Svartsrød

Fra Andebu bygdebok 2023
Hopp til navigering Hopp til søk

107. Svartsrød

Navnet, som uttales sva`llsre, kommer av mannsnavnet Svart og ruð, rydning; betyr altså gården som ble ryddet av en mann som het Svart. Skrives 1390 Suartsrud, 1459 og 1617 Suardzrud, 1664 Suarsrøed, 1701 Svartzrød, 1801 Svarsrød, 1865 og senere Svartsrød.

Bålag: Trevland, Sti og Dalen. For Dalen: Svartsrød, Brekke og Rismyr (?).

Skylden. Svartsrød var fra gammelt ødegård med skyld 2 bpd. smør og 2 skinn (fra 1661 av 1 skinn). I 1667-matrikkelen settes gården til halvgard, og skylden settes til 2 ½ bpd. smør. Fordelingen på smør og skinn kommer imidlertid tilbake igjen senere. 1838: 3 daler 3 ort 7 skill. 1888 og 1904: 8 mark 43 øre.

Husdyr, høyavling og utsæd  
  Antall bruk Hester Storfe Ungfe Sauer Svin Geiter Høylass Utsæd Fold
1657 1 1 7 6 3 2
1667 1 2 6 3 6 30 Sår 7 t,

trær 3 t

1723 1 2 7 4 20 1 kv. bl.korn

8 t havre

1803 1 1 3 1 2 à 3 1 skj. bygg,

6 t havre


3 à 4

1835 1 1 5 4 1 ¼ t bygg,

4 t havre,
1 ½ t poteter

1865 2 2 9 8 101 skpd. ⅝ t havre,

½ t rug,
1 t bygg,
7 ½ t havre,
3 ½ t poteter

5 à 6

8
6 à 8
3 à 5
4 à 5

1875 3 2 12 5 9 ⅝ t hvete,

⅞ t rug,
1 ¼ t bygg,
11 ¾ t havre,
⅛ t vikker,
7 t poteter

Matrikulerte bruk.

 • 1838: 2
 • 1888: 3
 • I904: 3
 • 1950: 7

Antall personer.

 • 1711: 3
 • 1801: 5
 • 1845: 16
 • 1865: 11
 • 1891: 16

Andre opplysninger.

 • 1620: Gården har sag på egen grunn; skog til sagtømmer.
 • 1661: Sag og en ringe kvern som det kan males på til husbehov. Granskog til sagtømmer og smålast.
 • 1667: Intet rydningsland. Humlehage.
 • 1723: Skog til kull og husbehov. Bekkekvern til husbehov.
 • 1751: Innengjerdes kan ryddes åker til ca. 1 t sæd.
 • 1803: Jordsmonnet består av mold og leire, er vått og koldlendt. Fornøden havn og skog. Gården har hatt en bekkekvern, men da dammen nå er utgått, kan den ikke benyttes.
 • 1865: Jorden mest av god eller middels beskaffenhet; hovedbruket er lettbrukt, men dårlig dyrket, Dalen tungbrukt, men i alminnelig god hevd. Årligårs kan av gran og furu selges for 15 spd. fra hovedbruket, intet fra Dalen.

Angående skogen heter det i Larvik-grevens besiktelse av 1751 bl. a. at gården har en del jordskog, mest av gran, til dels fullvoksen, til sag- og bygningstømmer, samt også gran og bjerk til kullved. Også oppe «i Biergene» er det noe gran, tollfuru, osp og bjerk, som er fullvoksen eller tilvoksende, til kullved. Ingen eike- eller bokeskog. Årligårs kan utbringes av denne skog 12 lester kull, foruten bygningstømmer, brenne og gjerdefang.


Innhold


Eiere

Angående eierforholdet i senmiddelalderen har vi et par spredte opplysninger: I Rødeboken (1398) hører vi at Lavranskirken i Tønsberg da eide 2 ørtugbol i Svartsrød. I 1459 selger Bjørn Tordsson til Gunnar Halleson 5 ørtugland i gården. Fra da og fram til først på 1600-tallet vet vi ingenting om eierne. Oppsitterne, både på 1600-tallet og senere, er hele tiden stort sett selveiere. En liten lodd, 2 skinn, siden 1661 1 skinn, tilhørte dog lenge Andebu prestebord. Se videre under Brukere.

Brukere

Håkon (Haagen) er oppsitter her i 1615 og framover til 1621; han eide 2 bpd. smør i gården. Håkon må være død omtrent ved denne tid, og han hadde nok da bodd her lenge, for en av hans yngre sønner sees å være født ca. 1595. Det nevnes 3 sønner etter ham: Syvert, Halvor og Ole.

Syvert Håkonssøn nevnes 1624 som oppsitter; han dør alt året etter. Broren Halvor nevnes 1626, men blir så vekk.

Ole Håkonssøn 1626–70. G. m. Ingeborg, datter av Mikkel Berge. Han eier snart hele gården (bortsett fra presteparten); dessuten ervervet han ½ hud i Berge (Ingeborgs medgift), som Oles arvinger i 1694 solgte til Mikkel Trevland og broren Lars. Ole døde 1670, 75 år gl. Han og Ingeborg hadde 8 barn: 1. Mikkel, f. 1628, kom til Nedre Møkkenes i Skjee. 2. Ingrid, f. 1631, g. m. Jens Olssøn Nedre Bjørndal. 3. Barbro, f. 1632, g. m. Søren Olssøn Skjelbred i Skjee. 4. Lars, f. 1636, hadde gård på Bjerke i Hedrum, g. m. Anne Anundsdatter Vestby; barnløse. 5. Brynnil, f. 1638, kom visstnok til Skjee; sønnen Ole ble senere oppsitter på Svartsrød, se ndfr. 6. Svend, f. 1641, d. 1669, styrte gården for faren i 1660-åra. 7. Taran, f. 1645, g. 1) m. Arne Falentinssøn Skjælberg i Sandar, 2) m. Ole Anderssøn Skinmo i Hedrum. 8. Mari, f. 1650, g. m. Peder Nilssøn. De bodde på Svartsrød fra 1678 av, men Mari ble enke alt 1683; 2 barn: 1. Elin, f. 1679. 2. Ole, f. 1681. Om en prosess Mari 1690 kom opp i angående bruksretten til Skjeggerød i Sandar, se L. Berg, Andebu, s. 240–41. Etter Ole Håkonssøns død ble Svartsrød drevet av enken

Ingeborg Mikkelsdatter 1670–92. Barna lot foreløbig sine lodder i gården stå og «delte landskylden». Ingeborg levde helt til 1692 og var da 88 år. Svartsrød blir så overtatt av sønnesønnen

