertun, Rismyrveien 6 - (2,06 mål)

28.05.1968 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 39

02.03.1970 - Solgt til Stener Speilberg

Bruksnr. 45, Kodal vaktmesterbolig, Rismyrveien 6 - (11,6 mål)

28.05.1968 - Solgt til Andebu Kommune fra bnr 39

Bnr 45 og 46 vises pr. 2016 i Gårdskart - Skog og Lanskskap som en samlet tomt for Kodal skole og er 14,8 mål

Bruksnr. 46, Kodal lærerboligbolig II , Rismyrveien 6 - (2,4 mål)

28.05.1968 - Solgt til Andebu Kommune fra bnr 39

Bnr 45 og 46 vises pr. 2016 i Gårdskart - Skog og Landskskap som en samlet tomt for Kodal skole og er 14,8 mål

Bruksnr. 47, Fjellheim , Sagstuveien 14 - (0,84 mål)

17.10.1968 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

Jan. 1984 - Solgt til Gunnar Jonsmyr

05.09.1984 - Solgt til Tore Bjørn Hansen og Gunn Torsvik

20.02.1985 - Solgt til Gunn Torsvik

02.07.1986 - Solgt til Jan Erik Pedersen og Maria Olivia Borch

21.04.1988 - Solgt til Oddvar Børve og Ragnhild Barsnes Børve

02.12.1999 - Solgt til Jan Tore Stange og Trine Danielsen

29.01.2001 - Solgt til Inger Lise Stensby

03.08.2006 - Solgt fortil Liv Anne Gåsholt og Hans Christian Gåsholt

Bruksnr. 48, Trollhausen, Sagstuveien 8 - (0,63 mål)

23.11.1968 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

08.01.1969 - Solgt Thore Gunnbjørn Johansen

02.10.2008 - Solgt til Kari-Ann Henriksen og Henning Ullestad. Omfatter også gnr. 107, bnr. 16.

28.03.2022 - Solgt til Mariann Helene Vatne

Bruksnr. 49, Fjellhøy, Sagstuveien 12 - (1,29 mål)

15.02.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

07.05.1969 - Solgt til Frode Berge

Bruksnr. 50, Solstad, Sagstuveien 12 - (1,38 mål)

15.02.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

Juni 1989 - Solgt til Gerd May Halvorsen og Steinar Halvorsen

29.06.1989 - Solgt til Gerd May Halvorsen

Bruksnr. 51, Bjerkebo, Sagstuveien 13 - (1,19 mål)

15.02.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

Febr. 1969 - Solgt Jan William Bjerke og Anne Bjerke

26.04.1983 - Solgt Jan William Bjerke

17.06.1991 - Solgt til Oddvar Kultorp og Ellen Kultorp Kristoffersen

Bruksnr. 52, Vårby, Sagstuveien 16 - (2,65 mål)

06.12.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

03.01.1970 - Solgt til Roar Alf Larsen

12.10.2005 - Solgt til Lene Solberg og Thomas Solberg. Omfatter også: Sagstuveien 18 (gnr. 106, bnr. 113).

24.10.2007 - Solgt til Linn Jeanette Reinholdt Holvik og Thomas Halvorsen

07.02.2012 - Solgt til Thomas Halvorsen

10.11.2021 - Solgt til Trine Halvorsen og Fredrik Thorsen.

Bruksnr. 53, Bjerkheim, Sagstuveien 11 - (1,36 mål)

06.12.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

03.01.1970 - Solgt til Roar Ludvig Johansen

Bruksnr. 54, Sagstua, Sagstuveien 9B - (1,58 mål)

06.12.1969 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

03.01.1970 - Solgt til Hans Christian Clemenz

10.07.1978 - Solgt til Yngvar Christensen. Omfatter også: Sagstuveien 9 A (gnr. 106, bnr. 109).

Bruksnr. 55, Dagali III, - (0,57 mål)

13.01.1970 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

16.01.1970 - Solgt til Per Trevland

Bruksnr. 56, Bruåsen, Lefsrødveien 332 - (1,15 mål)

03.08.1972 - Etablert av Arne Trevland fra bnr. 6

25.08.1972 - Solgt til Hans Arne Trevland. Utgjør pr. 2016 i følge Skog og Landskap 2,2 mål.

Bruksnr. 57, Sagvollen II (skyld 1 øre) 0,64 mål

Utskilt fra bnr. 7 i nov. 1974 av Håvald Svartsrød til Arne Hjorteseth

Bruksnr. 58, Sagatun (skyld 1 øre) 0,78 mål

Utskilt fra bnr. 26 i des. 1974 til Arne Hjorteseth

Bruksnr. 59, Sagvoll III (skyld 1 øre) 0,30 mål

Utskilt fra bnr. 57 i des. 1974 til Arne Hjorteseth.

Utgjør en del av Sagstuveien 15 som omfatter også bnr 58.

Bruksnr. 60, Saga Pensjonistbolig (skyld 8 øre) 6,88 mål

Utskilt fra bnr. 4 i 1975, tredje kvartal, til Andebu kommune

Bruksnr. 61, "Rismyrveien" (skyld 2 øre) 2,29 mål

Utskilt fra bnr. 4 Astrid Jensen i 1977, 1. kvartal, til Andebu kommune

Bruksnr. 61, Tomt nr. 1 - 0,40 mål

Utskilt 3. kvartal 1979 til Staten ved Televerket

Bruksnr. 62," Haug" (skyld 1 øre) 1,80 mål

Utskilt fra bnr. 7 i febr. 1977 av Håvald Svartsrød til Tore Riis

Videresolgt til Kjell Riis 4. kvartal 1977.

Sammeføyd med gnr 107 bnr 7 i 1987.

Bruksnr. 63, Rismyrfeltet I (32,3 mål)

Rismyr-feltet sett fra Stiåsen.

Utskilt fra bnr. 14, Ove Riis i 1977 til Andebu kommune for boligfelt .

Tomt nr. 1, "Fossekallveien 2" (0,80 mål)

17.01.1978 - Solgt til Helge Hvitstein

16.05.2002 - Solgt til Linda Clementz Lindén og Jonas Christer Lindén

Tomt nr. 2, "Måltrostveien 1" (0,72 mål)

11.01.1978 - Solgt til Hans Ole Nelvik

Tomt nr. 3, "Fossekallveien 4" (0,80 mål)

11.01.1978 - Solgt til Terje Østbu

07.06.2004 - Solgt til Håkon Bratlien og Gry Colbiørnsen Bratlien

Tomt nr. 4, (0,90 mål)

Januar 1980 solgt til Rolf Chr. Jensen

15.04.1985 solgt til Unni Omsland Breines og Nils Breines

Tomt nr. 5, (0,67 mål)

Januar 1978 Solgt til Svein Trollsås

06.08.1986 Solgt til Tove Larsen Dahl og Tor Vågnes Dahl

Tomt nr. 6, "Måltrostveien 5" (0,82 mål)

11.01.1978 - Solgt til Kjell Arve Liverød

Tomt nr. 7, "Måltrostveien 4" (0,64 mål)

01.02.1978 - Solgt til St Fossnes Og Solbø Sentralhjem. Omfatter også: Gnr. 106, bnr. 65, fnr. 4

03.12.1993 - Solgt til Einar Jensen og Mari Skjelbred

02.10.2000 - Solgt til Bjørn Heiko Heincken og Carina Olafsen

19.03.2002 - Solgt til Bjørn Heiko Heincken

11.11.2002 - Solgt til Terese Hellerud Wettavik og Torodd Kristoffersen

21.01.2005 - Solgt til Dag Hallenstvedt

31.10.2005 - Solgt til Charlotte Bøe Moholt Hotvedt og André Braa Hotvedt

04.04.2012 - Solgt til Elin Henriksen Halmrast og Hans-Kristian Halmrast

Tomt nr. 8, "Måltrostveien 11A" (0,27 mål)

01.01.1978 - Solgt til Yngvar Karlsen

12.09.1984 - Solgt til Ragnar Johannes Andersen og Marit Andersen

22.12.2003 - Solgt til Marit Andersen

17.03.2022 - Solgt til Thomas Torheim.