Ole Brynnilsen 1692–1737. G. 1. gang m. enken Helga Andersdatter, som hadde vært g. m. Gunnar (Gunder) Kristofferssøn Rømminga i Skjee (d. 1698). Ole og Helga hadde ingen barn sammen, men Helga hadde flere barn med første mann. Helga døde ca. 1706; ved skiftet sto boet, inklusive jordegods, netto i 85 rdl. Ole giftet seg igjen ca. 1709 med Marte Rasmusdatter Østre Vaggestad og fikk med henne parter i Vaggestad og Rismyr (s.d.). Ole og Marte fikk 8 barn, hvorav 7 vokste opp: 1. Brynnil, f. 1709, overtok etter faren, se ndfr. 2. Svend, f. 1710. 3. Mari, f. 1712, d. på Svartsrød 1770. 4. Helvig, f. 1715 (?), d. 1778, g. m. Mads Olsen Øvre Møkkenes. 5. Mikkel, f. 1719, kom senere til Østre Vaggestad, d. 1773; i 1740 opplyses at Mikkel har drept en voksen ulv på Vaggestad. 6. Ingeborg, f. 1721. 7. Lars, f. 1723. I 1697 stevnet Oles søskenbarn Jakob Mikkelssøn Møkkenes ham for retten, da Jakob mente seg bedre berettiget enn Ole til å bebo gården, siden hans (Jakobs) far var eldste sønn etter Ole Håkonssøn. Ole Brynnilsen hevdet at han «som en fattig kongens soldat ikke skal tvinges fra den gård som hans eldgamle skrøpelige mor oppholder seg på, og det av sin farbrors sønn Jakob Mikkelssøn, som aldri har tjent Kong. Maj. og ikke eier mere i gården enn han». Retten ga Ole medhold; omkostningene ble opphevd. Ole Brynnilsen løste etter hvert inn de øvrige arvingers lodder i gården, slik at han i 1727 eier hele Svartsrød (bortsett fra presteparten). I 1716 nevnes at Ole er «Land-Dragon og har verit ude mod Fienden». I 1736 og 37 er Ole og en rekke andre bønder for retten for å ha solgt last i Sandefjord uten først å ha tilbudt herskapet den. Ole ble dømt for å ha solgt ulovlig «2 tylter dobbelte juffers og 6 stk. 18 fots jydelast» og måtte betale i bot og omkostninger ½ rdl. Ole Brynnilssen døde 1737. Ved skiftet etter ham året etter viste boet jevn velstand, netto 189 rdl. (inklusive jordegods); jorden i Svartsrød ble taksert til 96 rdl. Enken, Marte Rasmusdatter, fikk utlagt 15 mk. smør i Svartsrød, 9 mk. i Vaggestad og en liten lodd i Rismyr. Resten av jordegodset i Svartsrød gikk med 6 mk. til hver sønn og 3 mk. til hver datter. Marte løste snart (1740) inn bruket på Vaggestad og flyttet dit; i 1753 overlot hun Vaggestad-gården til nest yngste sønn Mikkel Olsen. – Etter Oles død gikk Svartsrød over til hans eldste sønn,

Brynnil Olsen 1738–73. F. 1709, d. 1773. G. 1741 m. Mari Tolfsdatter fra Vestre Kile i Stokke, d. 1767, 48 år gl., søster av Henrik Tolfsen Trevland. Barn: 1. Dorte, f. 1742, d. 1818, g. 1771 m. Halvor Knutsen Nedre Gjermundrød, som overtok gården, se ndfr. 2. Ole, f. 1745, senere bruker, se ndfr. 3. Marte, f. 1751, d. 1845, g. 1800 m. Ole Torsteinsen Nomme, d. 1842, 76 år gl. Brynnil solgte 1747 parter i Trevland (hustruens arv etter sin bestemor) til svogeren Tor Tolfsen Kile for 40 rdl. og 1752, sammen med andre selgere, 6 sk. i Berge (likeledes hustruarv) for 36 rdl. til Anders Iversen. Brynnil innløste sine søskens lodder i gården, så han ble helt ut selveier; ved skiftet etter hustruen i 1769 ble de 2 bpd. smør taksert til 250 rdl. og boet sto netto i 368 rdl. Etter Brynnils død gikk Svartsrød over til svigersønnen

Halvor Knutsen 1774–81. F. 1746 på Nedre Gjermundrød, d. 1815, g. 1771 m. forrige brukers datter Dorte, f. 1742, d. 1818. 4 barn, hvorav 2 vokste opp: 1. Mikkel, f. 1778, bruker på Nedre Gjermundrød (s.d.), g. 1813 m. Anne Olsdatter Kjærås. 2. Mari, f. 1782, g. 1807 m. Ivar Nilsen Søndre Slettingdalen (s.d.). Ved skjøte av 1781 overdro Halvor gården til svogeren Ole Brynnilsen og kjøpte året etter Søndre Åsildrød i Hedrum for 315 rdl. Et par år etter solgte han Åsildrød igjen og kom senere tilbake til sitt fødested, Nedre Gjermundrød.

Ole Brynnilsen 1781–1814. F. 1745, d. 1814, g. 1797 m. Mari Mikkelsdatter Nedre Bjørndal, f. 1768, d. 1818. Barn: 1. Maren Andrea, f. 1798, g. 1) 1817 m. Ole Nilsen, f. på Liverød 1795, kom til Trevland og visst deretter til Haughem, d. ca. 1824 (fraus ihel i Haughemdalen), g. 2) 1825 m. Sivert Klausen fra Rismyr, kom til Dalen, se nærmere ndfr. (bnr. 2). 2. Ole, f. 1801 («Ole Olsen den eldre»), overtok Svartsrød, se ndfr. 3. Berte Marie, f. 1805, g. 1834 m. Abraham Mikkelsen Hvitstein, kom til Hanedalen i Andebu (s.d.). Etter Ole Brynnilsens død satt enken Mari med gården til sin død. Ole hadde innløst hele gården, og ved skiftet etter begge i 1818 sto boet i netto 693 spd.; jordegodset ble taksert til 600 spd. Svartsrød gikk nå over til sønnen