Tomt nr. 9, "Måltrostveien 11B" (0,27 mål)

01.01.1978 - Solgt til Inge Solberg

02.12.1988 - Solgt til Knut Søyland og Liv Paulsen

10.08.2001 - Solgt til Liv Paulsen

05.09.2008 - Solgt til Henni Elise Schelbred

05.02.2014 - Solgt til Madeleine Gjelstad og Geir Olav Sørlie

Tomt nr. 10/1, "Måltrostveien 11C" (0,135 mål)

11.01.1978 - Solgt til Per Kritian Rismyhr

01.11.1999 - Solgt til Per Gry Colbiørnsen

29.09.2004 - Solgt til Tove Jakobsen og Svein Roald Jakobsen

05.09.2007 - Solgt til Per Thomas Arnesen

14.07.2009 - Solgt til Lilly Bettina Baar-Dahl og Erik Hermansen

31.05.2012 - Solgt til Erik Hermansen

10.09.2014 - Solgt til Øystein Jensen

Tomt nr. 10/2, "Måltrostveien 11C" (0,135 mål)

28.02.1977 - Solgt til Ove Riis

15.01.2009 - Solgt til Inger Johanne Riis Tollnes, Geir Tollnes, Erland Riis og Kjersti Rismyhr Riis

27.08.2014 - Solgt til Andebu Kommune (Omfatter også: Måltrostveien 6 (Gnr. 106, bnr. 130), Måltrostveien 3 (Gnr. 106, bnr. 131), Fossekallveien 16 (Gnr. 106, bnr. 132)

Tomt nr. 11, "Måltrostveien 11D" (0,27 mål)

11.01.1978 - Solgt til Finn Hvitstein

24.01.1985 - Solgt til Steinar Halvorsen

26.05.1994 - Solgt til Christin Bjerke Johansen (Lindhjem)

Tomt nr. 12, "Fossekallveien 10" (0,76 mål)

16.03.1978 - Er overdratt til Andebu Kommune

20.04.1978 - Solgt Finn Aage Stange

23.12.1993 - Solgt til Tom Arne Simonsen og Merete Simonsen

Tomt nr. 13, "Fossekallveien 12" (0,75 mål)

16.03.1978 - Er overdratt til Andebu kommune

26.04.1978 - Solgt til Jon Colbiørnsen

Tomt nr. 14, "Fossekallveien 14" (0,70 mål)

20.04.1978 - Solgt til Arve Riis

06.11.1995 - Solgt til Per Daniel Hellqvist og Rikke Pedersen Gögus

15.04.2005 - Solgt til Rikke Pedersen Gögus

05.01.2012 - Solgt til Magnus Møller Karlsen og Slavica Sucic

10.06.2014 - Solgt til Marius Borgersen og Jeanette Borgersen

Tomt nr. 15, "Fossekallveien 16" (0,70 mål)

010.4.1978 - Solgt til Ove Tunby

03.06.1983 - Solgt til Berit og Harry Frednes

24.01.1989 - Solgt til Jon Tore Fuglevik

28.06.1993 - Solgt til Turid Marie og Jan Ivar Aasrum

12.10.2015 - Ervervet tomt som har fått nytt bnr. 132.

Tomt nr. 16, "Fossekallveien 18" (0,67 mål)

16.03.1978 - Er overdratt til Andebu Kommune

20.04.1978 - Solgt til Oddbjørn Hansen

15.07.2015 - Solgt til Christoffer Svendsen Trevland og Stine Horntvedt

Tomt nr. 17, "Fossekallveien 20" (0,55 mål)

11.04.1978 - Solgt til Erik-Johan Riis

14.02.1986 - Solgt til Bjørn Kaare Slettingdalen

01.07.1993 - Solgt til Vigdis Jenssen Bakkeli og Knut Thore Bakkeli

16.12.1996 - Solgt til Rune Tveitan

09.07.2001 - Solgt til Nils Eivind Olsen og Berit Lovise Olsen

Tomt nr. 18, "Fossekallveien 22" (0,49 mål)

16.03.1978 - Solgt til Stiftelsen Fossnes og Solbø Sentralhjem

27.05.1980 - Solgt til Åge Hansen

Tomt nr. 19, "Fossekallveien 24" (0,56 mål)

26.04.1978 - Solgt til Per Ole Andersen-Ranberg

27.07.1995 - Solgt til Dagrun Andersen-Ranberg

Tomt nr. 20, "Del av Bokfinkveien 1" (0,26 mål)

Se bnr. 112.

Tomt nr. 21, " Måltrostveien 8" (0,56 mål)

14.03.1979 - Solgt til Roar Dahl

29.01.1987 - Solgt til Ragnhild Bergan Mjøs (Dahl)

10.10.1997 - Solgt til Torhild Mikkelsen Taftø og Hans Taftø

09.07.1999 - Solgt til Laila Taftø Thorød og Geir Thorød

Tomt nr. 22, " Måltrostveien 13A" (0,21 mål)

07.05.1979 - Solgt til Oddvar Moholt

19.12.1984 - Solgt til Esben Wike

04.07.1989 - Solgt til Wenche Hogstad Ruud

12.06.1992 - Solgt til Audhild Letterud og Olaf Letterud

Tomt nr. 23, " Måltrostveien 13B" (0,21 mål)

10.08.1979 - Solgt til Stein Hansen

23.12.1996 - Solgt til Margunn Blix og Roy Gundersen

04.06.1999 - Solgt til Børre Falchor Johnsen og Sissel Helen Danielsen

24.12.2009 - Solgt til Anders Glad Windvik og Elisabeth Windvik

Tomt nr. 24, " Måltrostveien 13C" (0,21 mål)

10.08.1979 - Solgt til Rita Kihle

15.01.1997 - Solgt til Hilde Vataker

Tomt nr. 25, " Måltrostveien 13D" (0,21 mål)

10.08.1979 - Solgt til Harald Gabrielsen

06.07.1983 - Solgt til Sonja Ekman (Opsahl)

Tomt nr. 26, " Måltrostveien 15C" (0,21 mål)

04.09.1979 - Solgt til Knut-Ole Gæsholt

22.09.1989 - Solgt til Ellinor Gaasholt Hansen

05.10.1998 - Solgt til Ole Jacobsen

Tomt nr. 27, " Måltrostveien 15B" (0,21 mål)

04.09.1979 - Solgt til Arve Cederstolpe

29.09.1980 - Solgt til Øistein Kirkhus

11.11.1985 - Solgt til Roger Hanssen og Laila Hanssen

13.08.1993 - Solgt til Hilde Trollsås Vestly og Frank Erik Vestly

Tomt nr. 28, " Måltrostveien 15A" (0,21 mål)

09.04.1979 - Solgt til Ivar Åge Andersen

18.10.1985 - Solgt til Vidar Larsen og Anne Beth Larsen

23.11.1990 - Solgt til Vidar Larsen og Anne Beth Larsen

18.02.1992 - Solgt til Anne Dorthea Nilsen

28.09.2009 - Solgt til Marit Berntinussen

09.01.2012 - Solgt til Mari Nomme og Thomas Torheim

23.09.2013 - Solgt til Mari Nomme

Tomt nr. 29, " Måltrostveien 15D " (0,21 mål)

04.09.1979 - Solgt til Bjørn Erik Marthinsen

20.10.2003 - Solgt til Ole Håkon Sulutvedt og Mona Johansen Sulutvedt

Tomt nr. 30, " Måltrostveien 7 " (0,64 mål)

06.01.1995 - Solgt til Inge Solberg

22.09.2015 - Solgt til Karoline Johansson og Daniel Gjelstad

Bruksnr. 64, Kodal Ungdomslag (1 øre)

Feste fra Abraham Trevland til Kodal Ungdomslag av okt. 1977, utgått. Sammenføyd med gnr.106, nr. 5.

Bruksnr. 65, Rismyrfeltet II - (10,6 mål)

17.01.1978 - Utskilt fra bnr. 9 av Helmer (Arild) Skogly til Andebu kommune for utleie.

Tomt nr. 1 " Måltrostveien 2 " - 0,73 mål

16.02.1978 - Er overdratt til Andebu Kommune

16.02.1978 - Solgt til Thor Arne Vestly

08.07.1985 - Solgt til Anne Oline Moen Strandskog og Arve Clamer Strandskog

29.11.2001 - Solgt til Anne Oline Moen Strandskog

04.11.2003 - Solgt til Kristine Stiansen og Frode Stiansen

Tomt nr. 2 " Del av Måltrostveien 1 " - 0,08 mål

11.01.1978 - Solgt til Hans Ole Nelvik

Tomt nr. 3 " Bokfinkveien 2 " - 0,79 mål

16.02.1978 - Solgt til Rolf Stiansen

26.06.1990 - Solgt til Jan Sverre Andersen og Christin Johansen

02.04.1997 - Solgt til Christin Johansen

16.08.2005 - Solgt til Torbjørn Larsen og Lydia Larsen

Tomt nr. 4 " Del av Måltrostveien 4 " - 0,01 mål

Se bnr. 63, fnr. 7.

Tomt nr. 5 " Bokfinkveien 4 " - 0,01 mål

20.02.1978 - Solgt til Jan Einar Rolstad

Tomt nr. 6 " Rismyrveien 9 " - 0,36 mål

03.03.1978 - Solgt til Odmund Hotvedt

10.05.1990 - Solgt til Bente Halvorsen Numme og Knut Arvid Numme

23.01.2009 - Solgt til Bente Halvorsen Numme

Tomt nr. 7 " Bokfinkveien 6 " - 0,81 mål

12.05.1978 - Solgt til Ivar Fevang

Tomt nr. 8 " Del av Måltrostveien 1 " - 0,07 mål

Se bnr 112.

Tomt nr. 9 " Del av Televerkets tomt " - 0,19 mål

15.08.1979 etablert for Staten v/Telenor.

Tomt nr. 10 " Fossekallveien 3 " - 0,45 mål

14.12.1987 - Er overdratt til Andebu Kommune fra bnr. 6

Bruksnr. 66, Bokfinkveien 8 - (1,17 mål)

17.01.1978 - Etablert av Helmer Skogly fra bnr. 9

13.03.1985 - Solgt til Helmer Skogly

01.09.1993 - Solgt til Nils-Johan Gjerstad

Bruksnr. 67, Sagveien 7 - Furulund (1,40 mål)

17.01.1978 - Etablert av Astrid Jensen fra bnr. 4

04.07.1978 - Solgt til Oddvar Jensen

23.10.2014 - Solgt til Jon Einar Jensen

Bruksnr. 68, Måltrostveien 1 - (0,51 mål)

11.01.1978 - Solgt til Hans Ole Nelvik

11.01.1978 - Er overdratt til Andebu Kommune

17.01.1978 - Etablert av Arthur Trevland fra bnr. 12

Tomt nr. 1, - (0,28 mål)

05.07.79 - Solgt til Thorleif Hvitstein

Tomt nr. 2, Del av Måltrostveien 8 - (0,10 mål)

2 kv. 1979 - Solgt til Roar Dahl

29.01.1987 - Solgt til Ragnhild (Dahl) Bergan Mjøs

10.10.1997 - Solgt til Torhild Mikkelsen Taftø og Hans Taftø

09.07.1999 - Solgt til Laila Taftø Thorød og Geir Thorød

Bruksnr. 69, Polytank AS - Trollsåsveien 143 - (3,00 mål)

03.11.1979 - Etablert av Peder Trollsås fra bnr. 11

06.12.1979 - Solgt til Vestfold Plastindustri As

10.12.1979 - Solgt til Øivind Liverød og Liv Liverød

11.06.2002 - Solgt til Anne Britt Hermansen og Svein Erik Hermansen

(Tomten utgjør pr. 2016 8,8 mål.)

Bruksnr. 70, Kodal Ungdomslaglag - (0,84 mål)

11.12.1979 - Etablert av Abraham Trevland fra bnr. 5

10.03.1980 - Festet til Kodal Ungdomslaglag

19.02.1992 - Festet til Morten Trevland (Uteglemt?)

Bruksnr. 71, Kodal Ungdomslag - (3,00 mål)

11.12.1979 - Etablert av Abraham Trevland fra bnr. 5

10.03.1980 - Festet til Kodal Ungdomslaglag

19.02.1992 - Festet til Morten Trevland (Uteglemt?)

Bruksnr. 72, Kodal Idrettslag - (22,5 mål)

11.07.1980 - Etablert av Astrid Jensen til Kodal Idrettslag fra bnr 8

Bruksnr. 73, Rismyhrfeltet III (100,8 mål)

Utskilt fra bnr. 9, Helmer Skogly/Arild Skogly i 1980 til Andebu kommune for utleie.

Tomt nr. 1 "Lerkeveien 1" 0,90 mål

Jan Erik Riis 1980-2003.

Bente-Lise Millard og Michael Lindberg 2003-2004.

Ronny Haugen og Åshild Haffalden Haugen 2004-2007.

Anita Vardenær Abrahamsen og Morten Abrahamsen 2007-

Tomt nr. 2 "Lerkeveien 3" 0,91 mål

Leif Eriksen 1980-.

Tomt nr. 3 "Lerkeveien 5" 0,76 mål

Yngvar Karlsen 1984-1993

Jan Kristian Ekeberg og Sissel Torheim 1993-2000

An Van Phan og Ngo Thi Ngo 2000-2003

Bjørn Andersen og Britt Fjærestrand 2003-2004

Kjell Aashildrød og Aina Synnøve Aashildrød 2004-

Tomt nr. 4 "Lerkeveien 10" 0,87 mål

Håkon Haugen' 1980-

Tomt nr. 5 "Lerkeveien 8" 0,89 mål

Anne-Karin Auglend 1980-1990

Bente Anita Heggem og Knut Ragnar Andersen 1990-1994

Bente Anita Heggem 1994-

Tomt nr. 6 "Lerkeveien 6" 0,78 mål

Jan Brattås 1980-1999

Marian Brattås 1999-2002

Emil Silk og Linda Silk 2002-2004

Vigdis Gyring Kval 2004-2011

Øyvind Petersen Skriver og Tatjana Mikelsone 2011-.