Ole Olsen d.e. 1819–69. F. 1801, d. 1878. G. 1829 m. Ragne Håvaldsdatter fra Vestre Vaggestad, f. 1811, d. 1893. 9 barn, som alle vokste opp: 1. Maren Olea, f. 1830, g. 1) 1852 m. Halvor Sørensen Nordre Trollsås 2) 1866 m. Jonas Johannessen Trollsås (s.d.). 2. Helene (Hella) Andrea, f. 1833, g. 1858 m. Ole Andersen Østre Skorge. 3. Anne Marie, f. 1835, g. 1) 1853 m. em. Peder Sørensen Trevland (f. på Trollsås), 2) m. Ivar Holmen. 4. Olava Regine, f. 1838, g. 1) 1862 m. Anders Jakobsen Trollsås (fra Ljøsterød), 2) 1870 m. Ivar Ingebretsen Sti. 5. Ole, f. 1841, d. 1860 av lungebetennelse. 6. Håvald, f. 1844, bruker på Svartsrød, se ndfr. 7. Inger Helene, f. 1847, d. 1932 på Mo i Sandar, ugift. 8. Tor Martin, f. 1851, bruker på Svartsrød, se ndfr. 9. Anton, f. 1855, var en tid i Amerika, hvor han ble g. m. en enke av norsk ætt, som senere døde. G. 2) 1896 m. Karen Andrea, enke etter Hans Andersen Vestre Skorge, som han etterfulgte som bruker på Skorge (s.d.). I 1837 skilte Ole Olsen ut jordstykket Dalen (delingsforretning 8/7 1837) og solgte det for 200 spd. til svogeren Sivert Klausen; se videre bnr. 2. I 1869 delte Ole Olsen Svartsrød mellom sine to sønner Tor Martin (se videre bnr. 1) og Håvald (se videre bnr. 3) og fikk føderådsbrev av dem for seg og hustruen Ragne. Sønnene kom til å bruke husene sammen. Framhuset var delt etter gangen i midten, slik at Tor Martin hadde den vestre del og Håvald den østre. På tilsvarende måte hadde de delt uthuset mellom seg etter låven.

Bruksnumre

Bruksnr. 1

Martin O. Svartsrød og h. Netta Iversdatter.
Fra venstre: Netta Svartsrød, Hella Skorge og Anne Marie Holmen.

Tor Martin Olsen 1869–1920. F. 1851, d. 1933. G. 1893 m. Netta Karoline Iversdatter fra Hagnes i Hedrum, f. 1862, d. 1955 på Mo i Sandar. Ingen barn. Martin flyttet 1920 til Mo i Sandar og solgte bruket for kr. 42 000 til Lars Helgesen Holand 1920–74. F. 1903, g. 1936 m. Henny Klavenes (datter av Olaf og Elen Klavenes, Sandar), d. 1978, 73 år gl. Barn: Ellen Johanne, f. 1938, g. 1970 m. Rolf Arne Thorsen, Fon, se ndfr. Lars Holand har hatt kommunale tillitsverv, var bl. a. medlem av formannskapet 1946. Fra bruksnr. 1 ble i 1939 utskilt Solbakken (bnr. 4, s.d.), i 1946 Solbakken II (bnr. 5, s.d.). Lars Holand overdro 1974 eiendommen til svigersønnen

Rolf Arne Thorsen og Ellen-Johanne Holand Thorsen 1974–2004. Rolf Arne, f. 1929, d. 1994, er sønn av Ingemar Thorsen, f. 1903, og Ingeborg Berg, f. 1906. Ellen-Johanne og Rolf Arne har barna: 1. Else Kristin, f. 1972, g. m. Hans Egil Sæle. 2. Lars Ingmar, f. 1974.

Svartsrød bnr. 1, Rolf Arne Thorsens gård.

Lars Ingmar 2004–. F. 1974, g. 2001 m. Aslaug Inger Rognum, f. 1976 i Asker. Hun er datter av Torleiv Ole Rognum, f. 1948, og Else Altin, f. 1945. Lars Ingmar arbeider på Felleskjøpet og Aslaug er lærer. De har barna: 1. Herman, f. 2002. 2. Eirin, f. 2004. 3. Anna Therese, f. 2009.

Bnr. 1 har en matrikkelskyld på mark 3,85. Gården har ca. 80 mål innmark og ca. 150 mål skog, mest barskog.

Skogen ligger for det meste syd og nordøst for husene; et mindre stykke ligger adskilt nord for nabogården. Hage med frukttrær og bærbusker. Tidligere humlehage. En del av utmarken er nå regulert til boligfelt.

Svartsrødskolen har ligget på denne eiendommen.

Den gamle bebyggelsen, den tid Svartsrød var én gård, lå oppi haugen der hvor husene på bnr. 3 nå står; det står enda plommetrær etter hagen der («Plommeroæ»). Det var en to-etasjes bygning med bare kjøkken og en stor stue nede, og så var det «oppstue» til å ha klær og annet i 2. etasje. Huset var antagelig satt opp av Brynnil Olsen.

Svartsrød bnr. 1 Gårdskart NIBIO

Både framhuset og uthuset ble ca. 1850 av Ole Olsen flyttet omkr. 100 m lenger ned (mot sydvest); den østre enden av framhuset ble satt opp av den gamle bygningen, og den vestre enden ble bygd av nytt. Bryggerhus og vognskjul ble bygd senere, ny stall 1932. Gården har visst hatt smie. I eldre tid, mens det enda var bare én gård, var det både sag og kvern.

Vannledningen til husene var opprinnelig av tre; ny jernledning lagt i senere tid. De to Svartsrødgårdene hadde tidligere i fellesskap hestevandring, treske-, rense- og slåmaskin. Kunstgjødsel kom i bruk ca. 1890.

Antikviteter: Et hjørneskap merket A.K.P.D. 1833, antagelig kommet fra Trollsås, og et annet skap merket 1832. En gl. vev (kjøpt på Nomme); på skjelaget er felt inn med blybokstaver M.B.D.S. D.I. MAI AO 1794. Et åkle vevd for over hundre år siden av Else Iversdatter eller Edel Iversdatter fra Hasås. Et fyrtøy til å slå varme med – i det store rommet var fyrstålet og flintesteinen, i det vesle rommet var det knusk som det skulle fenge i. Potetkvern til å male kokte poteter på, til potetlompe; det var en hol trekubbe med en stokk til akse som det var skåret ut gjenger i, noe i likhet med en kjøttkvern. Gl. papirer, deriblant skiftebrev fra 1818.

Marknavn: Setoæ, Bærjeroæ, Øvre og Nere Lykkevennæ, Skauløkkæ, Sa'trae, (i skogen:) Milerønningen, Sa'åsen. – Det fins merker etter kullbrenning.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer og ungdyr. Avling: 2500 kg hvete, 2600 kg havre, 100 à 150 t poteter, 3 mål kålrot.

Oppdatering 2020

 • Bebyggelse: Våningshuset ble restaurert 2001. Kårbolig ble satt opp 2004. Driftsbygning fra 1984. Garasje.
 • Drift: Første traktor kom i 1952. De hadde kuer fram til 1969. Har sauer.
 • Areal: 130 da jord, 200 da skog, 20 da annet. Tidligere utvidet arealet ved kjøp fra bnr. 3.