Tomt nr. 7 "Lerkeveien 4" 0,76 mål

Karen Haugan 1980-1983

Sverre Trevland 1984-1987

Egil Bøe og Tone Anette Kalseth Bøe 1987-1998

Simona Johnson Evensen og Hans Petter Evensen 1998-

Tomt nr. 8 "Lerkeveien 2" 0,81 mål

Rolf Sti 1980-

Tomt nr. 9 "Rismyrveien 11" 1,02 mål

John Eigås 1981-1989

Ingun Vigdis Jacobsen og Tore Jacobsen 1989-1993

Inger Haugen Horn og Gunnar Fredrik Horn 1993-1998

Svein Oskar Kolstad og Unni Anita Svanberg Kolstad 1998-1999

Pia Aune Thomsen og Roger Thomsen 1999-2007

Kin Arntsen Ng og Jeanette Arntsen Ng 2007-2015

Caroline Bjelland Syverud og Jørgen Myrvang 2015-

Tomt nr. 10 "Rismyrveien 13" 0,88 mål

03.06.1981 - Overdratt til Harald Riis

03.01.2008 - Harald Riis til Ingvill Hotvedt

Tomt nr. 11 "Rismyrveien 15" 0,82 mål

03.06.2008 - Arne Jensen og Ann Helene Jensen

Tomt nr. 12 "Rismyrveien 17" 0,73 mål

03.06.1981 - Er overdratt til Knut Roar Nelvik

13.05.2002 - Er solgt til Bente Jellum og Svein Olav Aske

Tomt nr. 13 "Rismyrveien 21" 0,71 mål

23.03.1981 - Er overdratt til Svanhild Clementz

27.04.1983 - Er Geir Broen

Tomt nr. 14 "Rismyrveien 19" 0,95 mål

03.06.1981 - Er overdratt til Per Kristoffer Steinsholt og Anne Kristin Osmundsen Sigurdssøn

11.02.1994 - Er solgt til Rune Hassum og Siv Braa Hassum

22.12.2011 - Er solgt til Linn-Marie Lommerud Olsen og Knut Petter Olsen

Tomt nr. 15 "Rismyrveien 18" 1,09 mål

13.06.1989 - Er overdratt til Birger Skarsholt

25.03.1996 - Er solgt til Anne Fekjær Skogly og Vidar Skogly

11.07.2000 - Er solgt til Kristine Sti Marthinsen og John Erik Marthinsen

Tomt nr. 16 "Rismyrveien 20" 1,05 mål

03.06.1981 - Er overdratt til Anne Brit og Runar Pettersen

29.07.1987 - Er overdratt til Hilde Vataker og Tom Gunnar Børresen

17.02.1997 - Er solgt til Mari Hansen og Ingar Hvitstein Hansen

05.08.2010 - Er overdratt Ingar Hvitstein Hansen

Tomt nr. 17 "Fasanveien 3" 0,83 mål

14.05.1982 - Er overdratt til Reidar Mathiassen

Tomt nr. 18 "Fasanveien 5" 0,90 mål

14.05.1982 - Er overdratt til Roar Gjelstad

28.09.2001 - Er overdratt til Laila Maria Gjelstad

Tomt nr. 19 "Fasanveien 7" 0,90 mål

30.07.1982 - Er overdratt til Helge Dalen

Tomt nr. 20 "Fasanveien 9" 0,84 mål

14.05.1982 - Er overdratt til Thorleif Eriksen og Berit Fevang Eriksen

10.10.2002 - Er solgt til Roar Jenshagen

21.11.2003 - Er solgt til Jan Thore Halvorsen og Jorunn Skoli

13.09.2011 - Er overdratt til Jan Thore Halvorsen

04.03.2013 - Er solgt til Ghalehbabakhani Forough Noroozi og Ahmad Mirshahi

Tomt nr. 21 "Fasanveien 11" 0,77 mål

14.05.1982 - Er overdratt til Anne Aas og Øyvind Aas

Tomt nr. 22 "Fasanveien 1" 0,75 mål

14.05.1982 - Er overdratt til Oddmund Svartsrød. Omfatter også Gnr. 106, bnr. 79, fnr. 8

26.04.1996 - Er overdratt til Master Eiendom As

07.05.1996 - Er overdratt til Nina Bjørvik Solberg og Sven Martin Solberg

22.09.1999 - Er overdratt til Terje Gåsholt

10.08.2010 - Er solgt til Randi Marie Nordberg Årset og Ottar Årset

Tomt nr. 23 "Fasanveien 2" 0,80 mål

27.04.1983 - Er overdratt til Øystein Trevland

Tomt nr. 24 "Fasanveien 4" 0,65 mål

03.06.1983 - overdratt til Petter Hvitstein Hansen

17.06.2010 - Er til Leif Hammer og Silje Lang

Tomt nr. 25 "Fasanveien 6" 0,51 mål

03.06.1983 - Er overdratt til Gunnar Hvitstein

Tomt nr. 26 "Fasanveien 8" 0,42 mål

27.04.1983 - Er overdratt til Helge Holand. Omfatter også: Gnr. 106, bnr. 79, fnr. 4

23.10.2008 - Er solgt til Bjørnar Aas og Ann-Kristin Aas

12.10.2010 - Er solgt til Alan Light og Eva Wenche Light

17.06.2011 - Er solgt til Anette Osmundsen og Hans Petter Andersen

Tomt nr. 27 "Fasanveien 10" 0,36 mål

03.06.1983 - Er overdratt til Magnar Hanedalen

Tomt nr. 28 "Tiurveien 20" 0,75 mål

28.08.1984 - Er overdratt til Anne Britt Hermansen

Tomt nr. 29 "Tiurveien 22" 0,81 mål

28.08.1984 - Er overdratt til Gunnar Anders Gåsholt

02.06.2015 - Er solgt Tommy Gjermundrød og Andreas Bergstrøm

Tomt nr. 30 "Tiurveien 24" 0,94 mål

28.08.1984 - Er overdratt til Roger Rismyhr

Tomt nr. 31 "Tiurveien 26" 0,97 mål

11.01.1985 - Er overdratt til Oddvar Moholt

Tomt nr. 32 "Tiurveien 27" 0,80 mål

28.08.1984 - Er overdratt til Bjørnar Edvardsen

02.06.1995 - Er solgt til Jeanette Dahl og Vidar Hegdahl

10.12.1998 - Er overdratt til Vidar Hegdahl

25.11.1999 - Er solgt til Ole Håkon Sulutvedt og Mona Johansen Sulutvedt

18.12.2002 - Er solgt til Hans Christian Trollsås og Hanne Andersen-Ranberg

21.12.2010 - Er overdratt til Hanne Andersen-Ranberg

Tomt nr. 33 "Tiurveien 29" 0,88 mål

26.07.1984 - Er overdratt Knut Møller Jacobsen

12.11.1986 - Er overdratt Knut Harald Stampa

Tomt nr. 34 "Tiurveien 14" 0,76 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Arve Børresen

07.06.1991 - Er solgt til Bjørn Erik Wendt

18.10.2001 - Er overdratt til Tore Fevang og Unni Henningsen Fevang

Tomt nr. 35 "Tiurveien 16" 0,80 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Heidi Abrahamsen

Tomt nr. 36 "Tiurveien 18" 0,83 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Fred Rune Rismyhr

09.03.1993 - Er solgt til Else Strand Hansen og Ruben Larsen

12.06.1995 - Er overdratt til Ruben Larsen

15.09.1998 - er solgt til Ellinor Gaasholt Hansen og Heddley Bent Hansen

10.08.2000 - Er solgt til Per Gunnar Bøe og Heidi Solberg Bøe

Tomt nr. 37 "Tiurveien 21" 0,75 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Morten Skoli

Tomt nr. 38 "Tiurveien 23" 0,79 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Mona Møller og Jens Møller

30.01.2006 - Er til Jens Møller

18.06.2012 - Er solgt til Nina Thors og Ove Bernt Breivik

Tomt nr. 39 "Tiurveien 25" 0,80 mål

06.03.1985 - Er overdratt til Solveig Kleive Jensen og Tore Hansen

21.12.1995 - Er overdratt til Solveig Kleive Jensen

03.07.2007 - Er solgt til Tina Terese Larssen Holm og Svein Magnus Sletvold

Tomt nr. 40 "Tiurveien 10" 0,75 mål

13.03.1986 - Er overdratt til Roar Holt Lysnes

26.09.2001 - Er overdratt til May Britt Lysnes

09.03.2004 - Er solgt til Ane Merete Aartun Stensholt og Trond Stensholt

Tomt nr. 41 "Tiurveien 12" 0,76 mål

13.03.1986 - Solgt til Knut Dalen

14.11.1991 - Solgt til Egil Hem og Torunn Svenkerud

14.08.2007 - Solgt til Grethe Andrea Monsen Hauglie og Anders Hauglie

Tomt nr. 42 "Tiurveien 8" 0,74 mål

13.03.1986 - Solgt til Johnny Johansen

22.09.1994 - Solgt til Gunn Lisbeth Johansen

10.08.2000 - Solgt til Per Gunnar Bøe og Heidi Solberg Bøe

Tomt nr. 43 "Tiurveien 17" 0,71 mål

13.03.1986 - Solgt til Per-Arne Svendsen og Jorunn Svendsen

Tomt nr. 44 "Tiurveien 19" 0,56 mål

13.03.1986 - Solgt til Kjell Hanedalen

Tomt nr. 45 "Tiurveien 6" 0,80 mål

19.08.1987 - Solgt til Per Øivind Liverød

12.07.1993 - Solgt til Malgorzata Ewa Kopperdal og Trond Kopperdal

03.08.1999 - Solgt til Einar Eirik Hille

13.07.2004 - Solgt til Lisbeth Hille

28.07.2006 - Solgt til Gina Urheim Hotvedt og Odd Erik Hotvedt

Tomt nr. 46 "Årfuglveien 1" 0,73 mål

10.07.1987 - Solgt til Petter Christiansen og Laila Eigås Christiansen

04.07.2011 - Solgt til Tone Olafsen Skisaker og Roar Skisaker

23.10.2014 - Solgt til Thomas Lystad McLennan og Nina Skarre McLennan

Tomt nr. 47 "Årfuglveien 3" 0,69 mål

10.07.1987 - Solgt til Magne Aasrum

18.03.1997 - Solgt til Heidi Nilsen og Svein Gunnar Didrikson

04.11.1999 - Solgt til Heidi Nilsen

18.12.2013 - Solgt til Vidar Nilsen Jellum

04.02.2015 - Solgt til Trine Jeannette Tross Eliassen og Tor Gisle Eliassen

Tomt nr. 48 "Årfuglveien 5" 0,72 mål

01.07.1987 - Solgt til Thora Helene Jonsmyr

24.09.1993 - Solgt til Heidi Olafsen og Finn Erik Olafsen

03.05.2006 - Solgt til Bente Grinde og Kaj Thomas Grinde

Tomt nr. 49 "Årfuglveien 12" 0,85 mål

05.06.1987 - Solgt til Tom Halvorsen og Gro Åberg

Tomt nr. 50 "Årfuglveien 14" 0,88 mål

01.07.1987 - Solgt til Håkon Hovland og Bjørg Hovland

Tomt nr. 51 "Årfuglveien 16" 0,90 mål

01.07.1987 - Solgt til Per Anders Andersen og Benthe Skogly

24.05.1993 - Solgt til Øyvind Benjaminsen

19.11.1997 - Solgt til Debra Benjaminsen

Tomt nr. 52 "Rismyrveien 24" 0,98 mål

01.07.1987 - Solgt til Arild Lie Jonsmyr

22.01.2007 - Solgt til Andreas Hartz og Solbjørg Christensen Kalbach

20.01.2009 - Solgt til Andreas Hartz

15.10.2013 - Solgt til Ellen Margrethe Edquist

Tomt nr. 53 "Rismyrveien 22" 0,91 mål

01.07.1987 - Solgt til Roger Nilsen Jellum og Bente Jellum

13.05.1997 - Solgt til Bente Jellum

Tomt nr. 54 "Fasanveien 14" 0,21 mål

Del av tomt, se utskilt fra gnr 102 bnr. 9.

Tomt nr. 55 "Jerpeveien 6" 0,59 mål

28.03.1988 - Er overdratt til Andebu Kommune

07.02.1991 - Solgt til Bjørn Trygve Lind Stordalen

04.08.1994 - Solgt til Geir Wike

Tomt nr. 56 "Årfuglveien 2" 0,68 mål

28.03.1988 - Solgt til Karin Aronsen

11.04.2000 - Solgt til Tyrolerhus Invest As

28.04.2000 - Solgt til Helge Rismyhr og Gro Elisabeth Rismyhr

06.04.2004 - Solgt til Anders Bjørnstad Jacobsen og Trine Halvorsen

17.08.2007 - Solgt til Marianne Johnsen Borgersen og Hans Kenneth Borgersen

21.05.2010 - Solgt til Kristin Winje og Håvard Haugen

Tomt nr. 57 "Årfuglveien 4" 0,77 mål

28.03.1988 - Solgt til Torfinn Arnesen

28.03.1988 - Solgt til Andebu Kommune

23.07.2001 - Solgt til Thor Morten Hem

6.02.2006 - Solgt til Henning Haugen

Tomt nr. 58 "Årfuglveien 6" 0,79 mål

28.03.1988 - Solgt til Lise Marie Øverland

Tomt nr. 59 "Årfuglveien 8" 0,81 mål

28.03.1988 - Solgt til Ingar Vestly

16.10.2012 - Solgt til Thomas Olsen og Cecilia De Vreede

16.09.2013 - Solgt til Fredrik Kleven og Elin Antonie Kleven

Tomt nr. 60 "Årfuglveien 10" 0,83 mål

28.03.1988 - Solgt til Tom Roger Sti Nilsen og Mette Nilsen

Tomt nr. 61 "Årfuglveien 12" 0,91 mål

05.06.1987 - Er overdratt til Andebu kommune

14.04.1989 - Solgt til Magne Teodor Eigås

Tomt nr. 62 "Jerpeveien 1" 0,73 mål

14.04.1989 - Solgt til Trond og Inger Elisabeth Berge

21.08.1995 - Solgt til Master Eiendom AS

Tomt nr. 62 "Fasanveien 1A" Seksjon 1

23.08.1996 - Solgt til Beate Windvik Nielsen og Hans Viggo Nielsen

Tomt nr. 62 "Fasanveien 1B" Seksjon 2

24.04.1996 - Solgt til Master Eiendom AS

03.10.1996 - Solgt til Jim Michael Hansen(Kent Jahr)

25.03.1997 - Solgt til Cecilie Berge og Ronny Ståle Edvardsen

28.07.1997 - Solgt til Astri Rendal Edvardsen og Knut Harald Stampa

07.03.1999 - Solgt til Torun Stange

13.09.1999 - Solgt til Kjell Aashildrød

Tomt nr. 63 "Rismyrveien 16A & 16C " 0,93 mål

09.02.1990 - Solgt til Ungbo Andebu Stiftelsen

Tomt nr. 64 "Jerpeveien 4" 0,70 mål

28.08.1989 - Solgt til Anne Fekjær og Vidar Skogly

Tomt nr. 64 "Jerpeveien 4A, Seksjon 1"

15.04.1997 - Solgt til Pia Hansen

26.01.2006 - Solgt til Martin Haughem

Tomt nr. 64 "Jerpeveien 4B, Seksjon 2"