Bruksnr. 2, Dalen (skyld 64 øre)

Utskilt fra hovedbølet 1837.

Dalen var opprinnelig underbruk under Svartsrød, og ble da antagelig mest brukt til havnegang. Først sto det bare et sommerfjøs der. Første bruker var

Sivert Klausen 1837–49. F. 1785 i Rismyr, sønn av husmann Klaus Klausen, d. 1861. Sivert benevnes først (slutten av 1820-åra) som «husmann», men i 1837 fikk han kjøpt «jordstykket Dalen» av svogeren Ole Olsen d.e. for 200 spd., og Dalen ble skilt ut som eget bruk. Sivert ble g. 1825 m. enken Maren Andrea Olsdatter Svartsrød (søster av Ole Olsen d.e.), f. 1798, d. 1880. Hun hadde tidligere vært g. m. Ole Nilsen Trevland (kommet fra Liverød), sønnesønn av Tor Tolfsen Trevland; med ham hadde hun barna 1. Nils, f. 1817. 2. Ole («Ole Olsen den yngre»), f. 1820, senere bruker i Dalen, se ndfr. 3. Maren Olea, f. 1824. Sivert og Maren Andrea fikk 5 barn, hvorav 4 vokste opp: 1. Karen Marie, f. 1826, g. m. Jørgen Nilsen fra Horntvedt, f. ca. 1823, kom til Skjeggerød under Torrestad. 2. Hans Kristian, f. 1829. 3. Ragne Dorthea, f. 1835, d. i Dalen 1916, ugift. 4. Martin, f. 1840, d. i Dalen 1914; ugift. I 1849 sluttet Sivert kontrakt med stesønnen Ole Olsen om opphold, omfattende bl. a. bruken av et jordstykke og fritt hus på gården for seg og sin hustru, og overdro samme år bruket til ham.

Ole Olsen d.y. 1849–1905. F. 1820, d. 1905. Ugift. Ole var bl. a. sagmester på Trevland-saga. Sammen med ham bodde hans ugifte halvsøsken, Ragne Dorthea Sivertsdatter, som hjalp til med gardsstellet, og Martin Sivertsen, som også drev med skogsarbeid. Etter Ole Olsens død hadde Ragne Dorthea og Martin bruket noen år. Ved skjøte av 1910 overdro Ragne og Martin Dalen for kr. 3000 til Gullik Hansen Torrestad; denne solgte noen år senere til Erik Riis, 1918 ble bruket solgt for kr. 9000 til smed Anders Skjeggerud (f. 1882), og etter dennes død for kr. 7000 i 1921 til søsteren Amalie Skjeggerud (f. ca. 1885). Denne solgte ved skjøte tgl. 1931 Dalen for kr. 11 100 til tre søstre,

Magda, Helene og Hilda Marie Svartsrød 1931–39, døtre av Håvald Olsen Svartsrød; Magda f. 1878, d. 1967 på Mo i Sandar, ugift; Helene f. 1888, d. 1967 på Haukerød i Sandar, ugift; Hilda Marie f. 1891. Hilda Marie ble 1937 g. m. Jørgen Alexius Strugstad. Magda og Helene solgte så ved skjøte tgl. 1939 sin andel i bruket til søsteren Hilda Marie for kr. 10 000 (hvorav løsøre for kr. 1000) og flyttet til Sandar. Bruket ble så drevet av hennes mann

Jørgen Alexius Strugstad 1939–54. F. 1885 i København, d. 1973. Hadde tidligere arbeidet forskjellige steder som gårdsarbeider. I 1947 ble fra Dalen utskilt bnr. 6 (s.d.). Ved skjøte tgl. 1954 ble Dalen solgt for kr. 15 000 til

Gunnar Larsen Brekke 1954–75. Hans personalia, se under Brekke. I 1975 overdro han bruket til sønnen Oddvar Martin Brekke.

Bnr. 2, Dalen, har 33 mål innmark og ca. 40 mål skog, mest barskog, beliggende øst og vest for innmarka. Hage med noen frukttrær og bærbusker.

Tidligere hadde Dalen en utvei til den gamle veien som gikk forbi Svartsrød.

Det fortelles at det første huset som ble satt opp her, delvis var gjort om av et sommerfjøs. Ildstedet var bare en flat stein som lå på bakken, med lause bord omkring. Når en skulle koke der, måtte en stå på knea. Ole Olsen d.y. satte opp nytt framhus (bestående av stue, kjøkken og gang) og uthus. Dette framhuset ble revet igjen av Gullik Torrestad, som bygde nytt, ca. 50 m lenger nord. Erik Riis rev uthuset; nytt uthus antagelig bygd av Anders Skjeggerud, som også satte opp bryggerhus. Det har vært smie i senere tid, nå revet. Ikke innlagt vann.

Marknavn: Moæ. – Det er merker etter kullbrenning.

Besetning (ca. 1950): 3 kuer og ungdyr, 2 griser. Avling: 600 kg hvete, 600 kg havre, 25 t poteter.

Bruksnr. 3

Håvald Olsen 1869–1915. F. 1844, d. 1915. G. 1873 m. Line Marie Hansdatter Vestre Hasås, f. 1847, d. 1930. 8 barn, hvorav 7 vokste opp: 1) Hans Olduf, f. 1876, overtok gården, se ndfr. 2. Magda (Magdalena), f. 1878, ugift, kom til Svartsrød-Dalen, se bnr. 2. 3. Rikard, f. 1881, d. 1936, skredder, bodde i Trevland-Saga; ugift. 4. Oskar, f. 1883, kom til Trevland-Saga (se gnr. 106), deretter bruker på Svartsrød, se ndfr. 5. Maren Andrea, f. 1866, d. 1928, sydame; ugift. 6. Helene, f. 1888, ugift, kom til Svartsrød-Dalen (se bnr. 2). Hilda Marie, f. 1891, kom til Svartsrød-Dalen (se bnr. 2). Håvald Olsen kjøpte i 1881 Søndre Trevland-Saga (se gnr. 106, bnr. 7). Ved skjøte tgl. 1916 solgte Håvalds enke og arvinger Svartsrød for kr. 13 500 samt forbehold om husvær, til sønnen

Hans Håvaldsen 1916–48. F. 1876, d. 1964. G. 1925 m. Helene Hansdatter Rise, Skjee, f. 1886, d. 1965. Ingen barn. Hans skilte 1948 ut en tomt, hvor han bygde hus (bnr. 7, s.d.) og overdro ved skjøte tgl. 1948 gården for kr. 18 000 (hvorav for løsøre kr. 5000) til broren

Oskar Svartsrød 1948–52. F. 1883, d. 1952. G. 1923 m. Alma Sofie Edvardsdatter Berge, f. 1896, d. 1966. Var først i mange år i Saga (Trevland), hvor deres 3 barn ble født: 1. Håvald, f. 1924, overtok gården, se ndfr. 2. Astrid, f. 1927, g. m. baker Johannes Jensen, Kodal (d. 1968); bopel Sagen, Kodal. 3. Martin, f. 1931, d. 1965, gårdsarbeider, g. m. Marit Olsen fra Karasjok (se også bnr. 7). Etter Oskar Svartsrøds død ble gården drevet av enken

Alma Sofie Svartsrød 1952–66. Etter henne gikk bruket for kr. 78 000 over til eldste sønn

Håvald Svartsrød 1967– . F. 1924, g. 1957 m. Arna Andreassen, Gallis, f. 1936; møbelsnekker.

Bnr. 3 har en matrikkelskyld på mark 3,89. Gården har ca. 65 mål innmark og ca. 150 mål skog, mest barskog, beliggende nord og vest for husene. Inngjerdet hage med frukttrær og hagebusker. En del av eiendommen er nå regulert til boligfelt.

Framhus, uthus og bryggerhus med vognskjul ble satt opp av Håvald Olsen ca. 1880.

Vannledningen til husene var opprinnelig av tre. Gården hadde tidligere hestevandring, treske-, rense- og slåmaskin sammen med bnr. 1.

Antikviteter: Gl. Totenklokke (Ole Bjerke).

Marknavn: Sa'trae, Kilen, La`vennæ( kommer av at den lå ved siden av uthus-bygningen da gården lå oppe i haugen), Sikæ, Ølroæ, (i skogen:) Moæ, Glovene, Høggrønningen.

Besetning (ca. 1950): 2 hester, 6 kuer og ungdyr. Avling: 1500 kg hvete, 2500 kg havre, 80 à 100 t poteter.

Bruksnr. 4, Solbakken (skyld 2 øre)

Utskilt 1939 fra bnr. 1 og utgjør Kodal Slakteri. Bebyggelsen satt opp av Gunvald Thorsen Torrestad, g. m. Solveig Ottersdatter Torrestad. 1949 solgt til Håkon Havnås, g. m. Ingrid Christensen Ekheim, Sandar.

Bruksnr. 5, Solbakken II (skyld 2 øre)

Utskilt 1946 fra bnr. 1 og tilhører liksom bnr. 4 Kodal Slakteri (eier Håkon Havnås).

Bruksnr. 6, Granvei (skyld 1 øre)

Utskilt 1946 fra bnr. 2. Eies av Tore Riis, som også eier Granum, gnr. 106, bnr. 24 (s.d.).

Bruksnr. 7, Haugen (skyld 4 øre)

Hans Håvaldsen Svartsrød skilte ut denne parsellen fra bnr. 3 i 1948 da han overlot gården til broren Oskar, og satte opp hus for seg her. Etter Hans Håvaldsens død ble bruket i 1965 for kr. 34 000 overtatt av Marit Svartsrød, enken etter Martin Svartsrød (se ovfr., bnr. 3).

Bruksnr. 8, " Trollsåsveien 17 " Solbakken III (skyld 1 øre)

Omfatter også: Gnr 1, bnr 29 som tilsammen utgjør Solbakken III

03.02.1949 - Etablert til Håkon Havnås

13.12.1982 - Solgt til Gunvald Thorsen

23.07.1986 - Solgt til Svein Trollsås

17.07.2000 - Solgt til Ragnhild Barsnes Børve og Oddvar Børve

Bruksnr. 9, Dagali II (skyld 1 øre)

22.10.1957 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1

07.11.1957 - Solgt til Per Trevland

Bruksnr. 10, " Trollsåsveien 36 " Solheim 1,50 mål

09.06.1966 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1

23.02.1966 - Solgt til Kåre Edvardsen

03.12.1996 - Solgt til Edith Snefrid Edvardsen

28.04.2004 - Solgt til Arnt Inge Guttormsen

Bruksnr. 11, " Sagstuveien 19 " Skaubu II, - 0,61 mål

27.12.1967 - Etablert for Håvald Svartsrød fra bnr. 3

Se gnr. 106 bnr. 43.

Des. 1967 - Solgt til Frank John Andersen

okt. 1977 - Solgt til Gerd Solveig Andersen

26.09.1986 - Solgt til Roald Terje Arntsberg og Marianne Arntsberg

Bruksnr. 12, " Trollåsveien 32" Fjelltun, -1,90 mål

09.10.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1

17.09.1968 - Solgt til Otto Bjørn Skjeggerud

04.05.2000 - Solgt til Arild Skjeggerud

Bruksnr. 13, " Trollåsveien 34" Fredly, -1,80 mål

09.10.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

17.09.1968 - Solgt til Dagfinn Hvitstein

08.05.2014 - Solgt til Arnfinn Hvitstein

04.02.2021 - Solgt til Lilly Bettina Baar-Dahl og Tobias Løke.

Bruksnr. 14, Solheim II del, - 0,11 mål

09.10.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

17.09.1968 - Solgt til Kaare Edvardsen

Bruksnr. 15, " Trollsåsveien 30 " Aastun, - 1,61 mål

23.11.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1

19.12.1968 - Solgt til Johnny Hansen

Bruksnr. 16, " Sagstuveien 8 " Trollhausen, - 1,4 mål

23.11.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1

Omfatter også gnr. 106, bnr. 48.

11.12.1968 - Solgt til Thore Johansen

08.01.1969 - Solgt til Thore Gunnbjørn Johansen

02.10.2008 - Solgt til Kari-Ann Henriksen og Henning Ullestad

Bruksnr. 17, " Lyngåsveien 2 " Rabben, - 1,9 mål

28.11.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

11.12.1968 - Solgt til Thor Bergan

02.11.1977 - Solgt til Ole Johan Tuft

20.03.2000 - Solgt til Lisbeth Aglen og Frank Vik-Hansen

19.05.2009 - Solgt til Thor Bergan og Kirsten Synøve Bergan

Bruksnr. 18, " Sagstuveien 6B " Furubo, - 1,3 mål

28.11.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

Omfatter også gnr. 107, bnr. 64.