11.10.1995 - Solgt til Master Eiendom As

15.04.1997 - Solgt til Nina Halvorsen

Tomt nr. 65 "Rismyrveien 23" 0,99 mål

28.03.1990 - Solgt til Vidar Mørk og Tone Mørk

Tomt nr. 66 "Tiurveien 1 - 15 " 4,30 mål

Tomt nr. 66 Feste 1 "Tiurveien 1"

03.09.2001 - Solgt til Tyrolerhus Invest As

18.11.2011 - Solgt til Inese Linuza

Tomt nr. 66 Feste 2 "Tiurveien 3"

04.01.2002 - Solgt til Inger Anne Speilberg

04.04.2014 - Solgt til Bjørn Olav Riis

Tomt nr. 66 Feste 3 "Tiurveien 5"

12.03.2002 - Solgt til Mona Hytten Sommerro og Øystein Larsen

Tomt nr. 66 Feste 4 "Tiurveien 7"

12.03.2002 - Solgt til Glenn Rune Kolberg

10.10.2002 - Solgt til Arne Christian Geving og Grete Geving

12.02.2007 - Solgt til Anny Peggy Yttervik

14.03.2007 - Solgt til Stine Hermansen og Kai Ivan Kjæraas

08.09.2009 - Solgt til Kjetil Gallis Riis

Tomt nr. 66 Feste 5 "Tiurveien 9"

14.03.2002 - Solgt til Rune Halvorsen

27.04.2004 - Solgt til Egbert Van De Schootbrugge og Margunn Van De Schootbrugge

31.08.2005 - Solgt til Marte Ermesjø Holm og Rune Christoffer Holm

27.07.2011 - Solgt til Jorunn Skoli

Tomt nr. 66 Feste 6 "Tiurveien 11"

19.06.2002 - Solgt til Kari Mette Vestly og Ingar Vestly

24.11.2009 - Solgt til Linn Kristin Ødegaard

26.10.2012 - Solgt til Janne Christin Torheim

09.12.2015 - Solgt til Stig Magnus Sørensen og Kjersti Johanne Bakkejord Hardersen

Tomt nr. 66 Feste 7 "Tiurveien 13"

06.05.2002 - Solgt til Rune Myhre Jonassen

17.03.2004 - Solgt til Elin Hegerstrøm Kristiansen og Dag Kristiansen

25.08.2005 - Solgt til Kai Ivan Kjæraas og Stine Hermansen

27.03.2007 - Solgt til Roar Holt Lysnes

03.06.2014 - Solgt til Kåre Klausen

Tomt nr. 66 Feste 8 "Tiurveien 15"

28.06.2002 - Solgt til Bjørn Magne Svalby

5.10.2011 - Solgt til Einar Guttorm Engenes

Tomt nr. 67 "Jerpeveien 10" 0,65 mål

09.10.1980 - Er overdratt til Andebu Kommune Omfatter også: (Gnr 106, bnr 85, fnr 4)

02.06.1993 - Solgt til Bjørn Olav Riis Omfatter også: (Gnr 106, bnr 91)

14.11.1996 - Solgt til Roar Martinussen og Anita Engedalen Omfatter også: (Gnr 106, bnr 85, fnr 4)

12.03.2008 - Solgt til Anita Engedalen og Roar Martinussen (Gave) Omfatter også: (Gnr 106, bnr 85, fnr 4)

09.07.2012 - Solgt til Tommy Jensen Omfatter også:(Gnr 106, bnr 85, fnr 4)

Tomt nr. 68 "Rismyrveien 12 & 14" 1,39 mål

Tomt nr. 68 "Seksjon 1 - Rismyrveien 12"

09,10.1980 - Solgt til Andebu Kommune

07.04.1995 - Solgt til Master Eiendom As

12.06.1996 - Solgt til Anne Lise Edvardsen

24.11.2006 - Solgt til Line Synnøve Bråthen og Asgeir Moland

05.11.2012 - Solgt til Kristoffer Skoli

Tomt nr. 68 "Seksjon 2 - Rismyrveien 14"

09.10.1980 - Er overdratt til Andebu Kommune

12.06.1995 - Solgt til Trygve Svein Valmestadrød og Grete Reidun Valmestadrød

27.11.1998 - Solgt til Roy Atle Barmen og Birgitt Bångunrød

07.07.2004 - Solgt til Jon Einar Jensen

10.09.2014 - Solgt til Christoffer Bergseter Jonsrud og Aurora Brathaug

Tomt nr. 69 " Fasanveien 12A & 12B" 0,47 mål

Tomt nr. 69 Seksjon 1" Fasanveien 12A"

09.10.1980 - Er overdratt til Andebu Kommune

26.04.1996 - Solgt til Master Eiendom As

07.05.1996 - Solgt til Heidi Irene Bjørk

10.06.2002 - Solgt til Morten Vestly

08.05.2006 - Solgt til Iris Opsahl

Tomt nr. 69 Seksjon 2" Fasanveien 12B"

26.04.1996 - Solgt til Master Eiendom As Omfatter også gnr 106, bnr 79, fnr 8.

07.05.1996 - Solgt til Nina Bjørvik Solberg og Sven Martin Solberg

22.09.1999 - Solgt til Terje Gåsholt

10.08.2010 - Solgt til Randi Marie Nordberg Årset og Ottar Årset

Tomt nr. 70 " Tiurveien 2A & 2B" 0,95 mål

Tomt nr. 70 Seksjon 1" Tiurveien 2A"

28.08.1997 - Solgt til Master Eiendom As

24.10.1997 - Solgt til Jan Egil Hubred og Heidi-Karin Hubred

Tomt nr. 70 Seksjon 2" Tiurveien 2B"

28.08.1997 - Solgt til Master Eiendom As 13.11.1997 - Solgt til Gunnar Hvitstein

Tomt nr. 71 " Tiurveien 4" 0,79 mål

22.10.1990 - Er overdratt til Andebu Kommune Omfatter også gnr. 106, bnr. 73, fnr. 71.

17.10.1996 - Solgt til Bjørn Olav Riis

26.07.2000 - Solgt til Svein Trollsås og Ann-Kristin Thorød

19.01.2004 - Solgt til Ann-Kristin Thorød

04.02.2005 - Solgt til Rune Simonsen og Kari Dahl

11.10.2006 - Solgt til Kari Dahl og Rune Simonsen

17.11.2014 - Solgt til Linda Karlsen og Espen Johannessen

Tomt nr. 72 " Fasanveien 12B" 0,28 mål

26.04.1996 - Solgt til Master Eiendom As Omfatter også gnr. 106, bnr. 79, fnr. 8.

07.05.1996 - Solgt til Nina Bjørvik Solberg og Sven Martin Solberg

22.09.1999 - Solgt til Terje Gåsholt

10.08.2010 - Solgt til Randi Marie Nordberg Årset og Ottar Årset

Tomt nr. 73 " Fasanveien 12B Garasje" 0,1 mål

Tomt for del av garasje til Fasanveien 12 B.

Tomt nr. 74 " Kodal Idrettsplass 2 " 1,41 mål

Del av tomt til idrettsbanen utskilt 06.10.1980 fra bnr 73 av Helmer Skogly til Kodal Idrettslag.

Tomt nr. 75 " Fossekallveien 8 " 0,88 mål

27.01.1981 - Utskilt fra bnr. 14 av Ove Riis.

27.01.1981 - Solgt til Bjørn Olav Riis

01.09.1993 - Solgt til Tove Edvardsen og Øystein Riis

Bnr. 76 " Åsheim - Sagaveien 5 " 2,10 mål

26.02.1981 - Utskilt fra bnr. 4 av Astrid Jensen

26.02.1981 - Solgt til Kåre Jensen

Bnr. 77 " Sagmyra " 11,5 mål

16.01.1981 Utskilt fra bnr 7 av Håvald Svartsrød

16.01.1981 Overdratt til Arne Sti og John Sti

02.03.1984 Festet til Sagmyra Byggeselskap AS

(Bnr. 77 utgjør pr. 2016 kun 2,1 mål til veiformål).