4 kv. 1968 - Solgt til Knut Hildenes

4 kv. 1978 - Solgt til Bjørn Kongslie

07.07.1980 - Solgt til Reidar Hoff

16.11.1988 - Solgt til Ronald Jørgensen og Reidun Belgau Arntzen

22.04.1998 - Solgt til Ronald Jørgensen

Bruksnr. 19, "Lyngåsveien 1 " Granrabben, - 1,1 mål

06.12.1968 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

26.02.1969 - Solgt til Ove Jonassen

04.02.1999 - Solgt til Hans Martin Christiansen

Omfatter også Sagstuveien 6 A (gnr. 107, bnr. 63)

Bruksnr. 20, " Sagstuveien 4 " Skogli, - 1,3 mål

13.03.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

Des. 1970 - Solgt til Tore Hansen

Jun. 1972 - Solgt til Helga A. Olsen

Jun. 1973 - Solgt til Øistein Guldbrandsen

19.06.1985 - Solgt til Bjørg Kølbel

Bruksnr. 21, " Lyngåsveien 4 " Skautun, - 1,9 mål

31.10.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

19.12.1969 - Solgt til Sverre Johansen

20.06.1984 - Solgt til Kjell Leif Kristiansen

02.12.1994 - Solgt til Leif Kristiansen til Anne Christin Hansen

30.07.1999 - Solgt til Geir Kristian Sønstegaard Øverland

15.12.2004 - Solgt til Sôley Thôrlaug Sigurdardôttir og Jona Jakobina Thorgeirsdottir

03.08.2007 - Solgt til Bent Ødegaard og Lill Renate Korneliussen Ødegaard

Bruksnr. 22, " Lyngåsveien 6 " Fjelltun - 2,2 mål

27.11.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

4 kv. 1969 - Solgt til Harald Andersen Skalleberg

07.07.1987 - Solgt til Kirsten Elise og Geir Arne Hegge

31.01.1989 - Solgt til Kirsten Elise Hegge

23.11.1992 Solgt til Dag Fristad Grete Marit Brennhaug Fristad

15.09.1999 - Solgt til Henning Liverød

Bruksnr. 23, " Lyngåsveien 5 " Knatten - 1,1 mål

06.12.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

4 kv. 1969 - Solgt til AS Prebygg

13.04.1971 - Solgt til Thor Lie

31.10.1990 - Solgt til Sofie Hedvig Lie

01.11.1994 - Solgt til Henning Dahl og Eldbjørg Johannessen

02.03.1999 - Solgt til Anita Liverød og Roger Nilsen Jellum

17.06.2011 - Solgt til Anita Liverød

Bruksnr. 24, " Lyngåsveien 5 " Gildetun - 0,9 mål

06.12.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

4 kv. 1969 - Solgt til AS Prebygg

13.04.1971 - Solgt til Per Nilsen og Bergljot Nilsen

Bruksnr. 25, " Lyngåsveien 8 " Fjelly - 1,1 mål

06.12.1969 - Etablert for Lars Holand fra bnr. 1.

4 kv. 1969 - Solgt til AS Prebygg

13.04.1971 - Solgt til Per Olav Liverød

23.05.1995 - Solgt til Laila Liverød og Jørn Einar Liverød

27.06.2003 - Solgt til Rune Myhre Jonassen og Elin Jonassen

04.11.2015 - Solgt til Rune Myhre Jonassen

Bruksnr. 26, " Trollsåsveien 53 " Fjellhammer - 1,8 mål

28.10.1974 - Etablert (dagbokført) for Lars Holand fra bnr. 1.

Febr. 1972 - Solgt til Rolf Thorsen

17.04.1989 - Solgt til Karin Randi Aronsen

08.08.1994 - Solgt til Lena Kristin Simonsen og Jan Ivar Simonsen

Bruksnr. 27, Svartsrød II - 18,4 mål

01.06.1972 - Eablert fra bnr. 1 (Dagbokført 02.08.1974), fra Rolf og Ellen Johanne Thorsen for leietomter på 99 år til Andebu kommune.

Tomt nr. 1" Åsveien 1 " - 0.9 mål

30.06.1987 - Solgt til Live Jetlund

Omfatter også gnr. 107, bnr. 28, fnr. 1 på 0,2 mål.

02.08.2005 - Solgt til Beate Bernes Rising og Snorre Sturla Reimers Rising

Tomt nr. 2 " Åsveien 5 " - 1,37 mål

28.09.1972 - Er overdratt til Torvald Trevland

09.04.1975 - Solgt til Andebu Kommune

15.07.2002 - Solgt til Anni Merete Trevland

10.03.2006 - Solgt til Anne-Lise Liverød og Per Olav Liverød

Tomt nr. 3 " Liveien 2 " - 1,11 mål

28.09.1972 - Solgt til Harald Heia

09.04.1975 - Solgt Andebu Kommune

Tomt nr. 4 " Sagstuveien 1 " - 1,12 mål

28.09.1972 - Solgt til Svein Johan Rismyhr

09.04.1975 - Solgt til Andebu Kommune

29.11.1993 - Solgt til Jan Øyvind Askeland

23.06.1998 - Solgt for til Kirsten Rismyhr og Roar Kristiansen

18.10.1999 - Solgt til Karsten Hansen og Kristine Marie Hansen

04.06.2004 - Solgt til Kristine Marie Hansen

25.08.2004 - Solgt til Kristin Synnøve Halvorsen og Morten Pedersen

02.08.2013 - Solgt til Tord Ingemann Lindstrøm Hammer

Tomt nr. 5 " Åsveien 3 " - 1,09 mål

Omfatter også gnr. 107, bnr. 28, fnr. 3.

24.10.1972 - Solgt til Kåre Amandus Hågensen

24.10.1974 - Solgt til Andebu Kommune

05.09.2002 - Solgt til Ragnar Sunde

17.01.2005 - Solgt til Kjell Arne Colbiørnsen og Ann Helen Colbiørnsen

24.09.2009 - Solgt til Kjell Arne Colbiørnsen

23.09.2011 - Solgt til Jane Colbiørnsen

15.12.2011 - Solgt til Kjell Arne Colbiørnsen

07.12.2012 - Solgt til Mari Hansen og Øyvind Bentzen

Tomt nr. 6 " Åsveien 1 " - 0,76 mål

25.02.1975 - Solgt til Willy Kristoffer Trevland

Omfatter også gnr. 107, bnr. 28, fnr. 10.

Tomt nr. 6 "Del av Fjellveien 6 " - 0,32 mål

Tomten omfatter også gnr. 107, bnr. 28, fnr. 9.

22.07.1974 - Solgt til Arnfinn Hotvedt

15.11.1999 - Solgt til Vebjørn og Anita Johansen

Tomt nr. 8 "Del av Sagstuveien 7 " - 0,18 mål

02.08.1974 - Solgt til Harald Strandskog

Tomten omfatter også gnr. 107, bnr. 28, fnr. 7.

Tomt nr. 9 " Fjellveien 3 " - 0,89 mål

30.06.1975 - Solgt til Eivind Hegdahl

Tomt nr. 10 " ??? " - 1,03 mål

30.05.1975 - Solgt til Odd Erling Røsholt

Bruksnr. 28, Svartsrød II forts. - 13,4 mål

Svartsrød-feltet mot Sagstuveien.

01.06.1972 - Eablert fra bnr. 3 (Dagbokført 28.11.1974), fra Håvald Svartsrød for leietomter på 99 år til Andebu kommune.

Tomt nr. 1 " Del av Åsveien 1 " - 0,17 mål

Se gnr. 107, bnr. 27, fnr. 1.

Tomt nr. 2 " Åsveien 2 " - 1,09 mål

24.10.1972 - Solgt til Rolf Lie Johnsmyhr

22.03.1986 - Solgt til Gerd Jonsmyhr

Tomt nr. 3 " Del av Åsveien 3 " - 0,14 mål

Se gnr. 107, bnr. 27, fnr. 5.

Tomt nr. 4 " Fjellveien 2 " - 1,04 mål

30.10.1972 - Solgt til Kåre Hvitstein

Tomt nr. 5 " Sagstuveien 3 " - 1,06 mål

18.12.1989 - Solgt til Helga Jytte Kjær Folvik og Jan Inge Folvik

02.07.1991 - Solgt til Lars Tore Eskedal og Anett Helen Eskedal

09.07.1998 - Solgt til Lars Tore Eskedal

Tomt nr. 6 " Sagstuveien 5 " - 0,93 mål

01.11.1974 - Solgt til Bjørn Hvitstein

19.06.2014 - Solgt til Renate Hvitstein og Bent Engevik

Tomt nr. 7 " Sagstuveien 5 " - 0,86 mål

02.08.1974 - Solgt til Harald Strandskog

Tomt nr. 8 " Fjellveien 4" - 1,08 mål

02.08.1974 - Solgt til Roar Trevland

22.11.1982 - Solgt til Anne Rekdal Hasås og Yngvar Hasås

10.08.1999 - Solgt til Frode Røsholdt

22.11.2005 - Solgt til Sissel Torheim og Karsten Borvik

Tomt nr. 9 " Del av Fjellveien 6 " - 0,60 mål

22.07.1974 - Solgt til Arnfinn Hotvedt

05.11.1982 - Solgt til Anita og Vebjørn Johansen

Fjellveien 6 omfatter også gnr. 107, bnr. 27, fnr. 7.

Tomt nr. 10 " Del av Åsveien 4 " - 0,25 mål

25.02.1975 - Solgt til Willy Kristoffer Trevland

Åsveien 4 omfatter også gnr. 107, bnr. 27, fnr. 6.

Tomt nr. 11 " Arrondering av Åsveien " - 0,01 mål

09.04.1975 - Solgt til Andebu kommune

Tomt nr. 12 " Sagstuveien 2 " - 1,71 mål

30.06.1975 - Solgt til Tor Arnold Gulliksen

Bruksnr. 29, Granbu II - 0,3 mål

25.03.1974 - Solgt fra Håvald Svartsrød til Oddvar Mørk

Bruksnr. 30, Svartsrød III - 0,30 mål

28.11.1974 - Utskilt fra bnr 1. av Lars Holand

28.11.1974 - Solgt til Ellen Johanne og Rolf Arne Thorsen

28.08.1994 - Solgt til Ellen Johanne Thorsen

Bruksnr. 31, Kodalveien 259 - 1,22 mål

06.11.1975 - Solgt til Gunnar Brekke fra bnr. 2

27.04.1977 - Solgt til Åshild Brekke Karlsen og Trond Karlsen

05.07.1995 - Solgt til Ann Jeanette Hauan og Per Brathaug

Bruksnr. 32, Liveien 1 - 1,00 mål

19.10.1977 - Etablert fra Marit Svartsrød bnr. 7.

19.10.1977 - Solgt til Kåre Pedersen og Turid Pettersen

24.07.1996 - Solgt til Kåre Pedersen

03.11.1997 - Solgt til Kaj Liverød og Asbjørg Trevland Halvorsen

21.11.2000 - Solgt til Kaj Liverød

Bruksnr. 33, Myrveien 1 - 1,91 mål

20.08.1980 - Etablert fra Håvald Svartsrød bnr. 3.

12.09.1980 - Solgt til Åge Ottersen

12.01.1994 - Solgt til Rune Skoland og Hilde Skoland

19.03.2007 - Solgt til Rune Skoland

Bruksnr. 33, Sagmyra - 16,3 mål

19.11.1980 - Etablerte festetomter fra bnr. 3 av Håvald Svartsrød

16.09.1981 - Solgt til Arne Sti og John Sti

02.03.1984 - Solgt til Sagmyra Byggeselskap AS

29.01.1990 - Solgt til Håvald Svartsrød og Kilgaten 12 AS

Utgjør pr. 2016 kun 3,9 mål til gateformål.

Tomt nr. 1, " Kolleveien 4 " - 1,05 mål

16.09.1981 - Solgt til Morten Trevland

07.03.1986 - Solgt til Abraham Trevland

18.07.2008 - Solgt til Irene Hvitstein og Hans Petter Bjørnstad

31.10.2011 - Solgt til Charlotte Trevland og Martin Foss Stensrud

Tomt nr. 2, " Myrveien 1 " - 1,41 mål

05.10.1982 - Solgt til Torgeir Riis

08.10.1982 - Solgt til Johnny Riis

19.07.1993 - Solgt til Vidar Nilsen Jellum og Elisabeth Trollsås Jellum

19.12.2013 - Solgt til Elisabeth Trollsås Jellum

Tomt nr. 3, " Kolleveien 6 " - 1,63 mål

05.10.1982 - Solgt til Dag Gunnar Stensrud Jonsmyr

17.01.1983 - Solgt til Gunnar Jonsmyr

29.11.1985 - Solgt til Inge Grav

28.08.1991 - Solgt til Tonie Eileen Haugen

Tomt nr. 4, " Industriveien 5 " - 1,29 mål

26.11.2010 - Solgt til Sylvi Myhre Johansen og Johnny Johansen

Tomt nr. 5, " Industriveien 1A " - 2,50 mål

27.01.1983 - Solgt til Arnfinn Hotvedt og Ragnar Hotvedt

26.08.1992 - Solgt til Sparebank 1 Bv

15.06.1994 - Solgt til Eigås Eiendom As

28.05.2002 - Solgt til John Eigås

01.07.2005 - Solgt til Inge Solberg

25.01.2013 - Solgt til Murmester Solberg As

Omfatter også: Industriveien 1 C (Gnr. 107, bnr. 34, fnr. 16) Industriveien 1 B (Gnr. 107, bnr. 34, fnr. 17)

Tomt nr. 6, " Kolleveien 3 " - 0,89 mål

27.01.1983 - Solgt til Reidar Standal

28.03.1985 - Solgt til Ann Helen Standal

06.01.2014 - Tomt solgt til Reidar Standal og gitt nytt bnr 82.