Bnr. 77 "Feste nr 1 " 0,71 mål

08.01. 1998 Overdratt til Andebu Sparebank fra Sagmyra Byggeselskap AS

Bnr. 77 "Feste nr 2 " 0,96 mål

28.01. 1998 Overdratt til Andebu Sparebank fra Sagmyra Byggeselskap AS

28.01. 1998 Overtatt av Inge Solberg

Bnr. 78 " Sagmyra " 22,7 mål

04.11.1982 Utskilt fra bnr. 15 av Abraham Trevland til Morten Trevland

Bnr 78 Sagmyra består pr 2016 av 4,9 mål urørt areal nord for bensinstasjonen.

Tomt nr. 1" Servicebygg Bank" 1,50 mål

08.01.1988 Opprettet til Sagmyra Byggeselskap Se bnr. 101 og bnr. 102.

08.01.1988 Solgt fra Sagmyra Byggeselskap til Andebu Sparebank.

Tomt nr. 2" Servicebygg Butikk" 2,69 mål

26.03.1984 Opprettet til Sagmyra Byggeselskap AS. Se bnr. 100.

16.11.1988 Solgt fra Sagmyra Byggeselskap til K. M. Invest AS.

25.01.1996 til Kodal Eiendom AS

Tomt nr. 3" Servicebygg Boliger" 0,80 mål

30.06.1986 Opprettet til Sagmyra Byggeselskap AS

27.10.1986 Reetablert til Sagmyra Byggeselskap AS

Se bnr. 106.

Tomt nr. 4" Servicebygg Bensinstasjon" 2,99 mål

26.10.1988 Opprettet til Sagmyra Byggeselskap AS og John Sti

07.12.1988 Solgt til Kodal Servicebygg AS

Se bnr. 104.

Tomt nr. 5" For Arrondering veiformål" 1,52 mål

29.04.1992 Opprettet til Sagmyra Byggeselskap AS

10.09.1992 Solgt til Andebu kommune

Se bnr. 105.

Bnr. 79 " Arrondering av tomter i Fasanveien " 4,8 mål

23.12.1982 Utskilt fra bnr. 8 av Astrid Jensen til Andebu kommune

Tomt nr. 1" Tillegg til Fasanveien 2 " 0,20 mål

27.04.1983 - Utskilt fra Andebu kommune til Øystein Trevland

Tomt nr. 2" Tillegg til Fasanveien 4 " 0,29 mål

27.04.1983 - Utskilt fra Andebu kommune til Petter Hvitstein Hansen

Tomt nr. 3" Tillegg til Fasanveien 6 " 0,36 mål

27.04.1983 - Utskilt fra Andebu kommune til Gunnar Hvitstein

Tomt nr. 4" Tillegg til Fasanveien 8 " 0,44 mål

27.04.1983 - Utskilt fra Andebu kommune til Helge Holand

Tomt nr. 5" Tillegg til Fasanveien 10 " 0,49 mål

03.06.1983 - Utskilt fra Andebu kommune til Magnar Hanedalen

Tomt nr. 6" Tillegg til Rismyrveien 16 " 0,16 mål

09.02.1990 - Utskilt fra Andebu kommune til Et. boliger for ungdom

Tomt nr. 7" Tillegg til Fasanveien 12A " 0,47 mål

21.08.1995 - Utskilt fra Andebu kommune til Mestereiendom

Tomt nr. 8" Tillegg til Fasanveien 12B " 0,24 mål

21.08.1995 - Utskilt fra Andebu kommune til Et. boliger for ungdom

Bnr. 80 " Sagaveien 6 - Saga Pensjonistboliger" 2,35 mål

23.12.1982 - Er overdratt fra Astrid Jensen til Andebu Kommune

Bnr. 81 " Busslomme " 0,25 mål

23.08.1983 - Overdratt fra Jon og Sigurd Sti til Statens vegvesen.

Bnr. 82 " Idrettsplass uteområde 1 " 6,23 mål

17.10.1983 - Feste fra Helmer Skogly fra bnr 73 til Kodal Idrettslag.

Bnr. 83 " Idrettsplass uteområde 2 " 1,64 mål

17.10.1983 - Feste fra Helmer Skogly, bnr. 79 til Kodal Idrettslag

Bnr. 84 " Gangvei " 0,07 mål

07.05.1984 - Utskilt av Abraham Trevland til Andebu kommune

Bnr. 85 " Rismyr Høydebasseng " 6,9 mål

19.07.1984 - Utskilt fra bnr. 9 av Helmer Skogly(Arild) til Andebu kommune for utleie.

Tomt nr. 1" Jerpeveien 8 " 0,80 mål

22.09.1986 - Solgt til Torunn og Petar D. Mellison

20.12.1989 - Solgt til Marianne Ellen Ineke Vroom

01.11.1996 - Solgt til Lars Andreas Speilberg og Hilde Bremnes

Tomt nr. 2" Del av Jerpeveien 6 " 0,20 mål

16.03.1988 - Overdratt til Andebu kommune

04.08.1994 - Solgt til Geir Wike

Se bnr. 73 fnr. 55

Tomt nr. 3" Areal for telemast " 0,10 mål

01.10.1993 - Overført fra Andebu kommune til Staten v/Televerket (Telenor)

Tomt nr. 4" Del av Jerpeveien 10 " 0,33 mål

02.06.1993 - Er overdratt til Bjørn Olav Riis

14.11.1996 - Solgt til Anita Engedalen og Roar Martinussen

Se bnr. 73 fnr. 67, bnr. 91 og 93

Bnr. 86 " Del av Fossekallveien 3 " 0,25 mål

01.10.1987 - Etablert fra bnr. 38 av Jens Jensen

Se bnr. 65 fnr. 10

Bnr. 87 " Sagstuveien 17 " 1,36 mål

17.12.1987 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7

31.12.1987 - Solgt til Arve Solly og Kari Unn Svartsrød Solly

Bnr. 88 " Sagmyra Gangvei " 1,11 mål

19.01.1988 - Etablert av Håvald Svartsrød fra bnr. 7 til Andebu kommune

Bnr. 89 " Fossekallveien 6 " 0,84 mål

15.02.1990 - Etablert av Ove Riis fra bnr. 1

27.04.1990 - Solgt for til Geir Tollnes og Inger Johanne Riis Tollnes

Bnr. 90 " Rismyrveien 10 " 1,00 mål

13.05.1990 - Etablert av Arild Skogly

04.01.1991 - Solgt til Helge Riis

Bnr. 91 " Del av Jerpeveien 10 " 0,27 mål

13.05.1993 - Etablert av Arild Skogly fra bnr. 9

Se bnr. 73 fnr. 67.

Bnr. 92 " Sagmyra 10 " 4,20 mål

Oppdelt i 5 seksjoner, 10A,10B,10C,10D,10E&10F

02.03.1984 - Etablert av Håvald Svartsrød

22.02.1995 - Solgt fra Håvald Svartsrød til Andebu Kommune

Bnr. 93 " Del av Jerpeveien 10 " 0,62 mål

02.03.1984 - Etablert av Arild Skogly fra bnr. 9

Se bnr 73 fnr 67 Jerpevein 10.

Bnr. 94 " Utvidelse av tomt Kodal skole " 1,20 mål

Del av Rismyrveien 2.

Bnr. 95 " Trevland 5 " 1,90 mål

25.08.2000 - Eablert av Hans Arne Trevland fra bnr. 2

15.11.2000 - Solgt til Trond Trevland og Rose-Kristin Trevland

Bnr. 96 " ?? " 1,00 mål

01.10 1990 - Etablert av Arild Skogly

Husmenn

Husmannsplassen Saga (tidligere også kalt Fossen eller Fossene) lå ca. 100 m nord for fossen; tomtene kan sees enda.

I 1638 er et barn død i «Trevland kvernestue». 1689–96 nevnes Ingebret Knutssøn som husmann her.

Alf Torbjørnsen fra Sti finner vi som husmann i Saga fra 1709 og lenge utover, f. 1680, d. 1742, var sagmester på Trevlandsaga. To barn utenfor ekteskap med Anne Knutsdatter på Tørstad-eie i Sandar: 1. Kari, f. 1701. 2. Torbjørn, f. 1703, bodde på Bugården og Nordre Sem i Sandar. Alf må også være far til Torger Alfsen Trevland, som synes å være f. 1705 på Pisserød (Solberg). Alf kan ha vært gift med ei datter av Nils Pedersen Pisserød.

Fra 1734–41 bor Hans Svendsen her, kanskje som inderst. Han flyttet videre til Nordre Nordkvelde i Hedrum. F. ca. 1700, d. ca. 1758, sønn av Mette Iversdatter fra Nomme i hennes annet ekteskap med en ukjent Svend. G. 1) m. Åse Andersdatter, d. ca. 1748. Barn: 1. Mette, f. ca. 1727. 2. Anne, f. ca. 1731. 3. Gunhild, f. ca. 1734. 4. Anders, f. 1736. 5. Svend, f. 1740, d. 1741. Hans Svendsen ble g. 2) m. Mari Kristensdatter fra Nordkvelde, f. ca. 1717, d. 1756. Barn: 6. Svend, f. ca. 1748. 7. Åse, f. 1751, d. før 1756. 8. Åse, f. 1753, d. før 1756. 9. Mikkel, f. 1755, d. før 1756. Hans Svendsen ble g. 3) 1857 m. Berte Sørensdatter, d. ca. 1759. Barn: 10. Åse, f. 1757, trolig d. 1759.

Hans Jansen bodde i Saga ca. 1744–56, d. 1756, 53 år gl. Hans mor het Anne Tolvsdatter, d. 1753 i Pyntestua under Sandar prestegård, var søster av Berte Tolvsdatter på Budalstad under Budal på Tjøme og Anne Tolvsdatter på Feen i Stokke. G. 1743 i Sandar m. Oline Iversdatter fra Tallakshavn i Sandar, f. 1719, d. 1762 på Gallis, der hun var blitt g. 2) ca. 1761 med Lars Sørensen. Hans og Olines barn: 1. Johanne, f. 1743, trolig den Johanne Hansdatter som 1783 ble gift med Jan Jansen, og som i 1801 var husmannskone på Søndre Slettingdalen. 2. Helvig, f. 1746. 3. Kristine, f. og d. 1748. 4. Kristine, f. 1749. 5. Anne, f. 1752. 6. Mari, f. 1755, d. 1756.

Omtrent samtidig og noe senere finner vi som husmann Søren Brynnilsen, som levde her til sin død 1781 (76 år gl.). Han var g. m. Kirsten Danielsdatter; de hadde 7 barn som vokste opp: 1. Gunhild, f. 1734, d. 1754. 2. Per, f. 1741, trolovet 1770 m. Anne Torsdatter, men døde samme år, før vielsen. 3. Daniel, f. 1743. 4. Mari, f. 1746, d. 1786. 5. Erik, f. 1751, ble husmann her, se ndfr. 6. Gunhild d.y., f. 1754, g. 1780 m. Hans Larsen, husmann i Øvre Holmene u. Nomme. 7. Kristen, f. 1758.

Gullik Larsen fra Mo i Sandar var husmann ca. 1788–94, g. m. Edel Olsdatter fra Klavenes; hadde tidligere hatt et bruk på Vestre Gallis. Etter Saga finner vi ham 1795 på Skjelland-eie i Andebu, deretter var han noen år hos faren på plassen Nymo under Sandar prestegård og kom 1799 til et bruk på Sjue i samme bygd, hvor han ble g. m. enken (Edel var død i mellomtiden), men døde året etter. 6 barn som vokste opp: 1. Anders, f. 1780. 2. Dorte, f. 1783. 3. Berte Marie, f. 1787. 4. Ole, f. 1789. 5. Elisabet, f. 1792. 6. Nils, f. 1795. – Erik Sørensen, sønn av ovennevnte Søren Brynnilsen, er husmann i Saga 1795–96, f. 1751, d. 1796. G. m. Anne Pedersdatter, f. ca. 1753. De fikk 1795 sønnen Søren. Enken og Søren blir værende her over århundreskiftet. – Johannes Iversen, som senere ble husmann i Hasås-Sætra, bor i Saga i 1799, men er alt 1801 kommet til Sætra. – Deretter finner vi i åra ca. 1805–10 Ole Andersen, g. m. Anne Hansdatter, f. 1774 på Gryte i Skjee. De har barna: 1. Anne Helene, f. 1803 og d. 1803. 2. Anne (Helene), f. 1805, d. 1808. 3. Anders, f. 1808, d. 1848, g. 1833 m. Else Marie Mathisdatter, f. 1802 på Gran, se under husmenn, d. 1877 på Natvall i Sandar. Det er skifte etter Ole i 1809. Anne g. 2. g. i 1809 m. em. Axel Jacobsen fra Slagen. Hun dør i 1818.

– Og i åra 1811–15 heter husmannen Kristen Sørensen (bror av ovennevnte Erik Sørensen), g. m. Olea Kristoffersdatter; de 3 barna de fikk her i Saga, døde alle som ganske små. Nils Andersen, g. m. Gunbjørg Hansdatter, var visst her bare et års tid (1815); de fikk i 1815 datteren Anne Helvig. Kom deretter til Trollsås-eie.

Søren Hansen var husmann i Saga fra 1816 til sin død i 1868. Han var f. 1786 i Vestre Nøklegård (Andebu-Heia) av foreldre Hans Kristensen og hustru Anne. G. m. Birgitte Sandersdatter, f. 1789 i Nes i Hallingdal, d. 1868. Barn: 1. Hans, f. 1816, skredder, kjøpte 1844 halve Dal i Hedrum og flyttet dit. Hadde lært skrivning og lesning av presten Otterbech. 2. Anne, f. 1820, d. 1890 på Bjørndal, g. 1852 m. Ole Arnesen Hallenstvedt, de kom til Gjerstad. 3. Berte Sofie, f. 1822, g. 1847 m. Hans Abrahamsen fra Østre Hasås-eie. 4. Inger Marie, f. 1825, g. 1856 m. Martin Hansen, f. 1829 på Herre-Skjelbred («Halvors-Holmen»). 5. Gunhild Marie, f. 1827, g. m. Kristian Nilsen Gjein (f. på Horntvedt), de kom til Skjeggerød under Torrestad. 6. Idde Lovise, f. 1830, d. 1848. 7. Karen Helene, f. 1835.

Det går tradisjon i bygda om at Kristen Eriksen «Trettestykket» (Gjelstad), f. på Løkje 1821, d. 1894, gjorde pliktarbeid på Trevland. Trettestykket var ikke husmannsplass, men brukeren der hadde pliktarbeid på Trevland. Opprinnelsen til dette kjenner vi ikke.

Husmannsplassen Saga ble solgt til sjøleige i 1895 (se ovfr. Nordre Saga, bnr. 8).