Tomt nr. 7, " Industriveien 2 " - 1,00 mål

21.03.1983 - Etablert til Arne og John Sti

21.03.1983 - Solgt til Børre Næss

01.11.2004 - Solgt til Torbjørn Kølbel og Ellen Johanne Bergene

15.08.2007 - Solgt til Trine Halvorsen og Anders Bjørnstad Jacobsen

03.03.2014 - Solgt til Anders Bjørnstad Jacobsen

Tomt nr. 8, " Kolleveien 1 " - 1,07 mål

14.06.1984 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap AS

08.08.1984 - Solgt til Kjell Widar Jonassen

13.03.1986 - Solgt til Øystein Trøen og Eline Trøen

27.04.1998 - Solgt til Eline Trøen

03.08.2000 - Solgt til Ruben Larsen og Trine Stålerød Larsen

22.01.2004 - Solgt til Stian Alexander Soli og Elisabeth Wester Larsen

28.06.2005 - Solgt til Mariann Øien og Helge Kristoffer Hansen

Tomt nr. 9, " Svartsrødveien 1 " - 1,72 mål

01.11.1985 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap AS

17.12.1985 - Solgt til Inge Solberg

15.01.2007 - Solgt til Per Thomas Arnesen

Tomt nr. 10, " Svartsrødveien 3 " - 1,11 mål

11.11.1985 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap AS

11.11.1985 - Solgt til Ann Helen Standal

17.08.1987 - Solgt til Håkon Standal og Reidar Standal

Tomt nr. 11, " Sagmyra 11 " - 2,94 mål

22.10.1986 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap AS

02.12.1986 - Solgt til Kodal Industribygg As

03.01.1992 - Solgt til Andebu Sparebank

28.01.1997 - Solgt til Inge Solberg

Tomt nr. 12, " Kolleveien 5 " - 1,17 mål

27.11.1986 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap AS

08.01.1987 - Solgt til Inge Solberg

08.12.1994 - Solgt til Kjell Leif Kristiansen

19.12.2001 - Solgt til Turid Wenche Skjåvik

22.11.2005 - Solgt til Hilde Bakke og Frode Røsholdt

Tomt nr. 13, " Industriveien 4 " - 3,43 mål

28.10.1987 - Solgt til Svein Roald Jakobsen

07.07.1997 - Solgt til Jakobsen Eiendom As

Tomt nr. 14, " Kolleveien 3 " - 1,25 mål

28.10.1987 - Solgt til Svein Roald Jakobsen

Tomt nr. 15, " Industriveien 7 " - 7 mål

Omfatter tomtene til Industriveien 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 15.

31.10.1988 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap

09.11.1988 - Solgt til Arne Sti

29.10.1990 - solgt til Kilgaten 12 AS

Tomt nr. 16, " Industriveien 1C " - 0,43 mål

16.09.1981 - Solgt til Jørgensen Gudrun

27.01.1983 - Solgt til Arnfinn Hotvedt og Ragnar Hotvedt

18.05.1992 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap

09.11.1993 - Solgt til Gunnar Singdahlsen

16.06.2015 - Solgt til Veronica Bålsrød Mastberg

16.06.2015 - Solgt til Wenche Myran og Gunn Lund

Tomt nr. 17, " Industriveien 1B " - 0,34 mål

16.09.1981 - Solgt til Jørgensen Gudrun

27.01.1983 - Solgt til Arnfinn Hotvedt og Ragnar Hotvedt

18.05.1992 - Etablert til Sagmyra Byggeselskap

09.11.1993 - Solgt til Gunnar Singdahlsen

19.03.1998 - Solgt til Helle Oskarsen

11.12.2006 - Solgt til Arne Hjorteset og Elna Marie Hjorteset

03.08.2010 - Solgt til Siw Marion Øberg Hauge

Tomt nr. 18, " Kolleveien 2 " - 1,25 mål

18.05.1992 - Etablert til Kilgaten 12 AS

26.04.1999 - Solgt til Mesterhus Sandefjord AS

12.01.2001 - Solgt til Tollvoll Eiendom AS

" Kolleveien 2A "

26.04.1999 - Solgt til Kamfjell Eiendom As

11.10.1999 - Solgt til Frode Jakobsen og Ann-Helen Skatvedt

10.10.2013 - (Gnr. 107, bnr. 34, fnr. 18, seksjon 1) Solgt fra Fredrik Kleven og Elin Antonie Kleven til Jannicke Haugen Hansen og Espen Antonsen.

" Kolleveien 2B "

11.10.1999 - (Gnr. 107, bnr. 34, fnr. 18, seksjon 2) Solgt til Ann-Mari Helleve Hansson

07.03.2017 - Solgt til Tonje Elisabeth Egeberg

Bruksnr. 35, " Fjelly " Trollsåsveien 55 - 1,25 mål

08.10.1981 - Solgt til Rolf Arne Thorsen og Ellen Johanne Thorsen

24.09.1996 - Solgt til Ellen Johanne Thorsen

24.09.1996 - Solgt til Hallvard Myhre og Edith Helene Verningsen Myhre

15.01.2015 - Solgt til Edith Helene Verningsen Myhre

Bruksnr. 36, Arrondering til veier - 7,0 mål

19.08.1983 - Etablert fra Håvald Svartsrød til Statens Vegvesen

Bruksnr. 37, Industrisplass for Spekebua - 4,0 mål

10.06.1986 - Etablert fra Ellen Johanne og Rolf Thorsen til Spekebua AS fra bnr. 1

Bruksnr. 38, Utvidelse av industrisplass for Spekebua - 3,4 mål

18.08.1987 - Etablert fra Ellen Johanne og Rolf Thorsen til Spekebua AS fra bnr. 1

Bruksnr. 39, Granbu - 0,5 mål

02.11.1991 - Etablert fra bnr. 3.

Bruksnr. 40, Svartsrød Sør - 60,0 mål

11.02.1998 - Etablert fra Ellen Johanne Thorsen til tomtefeltet Svartsrød Sør fra bnr. 1.

Utgjør veg- og grøntareal som i 2016 omfatter 25 mål etter at tomtene er fordelt.